KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BELEDİYELER, VAKIFLAR, DERNEKLER VE MESLEK ODALARI TARAFINDAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ DENETİM VE GÖZETİMİNDE ÜCRETSİZ OLARAK AÇILACAK YAYGIN EĞİTİM AMAÇLI KURSLAR YÖNERGESİ

 Tebliğler Dergisinde Yayım Tarih ve Sayısı : Şubat 2001 - 2521

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; özel öğretim kurumları mevzuatı dışında kalan ve kuruluş maksatlarında; yaygın eğitim amaçlı faaliyette bulunabileceklerine ilişkin görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belediye, vakıf, dernek ve meslek odaları tarafından ücretsiz olarak açılacak kursların açılış ve işleyişlerine ilişkin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, özel öğretim kurumları mevzuatı dışında kalan ve kuruluş maksatlarında; yaygın eğitim amaçlı faaliyette bulunabileceklerine ilişkin görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belediye, vakıf, dernek ve meslek odaları tarafından ücretsiz olarak açılacak kursların açılış ve işleyişlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42 nci maddesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

“Bakanlık” Millî Eğitim Bakanlığını,

“Resmî Kurum ve Kuruluşlar” Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki genel, katma veya özerk bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarını,

“Meslek Kuruluşları” Çalışma ve hizmet alanları özel mevzuatla düzenlenen meslek örgütlerini,

“Genel Müdürlük” Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

“Millî Eğitim Müdürlüğü” İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

“Başkanlık” İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,

“Merkez” Halk Eğitimi Merkezini,

“Kurs” Özel öğretim kurumları mevzuatı dışında, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf, dernek ve meslek odaları tarafından Bakanlığın denetim ve gözetiminde, meslekî, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı ücretsiz kursları,

“Kurs Sorumlusu” Kursu açacak kurum veya kuruluş tarafından sorumlu kılınan kişiyi,

“Kurs Yöneticisi” Bu Yönergeye göre açılacak kursun işleyişinden birinci derecede yetkili ve Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu kişiyi,

“Öğretmen ve Öğretici” Bakanlığın yaygın eğitim mevzuatındaki koşulları taşımak kaydıyla en az lise ve dengi okul mezunu ve kurslarda görevlendirilecek niteliklere sahip olan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli eğitici personeli,

“Diğer Personel” Kurslarda veya kurs yerlerinde görevlendirilecek teknisyen, memur, hizmetli gibi yardımcı rersoneli,

“Kursiyer” Eğitim almak için kurslara katılan kişiyi,

“Belge” Kursları başarı ile tamamlayanlara verilecek belgeyi,

“Program” Açılacak kursun amacına uygun ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış programı,

“Kurs Plânı” Öğretim programında belirtilen gün, hafta ve ay olarak programın işleyişini gösteren çizelgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılması

 

Kurs Açabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Madde 5- Ücretsiz olarak kurs açmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile vakıf, dernek ve meslek odalarından:

a) Görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında bu tür faaliyette bulunabileceklerine ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerinde hükümler bulunması,

b) Vereceği eğitim için bağış, yardım, hibe ve benzeri adlarla dahi olsa herhangi bir ücret almaması,

c) Bu Yönergede belirtilen diğer koşulları taşıması,

halinde Bakanlık veya mülkî amirlerin izni ile ücretsiz kurs açabilirler.

Kurs Açma ve Öğretime Başlama İzni Verecek Makamlar

Madde 6- İlçe sınırları içinde açılacak kurslar için Kaymakamlıkça, aynı il içerisinde birden çok ilçede açılacak kurslar için Valilikçe, birden çok ilde açılacak kurslar için Genel Müdürlükçe kurs açma ve öğretime başlama izni verilir.

Özel mevzuatı bulunan kurslar için Bakanlıktan izin alınır.

