İÇİNDEKİLER ;

1. Okul Öncesi ve İlköğretim Kayıt Kabul

2. Denklik Usulü Kayıt

3. Sınavla Kayıt

4. Orta Öğretim Kurumları kayıt

a) Özel Fen Liseleri

b) Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler

c) Anadolu Liseleri

d) Genel

5. Hazırlık Sınıfları Kontenjan Tespiti ve Kayıtlar

6.Dershaneler

7.Yurtlar

KAYIT KABUL

1.OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM;

Yeni Kayıt
Madde 8-
Kurumlara kaydedilecek çocuklarda aranacak şartlar.
a) Anaokulu ve uygulama sınıfına: Kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve 72 ayini doldurmayan çocuklar kaydedilir.
b) Ana sınıfına: Eylül ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir.
Ancak, bu yaş grubu çocuklarının sayısı yeterli olmadığı takdirde, 48-60 aylık çocuklarında kayıtları yapılır.
Ayrıca, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibariyle 48 ayını dolduran ve 72 ayını aşmamış olan özel eğitime muhtaç çocuklardan; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince, "Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir" raporu verilmiş "eğitilebilir" olanlar ile birden fazla özürü bulunmayanlar kapasitenin 1/10'u oranında bu kurumlara kaydedilirler.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 8 ) 


Kayıt Zamanı
Madde 9-
Kurumlara başvuru ve kesin kayıt işlemleri, yıllık çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır. (EK-1 Başvuru Formu)
Fizikî kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt kabul işlemlerine devanı edilir.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 9 ) 


Seçici Komisyon
Madde 10-
Kurumlara kayıtları yapılacak çocukların tespiti "Seçici Komisyon" tarafından yapılır.
Seçici komisyon; okul müdürü, müdür yardımcısı varsa bölüm şefi ve iki öğretmenden oluşur.
Seçici komisyon; kurumun fizikî şartlarını, kapasitesini ve geçen yıldan devam eden çocukların sayısını da dikkate alarak okula alınacak çocukların sayısını tespit eder.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m -10 ) 


Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 11-
Seçici komisyon; imkânlar dahilinde kız ve erkek çocukların sayı itibariyle dengeli olmasını esas alarak ayrıca başvuranlardan:
a) Okulda görevli personelin, ;
b) Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin, 
c) Çalışan anne ve babanın,
ç) Yurt dışından dönen veya ailesi yurt dışında olan işçi,
d) Anne ve babanın veya bunlardan birinin ölmüş veya anne-babası ayrılmış olan ailelerinin çocuklarına öncelik vererek başvurulan değerlendirir.
Başvuruların fazla olması halinde ise; seçici komisyon tarafından veliler huzurunda kur'a çekimi yapılır.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 11 ) 


Kayıt İçin Alınacak Belgeler
Madde 13-
Kurumlara kayıt için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Başvuru Formu,
b) Nüfus Cüzdanı Örneği,
c) Aşı kâğıdı,

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 13 ) 


Çocuk Velilerinden İstenecek Malzeme
Madde 14-
Anaokuluna ve uygulama sınıfına alınan çocuklann ailelerinden (EK-5) listede belirtilenler,
Ana sınıflarında ise, öğretmen tarafından uygun görülen kırtasiye dışında malzeme istenmez.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 14 ) 

 

Kayıt-Kabul

Madde 65- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre yapılması esastır. Ancak, anaokulu ve ilköğretim okulunun aynı kurucuya ait olması halinde, istekli anaokulu öğrencileri, doğrudan ana sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, ana sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilirler. 

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulu birinci sınıfa alınacak öğrenciler, aday kayıt sistemine göre alınır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı açarsa, noter huzurunda çekilen kur'a ile öğrencinin kesin kaydı yapılır. Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmaz.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 65 ) 


Kayıt-Kabul
Madde 40-Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

a)  Anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve ilköğretim okulu birinci sınıfına aday kaydı ile öğrenci alınır.Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa noter huzurunda çekilen kur’a sonucuna göre öğrencilerin kesin kaydı yapılır.

