T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

(Seminer 3) DERSİ PROGRAMI

 (11. SINIF)

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır.

Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağır.Liselerinin Sosyal Bil. ve Türkçe-Mat. Alanlarının 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Dersi


 

T.C

MÎLLÎ eğitim bakanlığı

TALİM VE TERBİYE KURULU başkanlığı

 

Karar Tarihi: 26/09/1992        Karar Sayışı: 305              TD: 26.10.1992/2369

Konu: "Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği"ni uygulayan orta dereceli okulların lise seçmeli

dersler grubu arasında yer alan T.C. İnkılap Tarihi   ve   Atatürkçülük-3   (Seminer)   ders programının kabulü.

"Ders Geçme ve Kredi yonetmeliği"ni uygulayan orta dereceli okulların lise seçmeli dersler grubu arasında yer alan 3 (üç) kredi saatlik "T.C. inkılap Tarihi ve Atatürkçülük-3 (Seminer)" ders programının. denenip geliştirilmek ve 1992-1993 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere bağlı örneğine göre kabulü hususunun Bakan' arzı kararlaştırıldı.


T.C. İNKILAP TARİHÎ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 3

(SEMİNER) AMAÇLAR :

Seminer çalışmalarının amacı, öğrencilere;

1. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -l ve 2 derslerinin öğretim porgramında yer alan amaçlar ile ilgili davranışlar kazandırmak,

2. Türk inkılabınım tarihi anlamım ve önemini kavratıp, bunun geliştirilmesi bilincim kazandırmak,

3. Atatürk ilkelerim öğrenme, uygulama ve geliştirme bilinci kazandırmak,

4. Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla da çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazandırmak,

5. "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde ifade edilen görevleri kavratmak,

6. Demokratik yönetimin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazandırmak,

7. Gerektiğinde. çekinmeden düşüncelerini açıklama ve başkalarının düşüncelerine saygı gösterme alışkanlığı kazandırmak.

8. Demokratik hayatın gerektirdiği hoşgörülü olma ve eleştirileri anlayışla karşılama davranışım kazandırmak.

9. Tartışma ortamının gerektirdiği kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak.,

10. Araştırmanın, incelemenin ve doğru bilgiye ulaşmanın yollarım öğretmek.

11. Kaynaklardan yararlanma ve araştırma yapma becerisi kazandırmak,

12. Bilgi toplama, onları düzenleme, eleştiri süzgecinden geçirip bir senteze varma ve bütün bunların sonucunda istenilen düzey ve doğrulukta rapor yazma alışkanlığı kazandırmak.

13. Mantıklı düşünme ve sistemli ifade etme alışkanlığı kazandırmaktır.

AÇIKLAMALAR :

1. Seminer konuları dönem basında zümre öğretmenlerince belirlenir ve çalışma planında gösterilir.

2. Seminer konuları belirlenirken: ortaöğretim kurumları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin öğretim programlarım kapsaması. onları pekiştirici nitelikte elması esas alınır.

3. Dönemin ilk haftasında öğrencilere

a) Seminer çalışmaları hakkında bilgi verilir.

b) Seminer hazırlama grupları oluşturulur. Her öğrencinin seminer çalışmalarının her aşamasında görev almaşı sağlanır.

c) Seminer konuları hakkında bilgi verilir.

ç) Seminer hazırlama gruplarına konuları verilir.

d) Yararlanılacak kaynaklardan başlıcaları belirtilir, öğrencilerin, öncelikle "Nutuk" ile Atatürk'ün "Söylev ve Demeçleri" nden yararlanmaları sağlanır.

4. Öğretmen, seminer hazırlığının her aşamasında öğrencilere gereken rehberliği yapar.

5. Öğretmen araştırmalarım tamamlayan Öğrencilerin müsvedde halindeki raporların inceler, eksiklerin giderilmesine yardımcı olur.


6. Öğretmen bütün öğrencilere, işlenecek olan seminer konusunu önceden duyurur. Onlara, ilgili kaynaklardan yararlanarak derse hazırlıklı gelmeleri hatırlatılır.

7. Seminer hazırlama grupları çalışmalarım bir dosyada toplayıp, öğretmene teslim ederler. Onlar seminer konularım, çalışma planında belirtilen tairhte sınıf arkadaşlarına sunarlar.

8.  öğretmen,  seminerlerin  tartışma  bölümünde,  konunun  amacı doğrultusunda tartışılması için gereken önlemleri alır.

9. Seminerlerin sunuluş bölümünün sonunda. soru sormak ve tartışmalara katılmak isteyen öğrencilerin adları tespit edilir. Bu çalışmalara olabildiğince çok sayıda öğrencinin katılabilmesi için özendirici önlemler alınır.

10. Seminer dosyalarından örnek olabilecek nitelikte olanlar okul kütüphanesinde korunur. Bunlardan uygun görülenler okul duvar gazetesinde yayınlanır.

11. Yazılı sınavlarda sorulur, işlenen seminer konularım kapsayacak şekilde hazırlanır, öğrencilerin sözlü ve yazılı notu ise seminer çalışmalarındaki etkinliklere göre verilir.

 

Ana Sayfa   & Müfredat Proğramları Sayfası