Kurs Açma Başvurusu

Madde 7- Kurs açacak kurum ve kuruluş, kurs açma ve öğretime başlama izni için mülkî amirliğe form dilekçe ve ekindeki belgelerle başvuruda bulunur. (EK-1)

Kurs Açma ve Öğretime Başlama İçin Gerekli Koşullar

Madde 8- Kurs açma ve öğretime başlama izni için aşağıdaki koşullar aranır:

a. Görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında bu tür faaliyette bulunabileceklerine ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerindeki hükümlere ait belge,

b. Kurs açacak kurum veya kuruluşun bu eğitim faaliyetinde bulunabileceğine ilişkin yetkili makam veya yetkili kurulunca verilen onay,

c. Yetkilendirilen kurs sorumlusuna ilişkin, ilgili kurum veya kuruluşun onay veya yönetim kurulu kararı,

d. Kurs yerinin en az kurs sürecince kiralık veya tahsis edildiğine ilişkin; sözleşme, protokol veya benzeri belge,

e. Resmî kurum binaları dışındaki yerlerde açılacak kurslar için; Bayındırlık, Sağlık ve İtfaiye Müdürlüklerinden binada eğitim-öğretim yapılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin rapor,

f. Açılacak kurslarla ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış öğretim programı,

g. Çalıştırılacak yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici ile diğer personele ait öğrenim belgesi, öğreticilik yapabileceğine ilişkin belge ve iş gördürme sözleşmesi,

h. Açılacak kurlarda görevlendirilecek kamuda görevli personel için; ilgili kurum ve kuruluşun resmî görevlendirme yazısı,

ı. Resmî kurumlarda çalışanlar dışında, görevlendirilecek personel için, resmî yazı veya yönetim kurulu kararının yanında, nüfus cüzdanı sureti, ikamet belgesi, sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak yazı, görevini yapmasına engel bedenî veya ruhî rahatsızlığı bulunmadığına dair tek tabipten alınacak sağlık raporu,

Kurs Açılacak Binanın Nitelikleri

Madde 9- Kurs açılacak binalarda;

a. En az 16 m2’lik derslik,

b. En az 8 m2’lik yönetici ve öğretmen odası,

c. En az 10 kursiyere bir WC olmak üzere bay ve bayan kursiyerler olmak üzere en az iki WC,

d. Programın özelliğine göre gerekiyorsa donatılmış en az 16 m2’lik laboratuvar,

e. Programın özelliğine göre ve kursiyer sayısına yeterli olacak sıra, araç-gereç ve diğer malzemeler,

f. Yangın söndürme malzemeleri, ilk yardım dolabı,

g. İlköğretim veya orta öğretim öğrencilerinin devam edeceği kursların; 4322 sayılı kanun gereğince; hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerden 200 metre uzaklıkta olması zorunludur.

h. Kurs binasının; derslik, yönetici ve öğretmen odalarında çerçeveli Türk Bayrağı, Atatürk Resmi, resme göre sağında İstiklâl Marşı, solunda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin mevzuatına uygun şekilde asılması.

ile ilgili hususlar bulunacaktır.

Başvuru Değerlendirmesi

Madde 10- Mülkî amirliklere yapılan başvurular, Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Başvurunun uygun görülmesi durumunda gerekli incelemeyi yapmak üzere en az iki ilköğretim müfettişi görevlendirilir.

İncelemeyi yapmakla görevli ilköğretim müfettişleri; bu Yönergenin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kurs açma ve öğretime başlama koşulları ile binanın niteliklerinin uygun olup olmadığına ilişkin rapor düzenler.

Kurs açma ve öğretime başlama izni için gerekli belgelerle birlikte Millî EğitimMüdürlüklerince mülkî amirin uygun görüşüne sunulur. (EK-2)

Olumlu görüş verildiği takdirde ilgili kurum veya kuruluşa mülkî amirliklerce kurs açma ve öğretime başlama izni verilir.

Kursların Kapatılması

Madde 11- Yapılacak yaygın eğitim faaliyetlerinde; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunundaki amaç ve ilkelere göre, Devletin birliğini ve bütünlüğünü koruyucu, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde çağdaş ve bilimsel eğitim yapılır.