Anaokulu ve ilköğretim okulu aynı kurucuya ait ise, istekli anaokulu öğrencileri doğrudan ana sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, ana sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kayıt edilirler.

Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıfına öğrenci alımında sınav yapılmaz.

Aday kaydı ve kesin kayıtlarda çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.

3-İlköğretim ve orta öğretim okulu aynı kurucuya ait ise, ilköğretim okulundan mezun olan istekli öğrenciler doğrudan orta öğretim okulunun dokuzuncu sınıfına veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfına kaydedilirler.

Aday kaydı ve kesin kayıtlarda çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.  

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 40 )

İLKÖĞRETİM:

Zorunlu Eğitim

Madde 12*- İlköğretim, zorunlu olup Devlet okullarında parasızdır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 12 ) 

Kayıt Zamanı

Madde 13- İlköğretim kurumlarında kayıt işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenerek, valilikçe onaylanan yıllık çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 13 ) 

Okula Kayıt

Madde 14*- İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dol-duran çocukların kaydı yapılır. Yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar ise, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilirler veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 14 ) 

Okul Tespitinin Planlanması

Madde 15*- Öğrencilerin oturdukları yere en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır.

Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere il ve ilçe merkezlerinde, Mayıs ayı içerisinde " Öğrenci Yerleştirme Komisyonu" kurulur. Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı /şube müdürünün başkanlığında, çevredeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen oluşur.

Komisyon üyeleri, millî eğitim müdürü tarafından belirlenir.

Komisyon, çalışmalarını yürütürken ihtiyaç duyulması durumunda; ilgili yerleşim birimlerinin belediye başkanları, köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin görüşlerini almak üzere toplantıya davet edebilir.

Komisyonun Görevleri

a) İl ve ilçe merkezlerindeki okulların kapasitelerini dikkate alarak öğrenci alacakları çevreyi belirler.

b) Taşımalı öğretim kapsamına alınacak yerleşim birimlerim ve bu yerleşim birimlerindeki öğrencilerin devam edeceği merkez okulları belirler.

c) Yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilmesi gereken öğrenci sayısını belirler.

İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, yapılan planlamayı ilköğretim okulu müdürleri ile muhtarlara yazılı olarak bildirir, uygulanmasını sağlar.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 15 ) 

Yeni Kayıt

Madde 16*- İlköğretim kurumlarının birinci sınıflarına kayıt-kabul işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Veli, çocuğunun nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgesi ile birlikte okul yönetimine başvurur. Çocuklar, aday kayıt defterine ve Kasım ayı sonuna kadar da öğrenci künye defterine kaydedilir.

b) Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam edenlerin çocuklarının kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır. Elinde hiçbir öğrenim belgesi bulunmayanlar hakkında okul müdürünün başkanlığında iki öğretmenin yapacağı bilgi seviyesi tespitine ve yaşına göre işlem yapılır.

c) Okula kaydı yapıldığı halde nüfus kaydı bulunmayan çocukların nüfus cüzdanının çıkarılması, nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir.

Veli bu işleri bir yıl içinde yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere millî eğitim müdürlüğü kanalıyla nüfus müdürlüğüne bildirilir.

ç) Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, kayıtlardan sonra imkanlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tek tek veya toplu olarak yapılır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 16 ) 

Naklen Kayıt

Madde 17*- Bir okuldan başka bir okula nakletmek isteyen öğrencilerin kaydı aşağıdaki şekilde yapılır.

Öğrenci velisinin, ikametgâh belgesi ile yazılı başvurusu üzerine okul müdürlüğü, öğrencinin geldiği okuldan en geç bir hafta içerisinde nakil belgesini ister ve öğrenciyi beyan edilen sınıfa geçici olarak devam ettirir. Nakil belgesi gelince kayıt işlemi tamamlanır.

