KANTİNİN İŞLEYİŞİ TERTİP DÜZENİ VE DENETLENMESİ 

Madde 16 

m)Kantin:İhtiyaca cevap verecek alana sahip olması,

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 16)

Madde 54 -

(23)Kantin,

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 54)

Madde 58-a)Okulun bünyesinde........ öğrenciye hitap eden....... adet kantin vardır.

b)Kantinde görevlendirilecek görevlilerin sağlık kontrolleri periyodik olarak yapılır.

(Özel Öğretim Kurumları Çerçeve Yönetmeliği m - 58)

Kantin Tertip Düzen ve Denetimi

Madde 14- Aşağıdaki şartları taşımayan kurum binalarına açma izni verilmez.
11) Kurum mevcudunun en az 1/5'i oranında lokal ve kantin,

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 14 )

Okul Kantinlerinin Genel İşleyişi

1-Kantin ihalelerine sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişiler kabul edilecektir. İhalelere katılmak üzere başvuranlardan  sabıkası bulunmadığına dair savcılık belgesi ile yörede ahlaken iyi tanındığı, kötü şöhreti bulunmadığı hususunda emniyet makamlarınca düzenlenmiş güvenlik belgesi istenecektir.

2-Ağır hapis veya (6) aydan fazla hapis veya “zimmet-ihtilas-irtikap-rüşvet-hırsızlık-dolandırıcılık-sahtecilik-inancı kötüye kullanma-dolanlı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalelerine alınmayacaklardır.

3-Kantinlerde verilen hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşyanın dışında Devletin güvenliğine, örf ve adetlerimize, genel ahlak değerlerimize aykırı ve okul idaresince sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür bulundurulmayacak, sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı koruyucu tedbirler alınacaktır.

4-Kantin işleticileri genel sağlık kurallarına  ve temizlik şartlarına kusursuz olarak uyacaklar ve bu işyerlerinde okul disiplinine ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişileri çalıştıracaklar, okul yöneticilerinin uygun bulmadıkları veya davranış bozukluklarını tespit ettikleri kişilerin işlerine derhal son vereceklerdir.

5-Kantin işletmecileri, okul yöneticileriyle sıkı bir işbirliği içerisinde bulunacak.  Ülkemiz geleceğinin  teminatı sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi alkol, bira, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden koruyucu tüm tedbirleri alacaklardır.

6-Kantin işletmecileri, tam hizmet verebilmek için okulun mesai saatlerine, çalışma düzeni ve disipline kesinlikle riayet edecek, okul idaresince tespit edilerek uygun yerlere asılan fiyat listesini uygulayacak, aksine davranışlardan okul müdürlüğüne karşı sorumlu olacaktır. 

(Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı 02.11.1999 tarih 2711 sayılı yazısı m-3,4,10,11,12,13)

 

Fiyat Listesinin Asılması

Kantinin öğrenciler tarafından kolayca görülebilecek bir yerine fiyat tarifesi asılacak ve bu tarife okul müdürlüğünce onaylanmış olacaktır. 

(Genelge :İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 24.08.1988/170922)

 

Kantin Personelinin Önlük Giymesi

Kantinde çalışan personel, beyaz renk önlük giyecek ve okul müdürlüğünce onaylanmış yaka kartı takacaktır. 

(Genelge :İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 24.08.1988/170922)

 

Yiyeceklerin Korunması

1-Okul kantinlerinde lavabo bulunmalı ve her gün temizlenmelidir.

2-Bütün yiyecekler ambalajlı ve kapalı kaplarda saklanmalıdır.

3-Yiyecek içeceklerin son kullanma tarihleri kontrol edilmeli, kullanma süresi dolanlar yok edilmelidir.

4-Yiyecekler buzdolabı ve camlı dolaplarda bulundurulmalıdır.

(T.D. Temmuz 2000/ 2514, s.634, m-2)

Okul Kantinlerinin Denetimi

Bilindiği gibi bulaşıcı hastalıkların kaynağı büyük ölçüde kirli yiyecek ve içeceklerdir.  Okulda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için  öğrencilerin bu konuda eğitilmeleri ve okulda öğrencilerin beslenmesinde önemli yeri olan kantinlerin temizlik ve sağlık kurallarına uygun olarak işletilmeleri gerekmektedir.

Okullarımızda kantinin çevre sağlığı şartlarının sağlığa uygun olması sağlanacaktır.  Bunun yanı sıra satılan yiyeceklerin besin değerinin yüksek olmasına  özen gösterilecek ve kantin işletmecisinin kantinde süt ve süt ürünleri bulundurması temin edilecektir.