Bu hükümlere aykırı faaliyeti tespit edilen kurslar mülkî amirlerce derhal kapatılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Ayrıca açılan kursların; kanun, yönetmelik ve yazılı emirlere uymadığının belirlenmesi hâlinde olayın özelliğine göre aşağıdaki yaptırımlardan biri uygulanır:

a. Genel Müdürlükçe veya mülkî amirliklerce belirlenecek en fazla 7 günlük süre içerisinde istenilen koşullara uymaları yazılı olarak bildirilir.

b. Bildirilen süre içerisinde, belirtilen koşulların yerine getirilmemesi durumunda kurs açma ve öğretime başlama izni iptal edilir ve bu kuruluşlara bir daha kurs açma izni verilmez. Bu durumdaki kursiyerlerin eğitimleri Halk Eğitimi Merkezince tamamlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurslarda Eğitim-Öğretim ve Programlar

 

Eğitim ve Öğretim

Madde 12- Kurslardaki eğitim-öğretim;

Okuma-yazma,

Meslekî, teknik

Sosyal, kültürel

ve sportif alanlarda teorik veya özelliğine göre teorik ve uygulamalı olarak yapılır.

Devam-Devamsızlık

Madde 13- Kurslara devam etmek zorunludur. Ancak özürlerini belgelendirenler eğitim süresinin 1/5’i süresince devamsızlık edebilirler.

Kursiyer Sayısı

Madde 14- Kurslar okuma-yazma kursları hariç genel olarak en az on kursiyerin katılması ile açılır.

Kursiyer Listesi

Madde 15- Kursu açacak kurum veya kuruluş, eğitim başlangıcında kursiyer listelerini ekli forma uygun olarak doldurularak Halk Eğitimi Merkezine onaylatır ve bir suretini alır.(EK-3)

Haftalık Ders Saati

Madde 16-Kurslar, açılacak kursun programına göre Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarının haftalık en çok ders saati kadar plânlanıp yürütülür.

Çalışma Saatleri

Madde 17- Çalışma saatleri; çevre koşulları da dikkate alınarak, kursiyerlerin istek ve ihtiyaçlarına göre 09.00 ile 22.00 saatleri arasında, ilgili kurs yönetimi tarafından tespit edilir ve ilgili makamın onayı ile yürürlüğe konur.

Ders Saatleri

Madde 18- Bir ders saati 50 dakikadır. İki ders saati arasında 10 dakikalık dinlenme süresi verilir. Uygulamalı dersler iki ders saati birleştirilerek blok ders olarak yapılabilir. Blok dersler arasında 20 dakikalık dinlenme süresi verilir.

Program Hazırlanması

Madde 19- Kurslarda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olan kurs programları uygulanır. İhtiyaç, istek ve çevre koşullarına göre yeniden hazırlanan kurs programları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

Çalışma Plânları

Madde 20- Kurs çalışmaları, programlarına uygun olarak plânlanır. Bu çalışmalar için dönem ve günlük plânlar hazırlanır. Hazırlanan bu plânlar kurs yöneticisinin onayından sonra uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurs Personelinin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Kurslarda Görevlendirilecek Personel

Madde 21-Kurslarda görevlendirilecek personel şunlardır:

a. Kurs yöneticisi,

b. Öğreticiler,

c. Diğer personel.

İhtiyaç durumunda kurs yönetici yardımcısı da görevlendirilebilir.

Kurs açmak için sorumlu kılınmış kişiler yönetici olma koşullarını taşımaları halinde kurs yöneticisi olarak da görevlendirilirler.

Yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer personelin görevlendirmeleri mülkî amirlerce yapılır.

Kurs Yöneticisinde Aranacak Koşullar

Madde 22- Kurs yöneticisi, en az yüksek okul mezunu, sabıka kaydı olmayan, görev yapmasına engel sağlık sorunu bulunmayanlardan seçilir. Ancak bu koşulları taşıyan yönetici bulunmaması durumunda, mülkî amirin uygun göreceği, daha önce yöneticilik yapmış en az lise ve dengi okul mezunu emekli memurlar arasından da görevlendirme yapılabilir.

