TD: 25/0571992-2359

T.C.

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

        Karar Sayısı : 127 Karar Tarihi : 01.05.1992

        Konu : "Ders Geçme ve Kredi Sistemi"ni uygulayan orta dereceli okulların lise seçmeli dersler grubu arasında yer alan Kimya 1.2.3 dersi öğretim programlarının kabulü.

"Ders Geçme ve Kredi Sistemi"ni uygulayan orta dereceli okulların lise seçmeli dersler grubu arasında yer alan Kimya 1.2,3 dersi öğretim programlarının, denenip geliştirilmek ve 1991-1992 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, bağlı örneklerine göre kabulü hususunun Bakan'a arzı kararlaştırıldı.

KİMYA LİSE 1,2,3 (9. 10.11. Sınıf)

AMAÇLAR:

        1. Öğrenciyi, genel olarak ilmi gerçeklere ulaşmada izlenecek yöntem hususunda, maddenin yapısı ve tabiatını anlamaya çalışan modern bilimin durmadan ilerlemekte olan en ön kesimine kadar getirmek,

        2. Bu yol boyunca, kendisinden önemli ve çok sayıda bilgiler türetilecek nitelikteki prensiplere önem vermek ve bu prensiplerden kopuk ezbere dayalı bilgiler vermekten kaçınmak.

        3. Öğrenciye ilim kaynağının laboratuvarda olduğunu aşılamak, imkan nispetinde bütün ilmi gerçeklere kendi yapacağı deneylerle ulaşmasını sağlamak, imkansızlık halinde gösteri deneyleri veya filmlere başvurmak,

        4. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde ve tümevarım da tartışma ve kendi kendine bulma alışkanlığı kazandırmak,

        5. Kimya laboratuar çalışmalarında pratik maharetler kazandırmak,

        6. Böylece öğrenciyi kimya dersi disiplini ile ilgili veya ona dayalı bir yüksek öğrenim koluna hazırlamak.

        AÇIKLAMALAR :

        1. Öğrencilerde bağımsız düşünme, çalışma ve hevesli çabalarla bilgi edinme davranışını geliştirmelidir.

        2. Öğrenci düşünmeye, denemeye okumaya, tekrar denemeye, okumaya, düşünmeye ve kendi başına yargılara varmaya alıştırılmalıdır.

        3. Öğrenciler ferdi çalışmaya hazırlıklı bulunmaya, tartışmaya katılmaya yeni metotlar ve teknikler aramaya ve bunları uygulamaya teşvik edilmeli, başarıları değerlendirilmelidir.

        4. Dersler taktirden uzak olmalı, deney dışındaki faaliyetler öğretmenin yönettiği tartışmalar halinde geçmelidir.

        5. Öğrencilere, ömürleri boyunca nasıl öğrenmeye devam edeceklerini öğretmek esas olarak alınmalıdır. Yani öğrenme yolları öğretilmelidir.

        6. Verilen temel bilgilerin öğrencinin daha sonra karşılaşacağı problemleri çözmede kullanılması sağlanmalıdır.

        7. Öğrencilere bilginin kendi kendilerine edinilmesi öğretilmelidir.

        8. Atatürkçü düşünce sisteminde; Akılcılık ve Bilime Verilen Önem. Akılcılığın Gerçekçilik ve Yapıcılıkla İlişkisi. Akılcılığın Sorumlulukla Olan İlişkisi, Bilimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Gözönünde Bulundurulacak Esaslar. Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" prensibine yeri geldikçe temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

 

KİMYA LİSE-l (9. Sınıf)