Nakil belgesine öğrencinin sınıfı, aldığı notlar ve devam durumu yazılır. Nakil belgesini müdür ve yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa sınıf öğretmeni imzalar. Bu belge ile beraber öğrencinin, kişisel gelişim dosyası da gittiği okula en geç 15 gün İçerisinde gönderilir. Nakil belgesi ve dosyasının bu süre içerisinde gönderilmemesi durumunda okul müdürü, takibi için durumu, bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İller arası nakillerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 17 ) 

 

2. Denklik Usulü Kayıt

Denklik Usulü ile Kayıt

Madde 19- Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar tespit olunur.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 19 ) 

3. Sınavla Kayıt

Sınavla Kayıt

Madde 20*- Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, okula uzak bir yerde oturması, sağlık durumu veya diğer nedenlerle hiç okula gitmemiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına uygun düşen sınıflara kaydedilirler.

Bu sınavlar 1-5. sınıflarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin, 6-8 sınıflarda ise branş ögretmenlerinin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 20 ) 

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile Pansiyonlu İlköğretim Okuluna Öğrenci Kaydı

Madde 21*- Yatılı ilköğretim bölge okulu ile pansiyonlu ilköğretim okuluna öğrenci alınırken aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yatılı ilköğretim bölge okulu ile pansiyonlu ilköğretim okulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci sayısı, kayıtlar başlamadan bir ay önce il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği Yardımcısının başkanlığında; ilçe millî eğitim müdürleri, yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okulu müdürlerinden kurulu bir komisyon tarafından, 15. maddede belirtilen planlama da dikkate alınarak tespit edilir.

b) Okulu bulunmayan yerleşim birimlerinde veya birleştirilmiş sınıfları bulunan okullarda ilk beş sınıfı tamamlayan ve taşımalı öğretim kapsamına alınamayan zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler, yatılı ilköğretim bölge okulu veya pansiyonlu ilköğretim okuluna alınırlar.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 21 ) 

 

(Madde 22- Yürürlükten kaldırılmıştır.

 Madde 90- (Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar) Ortaokul birinci sınıfa girebilmek için 16 yaşını, lise birinci sınıfa girebilmek için ise 19 yaşını geçmemiş olmak şarttır. Yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı gün, ay ve yıllar dikkate alınır. Gün ve ay yazılı değilse yıllara itibar edilir.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 90 ) 4. ORTA ÖĞRETİM

Kayıt-Kabul

Madde 65- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre yapılması esastır. Ancak, anaokulu ve ilköğretim okulunun aynı kurucuya ait olması halinde, istekli anaokulu öğrencileri, doğrudan ana sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, ana sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilirler. 

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulu birinci sınıfa alınacak öğrenciler, aday kayıt sistemine göre alınır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı açarsa, noter huzurunda çekilen kur'a ile öğrencinin kesin kaydı yapılır. Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmaz.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 65 ) 

Kayıt Kabul

Madde 40-Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

b)Sınavla öğrenci almayacak orta öğretim kurumlarının dokuzuncu sınıflarına ve bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları aşağıdaki esaslara göre yapılır (Okulda uygulanacak olan madde/maddeler yazılacak):

1-Dokuzuncu sınıfa veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfına aday kayıt sistemine göre yapılır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa, başvuran öğrencilerin seçimi noter huzurunda kur’a ile belirlenir. Öğrenci kaydı çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

2-Dokuzuncu sınıfa veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfına öğrenci kayıtları aday kayıt sistemine göre yapılır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa, öğrencinin ilköğretim diploma derecesine göre kesin öğrenci kaydı çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

Kayıtta diploma notu eşit olan öğrencilerin, eşitlik bozuluncaya kadar . . . . . . . sınıftan başlayarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak sıralama yapılır.