Okul kantinlerinin ve kantin personelinin bulaşıcı hastalıklar açısından denetiminde okul yöneticilerine yardımcı olmak amacıyla ekteki “Okul Kantini Denetim Formu” hazırlanmıştır. Okul kantinleri yöneticilerce bu forma göre sık sık denetlenerek belirlenen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilecektir.

 Kantin işletenlere karşı yaptırım gücü olması açısından sözleşmeyi okul kantini denetimi formu ile getirilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde sözleşmenin feshedilebileceği maddesinin konulması yararlı olacaktır.

 Ayrıca, illerde Bakanlık ve İlköğretim Müfettişlerinin denetimlerinde okul kantinlerinin denetimlerinin de yer alması uygun görülmektedir.

    

OKUL KANTİNİ DENETİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

SAYI                :100.1.Bütçe D.Bşk.-90/3330                                                                         ANKARA

KONU :Okul,Büfe,Kantin ve Çay ocaklarının Kiralanması                                                                                                                                       26 EYLÜL 1990

              

 

........VALİLİĞİNE

 

İLGİ       : Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 17.8. 1990 tarih ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü ifadeli

                  7.Şb.3364-0/28461 sayılı ve 166 sıra numaralı genelge emirleri.

 

               Okul-Aile Birliği ve Koruma Derneklerinin veya bazı kişilerin münferiden okul ve öğrencilere verdiği hizmetleri ülke çapında gerçekleştirmek; büfe,kantin ve çay ocaklarında yazar kasa kullanılmasını zorunlu tutmak suretiyle öğrencilerin alış verişlerinde satış fişi almalarını teşvik ederek belge düzeninin önemini kavratmak ve bu şekilde vergi bilincini uyandırmak ve geliştirmek amacıyla; okullarda bulunan büfe,kantin ve çay ocağı gibi yerlerin , “eğitim ve öğretimin,toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ,kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak" gayesiyle kurulmuş olan Milli Eğitim Vakfı (Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı) na 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre kiraya verilmesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı arasında imzalanan protokol'a uygun bulunmuş ve konu ile ilgili olarak ilgi genelge, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yayımlanmıştır.

               Bu nedenle mülkiyeti hazineye ait olan ilköğretim okulları,ortaokullar ile her tür ve derecedeki ortaöğretim kanunlarında bulunan büfe,kantin ve çay ocağı gibi yerler sözleşme tarihinden geçerli olmak kaydıyla ekli sözleşme (EK:1) örneğine göre okulun bulunduğu yerdeki Maliye Dairesi ile Milli Eğitim Vakfı adına İlçe veya il Şube Yönetim Kurulunun tabii üyesi olan Milli Eğitim Müdürü tarafından aşağıdaki şartlarla kiralanacaktır.

               Yapılan protokol ve yayınlanan ilgi genelge gereğince okullarda bulunan büfe,kantin ve çay ocağı yerleri Milli Eğitim Vakfınca kiralandıktan sonra ya doğrudan doğruya vakıf tarafından işletilecek ya da üçüncü şahıslara Vakıfça kiraya verilecektir.

Personel teminindeki güçlükler ve diğer nedenlerle üçüncü şahıslara kiraya verilmesi tercih edilmelidir. Maliye Dairesinden Vakıfça kiralanan bu yerler için ekli sözleşme (EK:2) esas alınacak,okulun ve çevrenin durumuna göre özel şartlar tespit ve ilave edilebilecektir.

               Büfe,kantin ve çay ocağının Vakıfımızca kiraya verilmesinde şunlara dikkat edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi zorunludur.

               a) Vakıfla üçüncü şahıslar arasındaki sözleşme; Milli Eğitim Vakfı adına İlçe Şube Yönetim Kurulu tabii üyesi olan Milli Eğitim Müdürü ile işletmeci arasında yapılacaktır.

               b) Büfe,kantin ve çay ocağı gibi yerler arzu edilen hizmeti verebilmek için okulun mesai saatleri dahilinde açık olacak, disiplin ve düzen işletenle okul yöneticileri tarafından işbirliği halinde sağlanacak ve devamlı kontrol altında bulundurulacaktır. Söz konusu yerlerde öğrenci psikolojisine uyum sağlayacak kişiler çalıştırılacak bu yerlerden işleticiler kadar okul yöneticileri de sorumlu olacaklardır.

               c) Kira süresi sözleşme tarihinden başlamak üzere bir yıldır. İşleticinin şartları yerine getirmesi, okul yönetimi ile iyi ilişkiler içerisinde bulunması halinde, kira bedeli her yıl yeniden tespit edilmek kaydıyla kira süresi beş yıla kadar uzatılabilir.