1. BOLUM : MADDE VE ÖZELLİKLERİ

l . l Çözünürlük

        a . Katu sıvı ve gazların sudaki çözünürlüğü

        b . Çözünürlüğe etki eden faktörler

                    1 . Sıcaklık

                    2 . Diğer faktörler

        c . Sudan başka çözücüler

2.BÖLÜM : MADDELERİN AYRILMASI

2.1. Giriş

2.2. Karışımların Ayrılması

a . Elektrikleme ile ayırma

b . Mıknatıs ile ayırma

c . Özkütle farkı ile ayırma

d . Süzme ile ayırma

e . Çözünürlük farkı ile ayırma

f. Hal değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma

2.3. Bileşiklerin Ayrılması

                                        a . Isı enerjisi ile ayrışma

                                        b . Elektrik enerjisi ile ayrışma ( Elektroliz )

                                        c . Başka ayrıştırma teknikleri

3 . BÖLÜM : ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

3.1. Elementler ve Bileşikler

a . Elementler ve sembolleri

b . Elementlerden bileşik elde edilmesi

c . Sabit ve katlı oranlar kanunu

d . Bileşik formülleri ( Yazılması ve Okunması )

3.2. Atom Modeli

a . Bir model tasarlama

b . Atom modelleri ve atom yapısı

c . Atomlarda elektron dağılımı

                                                        1. Elektronların bulunduğu enerji bölgeleri

                                                        2. Orbitaller ve elektron dizilişi

4. BÖLÜM : MADDENİN YAPISI

                    4.1. Elementlerin sınıflandırılması

                                        a . Metaller ve ametaller

                                        b . Periyodik cetvel

                                        c . Periyotlar ve gruplar

l. Periyotlar ve özellikleri

2. Gruplar ve özellikleri

4.2. İyonlar

a . İyonların oluşumu

b . İyonların çeşitleri

4.3. Bağlar

a . Atomları bir arada tutan kuvvetler

1. iyonik bağlar

2. Kovalent bağlar

3. Diğer bağ çeşitleri

b . Bağlar ve maddelerin halleri

4.4. Bileşikler

a . İyonik yapılı bileşikler

b . Molekül yapılı bileşikler

4.5. Atomlar, Moleküller ve Ölçülebilen Kütleler

a . M o l ve Avogadro sayısı

b . M o l kütlesi

KİMYA LİSE-2 ( 10. Sınıf )

