İŞ  YERİ AÇMA BELGESİ

Açma İzni Müracaatında Aranacak Belgeler
(ÖYY) Madde 13-
Dernek, vakıf, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, kurum açma izni müracaatlarında ilgili makama aşağıdaki belgeleri sunmakla yükümlüdürler.
a) Binanın kiralık olması halinde, kira sözleşmesi,
b) Bina kurucuya ait ise, tapu senedi,
c) intifa hakkına sahip ise tapu sicil muhafızlığından alınan belge,
d) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulun bağımsız bölümünde açılacak olan yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması gereken kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, ('Bütün kat malikleri veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatları ile binanın kaç daireli olduğu apartman yöneticisi tarafından belirtilir.)
e) Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi,

f) Açılacak kuruma ait bina ve tesislere mevzuatın öngördüğü mesafe içindeki mahallerde meyhane, kahvehane, bar ve benzeri tesisler ile satılması kanunla ruhsata bağlanmış içki ve benzeri satış yerlerinin bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınan belge.
10. maddede öngörülen belgeler ile yukarıda belirtilen belgelerin birer sureti, kurumun açıldığı il valiliğine gönderilir.