               d) Kiralanan yerin durumuna göre işleticiden belli bir miktar depozito alınacaktır.

               e) Yazar kasa kullanılması ve fişle alış veriş yapılması mutlaka sağlanacaktır.

               f) Kira, Maliye Dairesine ödenmesi gereken aylık cironun %1 (Yüzde bir) ile,okulun büfe,kantin ve çay ocağı için tahsis ettiği yerin büyüklük ve küçüklüğü,okulun bulunduğu çevrenin özellikleri,öğrenci sayısı gözönünde bulundurularak, Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında okul müdürü ,müdür başyardımcısı (yoksa bir yardımcı) ve öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmen ile öğrenciler arasında seçilecek bir öğrenci temsilcisinden oluşacak en az dört kişilik komisyon tarafından,uygun görülecek usulle, aylık olarak tespit edilecek miktardır.

               g) Aylık cironun %1 (Yüzde bir) tutarındaki Maliye hissesi ve varsa su,elektrik vb.giderler ile birlikte komisyonca belirlenen kira bedeli işletmeci tarafından ,sözleşmede,belirtilen süre içerisinde Milli Eğitim Vakfı Şube Yönetim Kurulunca Ziraat Bankasında açılacak özel bir hesaba yatırılacak ve bu husus okul yöneticilerince takip ve kontrol edilecektir.

               Bu hesaptan Milli Eğitim Müdürü ve vakıf işlerinden sorumlu yardımcısının veya şube müdürünün imzası (çift imza) ile de para çekilir.

               Gerekli hallerde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü ile Vakıf Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından görevlendirilecek bir personelin imzası (çift imza) ile de para çekilebilecektir.

               Bu hesaba yatırılacak paradan Maliye Dairesine ödenecek %1 ve varsa diğer giderler karşılığı dışındaki gelirin %80 i , işletici tarafından paranın yatırıldığını gösteren dekontun ibrazı halinde. Büfe,kantin ve çay ocağının bulunduğu okul müdürlüğünün göstereceği hesaba,okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere,her ay çek veya talimatla ödenecek geriye kalan %20,yine her ay T.C. Ziraat Bankası Ankara Cebeci Şubesindeki Vakıf Genel Merkezine ait 304.25-632. 1 numaralı okul kantinleri ve çay ocakları geliri hesabına gönderilecek, Maliye Dairesine ait paralar ise toplanarak üçer aylık dönemler halinde, izleyen ayın l0.cu günü mesai bitimine kadar okulun bulunduğu yerdeki Maliye Dairesine yatırılacaktır.

               h) Vakıf Şube Yönetim Kurulunca bu maksat için açılmış bu hesapla ilgili olarak da Vakıf Yönetim Kurulunun ,her üç ayda bir izleyen ayın en geç 15'ine kadar, bir liste halinde (EK:3) okul adı işletmecinin yatırdığı para, okula verilen, vakfa gönderilen belirtilmek şartıyla kantin hesap durumu Vakıf Genel Merkezine bildirilecektir.

               ı) Okul müdürleri,kendilerine verilen %80 hissenin okul müdürlüğü adına açtıracakları bir banka hesabında toplanmasını sağlayacak ve mümkün olduğu takdirde Milli Eğitim Vakfı Kolu ilgililerini de devreye sokmak ve Milli Eğitim Vakfının amaçlarını da dikkate almak suretiyle okulun ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanacaktır.

               Bu harcamalar, okul müdür başyardımcısı (yoksa müdür yardımcısı) başkanlığında,diğer bir müdür yardımcısı, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen ve okul mutemedinden oluşan bir komisyonu alacağı ve okul müdürünün onaylayacağı kararlara dayandırılacak,bu hesaptan ödemeler komisyon başkanı ve okul müdürünün imzasını taşıyan çek veya talimatlarla yapılacaktır.

               Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

                              (İmza)

                              Avni AKYOL

                              Milli Eğitim Bakanı ve

                              Milli Eğitim Vakfı Genel Başkanı  

 

 

İŞLETME HAKKI VERİLEN BÜFE-KANTİN-ÇAYOCAĞI GİBİ YERLERE AİT

İŞLETME HAKKI SÖZLEŞMESİ

 

Sözleşmenin Konusu: ......................... İli ................... .İlçesi................................. Büfe,Kantin

ve Çay ocağı işletme hakkının Milli Eğitim Vakfına verilmesidir.

 

               Madde 1- Kira süresi.........................tarihleri arasında olmak üzere beş yıldır.

               Madde 2- Büfe,kantin ve çay ocaklarının aylık cirosunun %1 (yüzde bir)ı kira bedeli olarak hazineye ödenecektir.