Aynı koşullar, kurs yöneticisi yardımcısında da aranır.

Öğreticilerde Aranacak Koşullar

Madde 23-Kurslarda görevlendirilecek öğretmenlerin, kurs vereceği alanda üniversite veya yüksek okul mezunu olmaları,

Uzmanların, alanlarında yüksek lisans, doktora veya daha üst düzeyde eğitim aldıklarını veya uzman olduklarını belgelendirmeleri,

Usta öğreticilerin:

a. Alanlarında en az orta öğretim okullarından mezun olduklarına ilişkin öğrenim belgesi,

b. Alanları dışında ise en az lise dengi okul mezunu olduklarına dair belgeye ek olarak eğitim verecekleri alanda 1.200 saat kurs görmüş olduklarını belgelendirmeleri,

gerekir.

Kurslarda görev alacak öğreticilerin, valiliklerce düzenlenen yetiştirme ve uyum kurslarına katılmaları zorunludur.

Bunun dışında öğretici görevlendirilmesi veya teklif edilmesi yoluna gidilmez.

Kurs Yöneticisinin Görevleri

Madde 24-Kurs yöneticisinin görevleri şunlardır:

a. Eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek,

b. Öğreticilerin; günlük ve dönem plânlarının hazırlanmasını, incelenmesini, derslerin ve uygulamaların bu plânlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

c. Derslerin verimini artırıcı önlemleri almak, her türlü eğitim araç ve gereçlerini sağlamak.

d. Kursun işleyişini ve kursiyer devam takip işlerini, kayıt, sınav ve buna ilişkin belge ve tutanaklarla ilgili işlemleri yürütmek.

e. Kurslarla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

f. Bu Yönergede istenen diğer koşulları yerine getirmek.

Kurs Yöneticisi Yardımcısının Görevleri

Madde 25- Kurs yöneticisinin verdiği görevleri yapar.

Kurs Sorumlusunun Görevleri

Madde 26-Kurs sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Kurs hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini yönetici ile birlikte sağlar.

b. Kurs için gerekli araç-gereç ve donatım malzemesini temin eder.

c. Hizmetlerin yürütülmesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mülkî amire karşı sorumludur.

Öğreticilerin Görevleri

Madde 27-Öğreticiler kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır:

a.Kendiierine verilen dersleri okutarak, bunlara ait uygulamaları yaptırmak.

b. Dersin dönem ve günlük plânlarını hazırlamak, zamanında derslere hazırlıklı olarak girmek ve çalışmalarını ilgili deftere yazarak imzalamak, derse katılmayan kursiyerleri kurs yöneticisine bildirmek,

c. Görevlendirildiği sınav ve benzeri komisyonlarda görev yapmak.

d. Görev alanlarıyla ilgili gelişmeleri izlemek ve kendisini yetiştirmek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Kurs Bitirme Belgelerinin Düzenlenmesi

 

Sınavlar

Madde 28- Kurs sonunda sınava gireceklerin listesi yönetici tarafından merkez müdürüne verilir. Bu listelerin kurs başlangıç listeleri ile uygunluğu kontrol edilir. Kurs sonu sınavları; ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yönetici ve ilgili öğretmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantı sonucunda belirlenecek tarihlerde yapılır. Başarı değerlendirmesi Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Sınav Komisyonları

Madde 29- Kurs sonu sınavları için kurs merkezlerinde sınav komisyonu oluşturulur. Komisyon Millî Eğitim Müdürünün görevlendireceği Halk Eğitimi Başkanı, Merkez Müdürü veya yardımcısının başkanlığında; kurs yöneticisi, öğretmen ve öğreticisinden oluşur. İhtiyaç halinde merkezlerden temin edilecek öğretmen ve öğreticiler de komisyonda görevlendirilebilir ve sınavlar bu komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Sınav Soruları ve Sınav Şekli

Madde 30- Sınav soruları sınav komisyonunca önceden hazırlanır. Sınav soruları kursun özelliğine göre test, yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere yapılabilir.