3-İlköğretim ve orta öğretim okulu aynı kurucuya ait ise, ilköğretim okulundan mezun olan istekli öğrenciler doğrudan orta öğretim okulunun dokuzuncu sınıfına veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfına kaydedilirler.

Aday kaydı ve kesin kayıtlarda çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.

c)Merkezî sınav; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre yapılır. Sınav yapılması istenen dersler ve sınav sonucunda hangi ders/derslerden kaç puan alan öğrencinin kaydı yapılacağı, isteyen okul müdürlüklerince Sınav Yürütme Kuruluna bildirilebilir.

Sınav Yürütme Kurulu, hazırlayacağı Sınav Yönergesi’nde bu hususları dikkate alır.

Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarının öğrenci kayıtları aşağıdaki esaslara göre yapılır (Okulda uygulanacak olan madde/ maddeler yazılacak):

1-Dokuzuncu sınıfa veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfına merkezi sınav sonucunda okula girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

2-İlköğretim ve orta öğretim okulu aynı kurucuya ait ise, orta öğretim okulunun dokuzuncu sınıfına veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfına kendi ilköğretim okulundan istekli öğrenciler doğrudan kayıt edilirler. Kalan kontenjana, merkezi sınav sonucunda okula girmeye hak kazananlar alınır. Bunların kesin kayıtları, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

d)İlköğretim okulundan mezun olan öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan orta öğretim okulunun dokuzuncu sınıfındaki dersleri takip edebilecek seviyede olup olmadığı, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca okulun açıldığı ilk hafta içersinde yapılacak yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavıyla tespit edilir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmeleri için, velisinin bu durumu kesin kayıt sırasında okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

Bu sınavda en az “geçer” not almak koşuluyla sınavda en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak dokuzuncu sınıf kontenjanı kadar öğrenci dokuzuncu sınıfa devam ettirilir.

Sınava giren öğrencilerin puanları eşit olması halinde noter huzurunda çekilen kur’a sonucuna göre kazanan öğrenci dokuzuncu sınıfa devam ettirilir.

Hazırlık sınıflarında bunlardan boşalan kontenjanlara ayrıca öğrenci alınır./alınmaz.

e)Özel fen liselerine “Millî Eğitim Bakanlığı Fen Lisesi Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda öğrenci kaydı yapılır.

f)Özel yabancı dil ağırlıklı liselere, “Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda kayıt yapılır.

g)Özel eğitim okulları; 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde (Aşağıdaki maddelerden sadece okulda uygulanabilecek olan madde yazılacak):

1-Üstün veya özel yeteneği olan öğrenciler; yapılacak zekâ testi sonucuna göre okula kayıt edilir.

2-Orta veya ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar; yapılacak zekâ testi sonucuna göre okula kayıt edilir.

h). . . . . . . . . . . . (Yukarıda belirtilenler dışında, daha başka özelliklerin arandığı okulların kayıt koşulları yazılacaktır.)

Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 40 ) 

 

Madde 90- (Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar) Ortaokul birinci sınıfa girebilmek için 16 yaşını, lise birinci sınıfa girebilmek için ise 19 yaşını geçmemiş olmak şarttır. Yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı gün, ay ve yıllar dikkate alınır. Gün ve ay yazılı değilse yıllara itibar edilir.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 90 )

Madde 91- Ortaokul ve liselere bir yaş büyük olan öğrencilerle bir sınıfta iki yıl kalarak
okuldan çıkarıldıktan sonra öğretime dönmek için gerekli imtihanı kazananlardan iki yaş büyük olanlar Valiliğin izni ile alınabilirler.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 91 )

Madde 92- İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçerken ara verilmemişse yaş kaydına bakılmaz.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 92 )

 Madde 94- (Değişik: 01/06/1984 tarih ve 54 sayılı Karar) Bundan önceki ilgili
maddelerde tespit edilen şartları taşıyan ve okula girmeye istekli bulunan aday, velisi ile birlikte, okula başvurur ve aşağıda yazılı belgeleri tam olarak okul idaresine verir.
I- Ortaokullara Yeni Girenler

(Değişik: 09/03/1992 tarih ve 21166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15. maddesinin (ç) fıkrasının ikinci bendi uygulanır.