               Madde 3- Büfe,kantin ve çay ocakları için 1.1.1991 tarihinden itibaren 3100 sayılı kan gereğince ödeme kaydedici cihaz kullanılacaktır.

               Bir takvim yılı içerisinde"4 kez satış fişi verilmediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilecektir.

               Madde 4- Büfe,kantin ve çay ocağı gibi yerlerin elektrik,su,havagazı,ısıtma tesisatı mümkün olduğu takdirde ayrılacaktır. Bu olmadığı takdirde söz konusu giderler karşılığında -idarece takdir edilecek yıllık bedel- üçer aylık dönemler halinde kira bedeli ile beraber Maliye Dairesine yatırılacaktır.

               Madde 5- Büfe,kantin ve çay ocakları Vakıf tarafından işletilebileceği gibi üçüncü şahıslara da işlettirilebilir.

               Madde 6- Büfe,kantin ve çay ocaklarından sağlanacak gelirin % 80'ı büfe,kantin ve çay ocağının bulunduğu okula, ihtiyaçlarını karşılamak üzere,Vakıfça verilir.

               Madde 7- İşletme hakkı verilecek büfe,kantin ve çay ocağı gibi yerler işletme hakkını kiraya veren Maliye Dairesince mahallinde tanzim edilecek tutanakla teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı,pencere, dolap,musluk,lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilecek taşınmaz mal içerisindeki malzemede (ocak,masa,sandalye vb.) bulunuyorsa bunlarda çeşitleri ve değerleri itibariyle ayrı ayrı belirtilir.Teslim tutanağı,yukarıda adı geçen daire yetkilileri ile işletme hakkı verilen tarafından imzalanır.

               İşletme hakkı müddeti 1.1.1991 tarihinde başlar.

               Madde 8- İşletme hakkı sona erdiğinde, işletme hakkı verilen yer işletmeci tarafından büfe,kantin, çay ocağı gibi yerlerin bulunduğu daire veya işletme hakkını kiraya veren Maliye Dairesi yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.Bu tutanakta işletme hakkı verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahsın tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen malzemenin de sağlam olup olmadığı yazılır.Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme işletme hakkı sahibi tarafından aynen temin edilir.

               Bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer Maliye Dairesine yatırılır.

               Madde 9- İşletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur.Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır.Gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun olarak boya,badana gibi onarımları yapar.Tedbirsizlik dikkatsizlik,ihmal,kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı hazineye öder.

               Madde 10- İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, örf ve adet, genel ahlaki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet,kitap,broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.

               Madde 11- İşletme hakkı verilen yerde düşük dereceli olsa da bira dahil alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

               Madde 12-İdarece tahliyesine lüzum görülen hallerde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

               Madde 13- İdarece bir fiyat tarifesinin önerilmesi halinde önerilen bu fiyat tarifesine uygun satış yapılır.

               Madde 14- İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için bu kuruluş veya şahıs tarafından .......................lira ceza ödenir.

               Madde 15- Kira bedeli gerekiyorsa elektrik,su vb. giderler karşılığı üçer aylık dönemler halinde izleyen ayın l0 uncu günü mesai bitimine kadar okulun bulunduğu yerdeki Maliye Dairesine yatırılır.

               Madde 16- Bu sözleşmede yazılı hususlara uyulmadığı takdirde 8.9.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62.maddesine göre işlem yapılır.

               Madde 17- Bedelin süresinde yatırılmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 5l.maddesindeki gecikme zammı oranları uygulanır.

               Madde 18- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii................................İcra Daireleri ve mahkemeleridir.

 

Milli Eğitim Vakfı Adına

                              Maliye ve Gümrük Bakanlığı Adına

                              Yetkilisi

.................İlçe Şube Yönetim

Kurlu Üyesi Milli Eğitim Müdürü  

 

EK-2

..............İli...............................İlçesi....................................Büfe,kantin ve çay ocağı kira sözleşmesi.

 

               Madde 1- Milli E~itim Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı arasında imzalanan protokol ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının konu ile ilgili 17.8. 1990 tarihli genelgesinin 2.maddesine dayanılarak ................... büfe kantin ve çay ocağı,Milli Eğitim Vakfı adına İlçe Yönetim Kurulu tabii üyesi Milli Eğitim Müdürü tarafından aşağıdaki şartlarla işletici .............................,..kiraya verilmiştir.

