KORUYUCU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI

1- AMAÇ ;

Bu Talimatın amacı; okulumuz binasının personel, evrak, bina tesis, araç ve gerece yönelik her türlü Sabotaj, yangın, casusluk ile yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı alınacak-önlemlerin, bun önlemlerin planlanması uygulanması için genel esasları ve prensipleri belirtir.

2- KAPSAM;

Bu Talimat Müdürlüğümüz Koruyucu Güvenlik hizmetlerine ait planlama ve uygulamaları ile bunların personellerini kapsar.

3- GENEL ESASLAR;

Bu Talimat Milli Eşitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik özel Talimatına göre hazırlanmıştır.

4- SORUMLULUK;

Koruyucu Güvenlik önlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmasından ve uygulanmasından okul müdürü sorumludur.

KORUYUCU G Ü VE N Lİ K;

Koruyucu Güvenlik, Müdürlüğümüz personelinin her türlü tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla kurulur, sınırları ve görev alanı içerisinde kendi personeli ve imkanları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınacak enlemlerle bu önlemlerin planlanması ve uygulanması hizmetidir.

KORUYUCU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ :

A- PERSONEL GÜVENİRLİĞİ

B- FİZİKÎ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE NÖBET HİZMETLERİ

C- EVRAK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ

D- SABOTAJ VE TERÖR OLAYLARINDAN KORUNMAK

E- YANGINLARDAN KORUNMA

F- YIKICI VE BÖLÜCÜ FAALİYETLERDEN KORUNMA

A- PERSONEL GÜVENİRLİĞİ:

1- Müdürlüğümüzde görev alacak veya gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacaklarla, gizlilik dereceli bilgilere nüfuz edecek olan personel hakkında 90/245 sayılı Güvenlik Soruşturması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

2- Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonunda güvenilir olduğu anlaşılan personel için Güvenlik Belgesi düzenlenir.

3- Memurlarımız sık sık kontrolden geçirilmek suretiyle, işleriyle ilgili bilgiler verilerek hizmet içi eğitimler yapılacaktır.

B- FİZİKÎ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE NÖBET HİZMETLERİ

1- Müdürlüğümüz çevresi duvar ile çevrilidir.

2- Giriş ve çıkışlar kontrol bakımından tek kapıdan yapılmaktadır.

3- Çevre bahçe köşelerine konan lambalar ile aydınlatılacaktır.

4- Birinci kat camları demir parmaklıkla veya kafes tel ile kapatılacaktır .

5- Giriş kapısında mutlaka nöbetçi bulunmaktandır.

6- Ziyaretçi. Def ter i tutularak gelen ziyaretçiler kaydedilecek ve ziyaretçi kartı verilecektir.

7- Müdürlüğümüzde görev ve iş yönünden ilgisi bulunmayan kişilerin ziyaretçi olarak bina içine girmeleri amirin iznine bağlıdır.

8- Ziyaretçiler ziyaretçi odalarına alınacak ve burada ilgili ile görüşmesi sağlanacak.

9--özel ziyaretçiler vazifeli personel tarafından içeriye alınarak ilgili makamla görüştürülecek.

10- Okulumuzda kontrol hizmeti Baş müdür yardımcısı veya görevlendirilen bir müdür yardımcısı tarafından yapılır.

NÖBET HİZMETLERİ:

1- Nöbet Çizelgesi yapılarak ilan panosuna asılacaktır.

2- Her katta bir nöbetçi öğretmen bulunacaktır.

3- Nöbetçiler sabah erken gelip okulu kontrol edip sınıfları hizmete hizmete hazır hale getireceklerdir.

4- Nöbetçi idareci veya öğretmenler derslerin bitiminden sonra sınıfların ve idari odaların yanık elektriklerini söndürtüp pencere ve camlarını kapattırır, soba ve benzeri ısıtma araçlarının söndürülmesi, vantilatör gibi araçların çalışır durumda bırakılmamasını kontrol eder

ÖĞRENCİLERİN NÖBET HİZMETLERİ:

Okullarda öğrencilerin küçük yaştan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim ve disiplin işlerinde bir fiil görev almalarını sağlamak amacıyla nöbet tutturulur.

C-EVRAK HABERLEŞME GÜVENİRLİĞİ :

1- Müdürlüğümüzde görev ve faaliyetlerin sürdürüldüğü mekanlarda her türlü evrakın korunması yetkili olmayan kişilerin eline geçmemesi ve gizlilik derecesi ihlalinin önlenmesi için gerekli önlemler alınacak ve uygulanacaktır.

2- Çalışma saatleri dışında masa ve dolaplar üzerinde hiçbir şekilde evrak bulundurulmaz.

3- Çalışma masalarına masa taahhüt kartı yapıştırılacaktır.

4- Yangın, Acil durumlarda evrak, belge ve dokümanların kurtarılmasına taşıdığı öneme göre öncelik verilir."YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR" ETİKETİ yapıştırılacaktır.