II- Liselere Yeni Girenler

a) Ortaokul diploması ve çıkma,

b) 4,5x6 cm ölçüsünde, açık başla ve önden çekilmiş 2 adet fotoğraf,

c) 2 adet taahhütlü posta pulu ve 2 adet mektup zarfı, (zarfların üzerine veli adresi yazılmayacak, pul yapıştırılmayacak ve geçerlikleri sürekli olan hatıra pulları kullanılmayacaktır.)

Komisyon,Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 94 )

Not : Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 65. maddesine göre, yabancı dil bilgisi için yapılacak seviye tespit sınavının tarihi, ilgili genelgede 01 Temmuz ve 21 Eylül arası olarak belirlenmiştir.

 (Genelge : Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 19.12.2000/60690)

Madde 112- (Değişik: 01/06/1984 tarih ve 54 sayılı Karar) Kayıt sırasında istenen belgelerden eksiği bulunan öğrenciler, bu eksiklerini en geç okulun öğretime başladığı tarihten itibaren 2 hafta içinde tamamlarlar. Kayıt evrakı tamamlanmış bulunan öğrenciler, okulun öğretime açılışının 20. gününden itibaren bir ay içinde öğrenci kütük defterine kaydedilirler. Henüz öğrenci künye defterine kaydı yapılmayan öğrencilerden okuldan ayrılmak isteyenler bulunursa, bu gibi öğrencilere tasdikname verilmeyerek, daha önce geldikleri okullardan getirdikleri diploma veya tasdiknamelerine durumları yazılarak, kayıt sırasında alınan zarfın üzerine "kayıt evrakını aldım" ibaresi yazıldıktan ve imzalatıldıktan sonra kayıt kağıtları geri verilir.

  

a) ÖZEL FEN LİSELERİ

Kayıt-Kabul
Madde 40-Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

e)  Özel fen liselerine “Millî Eğitim Bakanlığı Fen Lisesi Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda öğrenci kaydı yapılır. 

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 40 ) 

Kontenjan
Madde 8-
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez.
Ancak, hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8 öğrencinin bulunması gerekir.

(Fen Lisesi Yönetmeliği m - 8 )


Başvuru Koşulları
Madde 9-
Giriş sınavına, ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden; 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 4 (Dört) olanlar başvurabilir.
İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme koşullarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

(Fen Lisesi Yönetmeliği m - 8 )


Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul
Madde 10-
Okula giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır. Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3), sosyal bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır. Ayrıca zeka düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.

(Fen Lisesi Yönetmeliği m - 10 )

b) ÖZEL YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER:

Madde 40-Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

f)   Özel yabancı dil ağırlıklı liselere,“Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda kayıt yapılır.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 40 ) 

Başvurular

Madde 9- İlköğretim okulunu bitirenlerden diploma notu en az 4.00 olanlar, form dilekçe ve diplomanın aslı veya onaylı örneği ile bu okullara aday kaydı için başvurabilirler.

Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince gerekli duyuru yapılır ve başvuranların form dilekçedeki "Not Durum Çizelgesi" bölümü doldurularak imza karşılığında velisine teslim edilir (EK:1). Başvurularda öğrencilerin okudukları yabancı dil dikkate alınmaz.  

(Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği m - 9 )

Öğrenci Kayıt-Kabul Komisyonunun Oluşturulması ve Yapılacak İşler

Madde 10- Okulda müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen ile okul-aile birliğini temsilen bir üyeden "Öğrenci Kayıt-Kabul Komisyonu" oluşturulur.