               Madde 2- Kira süresi .............. tarihinden başlamak üzere bir yıldır.İşleticinin şartları yerine getirmesi,okul yönetimi ile iyi ilişkiler içerisinde bulunması halinde,kira bedeli her yıl yeniden tespit edilmek kaydıyla sözleşme süresi beş yıla kadar uzatılabilir.

               Madde 3- Kira, Maliye Dairesine ödenmesi gereken aylık cirosunun %1(yüzdebir) i ile,aylık olarak belirlenen.........................................Tl.sı toplamıdır.

               Madde 4- Büfe,kantin ve çay ocağının işletilmesi sırasında 1.1.1991 tarihinden itibaren 3100 sayılı kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz mutlaka kullanılacaktır.

               Bir takvim yılı içerisinde 4 kez satış fişi verilmediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilecektir

               Madde 5- Büfe,kantin ve çay ocağı kira bedeli olarak Maliye Dairesine ödenmesi gereken aylık cironun %1’i ile komisyonca tespit edilen miktar ve gerekiyorsa elektrik, su, havagazı,(doğalgaz) ve ısınma gideri işletici tarafından o ayı izleyen ilk on gün içerisinde kendisine verilecek T.C.Ziraat Bankası.... ...Şubesi hesap numarasına yatırılacak,yatırılıp yatırılmadığı da okul yöneticilerince takip ve kontrol edilecektir.

               Madde 6- Büfe,kantin ve çay ocağın gibi yerlerin elektrik,su,havagazı,(doğalgaz) ve ısınma tesisatı mümkün olduğu takdirde ayrılacak ve giderleri işletici tarafından karşılanacaktır.Bu olmadığı takdirde söz konusu giderler karşılığı olarak okul yöneticilerince tespit edilecek miktar da ayrıca işletici tarafından her ay banka hesabına yatırılacaktır.

               Madde 7- İşletici okul yöneticileriyle sıkı bir işbirliği içerisinde bulunacak ve gerekti~inde okul yönetimince tespit edilip uygun yerlere asılan fiyat listesine uyacaktır.

               Madde 8- İşletme hakkı verilecek büfe,kantin ve çay ocağı gibi yerlerin bulunduğu yer, Maliye Dairesince mahallinde tanzim edilecek tutanakla işletmeciye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere,dolap,musluk,lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı, işletme hakkı verilecek taşınmaz mal içerisindeki malzemede (ocak,masa,sandalye vb.) bulunuyorsa bunlarla çeşitleri ve değerleri itibariyle ayrı ayrı belirtilir.Teslim tutanağı,yukarıda adı geçen okul yetkilileri ile işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından imzalanır.

               Madde 9- İşletme hakkı sona erdiğinde, işletme hakkı verilen yer, işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından büfe,kantin, çay ocağı gibi yerlerin bulunduğu okul,mal müdürlü~ü yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.Bu tutanakta işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahsın tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen malzemenin de sağlam olup olmadığı yazılır.Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme işletme hakkı sahibi tarafından aynen temin edilir.Bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına yatırılır.

               Madde 10- İşletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur.Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır.Gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun olarak boya,badana gibi onarımları yapar.Tedbirsizlik dikkatsizlik,ihmal,kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı hazineye öder.

               Madde 11- İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, örf ve adet, genel ahlaki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet,kitap,broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.

               Madde 12- İşletme hakkı verilen yerde düşük dereceli olsa da bira dahil alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

               Madde 13- İdarece tahliyesine lüzum görülen hallerde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

               Madde 14- İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için bu kuruluş veya şahıs tarafından .......................lira ceza ödenir.

               Madde 15- İşletmeci bu yerde öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler çalıştıracaktır.Okul yöneticilerinin uygun bulmadıkları kişiler hakkında yöneticilerle işbirliği yaparak gerekli önlemleri alacaktır.

               Madde 16- Taraflar en az bir ay önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshe her zaman yetkilidirler.

               Madde 17- Süresinden önce sözleşmenin feshi halinde yatırılan depozitonun iade edilip edilmemesi okul yöneticilerinin kararına bağlıdır.

               Madde 18- İşletmeci tam hizmet verebilmek için okulun mesai saatlerine, düzen ve disiplinine uyacak, bu hususta okul müdürlüğüne karşı sorumlu olacaktır.

               Madde 19- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii................................İcra Daireleri ve mahkemeleridir.

 

Milli Eğitim Vakfı Adına

                              Maliye ve Gümrük Bakanlığı Adına

                              Yetkilisi,

....................İlçe Şube Yönetim

Kurulu Üyesi Milli Eğitim Müdürü

İşletici

T.C.