Sınav Hakkı

Madde 31-Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda başarısız duruma düşenler, yeniden kursa devam etmeksizin aralıksız iki dönem sınava girebilirler.

İki dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt kabul işlemlerini tamamlamak üzere kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Disiplin

Madde 32- Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim-öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler; yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir ve bunlar aynı kurumun açtığı o kurs merkezindeki kurslara katılamazlar.

Kurs Bitirme Belgesi Düzenlenmesi

Madde 33- Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, kursu açan kuruluş tarafından, EK-4 örneğine uygun olarak düzenlenen “Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge kurs yöneticisi ve kurs sorumlusu tarafından imzalanır. Kurs yöneticisi ve sorumlusunun aynı kişi olması durumunda kurs öğretmeni veya öğreticisi tarafından imzalanır.

Belgelerde yer alan bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan yazılır.

Merkez müdürü, belge almaya hak kazananların listesini sınava katılmaya hak kazananların listesi ile karşılaştırarak uygunluğunu kontrol eder. Listelerin bir örneği merkezlerde, bir örneği Millî Eğitim Müdürlüğünde saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tutulması Gereken Defter, Dosya, Cetveller ile Bunların

Kullanılması ve Saklanması

 

Tutulması Gereken Defter, Dosyalar ve Cetveller

Madde 34- Kurslarda, yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinde belirtilen defter, dosya ve cetveller düzenli olarak tutulur.

Defter, dosya ve cetveller kilit altında bulundurulur ve denetleme yetkisi olanlar ile müdür ve müdür yardımcısından başkasına gösterilemez. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

 

Tutulan defterler Valilikten izin alınmadıkça değiştirilemez. Değiştirilen eski defterler, dosyalar ve cetveller arşivde saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir. Kurs faaliyetlerine son verildiği takdirde defter, dosya ve cetveller en yakın merkez müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kurslarda Rehberlik, Teftiş ve Denetim

 

Rehberlik

Madde 35- Bu Yönerge çerçevesinde açılan kurslarda, merkezlerde görevli rehber öğretmenler tarafından yılda en az iki kez rehberlik çalışmaları yapılır. Rehber öğretmenler, bu çalışmaları düzenli olarak yürütebilmek için kurs yöneticisi ve sorumlusu ile önceden yapılacak bir plânlama doğrultusunda hareket ederler.

Teftiş ve Denetim

Madde 36- Bu Yönerge hükümlerine göre açılan her kurs Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından en az bir kere olmak üzere periyodik olarak denetlenir ayrıca kurs açan kamu kurum ve kuruluşlarından denetim elemanı da alınabilir.

Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yöneticileri tarafından bu kurslar sürekli izlenir.

İzinsiz Açılan Kurslara Yaptırım

Madde 37- İzinsiz kurs açanlar ile öğretmen ve öğretici görevlendirenler ve görev alan öğretici ve öğretmenler hakkında mülkî amirliklerce, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yasal işlemler yapılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 38- Kurs açacak kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatlarında halka açık yaygın eğitim faaliyetleri yapmaya tek taraflı olarak yer vermiş olsalar dahi, Bakanlığın izni alınmadan kurs açamazlar.

Madde 39- Başkanlıklar ve merkez müdürlükleri, il ve ilçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği kurullarının etkin çalıştırılmasını sağlar. Bir yılda yapılacak kurs faaliyetleri plânlanıp onaylanarak uygulamaya konulur.

İl ve ilçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği kurulları ilgili kurum ve kuruluşların isteği üzerine olağanüstü de toplanır.

Madde 40- Kurslarda görevlendirilecek tüm personelin izin, ücret, sigorta ve benzeri özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerden kurs açan kurum ve kuruluşlar sorumludurlar.