Kayıt-kabul komisyonu, Bakanlıkça yayımlanan genelgede belirlenen takvime göre :

a) Diplomanın aslı veya onaylı örneği ve form dilekçe ile istenilen bölüme ön kayıt başvurularını kabul eder.

b) Diploma notu en yüksek olandan başlamak üzere adayların sıralamasını yapar. Sıralama yapılırken diploma notu eşit olan öğrencilerden, eşitlik bozuluncaya kadar sırasıyla; 8. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olana, bunların da eşit olması durumunda 7. ve 6. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olana, eşitliğin yine de bozulmaması durumunda 8. sınıftan başlayarak sırasıyla her üç sınıftaki yabancı dil, Türkçe ve matematik derslerinin yıl sonu notlarının ortalaması yüksek olana bakarak değerlendirme yapar.

c) Listedeki sıraya göre diplomanın aslı ile kesin kayıtları yapar.

d) Kesin kayıt sonunda açık kontenjan bulunması durumunda, listedeki sıraya göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazananları belirler.

e) Açık kontenjan bulunması durumunda okulun öğretime açıldığı haftanın son günü mesaî bitimine kadar yedek listeden sırası gelenlerin kayıtlarını yapar.

f) Yedek listesi bulunmayan okullarda, okulun öğretime açıldığı hafta içinde millî eğitim müdürlüğünce tespit edilecek takvime göre açık kontenjanları doldurur. Bundan sonra öğrenci kaydı yapmaz.

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenlerin kayıtları silinir. Durum, aday kayıt defterinin ilgili bölümü ile not durum çizelgesinin arkasına yazılır ve evrak iade edilir. Bu öğrencilerin tekrar aynı okula dönmek istemeleri durumunda, başvuruları kabul edilmez. 

(Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği m - 10 )

GENEL :

Kayıt-Kabul

Madde 65- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) O

Özel orta öğretim okullarından hazırlık sınıfı bulunanların hazırlık sınıfına, bulunmayanların birinci sınıflarına öğrenci kaydı, okulların Bakanlıkça onaylanan kurum yönetmeliklerinde tespit ettikleri usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Özel orta öğretim okullarının hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin, orta öğretim okulunun birinci sınıfındaki dersleri izleyebilecek seviyede olup olmadığı, velinin yazılı beyanı alınarak okulların açıldığı ilk iki hafta içinde okulca seviye tespit sınavı yapılmak suretiyle belirlenir. Bu sınavda en az 2.00 alan öğrenciler başarılı sayılarak orta öğretim okulunun birinci sınıfına devam ettirilirler.

Milletler arası öğretim kurumlarına devam edecek öğrencilerle ilgili şartlar Bakanlıkça tespit edilir.

Öğrenci etüt eğitim merkezinin hitap ettiği öğrenci seviyesine göre varsa benzeri resmî kurumlardaki kayıt-kabul şartları, yoksa kendi özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 65 ) 

Okula Yazılma, Okuldan Alınma, Uzaklaştırma, Kayıt Silme, Okulu Bitirme ve Türlü Belgeler

Madde 89 - (Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar) Ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yazılma "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği"nde belirtilen süreler içinde yapılır.

Gerekli hallerde bugünlerde yapılacak olan değişiklikler Bakanlıkça zamanında Valiliklere duyurulur.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 89 )

Kontenjan tespiti, ön kayıt ve nakil komisyonu

Madde 7-Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti ve asıl kayıtlarla doldurulamayan kontenjanlara ön kayıt yolu ile öğrenci alınması île öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulur.

Komisyon,
a) İlçelerde, millî eğitim müdürünün başkanlığında, ilgili okul müdürleri ile okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden,
b) Üçten az okul bulunan il merkezlerinde mîllî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında ilgili okul müdürleri ve okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden,
c) Üç ve daha fazla okul bulunan il merkezlerinde, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğilim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında millî eğitim müdürünce belirlenecek en az üç okul müdürü ile bu okulların okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden
oluşturulur.

