Tebliğler Dergisi :2504

DERS: T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

 

   8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef: Atatürk'ün düşünce sistemini oluştururken dünyada ve ülkemizde meydana gelen olaylardan etkilendiğini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün dünyada meydana gelen siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri izlediğini söyleme

2. Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya bulunduğu siyasî,

ekonomik, sosyal, kültürel ve askerî sorunlarla yakından ilgilendiğini açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİ OLUŞTURMASINA NEDEN OLAN ETKENLER

"Mevcut ortam

Padişah ve hükûmetin

durumu

Siyasî durum

Ekonomik durum

Sosyal ve kültürel durum

Askerî durum

"Bağımsızlık ihtiyacı

      Atatürk'ün "Yöneticiliği" işlenirken; Onun, iyi bir yönetici ve devlet adamı olduğu, toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tuttuğu örneklerle açıklanmalıdır.

      Atatürk'ün "Önder Oluşu" işlenirken; Onun, Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında Türk Milletine önderlik ettiği, Türk milleti

nin her alanda çağdaşlaşmasını hedef alan inkılâpların Onun önderliğinde gerçekleştirildiği üzerinde durulmalıdır.

     Atatürk'ün "Kararlı ve Mücadeleci Oluşu" işlenirken; Onun,

güçlükler karşısında yılmadığı ümitsizliğe düşmediği Kurtuluş

Savaşı ve yapılan inkılaplardan örnekler verilerek açıklanmalıdır.

Atatürk'ün "Plânlı Çalışması" işlenirken; Onun bütün çalışmalarında plânlı hareket ettiği,  Kurtuluş Savaşı'ndan ve inkılâplar-

dan örnekler verilerek açıklanmalıdır.

     Atatürk'ün "İnkılâpçılığı" işlenirken; Onun gerçekleştirdiği inkılâplardan ve inkılâplar hakkındaki düşüncelerinden örnekler verilerek açıklanmalıdır.

   Atatürk'ün "Birleştirici ve Bütünleştirici Oluşu" işlenirken; Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemindeki olaylardan örnekler verilerek. Atatürk'ün Türk milletinin temel özelliklerini vurgulayan Türk büyüğü olduğu da belirtilmelidir.

Atatürk'ün "İnsan Sevgisi" işlenirken; Onun bütün insanları sevdiği bu konudaki görüşlerinden ve barışa verdiği önemi belirten düşüncelerinden örnekler verilerek açıklanmalıdır.

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Atatürkçülük"

bölümünde "Atatürk'ün Düşünce Sistemini Oluşturmasına Neden

Olan Etkenler" başlığı altında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS : T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Atatürk'ün bu sorunları nasıl değerlendirdiğini açıklama

4. Atatürk'ün düşünce sistemini oluşturmasında etkili olan gelişmeleri açıklama

5. Atatürk'ün yeni bir Türk devleti kurulmasının neden gerekli gördüğünü açıklama

6. Atatürk'ün gücünü  tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinmiş olan Türk milletinden aldığını açıklama

 

 

 

Hedef: Atatürkçülüğün (Atatürkçü Düşünce Sisteminin) ne olduğunu kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürkçülüğün, devletin rejimiyle ve işleyişi ile ilgili gerçekçi düşünceleri ve uygulamaları kapsadığını açıklama

2. Atatürkçülüğün, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili gerçekçi düşünceleri ve uygulamaları kapsadığını açıklama

3. Atatürkçülüğün, Türk milletinin bu gün ve gelecekte bağımsızlığını amaçladığını açıklama

4. Atatürkçülüğün, Türk milletinin bu gün ve gelecekte huzur ve refah içinde yaşamasını amaçladığını açıklama

5. Atatürkçülüğün, devlet yönetiminde millet egemenliğini esas aldığını açıklama

6. Atatürkçülüğün, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk milletini çağdaşlaştırmayı amaçladığını açıklama

7. Atatürkçülüğe neden "Atatürkçü Düşünce Sistemi" adı verildiğini açıklama

 

Hedef: Atatürkçülüğün önemini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinin Atatürkçü düşünce sistemine dayandığını örneklerle açıklama

2. Türk milletinin  çağdaşlaşmasında Atatürkçü düşünce sisteminin yerini ve önemini açıklama

3. Türk milletinin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olmasında Atatürkçü düşünce sisteminin önemini örneklerle açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

'Atatürkçülüğün tanımı ve önemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Atatürk'ün Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Gelişmeler" ele

alınırken/işlenirken Birinci Dünya Savaşı sonucunda vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi üzerinde durulacaktır.