MİLLİ EĞİTİM VAKFI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI      :006/1506                                                                                                                                            31.7.1991

KONU    :Okul Kantinleri

                                                               MİLLİ EĞİTİM VAKFI

                                                               ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

                                                               (Milli Eğitim Müdürlüğü)

                                                                                                                    

 

İLGİ: a)   Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 17.8.1990 tarih ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü ifadeli 7.Şb.3364-                0/28461 sayılı ve 166 sıra numaralı genelgesi.

          b) Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.9.1990 tarih, Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                 ifadeli 100.1.Bütçe D.Bşk.-90/3330 sayılı genelgesi.

          c)  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5.2.1991 tarih, Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                 ifadeli 100.1.Bütçe D.Bşk.-91/260 sayılı genelgesi.

          d)  Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 18.2.1991 tarih ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü ifadeli 7.Şb.3364-                0/7513 sayılı ve 169 sıra numaralı genelgesi.

               

                Okul kantinlerinin işletilmesi ve kantinlerden Milli Eğitim Vakfına gelir temin edilmesi hususunda,

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol gereğince, iliniz veya ilçeniz dahilinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan tüm eğitim kurumlarında ki büfe,kantin ve çayocakları,kurumun bulunduğu yerdeki mal memurluğu ile şubeniz arasında imzalanan sözleşme uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Vakfımıza kiraya verilmiş bulunmaktadır.

                Protokolun yürürlüğe girmesi üzerine uygulamaya ilişkin esaslar; ilgi (a) ve (b) Genelgelerle Valiliklere bildirilmiştir. Bu genelgelerde yer alan hükümlerin noksansız uygulanmasını,Vakfımızın üstlenmiş

bulunduğu mükellefiyetlerin il ve ilçe şubemiz Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca kusursuz yerine getirilmesini sağlamak ve bu güne kadar görülen bazı yanlış tasarrufları önleyerek uygulamada birliği tesis etmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

                1) Şubenizin faaliyet alanı içinde bulunan eğitim kurumlarına ait kantinlerin,Vakıf  Şubemizce işletilmesi veya üçüncü şahıslara kiraya verilmek suretiyle işlettirilmesi söz konusu olduğunda; öncelikle kurumun bulunduğu yerdeki mal memurluğu ile ilgi (b) genelgeye ekli örneğe göre (Ek:1) İŞLETME HAKKI SÖZLEŞMESİ yapılacaktır.Vakfımız adına bu sözleşme, ilgi (c) genelgede açıklanan husus göz önünde bulundurularak ilçe veya İl Şube Yönetim Kurulunun tabii üyesi olan Milli Eğitim Müdürü tarafından imza edilecektir.

                2) Vakıf adına kiralanan kantinlerin,ihale yoluyla üçüncü şahıslara kiraya verilmek suretiyle işlettirilmesi söz konusu olduğunda;

             $nbsp;  a- İlgi (b) genelgenin (f) maddesi hükmü uyarınca kira takdir komisyonunca yapılacak olan değerlen-

dirmede,rayiç değer araştırması çok iyi yapılacak ve ihaleye esas olan muhammen bedel,daha gerçekçi bir yak-

laşımla belirlenecektir.

                b- Yapılacak  ihaleye tüzel kişiler alınmayacak, sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı  taahhüt eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

                c- Vakfımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.İhale Komisyonları,ihaleye katılabilme şartını taşıyanlardan ihaleye esas olan aylık kiranın muhammen bedelin bir yıllık tutarına kadar geçici teminat isteyebileceklerdir.

                d- İhaleyi kazananlardan;şartnamede belirtilen geçici teminat miktarının iki katı,kati teminat olarak alınacak ve kendileriyle ilgi (b) genelgeye ekli örneğe göre (Ek:2) KİRA SÖZLEŞMESİ yapılacaktır. Bu sözleşme, ilgi (c) genelgede açıklanan husus göz önünde bulundurularak Vakfımız adına ilçe veya İl Şube Yönetim Kurulunun tabii üyesi olan Milli Eğitim Müdürü ile Okul Müdürü ve İşletmeci  tarafından imza edilecektir.

                3) İlgi (b) genelgenin (a) maddesi hükmü, bilindiği gibi ilgi (c) genelge ile değiştirilmiştir.Bu genelgenin İllere ulaşmasından önce yapılmış bulunan İşletme Hakkı Sözleşmeleri ve Kira Sözleşmeleri, sözleşmenin bitiş tarihine kadar geçerli olacak ve sözleşmede yer alan hükümler aynen uygulanacaktır.

                4) İlgi (b) genelgenin (c) maddesi hükmü uyarınca,İşletmecinin kira süresinin uzatılmasına karar verilmesi halinde sözleşme; yeniden belirlenen kiralama süresinin bitiş tarihine kadar geçerli olacak ve sözleşmede yer alan hükümler aynen uygulanmaya devam adilecektir.