(Anadolu Lisesi Yönetmeliği m - 7 )

5. Hazırlık Sınıfları Kontenjan Tesbiti ve Kayıtlar

Hazırlık sınıfı öğrenci kontenjanının tespiti

Madde 8-Hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrenci sayısı, okulun fizikî imkanları ve yabancı dil öğretmeni sayısı dikkate alınarak komisyonca yerinde yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir. Tutanakta ilgili okul müdürünün imzası da bulunur. Bu incelemede, hazırlık sınıfları dahil tüm sınıflarda öğrenci sayısının 30 olması esas alınır.
Açılacak hazırlık sınıfı şube sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı ekim ayının ikinci haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairelerine gönderilir ve Bakanlıkça değerlendirilerek kontenjan her yıl kılavuzda ilan edilir.

(Anadolu Lisesi Yönetmeliği m - 8 )

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü


SAYI :B.08.0.ÖÖG.19.02.14.420/60690

KONU : Yönetmelik (hazırlık sınıfı yeterlilik sınavı) 19 Aralık 2000


....................VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
GENELGE NO: 2000/116


İLGİ:a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği, b) Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği.
625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan ve bazı derslerin öğretimi yabancı dille yapılan özel okullann hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler hakkında: ilgi (a) Yönetmeliğin 65 inci Maddesi beşinci fıkrasında;"Özel orta öğretim okullarının hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin, orta öğretim okulunun birinci sınıfındaki dersleri izleyebilecek seviyede olup olmadığı, velinin yazılı beyanı alınarak okulların açıldığı ilk iki hafta içinde okulca seviye tespit sınavı yapılmak suretiyle belirlenir.Bu sınavda en az 2.00 alan öğrenciler başarılı sayılarak orta öğretim okulunun birinci sınıfına devam ettirilirler." hükmü yer almaktadır.
Aynı konuda ilgi (b) Yönetmeliğin 40 inci Maddesi'nin (d) bendinin birinci fıkrasında, Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe uygunluğun sağlanması için; "İlköğretim okulundan mezun olan öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan orta öğretim okulunun dokuzuncu sınıfındaki dersleri takip edebilecek seviyede olup olmadığı, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca okulun açıldığı ilk hafta içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavıyla tespit edilir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmeleri için, velisinin bu durumu kesin kayıt sırasında okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir." hükmüne yer verilmiştir.
Ancak, okullar açıldıktan sonra yapılan seviye tespit sınavında başarılı olan
öğrencilerin bir üst sınıfa devam etmeleri nedeniyle, hazırlık sınıfı ile dokuzuncu sınıf öğrenci mevcutları ve sınıf sayılan, buna bağlı olarak yeni öğretmen atamaları, seçmeli derslerin yeniden belirlenmesi, öğretmenlerin ders saati sayısı ve şube sayılarının artması veya azalması gibi sorunlarla karşılaşılmakta, dolayısıyla ders yılı başında kurumlan zorda bırakan eğitim öğretimi olumsuz etkileyen süreçler yaşanmaktadır.
Bu nedenle; yukarıda belirtilen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, Yönetmeliklerde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar:
Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan özel okullara kaydolmak üzere, ilgi (a) Yönetmeliğin 67 nci Maddesi'ne göre düzenlenen Merkezi Sınav'da, başanlı olup hazırlık sınıfına kaydolan öğrencilerden; yabancı dil yeterliliği 9 uncu sınıftaki dersleri izleyebilecek düzeyde olanlar için; okul müdürlüklerince, l Temmuz -21 Eylül tarihleri arasında belirlenecek bir tarihte seviye belirleme sınavı yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Metim BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı

Sınava başvuru

Madde 9- 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler, sınava girmek için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvurabilirler.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

(Anadolu Lisesi Yönetmeliği m - 9 ) 

Sınav ve kayıt-kabul

Madde 10-Okullara merkezî sistem seçme ve yerleştirme sınavı ile öğrenci alınır. Sınavda öğrencilerin, ilköğretim 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflardaki ağırlıklı notlarının aritmetik ortalaması alınır ve belli oranda giriş puanına etki ettirilir. Sınavlara başvuru ve kayıt-kabulle ilgili esaslar, her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilir.
Sınava başvurulardan sonra açılan ve kılavuzda yer almayan okullara başvurular ile ilgili iş ve işlemler kılavuzda belirtilir.