5- Her seviyedeki idareci ile personel evraklarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından ayrı ayrı sorumludur.

6- Telefonlarla Gizli ve Gizlilik dereceli konuşmalar yapılmayacaktır .

TOPLANTILARDA EMNİYET:

l- Toplantı odaları önceden kontrol edilecek daha sonra toplantıya başlanacaktır.

2- Komisyon çalışmalarının yapıldığı odalara komisyon üyelerinden başkası alınmayacaktır.

3- Toplantı yapılan odanın kapısına "GİRİLMEZ" yazısı konulacaktır .Ayrıca kapıda bir görevli bulundurulacaktır.

D-SABOTAJ VE TERÖR OLAYLARINDAN KORUNMA :

Sabotaj ve terör olaylarına karşı koymada en etkili tedbir olayın meydana gelmeden önlenmesidir.

1- Okula -giriş ve çıkış kontrol altında tutulacaktır.

2- Tüm personel bu konu hakkında bilgili ve dikkatli olacaktır.

3- Okulda ve okul çevresinde şüpheli görülen şahıslar içeriye alınmayacak, gerektiğinde Emniyet Müdürlüğüne haber verilecektir.

4- Öğrenciler kontrol edilecek ve zaman zaman bu konular hakkında uyarılacaktır.

E-YANGINLARDAN KORUNMA :

1-. Bina içindeki kapılar numaralandırılır ve kapı anahtarlarına üzerinde oda numarası yazılı madeni plakalar takılır, anahtarlar kilitli camlı bir dolap içerisinde saklanır.

2- Nöbetçi öğretmenler ders bitiminden sonra sınıfları ve çalışma odalarını tek tek dolaşarak kontrol edecek binayı en son terk edecektir.

3- Her odada etrafı kapalı madeni çöp sepeti bulundurulacak.

4- Yangın talimatında mevcut ekiplerdeki personel yangına ilk müdahaleyi yapacak şekilde hazırlıklı olacaktır.

5- LPG ile çalışan ocaklar talimatlar doğrultusunda kullanılacaktır.

6- Elektrikli ısıtıcı,ocak,soba gibi cihazlar* kesinlikle kullanılmayacaktır.

7- Sabalar tahta ve boyalı kısımlardan uzak tutulacaktır.Soba boruları ayda bir bacalar iki ayda bir temizlenecektir.

YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE MEYDANA GELİRSE:

a- Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini (Can, zil,telefon) harekete geçirir.önce (110) fa telefon ederek yangını itfaiyeye bildirir.

b- Yangın muhbirinin camını kırarak düğmeye basarak alarmı çalar.

c- En yakınındaki yangın söndürme cihazını alarak yangına müdahale eder.

YANGIN MESAÎ SAATLERİ DIŞINDA MEYDANA GELİRSE:

a- Yangını ilk gören yüksek sesle yangın var diye bağır ir.Varsa uzun uzun fasılalarla düdük çalar.

b- Yakınındaki yangın muhbirinin camını kırarak düşmeye basarak alarm verir.

c- Yangın yerine en yakın yangın söndürme cihazını alarak yangına müdahale eder.

d- Yangın mahallinin elektriğini keser.

e- (110)fa Telefon ederek şehir itfaiyesine haber verir,

f- Telefon ile okul müdürü ve idarecilere haber verir.

F-YIKICI VE BÖLÜCÜ FAALİYETLERDEN KORUNMA :

ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, anayasal düzenini demokratik laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini korumak, Türk Toplumunu Atatürkçü düşünce, Atatürk îlke ve inkılapları Milli Ülkü ve değerler etrafında birleştirmek amacıyla her türlü psikolojik tedbir alınır.

Bu amaçla konu, "Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Eğitim Esasları" dokümanında öngörülen personel eğitimi ve kurumsal eğitim programlarına, toplantı ve konferans konularına dahil edilir.

EĞİTİM VE DENETİM :

a- Koruyucu Güvenlik Eğitiminin amacı; bilgili ve göreve hazır personel yetiştirilmesinin yanısıra yıkıcı, bölücü ve ideolojik faaliyetlere karşı Atatürk* ilkeleri doğrultusunda uyarıcı ve birleştirici tedbirler alınmasıdır.

b- Müdürlüğümüz-okulumuz görevlileri, koruyucu güvenlik ilke ve esaslarına uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdürler.

c- Koruyucu Güvenlik ile ilgili denetimler îl Milli Eğitim Müdürlüsü Sivil Savunma Uzmanı ve Milli Eşitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

d- Okul müdürü tarafından zamanında ve yerinde sık sık kontroller yapılacak eksik taraflar personele duyurulacaktır.

EK :l- Yangın Talimatındaki ekipler ev adresleri belirtilerek ekine konulacak.

2- Personel isim listesi Adresleri belirtilerek ekine konulacaktır.

OKUL MÜDÜRÜ