ARA KARNE VE ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ

Ölçme ve Değerlendirme Servisi Yöneticisi
Madde 23-
Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi, öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespiti işlemelerini, ilgili zümre başkanı ve öğretmenlerle iş birliği yaparak tespit etmek ve bu yönde tedbirler almak için koordine görevi yapar.
Servis yöneticisi bu amaçla aşağıdaki işleri yapar :
a) Her dönem en az ................defa her dersten okulun bütün öğrencilerinin katıldığı, okul
merkezi imtihanları yapılmasını organize eder.
b) Yapılan imtihan sonuçlarını değerlendirerek her.öğrencinin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit eder.
c.) Öğrencinin ferdî başarısı ile şubesi içindeki ve okulun aynı sınıflar içindeki başarı derecesini tespit eder. Her öğrencinin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.
ç) Ölçme değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor halinde ilgililere iletilmek üzere okul müdürüne verir.
d) Bütün çalışmalarında zümre başkanları, öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler koordinatör rehber öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.
e) Ölçme ve değerlendirme işinde kullanılmak üzere bir soru bankası kurar.
f) Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili velilerle görüşme yapar. Resmî mevzuatta belirtilenler dışında, öğrencilere veya velilere verilmek üzere ara karneler hazırlar. Ara karneler bir aydan fazla olmamak üzere belli zaman aralıklarında verilir.
Servisin yaptığı ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf geçme işlemlerinde esas alınmaz.
Öğretmenler yaptıkları imtihanların sonuçlarını bu servise verirler.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 23 ) 


DERSHANELER;

Öğrenci Durum Belgesi

Madde 35- Dershaneye devam eden öğrencilere; süresi iki ayı geçmeyen dönemlerde bir, süresi iki aydan fazla olan dönemlerde ise her ay öğrenci durum belgesi verilir.

Öğrenci durum belgelerinde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

a)Öğrencilerin katıldığı sınavlar ve bu sınavlarda aldıkları puanlar, bir üst okulun giriş sınavına hazırlık programına devam eden öğrencilerin puanları, ilgili okulun sınav sistemindeki puanlama esasına uygun olarak yazılır.

b) Derslere göre öğrencinin başarı durumu.

c) Meslekî rehberlik amacıyla uygulanan testlerin sonuçları.

d)Öneriler.

e)Devam-devamsızlıkla ilgili bilgiler.

 f)Öğrencinin kimlik bilgileri.

Öğrenci durum belgelerinde öğrencinin öğrenimi süresince aldığı bütün puanlar bulunur. Öğrenci durum belgelerinin öğrenci velilerince görülmesi için dershane müdürü gerekli önlemleri alır.

Öğrenci durum belgeleri; rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince hazırlanır

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 35 ) 

 

ÖĞRENCİ KARNESİ

A) İlköğretim Kurumları ;

Öğrenci Karnesi

Madde 46- Öğrencilerin durumlarım velilere duyurmak için yarıyıl ve öğretim yılı sonunda olmak üzere iki kez karne verilir. Bu karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranış gelişimi değerlendirme sonuçlan ve okula devam durumu gösterilir.

Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin karnelerini doldurur ve öğrenci sınıf geçme defterine işler. Karne, birinci yarıyıl sonunda velilere gönderilerek İmzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 46 ) 

B) Orta Öğretim Kurumları ;

Öğrenci Karnesi
Madde 27-
Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere başarı, gelişme ve devam durulularını gösteren bir karne verilir

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 27 ) 

Karnelerin Verilme Zamanı
 Madde 61-
Birinci döneme ait karneler dinlenme tatilinden önce verilir ve öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra dinlenme tatili sonunda sınıf öğretmenine iade edilir. Öğrenci karneleri sınıf öğretmeni tarafından da imza edilir

İkinci dönem sonunda verilen karneler okula iade edilmez

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 261 ) 

Karne Örneği ;T.D.2445

ÖĞRENCİNİN

Adı ve Soyadı         

 

 

(ön Yüz)       (Ek - *)

NOT DÜZENİ

SONUÇ

      Doğrudan Geçti

      Ortalama İle Geçti

     