(Anadolu Lisesi Yönetmeliği m - 10 ) 


DERSHANELER : 

Madde 65- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) 

Özel kurs ve dershanelerin öğrenci kayıtları kendi özel yönetmelikleri hükümlerine göre yapılır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 65 ) 

Kurs ve Dershaneyi Devam Edecekler

Madde 66- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurs ve dershanelere, ilköğretim ve orta öğretim okullarında okuyan, ayrılan veya mezun olan öğrenciler devam edebilirler. İlköğretim çağında olup, ilköğretim okuluna devam etmeyen öğrenciler özel kurslara ve dershanelere alınmazlar."

(Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) İlköğrenimini zamanında yapamayan ilköğretim çağı dışında kalan yetişkinler, ilköğretim okulu bitirme sınavına giriyorlarsa veya bu konudaki yaygın eğitim kurumlarına devam ediyorlarsa bu durumu belgelendirdikleri takdirde dershanelere kabul edilirler.

Dershane ve kurslarda öğrenciler yaş, tahsil seviyelerine ve derecelerine göre gruplandırılır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 66 ) 

Kayıt-Kabul Esasları

Madde 21- Zorunlu öğrenim çağında olup ilköğretime devam etmeyen çocuklar, dershaneye kabul edilmez. Ancak, ilköğretimini zamanında yapmayan yetişkinlerden, Açık İlköğretim Okuluna devam eden ve bu durumu belgelendirenler dershaneye kabul edilebilir.  

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 21 )

Kayıt-Kabulde İstenecek Belgeler

Madde 22- Dershaneye kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a)Öğrencinin okulundan aldığı, “Öğrenci Olduğuna İlişkin Belge” veya öğrenci kimlik belgesinin onaylı bir örneği.

b) Nüfus cüzdanı sureti.

c) İlgili yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetle çekilmiş iki adet fotoğraf.

d) Okul öğrencisi olmayanlardan sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için; Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 22 )

Kayıt-Kabul Zamanları

Madde 23-Dershaneye öğrenci kaydı, uygulanan program türüne göre aşağıda belirtilen sürelerde yapılır.

a)Bir üst okulun sınavlarına hazırlık amacıyla düzenlenen programlara öğrenci kaydı, nisan ayında başlar.

b)Diğer programlara öğrenci kaydı, bu amaçla açılan dönemlerin başlangıç tarihinden önce başlatılır.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 23 )

 

YURTLAR:

Öğrenci Kayıt İşlemleri
Madde 20-
Kurumlara alınacak öğrencilerin kayıt ve kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir.
a) Müracaat formu,
b) Nüfus cüzdanı örneği,
c) Öğrenci olduğuna dair devam ettiği okuldan veya kurs yönetiminden alacağı belge,
d) Sağlık durumunun toplu yerde yaşamaya elverişli olduğuna dair doktor raporu, (Hükümet, belediye, yurt, okul tabipliklerinden veya mediko-sosyal merkezinden olabilir.)
e) iki adet vesikalık fotoğraf,
f) Aile adresi yazılı iki adet pullu zarf,
g) Bu Yönetmelik hükümleri ile kurumun bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğince onaylanmış diğer iç talimatlara kayıtsız ve şartsız riayet edileceğine dair beyanname, (Reşit olmayan öğrencilerin beyannamesini velileri imzalar)
h) Cumhuriyet savcılığından alınacak adlî sicil belgesi.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 20 )