                5) İşletmecisinin kira süresi uzatılmayan ve yeniden İhale yoluyla kantinleri kiraya verilecek olan il merkezleri ile büyük şehir belediye sınırları dahilinde kalan ilçelerdeki eğitim kurumlarında; İşletmeci ile yapılacak Kira Sözleşmesi,Vakfımız adına İl Şube Yönetim Kurulunun tabii üyesi olan İl Milli Eğitim Müdürü tarafından imza edilecektir.Bu eğitim kurumları için Milli Emlak  Müdürlüğüyle yapılan  ve Vakfımız adına

İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından imzalanan (5) yıl süreli İşletme Hakkı Sözleşmeleri yenilenmeyecek ve sözleşmenin bitiş tarihine kadar  geçerli sayılacaktır.

                6) Üçüncü şahıslarla yapılan kira sözleşmeleri, Vakfımız adına İlçe Milli Eğitim Müdürünce imzalanan eğitim kurumlarında faaliyet gösteren Büfe,Kantin ve Çayocaklarının işletilmesiyle ilgili olan ve ilgi (b) genelgenin (g ve h) maddelerinde belirtilen işlemler,Kira Sözleşmesinin bitiş tarihine kadar Vakfımızın   İlçe Şube Yönetim Kurulunca kira sözleşmeleri İl Milli Eğitim Müdürünce imzalanan eğitim kurumlarında ise

tüm bu işlemler Vakfımızın İl Şube Yönetim Kurulunca yapılacaktır.

                7) Halen yürürlükte olan İşletme Hakkı Sözleşmeleriyle, Kira Sözleşmelerinin sona ermesi halinde, yeniden düzenlenecek sözleşmelerde; İlgi (b) genelgenin, ilgi (c) genelge ile değiştirilen (a) maddesi hükmü uygulanacaktır.

                8) mülkiyeti hazineye ait eğitim kurumlarında bulunan ve İşletme Hakkı Sözleşmesi ile Vakfımıza kiralanan Büfe,Kantin ve Çayocaklarının Vakıf Şubemizce işletilmesi veya üçüncü şahıslara kiralanmak suretiyle işlettirilmesi halinde (3100) sayılı kanun gereğince mutlaka ödeme kaydedici cihaz (Yazar Kasa) kul-

lanılacaktır.

                9) Mülkiyeti Özel idarelere,Derneklere veya hayır kurumlarına ait binalarda faaliyet gösteren eğitim kurumlarında bulunan Büfe,Kantin ve Çayocaklarının; bu kurumların karar mercii olan yetkili makamından alınacak izinle Vakfımıza kiralanması halinde de,sekizinci maddede belirtilen hususa kesinlikle uyulacaktır.

                10) Vakıf Şubelerimizce daha önce kiraya verilmek suretiyle işlettirilen Büfe,Kantin ve Çayocaklarının işletmecileri; götürü usulde vergi mükellefi olsalar dahi, ilgi (d) genelge uyarınca ihtiyari olarak gerçek usulde vergilendirilmeyi kabul edip,ödeme kaydedici cihaz  (Yazar Kasa) kullanmaları mutlaka sağlanacaktır.Aksi takdirde Kira Sözleşmeleri fesh edilecektir.

                11) Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı arasında imzalanan  protokol gereği, eğitim kurumlarında bulunan Büfe,Kantin ve Çayocaklarının;hazinece Vakfımıza kiraya verilmesinden sonra bu yerlerin öğrenci kooperatifleri veya Koruma Derneklerince işletilmesi uygulamasına son verilmiştir.

                Bu nedenle; 1/1/1991 tarihinden sonra Koruma Dernekleriyle üçüncü şahıslar  arasında yapılmış olan

Kira Sözleşmeleri fesh edilecektir. 1/1/1991 tarihinden önce yapılmış olan Kira Sözleşmeleri ise,kira süresinin

bitiş tarihine kadar geçerli sayılacak ancak,mali konularda taraflarca; Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

                12) İlgi (b) genelgenin (c) maddesinde kira süresinin, sözleşme tarihinden başlamak üzere bir yıl olduğu belirtilmekte,genelge ekinde örnek olarak gönderilen (EK:2) Kira Sözleşmesinin 2.maddesi hükmüyle de bu husus ayrıca teyid edilmektedir.Buna göre; Kantin işletmecisi ile yapılan Kira Sözleşmesine, konuyla ilgili olarak özel bir hüküm konulmamışsa, yarı yıl tatilinde ve yaz tatili aylarında, aylık kantin kiraları kesin-tisiz alınacaktır.