1. BOLÜM: MADDENİN GAZ HALI

1.1. Bir Mol Gazın Kapladığı Hacim

1.2. Kinetik Teori

l .3. Yayılma Hızı

l .4. Gaz Basıncı ve Ölçülmesi

1.5.Gazın Hacminin Sıcaklığa Bağlılığı

1.6. Kinetik Teori ve Avogadro Hipotezi

1.7. İdeal Gaz Denklemi

2. BÖLÜM: KİMYASAL REAKSİYONLAR

2.1. Fiziksel ve Kimyasal Değişme

2.2. Kimyasal Tepkimelerin Denklemleri

2.3. Kimyasal Hesaplamalar

3. BÖLÜM: MADDENİN YOĞUN FAZLARI (SIVILAR-KATILAR)

3.1. Erime.Erime Isısı

3.2. Buharlaşma. Buharlaşma Isısı

3.3. Buhar Basıncı ve Kaynama Noktası

3.4. Çözeltiler

3.5. Çözeltilerin Özellikleri

3.6. Çözeltilerin Derişimleri

3.7. Çözeltilerin Bileşenlerine Ayrılması

3.8. Maddenin Elektriksel Tabiatı ve İyon Denklemleri

4. BÖLÜM: RADYOAKTİVİTE

4.1. Atom Çekirdeğinin Yapısı

4.2. Radyoaktif Bozunumlar

4.3. Bozunma çeşitleri

4.4. Tabii ve Suni Radyoaktiflik

4.5. Radyoaktif Bozunma Hızı

4.6. Çekirdek Reaksiyonları

5. BÖLÜM: KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ (Termokimya)

5.1. Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

5.2. Bağların Kırılması ve Oluşma Isıları.

5.3. Ekzotermik ve Endotermik Reaksiyonlar

5.4. Reaksiyonların oluşma Isıları

5.5. Reaksiyonların Yanma Isıları

5.6. Reaksiyon Isılarının Toplanabilirliği

6. BÖLÜM: KİMYASAL REAKSİYONLARIN HIZLARI

6.1. Kimyasal Reaksiyonlar

6.2. Reaksiyon Hızı ve Ölçülmesi

6.3. Çarpışma Teorisi

6.4. Aktifleşme Enerjisi

6.5. Potansiyel Enerji Diyagramları

6.6. Reaksiyon Isısı

6.7. Reaksiyon Mekanizması , Hız Denklemleri ve Dereceleri

6.8. Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler

a . Madde Cinsinin Etkisi

b . Konsantrasyon Etkisi

c . Sıcaklığın Etkisi

d . Temas Yüzeyinin Etkisi

e . Katalizörün Etkisi

7. BÖLÜM: KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

7.1. Fiziksel Denge

7.2. Kimyasal Denge

a . Homojen Denge

b . Heretojen Denge

7.3. Denge Bağıntısı ve Denge Sabiti

7.4. Dengenin Nicel Görünümü

7.5. Dengenin Nitel Görünümü

7.6. Dengeye Etki Eden Faktörler (Le Chatelier Prensibi)

            a . Konsantrasyonun Etkisi

            b . Basınç veya Hacim Etkisi

            c . Sıcaklığın Etkisi

            d . Katalizörün Etkisi

7.7. Denge Sabitine Etki Eden Faktörler

a . Sıcaklık

b . Katsayıların Değişimi

8. BÖLÜM: ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ

8.1. Çözünme Olayı

8.2. Sıvı-Katı Çözeltileri

8.3. Sıvı-Sıvı Çözeltileri

8.4. Sıvı-Gaz Çözeltileri

8.5. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü

8.6. Sulu Çözeltileri

a . Elektrolit Olmayan Çözeltiler

b . Elektrolit Çözeltiler

8.7. Çözünürlük ve Çözünürlük Dengesine Etki Eden Faktörler

        a . Çözücünün Türü

        b . Sıcaklığın Etkisi

        c . Orta İyon Etkisi

        d . Yabancı Maddelerin Etkisi

8.8. Çözelti Oluşumu ve Çözünürlük Tipleri

8.9. Seçimli Çöktürme

9. BÖLÜM: ASİTLER VE BAZLAR

9. l. Asit ve Baz Kavramı

9.2. Metal ve Ametal Oksitlerin Bazlık ve Asitlikleri

9.3. Asit ve Bazların Genel Özellikleri

9.4. Asit ve Bazların Değerliği

9.5. Suyun İyonlaşması PH ve POH

9.6. Asit ve Bazların Kuvveti

9.7. Zayıf Asit ve Baz Dengeleri

9.8. Asit-Baz Titrasyonları Nütralleşme

9.9. Hidroliz ve Tampon Çözeltiler

9.10. Anfoterlik

KİMYA LİSE-3 (11. Sınıf)_______________

l.BÖLÜM:YÜKSELTGENME-İNDİRGENME REAKSİYONLARI

1.1. Elektron alış verişi ve reaksiyonların tahmini

1.2. Yükseltgenme Basamakları

1.3. Yarı-Reaksiyon Kavramı ve Standart Pil

1.4. Denklemlerin Denkleştirilmesi

        a . Değerlik Metodu

        b . Asidik Ortam

c . Bazik Ortam

l .6. Yükseltgenme-lndirgenme Titrasyonları

1.7. Elektroliz

2. BÖLÜM: KİMYASAL BAĞLAR

2.1. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması

2.2. Elektronegatiftik

2.3. İyonik Bağlar

2.4. Kovalent Bağlar, Polarlık ve Apolarlık

a . Elektron-nokta yapısı (Lewis yapısı)

b . Orbital yapısı

c . Hibritleşme

d . İkinci Sıra elementlerinin hidrojenle oluşturduğu bileşikler

e . İkili ve üçlü bağ yapısı.

