1. Muayene ve Teslim Alma Komisyonu

2. Sayım Komisyonu

3. Satın Alma Komisyonu

4. Kontenjan Tespit ve Nakil Komisyonu 

 

MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları :

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu ve Çalışmaları (Değişik: 19 os 1998 23438 S.K.G..)
Madde 36
- (Değişik 1. fıkra : 19/08/1998 - 23438 s.R.G.) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu; döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarında, müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında; varsa bölüm veya atölye şefi, öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen ile ilgili memurdan oluşur. Komisyon çalışmalarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu iki oy sayılır. Velilerin kendi aralarından seçtikleri bir temsilci komisyon çalışmalarına gözlemci olarak katılır. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının muayene ve teslim alma iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatına göre yapılır.
Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemleri yapar.
Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili görevleri yapar. Muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararlan okul müdürünün onayına sunar.

( Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 36 ) 

İlköğretim Kurumları :

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu

Madde 112- Muayene ve teslim alma komisyonu her okulda, müdür başyardımcısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, iç hizmetler şefi, ayniyat memuru (mutemet), varsa sağlık elemanı ve nöbetçi öğretmenden oluşur.

Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. Pansiyonlu ve yatılı okullarda, dışarıdan gelecek yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ve aşçı da hazır bulunur.

Ayrıca "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlemesi ile ilgili işleri yapar.

Bu komisyonun muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

Bu komisyona ihtiyaç duyulmayan okullarda, komisyonun görevi okul yönetimince yapılır.

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 112 )

Orta Öğretim Kurumları 

Madde 43 - Her lise ve ortaokulda müdür başyardımcısının ya da müdür tarafından seçilecek bir müdür yardımcısının (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan yardımcılardan birinin) başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen iki öğretmenden (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan iki öğretmen ya da belleticiden), dahiliye şefi ve işle ilgili ayniyat mutemedinden kurulu bir "Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonu" bulunur. Komisyon, usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. (Pansiyonlu okullarda dışarıdan gelen yiyeceklerin, başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ya da belletici de hazır bulunur.) Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine göre her malî yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesiyle ilgili ödevleri de yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

( Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği m - 43 )

 Pansiyonlar :

Madde 16- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu:
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.
Bu Komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararlan okul müdürü tarafından onaylanır.

( Okul Pansiyon Yönetmeliği m - 16 ) 

SAYIM KOMİSYONU

 

Demirbaş sayımlarını , Muayene ve Teslim Alma Komisyonu yapar.

 

SATIN ALMA KOMİSYONU

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları :

Satın Alma Komisyonu ve Harcamaların Yapılması (Değişik 19 os 1998)
Madde 35-
(Değişik: 1. fıkra 19/08/1998 - 23438 s.R.G.) Satın Alma Komisyonu; döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarında, müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında; varsa bölüm veya atölye şefi, öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen ile memurdan oluşur. Komisyon çalışmalarında kararlar oy çocukluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu iki oy sayılır. Velilerin kendi aralarından seçtikleri bir temsilci komisyon çalışmalarına gözlemci olarak katılır. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının satın alma ve harcama işlemleri döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.
Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitini kurumlarının malî işlemleri döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 35 ) 


İlköğretim Kurumları : 

Satın Alma Komisyonu

 Madde 111- Satın alma komisyonu, okul müdürlüğünce satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere müdür yardımcılarının birinin başkanlığında, öğretmenler kurulunca seçilecek en az bir öğretmen, tahakkuktan sorumlu müdür yardımcısı, ihale işlerinden sorumlu bir memur ve maliyeden bir kişinin katılmasıyla oluşturulur.

Satın alma komisyonu görevlerini, "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" ile "Muhasebe-i Umumiye Kanunu" hükümlerine göre yürütür.