                13) İlgi (b) genelgenin (f) maddesinde; aylık olarak tesbit edilecek kiranın,ne şekilde takdir ve tayin olunacağı açıklanmıştır. Büfe,Kantin ve Çayocakları kiraya verilen eğitim kurumlarında; (Bir yıl süreyle Büfe,Kantin ve Çayocakları kesintisiz faaliyet gösteren eğitim kurumları hariç) kira tesbiti yapılırken, Kira Takdir Komisyonunca yarı yıl tatilinde ve yaz tatili ayları dikkate alınmak suretiyle muhammen bedel tesbit edilecektir.

                “ÖRNEK: yarı yıl tatili (15 gün), yaz tatili (3,5 ay ) olarak düşünüldüğünde;Kantinlerin faaliyet dönemi (8 ay) olacaktır.Buna göre; Komisyonca muhammen bedel tesbit edilirken , İlgi (b) genelgenin (f) maddesi hükmüne göre takdir edilecek aylık kira miktarı (8) ile çarpılarak  bir yıllık kira tutarı bulunacak, (12) ye bölünmek suretiyle de ihaleye esas olan aylık kiranın muhammen bedeli tayin edilecektir.”

                14) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okullar ile eğitim kurumlarında bulunan Büfe, Kantin ve Çayocaklarının, Milli Eğitim Vakfına kiralanmasından sonra geçen uygulama süresi içerisinde, Vakıf Genel Merkezi olarak yapılan inceleme ve denetlemelerde; bazı şube yönetim kurullarının çalışmalarında bu konuya gerekli titizliği ve hassasiyeti göstermedikleri görülmüştür. Türk Milli Eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bulunan Vakfımızın elde ettiği tüm gelirler, doğrudan eğitim hizmetine dönüşmektedir.Bu nedenle,Vakfımıza ve eğitim kurumlarımıza sürekli gelir getiren bir kaynak olan bu hizmetin yürütülmesinde bütün Şubelerimiz; faaliyet alanları içinde bulunan eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin de yakın işbirliği ve desteğini sağlayarak,arzu edilen amacın kısa sürede gerçekleş-

tirilmesine özen göstereceklerdir.

                15) Şubelerimizin %20 Genel Merkez Hissesini, Vakfımızın bankalarda bulunan değişik hesaplarına gönderdiği görülmüş ve hesaplarda mutabakat sağlanamamıştır. Bakanlık genelgesinde belirtildiği gibi “T.C.Ziraat Bankası Ankara Cebeci Şubesinde,304.25-632.1” numaralı hesap açılmıştır. Şubelerimiz %20 Genel Merkez Hissesini her ay bu hesaba yatıracak ve genelgenin (h) maddesinde açıklandığı gibi her üç ayda bir izleyen ayın en geç 15’ine kadar kendi ilçelerinde bulunan eğitim kurumlarına ait Kantin Hesabı İcmal Cetvelini (EK:3) sağlıklı bilgiler verecek şekilde tanzim ederek Vakıf Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

                Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                                            Hüseyin YAYA

                                                                                                                                                                                        Genel Müdür.(İmza)

 

 

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

 

 

SAYI       :100.1.B. D.B.-91/2088                                                                                                        ANKARA

KONU                :Okul,Büfe,Kantin ve                                                                                                                            15.11.1991

                 Çay ocakları

                                                             

 

 

İLGİ: a) 16.10.1989 tarih ve İşletmeler Dairesi Başkanlığının 150.07.89/5306 sayılı yazısı.

          b) 26.9.1990 tarih ve Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 100.1.B.D.B.-90/3330 sayılı yazısı.

 

                Okul, büfe,kantin ve çay ocaklarının Milli Eğitim Vakfına kiraya verilmesi ve uygulamanın

nasıl yapılacağı konusunda; Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 17.8.1990 tarih ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 28461 sayılı ve 166 sıra numaralı genelgesi doğrultusunda ilgi (b) yazımızla açıklama yapılmıştır.

                Ancak,Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları bünyesindeki döner sermaye işletmeleri tarafından çalıştırılan ve beceri eğitimi yapılan büfe, kantin ve çay ocakları ilgi (b) yazı kapsamı dışında olup,işlemlere ilgi (a) yazı doğrultusunda yapılmaya devam edilecektir.

                Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

                                                                                                                                    (İmza)

                                                                                                                                    Avni AKYOL

                                                                                                                                    Milli Eğitim Bakanı

 

Denetimi : Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Genelgesi : 16.09.1988 -328.7409

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklaması : 24.08.1988 - 17922