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar,

öğretim programının

"Atatürkçülük" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında

kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS : T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef : Atatürkçülüğün niteliklerini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürkçülüğün, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğduğunu söyleme

2. Atatürkçülüğün, temelinde millî kültürümüz olduğunu söyleme

3. Atatürkçülüğü oluşturan ilkelerin bir bütün olduğunu söyleme

4. Atatürkçülüğü oluşturan ilkelerin niçin bir bütün olduğunu örneklerle açıklama

5. Atatürkçülüğün, akıl ve bilimi esas aldığını açıklama

6. Atatürkçülüğün, kişi hak ve hürriyetlerine önem verdiğini açıklama

7. Atatürkçülüğün, yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaç edindiğini söyleme

8. Atatürkçülüğün, neden dinamik bir düşünce sistemi olduğunu açıklama

9. Atatürkçülüğün, evrensel bir nitelik taşıdığını açıklama

 

Hedef: Dayanışmanın millî birlik ve beraberlik yönündün önemini kavraya

bilme

 

Davranışlar :

1. Kurtuluş Savaşı sırasında millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında dayanışmanın önemin açıklama

2. Dayanışmanın vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını devam ettirmedeki önemini açıklama

3. Atatürk'ün millî birlik ve beraberlikle ilgili sözlerinden örnekler verme

 

Hedef: Türk kadının toplumdaki yerini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Toplum hayatında Türk kadınına önem verildiğini Türk tarihinden örneklerle açıklama

2. Atatürk'ün Türk kadınının toplum hayatındaki yerini belirten sözlerinden örnekler verme

 

Hedef: Türk kadınının Atatürk döneminde elde ettiği sosyal ve siyasal hakları kavrayabilme

 

 

 

 

"Atatürkçülüğün nitelikleri Atatürkçülük bir bütündür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DE YER ALAN TEMEL KONULAR

'Dayanışma Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kadının Türk toplumundaki yeri, Türk kadın hakları, Türk kadının toplumdaki yeri

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal hakları

Siyasî haklan

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Atatürkçülük" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında

kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar,

öğretim programının

"Kurtuluş Savaşı" bölümünün "Hazırlık Dönemi" konusunda kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün "Toplumsal Alanda

inkılâp" konusunda kazandırılacaktır.

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün "Toplumsal Alanda

inkılâp" konusunda kazandırılacaktır

DERS : T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davranışlar:

1. Türk kadınının Atatürk döneminde elde ettiği sosyal ve siyasal hakların neler olduğunu açıklama

2. Türk kadınının bir çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce siyasal haklar elde ettiğini açıklama

3. Atatürk'ün kadın haklarıyla ilgili görüşlerinden örnekler verme

 

Hedef: Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki fikirlerini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Çağdaş uygarlık kavramını açıklama

2. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için neler yapılması gerektiğini açıklama

3. Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki görüşlerinden örnekler verme

 

Hedef: Atatürk'ün millî tarihimize verdiği önemi kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Türk milletinin köklü ve zengin bir tarihe sahip olduğunu açıklama

2. Türk milletinin tarih boyunca kurduğu devletlere örnekler verme

3. Türk milletinin dünya medeniyetine olan katkılarını açıklama

4. Türk milletinin tarih boyunca insanlığa yaptığı hizmetleri açıklama

5. Türk Tarih Kurumunun kimin tarafından ve ne amaçla kurulduğunu açıklama

6. Atatürk'ün millî tarihimizle ilgili sözlerinden örnekler verme

Hedef: Atatürk'ün millî eğitimle ilgili görüşlerini kavrayabilm

Davranışlar:

1. Eğitimin önemini açıklama

2. Atatürk'ün eğitimin millî olmasına neden önem verdiğini açıklama

3. Atatürk'ün eğitimin çağdaş olmasına neden önem verdiğini açıklama

4. Atatürk'ün eğitimin millî ve çağdaş olmasıyla ilgili görüşlerden örnekler verme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Çağdaşlaşma ve uygarlık

Kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma ideali

 

 

 

 

 

 

 

 

*Millî tarih

Türk tarihinin köklü ve zengin oluşu

Türk milletinin tarihteki yeri

Medenî ve birieştirici tarih görüşü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Millî Eğitim

Türk millî eğitiminin önemi

Eğitim politikası

Millî olmalı

Çağdaş olmalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının “Türk inkılâbı" bölümün

de "Çağdaşlaşma ve Uygarlık" başlığı altında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün ilgili konularında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün ilgili konularında kazandırılacaktır.