2.5. Katı ve sıvılarda bağlar (Moleküller arası bağlar)

 a . Metal bağı

b . Kovalent bağ ve örgüsü

c . İyonik bağlı katılar

d . Dipol-dipol etkileşmesi,

e . Van Der Waals Bağları

f. Hidrojen bağı.

3. BÖLÜM: ORGANİK KİMYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

3.1. Organik kimyanın tarihçesi ve konusu

3.2. Organik maddelerde C, H. O ve N aranması

a . Organik maddelerde C ve H aranması

b . Organik madelerde N aranması

c . Organik maddelerde O aranması

4. BÖLÜM: HİDROKARBONLAR

4. l. Hidrokarbonların sınıflandırılması

4.2. Kapalı formül, açık formül ve yapı formülü

4.3. Fonksiyonel gruplar

4.4. Alkanlar

a . Genel bilgi

b . Adlandırılması

c . Alkanlarda izomeri

d . Tabiatta bulunuşları ve genel elde edilme yollan

e . Genel özellikleri

f. Kullanıldığı yerler

g . Metan

4.5. Alkenler

a . Genel bilgi

b . Adlandırılması

c . Alkenlerde izomeri

d . Tabiatta bulunuşları ve genel elde edilme yolları

e . Genel özellikleri

f. Etilen

4.6. Alkinler

a . Genel bilgi

b . Adlandırılması

c . Tabiatta bulunuşları ve genel elde edilme yolları

d . Genel özellikleri

e . Asetilen

4.7. Arenler (Aromatik hidrokarbonlar)

Benzen ve türevleri

5. BÖLÜM: ALKOLLER VE ETERLER

5.1. Alkoller

        a . Genel yapıları ve adlandırılması

        b . Genel elde edilme yolları

        c . Genel özellikleri

        d . Mono ve Poli alkollerin örneklerle tanıtılması

5.2. Eterler

        a . Genel yapısı, özellikleri ve dietil eter

 6. BÖLÜM: ALDEHİT VE KETONLAR

6.1. Karbonil grubunun özellikleri

6.2. Aldehitler

        a . Genel yapıları ve adlandırılması

        b . Genel elde edilme yollan

        c . Genel özellikleri

        d . Formaldehit ve Asetaldehit

6.3. Ketonlar

        a . Yapısı ve adlandırılması

        b .Genel elde edilme yolları

        c . Genel özellikleri

        d . Aseton

7. BÖLÜM: KARBOKSİLLİ ASİTLER

7.1. Genel yapıları ve adlandırılması

7.2. (îenel elde edilme yollan

7.3. Genel özellikleri

7.4. Önemli organik asitler

7.5. Optik izomeri (optikçe aktiflik)

8. BÖLÜM: ESTERLER

8.1. Esterleşme olayı, genel yapıları, adlandırılmaları

8.2. Esterlerin tabiatta bulunuşları, genel elde edilme yolları ve özellikleri

8.3. Yağlan hidrojenlerime olayı ve margarinler

8.4. Yağların hidrolizi, sabunlaşma olayı, sabunlar ve deterjanlar

8.5. Yağlı boya ve vernikler

9. BÖLÜM: KARBONHİDRATLAR

9. l. Genel yapıları ve adlandırılmaları

9.2. Monosakkaritler

9.3. Disakkaritler

10. BÖLÜM: ALİFATİK AMONYAK TÜREVLERİ

10.1. Aminler, yapıları ve adlandırılmaları

10.2. Amidler. yapıları ve adlandırılmaları

10.3. Amino bileşiklerin yapıları ve adlandırılmaları

10.4. Peptitleşme olayı ve proteinler

11. BÖLÜM: AROMATİK BİLEŞİKLER

11.1 Nitro ve Amino bileşikler

        a . Nitro benzen ve nitro toluen

        b . Anilin

11.2. Aromatik oksijenli bileşikler

        a . Benzil alkol

        b . Benzaldehit

        c . Tereflalik asit ve polyester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339