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 111 ) 

Orta Öğretim Kurumları :

SATIN ALMA, MUAYENE VE TESLİM ALMA İŞLERİ, KOMİSYONLAR

Madde 42- "Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu" gereğince satın alma komisyonları şu suretle kurulur: (3)

a) Bir sorumlu saymana bağlı bulunan okulların ortak işleri için Bakanlığın atayacağı lise müdürünün başkanlığında pansiyonlu lise, ortaokul ve öğretmen okulu müdürlerinden ya da görevlendirecekleri kişilerden ve sorumlu saymandan meydana gelmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyona katılacak okul müdürlerinin sayısı beşten fazla olursa Valiliğin önermesiyle Bakanlık bu müdürlerden beşini komisyon üyesi olarak seçer.

b) Bir sorumlu saymanlığa bağlı bulunan okulların yalnız kendi okullarını ilgilendiren satın alma işleri için satın alma komisyonu okul müdürünün ya da görevlendireceği kişinin başkanlığı altında sorumlu saymandan ve öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilecek bir öğretmen üyeden meydana gelir.

c) Bir sorumlu saymanlığa bağlı bulunmayan okulların satın alma komisyonları, il merkezlerinde Millî Eğitim Müdürünün ya da görevlendireceği bir okul müdürünün başkanlığı altında defterdar ya da görevlendireceği bir memurla bir belediye meclisi üyesinden meydana gelir.

d) İlçelerde satın alma komisyonu, ortaokul müdürü ya da görevlendireceği bir öğretmenin başkanlığı altında mal müdürü ya da görevlendireceği memurla, ilçe belediye meclisine ayrılan bir kişiden meydana gelir.
e) İş; yapı, bayındırlık ve fen konuları ile ilgili ise bu komisyonlara Bayındırlık Müdürlüğünden bir fen memuru üye olarak katılır.

f) Yukarıdaki paragraflarda gösterilen satın alma komisyonları "Artımla, Eksiltme ve İhale Kanun ve Yönetmeliği" ile "Muhasebe-i Umumiye Kanunu" ve "Ayniyat Yönetmeliği" hükümleri gereğince iş görürler.

( Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 42 ) 

Madde 43 - Her lise ve ortaokulda müdür başyardımcısının ya da müdür tarafından
seçilecek bir müdür yardımcısının (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan yardımcılardan birinin) başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen iki öğretmenden (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan iki öğretmen ya da belleticiden), dahiliye şefi ve işle ilgili ayniyat mutemedinden kurulu bir "Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonu" bulunur. Komisyon, usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. (Pansiyonlu okullarda dışarıdan gelen yiyeceklerin, başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ya da belletici de hazır bulunur.) Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine göre her malî yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesiyle ilgili ödevleri de yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

( Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 43 ) 


KONTENJAN TESPİT VE NAKİL KOMİSYONU

 

Nakil Zamanı ve Kontenjan (Değişik: 09,09.1999 23811 S.R.G.)

Madde 71- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel okullar arasında öğrenci nakli her
yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam
Ancak, genel nakillerin bitiminden sonra zorunlu nedenlerden dolayı,

a) Öğrencinin resmî sağlık kurullarından alacağı rapora,

b) Öğrenci velisinin görevi, işi veya ikametgahı dolayısıyla yerini değiştirmesi halinde resmî makamlardan alacağı belgelere

dayanılarak genel sınav tarihleri dışında kontenjan dahilinde ve kurum yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarına uyması koşuluyla öğrenci nakli yapılabilir.

Nakil işlemleri, her yıl açıklanan çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde okul müdürünün başkanlığında, diğer yönetici ve öğretmenlerden kurulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

Özel okullar arasında öğrenci nakli yapılabilmesi için naklen gidilmek istenen okulun kontenjanının ve kurum yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarının uygun olması gereklidir.

Yurt dışındaki resmî görevlerinden dolayı tedhiş ve suikaste uğrayanların çocukları kontenjana bakılmaksızın doğrudan istedikleri okula kaydedilirler.

Yurt içindeki özel okullarda okuyan öğrencilerden, velisinin resmî görevinden dolayı şehit olması halinde, bu öğrencilerin nakilleri, statülerine uygun istedikleri okula yapılır.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 71 )