Madde 41- Kursların doğal afetler veya herhangi bir nedenle bitirilememesi, kapatılması, birleştirilmesi, nakledilmesi gibi durumlarda ilgili merkez müdürlükleri önceden bilgilendirilir. Herhangi bir mağduriyete neden verilmemesi için ortak önlem alınır. Özürleri uygun görülmeyenlere bir yıl süre ile kurs açma izni verilemez. Aksi davrananlar hakkında adlî ve idarî işlemler uygulanır.

Madde 42- Kurs açan kurum ve kuruluşlar iş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemlerini almak ve eksiksiz uygulamak zorundadırlar.

Madde 43- Kurslarda; kurs sorumlusu, kurs yöneticileri, öğretmen, uzman ve usta öğretici ile diğer personel “Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine” uymak zorundadırlar.

Bu Yönerge hükümlerine aykırı davrananların görevlerine son verilir.

Kursiyerlerin kılık kıyafetleriyle ilgili olarak, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 162 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 44- Kurs süreleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış öğretim programlarındaki süredir.

Madde 45- Kurslarda, kursun süresi özelliği ve kursiyerlerin eğitim düzeyi dikkate alınarak eğitim programlarına ek olarak Atatürkçülük, insan hakları ve demokrasi, çevre, trafik, aile plânlaması, temel sağlık bilgileri, girişimcilik, tüketici eğitimi gibi konulara da yer verilir.

Madde 46- Bu Yönerge kapsamında, engelliler için açılacak kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra birimleri ile iş birliği yapılır.

Madde 47- Eğitim-öğretim gereği belediye sınırları içinde ve dışında yapılacak gezi, gözlem ve inceleme faaliyetleri gerekli onaylar bağlı oldukları mülkî amirlikten alındıktan sonra uygulanır.

Madde 48- Bu Yönerge, çerçevesinde açılacak kurslara ilişkin istatistik bilgileri, Haziran ve Aralık aylarında Genel Müdürlüğe gönderilir.

Madde 49- Çıraklık ve yaygın eğitim mevzuatı dahilinde, Genel Müdürlük ve mülkî amirliklerle protokol yapılarak ve kuruluşların desteği ile Genel Müdürlük ve halk eğitimi merkezlerince açılan kurslar ve yaygın eğitim hizmetleri bu Yönerge kapsamı dışındadır.

Madde 50- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe açılmasına izin verilen kurslar kendilerini üç ay içerisinde bu Yönerge hükümlerine uygun hale getirir.

Madde 51- Bu Yönergede yer almayan hususlarda, Genel Müdürlük mevzuatı uygulanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 52- Bu Yönerge Bakanlık Makamının Onayından sonra yürürlüğe girer.

Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/11/2000 tarih ve 5780 sayılı yazı ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 53-Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1

KURS BAŞVURU FORMU

 

....................... VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

 

Kursu Açan Kurum/Kuruluşun Adı ve Adresi

 

 

Telefon, Faks ve e-mail Adresi

 

 

Kursun/Faaliyetin Adı

 

 

Kurs Araç Gereç Durumu

 

 

Bina Durumu

Resmî Kurum Malı

 

 

 

Kira

 

 

 

 

Bedelsiz Tahsis

 

 

 

 

Başka Birimden Sürekli Kullanım

 

 

 

Öğretici/Öğreticilerin Adı Soyadı

 

1. .................................

2. .................................

3. .................................

4. .................................

5. ..................................

Kadrolu

 

...............

...............

...............

...............

...............

Sözleşmeli

 

.................

.................

.................

.................

.................

Ücretli

Uzman/Usla Öğr.

..................

..................

..................

..................

..................

Gönüllü

 

....................

....................

....................

....................

.....................

Kursun Süresi

Günlük Saat

 

...............

Haftalık Saat

 

.................

Toplam Saat

 

...............

