Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

 

DEPO VE AMBARIN TERTİP DÜZENİ

Satndartlar Yönergesi Madde 54

 

 

 

ARAÇ GEREÇ ODASININ TERTİP DÜZENİ VE DERS ARAÇLARI

Standrtlar Yönergesi : Madde 54 , 62,63,64,73

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayım tarihi ve Sayısı : 28/11/1964 - 11868

Madde 36 - Müdür, okullarla ilgili ders aletlerini nemden, tozdan ve başka etkilerden korumak için gereken tedbirleri alır ve öğretimde yararlanılacak yerleri sağlar. Aynı zamanda bu aletlerin korunması için ilgilileri yakından izler, ilgili öğretmenlerin derslerinde bu aletlerden yararlanmalarını düzene koyar.

Madde 37- Ders aletlerinin korunması, iyi kullanılması, öğrencilerin bu aletlerden
yararlanmaları, bu aletlerle ilgili derslerin öğretmenlerine düşen bir ödevdir. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen varsa bu öğretmenlerin aralarında iş birliği yapmaları, laboratuvar, atölye ve aletlerden yararlanma işlerini bir plana bağlamaları gerekir.
Ayrıca, memur bulunmadığı zaman müdür bu öğretmenlerden birini ayniyat mutemedi seçerek eşyayı kendisine teslim eder

Bu öğretmen, kaybolan ve kendisi tarafından dikkatsizlikle kırılan aletleri ödemekle yükümlüdür

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği .

Araç-Gereç
Madde 81
- Kurumlarda ihtiyacı karşılayacak sayıda tefriş edilmiş oda, salon ve yeterli
araç-gereç bulunur

Bu araç-gereçlerin Bakanlık Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca resmî okullara gönderilen takım araçlarla uygunluğu sağlanır. Bunların sayılan ve nitelikleri ihtiyaca, gelişen eğitim teknolojisi, program ve metodlara göre gereken ilaveler, düzenlemeler yapılmak suretiyle Bakanlıkça tespit edilerek listeler halinde ilgili kurumlara gönderilir. (07/09/1991 - 20984 s.R.G.)