KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU

 

Kanun Numarası : 1117

Resmi Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 07/07/1927-627

Madde 1- Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428. maddelerinde zikredilen müstehcen ve hayasızca neşriyat haricinde olup on sekiz yaşına kadar küçüklerin maneviyatı, üzerine muzır tesir ika edeceği anlaşılan kitap, mecmua ve mevkut risaleler, resim ve levhalar aşağıdaki maddelerde gösterilen esaslar dairesinde tahdidata tabi tutulur. Ecnebi memleketlerden ithal edilen bu kabil mecmualar ve eserler de bu Kanunun ahkâmına tabidir. Yalnız bunlar için 3. maddedeki mecburiyet yoktur.

Madde 2- Bir eserin l. maddede zikredilen tahdidata tabi tululması için saahiyetta heyetin o eserin küçükler için muzır olduğu hakkında bir karar vermesi lazımdır. Bu heyet şu suretle teşekkül eder:

a) Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesinden Maarif Vekaleti tarafından intihap edilecek iki zat,

b) Dahiliye Vekaletinden intihap edilecek bir zat,

c) Muharrirlerden ve edebiyat müntesiplerinden Matbuat Cemiyeti tarafından intihap edilecek bir zat,

d) Muallimlerden Maarif Vekaletince intihap edilecek iki zat,

e) Himayei Etfal Cemiyetinden intihap edilecek bir zat,

f) Hakimlik vazifesiyle mükellef olmayan ve Adliye Vekaletince intihap edilecek bir zat, Bu heyet Ankara'da Maarif Vekaletinde içtima eder. Bu heyetin kararları azanın ekseriyeti arasiyle taayyün eder. Heyet azasına her içtima için Maarif Vekaletince tayin edilecek miktarda hakkı huzur verilir.

Heyetin kalem muamelatı Talim ve Terbiye Dairesi vasıtasiyle cereyan eder.

Madde 3- Bir eserin bu Kanun noktai nazarından tatbikına heyet salahiyettar olduğu gibi resmî makamlar ile Himayei Etfal, Muallimler Birliği Hilaliahmet ve Matbuat Cemiyeti herhangi bir eserin tetkikini isteyebilir.

Madde 4- Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin, maneviyat için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risalelerin isimleri bir liste halinde Maarif Vekaletine tevdi olunur.

Bu listenin bir sureti Maarif Vekaletinden, Adliye Vekaletine gönderilir ve bu tarikle müddeiumumîliklere tebliğ edilir. Listeye dahil olan eserlerin sahiplerine en büyük mülkiye makamlarınca tebligat yapılır. Bu tebligat üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut eserlerinin ilk sahifelerine "Tahditada tabidir" damgasını vurmaları mecburidir.
Bu suretle damgalanan eserler :

a) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz,

b) Dükkanlarda, cemekanlarda teşhir edilemez,

c) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezüler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,

d) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanları ile veya diğer suretlerle ilan edilemez.

e) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir surette mekteplere ithal olunamaz.

Madde 5- Bir mecmua veya mevkut risaleye ve mahiyette olduğuna heyetçe karar verilen bir makale dercedildigi takdirde ilk defasında mecmua veya mevkut risalenin müdür ve sahibine Maarif Vekalelinden ihtiratla bulunanlar, ikinci defa olarak yine böyle bir yazı dereceden mecmua veya risale altı ay içinde 4.maddedeki lahdidata tabi tutulmak üzere listeye ithal edilir.

Madde 6- Fikrî, içtimaî, ilmî ve bediî kıymeti haiz olan eserler bu Kanunun şümulünden hariçtir.

Madde 7- Kendilerine 4.madde mucibince tebligat yapıldığı halde eserlerini damgasız olarak neşreden eser sahip veya tabı veyahut neşirleriyle tahdıdata tabi olan damgalı ve damgasız eserleri bilerek satan ve bunlar üzerine sipariş kabul eden müvezziler ve bunları müvezzilere veren tabi ve kitapçılar, teşhir ve ilân eyliyen kitapçı veya dükkancılar ve gazete ve mecmua sahip veya müdürü mes'ulleri yüz liraya kadar hafif cezayi nakli veya üç ay kadar hafif hapis ile cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu iki ceza birlikte hükmolunur.

Madde 8- Türkiye'de tabi ve neşredilen her nevi kitap ve risale ve mecmuaların iki nüshasını mahallî maarif dairelerine göndermeyen kitap, mecmua veya mevkut risale sahip ve mes'ul müdürleri yirmibeş liraya kadar hafif cezayi nakdi ile cezalandırılır.

Madde 9- 2- maddede zikredilen heyet'in kararına bir ay zarfında vuku bulan itiraz Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyesince tetkik olunur ve neticeye kadar ilk karar hükmü muteber addedilir.

Madde 10- Birinci maddede zikredilen eserlerden herhangi birini tetkik edilmekte olduğuna ve tahdit edileceğine dair yevmî gazete ve mecmualarla neşriyatta bulunulamaz. Bu nevi haberleri neşreden gazete ve mecmua müdürü mesulleri 8. madde mucibince cezalandırılır. İşbu Kanunda yazılı ceza sulh mahkemelerince hükmolunur.

Madde 11- Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 12- Bu Kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Maarif Vekilleri memurdurlar.