                            Sınıf  Tekrarı

     

                           Sorumlu  Geçti Sorumlu Olduğu   Dersler :

Okulu                         :

PUAN NOT DERECE

85-1OO   5    Pekiyi

70-84       4    İyi

55-69       3    Orta

45-54       2    Geçer

25-44       1    Geçmez

0-24         0   Etkisiz

Okul Numarası          :

Sınıfı                          :                Bölümü/Alanı   :

Ders Yılı                    :                İli/İlçesi            :

DERSLER

Haftalık Ders Saati Sayısı

BAŞARI DURUMU

I.Dönem Notu

II:Dönem Notu

Yıl Sonu Notu

Ağırlıklı Notu

SINIF ÖĞRETMENİNİN ÖĞRENCİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ                            I.Dönem                                        II. Dönem

 

 

 

 

 

 

 

ADI – SOYADI – İMZASI        ADI – SOYADI – İMZASI  

 

 

 

 

 

 

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

 

Devam Etmediği Günler

 

Özürlü

Özürsüz

İMZALAR                    I. Dönem                        II. Dönem

Okul Müdürü

Müdür  Yardımcısı          

Öğrenci Velisi

I. Dönem

 

 

II. Dönem

 

 

TOPLAM

 

 

ÖĞRETMENLER, YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR.                                                       K. ATATÜRK

AÇIKLAMA

l-Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma;

Öğrencinin, ders yılı sonunda, herhangi bir dersten başarılı sayılması için;

a) İkinci dönem notunun en az "Geçer'; ancak, birinci dönem notu “Etkisiz” İse, ikinci dö­nem notunun en az ”Orta”

b) Yalnız bir dönem notu aldığı dersten dönem notunun en  az "Geçer* olması gerekir

2 - Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme: Ders Yılı Sonunda;

a) Her dersten  yukarıda belirtilen hükümlere göre başarılı sayılan,

b) Dokuzuncu sınıfta herhangi bir ders veya derslerden, başarısızlık söz konusu ise yıl sonu ba­şarı ortalaması 2,50 ve daha yukarı,

c) Diğer sınıflarda;

1) Alan/bolüm ders veya dersleri dışındaki ders veya derslerden başarısızlığı olanların yıl sonu ağır­lıklı ortalaması da 2,50 ve daha yukarı,

2) Alan/bölüm ders veya derslerinden de başarısızlığı olanların ayrıca bu derslere ait yıl sonu ağır­lıklı ortalaması 2.50 ve. daha yukarı,

d) Ortalama yükseltme sınavı sonunda gerekli puan ve notu almış olan öğrenciler ile hazırlık sı­nıfında yabancı dil dersinden, ikinci dönem notu en az. "geçer"-olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

3-Sorumlu Olarak Sınıf Geçme;

Dokuzuncu sınıf dışında kalan sınıflarda okuyan, ders kesiminde veya ortalama yükseltme sı­navı sonunda doğrudan sınıf geçemeyen öğrenciler: yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar başarısız oldukları derslerden veya yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den daha yukarı olmasına rağmen alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar, başarısız: olduk­ları alan/bölüm derslerinden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

4-Sınıf Tekrar Etme;

Dokuzuncu sınıflarda okuyan ve başarısız ders veya dersleri bulunan öğrencilerden, ders kesimin­de yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olan ve ortalama yükseltme sınavına girmeyenler ile or­talama yükseltme sınavı sonunda yıl .sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar ile bir ders yılı için­de toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler de sınıf tekrar ederler.

Sınıf tekrar etme, ortaöğretim boyunca bir defa yapılır.

MÎLLÎ EĞİTİMİMİZİ TOPLUMUMUZUN MADDİ MANEVİ KATKISI VE DESTEĞİ YÜCELTECEKTİR                                                                               Millî Eğitim   Vakfı

 

2866 Sayılı Kanun uyarınca Millî Eğitim Vakfı tarafından bastırılmıştır» Başka kurum ve kuruluşlarca basımı ve dağıtımı yasaktır.

 

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

LİSE ÖĞRENCİ KARNESİ