 

 

 

DERS : T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davranışlar:

1. Türk kadınının Atatürk döneminde elde ettiği sosyal ve siyasal hakların neler olduğunu açıklama

2. Türk kadınının bir çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce siyasal haklar elde ettiğini açıklama

3. Atatürk'ün kadın haklarıyla ilgili görüşlerinden örnekler verme

 

Hedef: Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki fikirlerini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Çağdaş uygarlık kavramını açıklama

2. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için neler yapılması gerektiğini açıklama

3. Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki görüşlerinden örnekler verme

 

Hedef: Atatürk'ün millî tarihimize verdiği önemi kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Türk milletinin köklü ve zengin bir tarihe sahip olduğunu açıklama

2. Türk milletinin tarih boyunca kurduğu devletlere örnekler verme

3. Türk milletinin dünya medeniyetine olan katkılarını açıklama

4. Türk milletinin tarih boyunca insanlığa yaptığı hizmetleri açıklama

5. Türk Tarih Kurumunun kimin tarafından ve ne amaçla kurulduğunu açıklama

6. Atatürk'ün millî tarihimizle ilgili sözlerinden örnekler verme

 

 

 

Hedef: Atatürk'ün millî eğitimle ilgili görüşlerini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Eğitimin önemini açıklama

2. Atatürk'ün eğitimin millî olmasına neden önem verdiğini açıklama

3. Atatürk'ün eğitimin çağdaş olmasına neden önem verdiğini açıklama

4. Atatürk'ün eğitimin millî ve çağdaş olmasıyla ilgili görüşlerden örnekler verme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Çağdaşlaşma ve uygarlık

Kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma ideali

 

 

 

 

 

 

 

 

*Millî tarih

Türk tarihinin köklü ve zengin oluşu

Türk milletinin tarihteki yeri

Medenî ve birieştirici tarih görüşü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Millî Eğitim

Türk millî eğitiminin önemi

Eğitim politikası

Millî olmalı

Çağdaş olmalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının “Türk inkılâbı" bölümün

de "Çağdaşlaşma ve Uygarlık" başlığı altında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün ilgili konularında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün ilgili konularında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

DERS : T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef : Atatürk'ün millî eğitim konusundaki düşüncelerini uygulamalarını kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün millî eğitim hakkındaki düşüncelerinin dayandığı esasları açıklama

2. Atatürk'ün millî eğitim hakkındaki düşüncelerinin dayandığı esasların önemini açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef: Eğitimde göz önünde bulundurulacak ilkeleri kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Eğitimde göz önünde bulundurulacak ilkelerin neler olduğunu söyleme/yazma

2. Eğitimde göz önünde bulundurulacak ilkelerin önemini örneklerle açıklama

 

Hedef : Millî kültürün önemini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Millî kültürü tanımlama

2. Millî kültür ile millî tarih arasındaki ilişkiyi açıklama

3. Millî kültür ile dil arasındaki ilişkiyi açıklama

4. Millî kültürümüzün korunmasında dilin önemini açıklama

5. Atatürk'ün millî kültür konusundaki görüşlerinden örnekler verme

6. Atatürk'ün millî kültür konusundaki görüşlerinin önemini açıklama

7. Atatürk'ün millî kültür konusunda gösterdiği hedeflerin neler olduğunu açıklama

 

Hedef: Atatürk'ün güzel sanatlara verdiği önemi kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün güzel sanatlara verdiği önemi örneklerle açıklama

2. Atatürk'ün sanatkârlara verdiği önemi açıklama

'Millî eğitim sisteminin

esasları

Öğretim birliği

Karma eğitim

Eğitimin yaygınlaştırılması

İlköğretimin zorunlu ve parasız olması

Öğretimde teori ve uygulamanın birlikte yürütülmesi

Öğretim programlarının

sosyal hayatın ihtiyaçlarını ve çağın gereklerini karşılaması

Öğretim programlarının

millî ve bilimsel olması

Eğitim ve öğretimde disiplin ilkesi

Eğitimde öğretmenin önemi ve rolü

 

 

*Eğitimde göz önünde bulundurulacak ilkeler

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Lâiklik

Inkılâpçılık

 

 

 

*Millî kültür

Millî kültürün temelleri dil ve tarihtir

Millî kültür dinamik ve ileriye dönük olmalıdır.

Atatürk'ün millî kültür konusundaki görüşleri

Millî kültürümüzün yaygınlaştırılması

Millî kültürümüzün korunmasında dilin önemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Güzel sanatlar

Güzel sanatları geliştirme ideali

Milletlerin tanınmasında

güzel sanatların rolü

Sanat kültür ilişkileri

Toplumda sanatkârın yeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün ilgili konularında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün ilgili konularında kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türk inkılâbı" bölümünün ilgili konularında kazandırılacaktır.

Devam etmek için tıklayın