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca Onaylanmış Kurs Programının Tarih ve Sayısı

 

 

Günlük Çalışma Saatleri

 

Çalışma Günleri

 

İlgili Mevzuat

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Demekler ve Meslek Odaları Tarafından Milli Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi

Açıklama

 

 

 

 

.../.../.....

............................

Kurs Sorumlusu

 

 

EK- 1. Kurs açacak kuruluşun, görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında bu tür faaliyette bulunabilecek- lerine ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerinde hükümler bulunduğuna ilişkin belge,

2. Kurs Açılmasına Yetki Verildiğine İlişkin Onay/Yönetim Kurulu Kararı

3. Kurs Sorumlusu ile ilgili Onay/Yönetim Kurulu Kararı

4. Kurs Binası Kurum/Kuruluşun malı değil ise kiralık veya bedelsiz tahsisine dair protokol/sözleşme

5. Resmî olmayan kurs binaları için Bayındırlık ve İtfaiye Raporları

6. Çalıştırılacak öğretmen, öğretici ve diğer personele ait iş gördürme sözleşmesi

7. Kurs programları

8. Yönetici ve Öğretici belgeleri (Nüfus Cüzdanı Örneği, diploma, gördüğü kurslara ait belge, ikamet belgesi, Onay, sözleşme, taahhütname, sabıka kaydı, sağlık raporu vb.)

9. 9.    Görevlendirilecek personel kamuda görevli ise resmî görevlendirme yazısı.

 

 

EK-2

.......................KAYMAKAMLIĞI/VALİLİĞİ

Millî Eğitim Müdürlüğü

 

SAYI :

KONU : Kurs açma ve öğretime başlama izni

 

 

KAYMAKAMLIK/VALİLİK MAKAMINA

 

İLGİ : ........... Kurum-Kuruluşunun/Müdürlüğünün ..../..../......tarih ve ............ sayılı yazısı

 

İlgi yazının incelenmesinde; ad ve durumu aşağıda belirtilen .............................. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim GenelMüdürlüğünün ....... tarih ve ..... sayılı yönergesine göre kurs açma ve öğretime başlama izni talep ettiği anlaşılmaktadır.

Kursun amacı, plânı, programı, süresi, öğretici nitelikleri, eğitim yeri ve ortamı incelenmiş, uygunluğuna dair tanzim edilen inceleme raporu ve ekleri ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki belgelerin ve kurs yerinin gözlem ve değerlendirilmesi sonucunda anılan kursun açılmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde ...........’nun ekli teklif doğrultusunda kurs açmasını ve öğretime başlamasını olurlarınıza arz ederim.

 

Millî Eğitim Müdürü

 

OLUR

..../..../.......

 

Kaymakam/Vali

 

Kurs Açılmasını Teklif Eden:

 

Kurum/Kuruluşun Adı:

 

Adresi:

 

Sorumlusu:

 

Telefon Numarası:

 

 

EK:İnceleme Raporu ve Ekleri

 

EK-3

 

KURSİYER LİSTESİ

 

SIRA NO

ADI SOYADI

BABA ADI

"

ANA ADI

DOGUM YERİ VE YILI

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

EN SON MEZUN OLDUĞU OKUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..../..../........

................. Kursu Yöneticisi

 

 

ONAY

..../..../200...

 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

 

KURS BİTİRME BELGESİ

 

Adı:

Soyadı:

Baba Adı:

Ana Adı

Doğum Yeri ve Yılı:

Belge Numarası:

Belgenin Verildiği Tarih:

Kurs Açma İzni Veren Makam:

İzin Onayının Tarih ve Sayısı:

İli:

İlçesi:

Mahalle ve Köyü:

Sokağı:

Cilt No :

Aile Sıra No:

Sıra No :

Verildiği Yer:

Verildiği Tarih :

Cüzdan Seri No:

 

Yukarıda kimliği yazılı .................................................., ../../...., ../../.... tarihleri arasında ..........................................................’nın açtığı saat süreli .......................................... kursunu başarı ile bitirmiştir.

 

KURS SORUMLUSU KURS YÖNETİCİSİ