KURUMLARDA BULUNMASI GEREKEN BİRİMLER


Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Bölümler
Madde 51-
Okulöncesi eğitim kurumlarında en az;
l) Kurucu veya kurucu temsilciliği odası, (Kurucunun müdür veya okulda görevli öğretmen olması halinde bulunmayabilirler.)
2) Müdür odası.
3) Saflık odası.
4) Uyku odası .(İsteye bayii olarak),
5) Oyun odaları.
6) Mutlak,
bulunur.
Gerekirse kurucu veya kurucu temsilcisi ile müdür aynı odayı kullanabilir.
Bunlara ek olarak ayrıca öğrenci sayısına göre asgari bulunması gereken kısımlar şunlardır:
a) Öğrenci kontenjanı 100-150 arasında olan okulöncesi eğilim kurumlarında:
(1) Sosyal hizmet uzmanı Psikolog odası,
(2) Hizmetli odası. 
(3) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası.
(4) Depo ve ambar.
b)Öğrenci kontenjanı100-150 arasında olan okulöncesi eğitim kurumlarında;
(1) Müdür yardımcısı odası,
(2) Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası.
(3)Hizmetli Odası (Çocuk bakıcıları odası isteğe bağlı),
(4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
(5) Yemek salonu.
(6) Depo ve ambar.

(İlköğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 51 ) 

İlkokullar
Madde 53-
İlkokulların yönetim ve diğer bölümlerinde en az bulunması gereken kısımlar şunlardır:
1) Kurucu veya kurucu temsilcilimi odası,
2) Müdür odası,
3) Fen bilgisi laboratuarı-,
4) Beden eğitimi salonu,
5) Öğretmenler odası,
6) Kütüphane,
7) Anasınıfı dersliği, 
8) Yeteri kadar derslik,
9) Sağlık odası,
10) Teneffüshane, 
11) Oyun bahçesi, 
12) Kapalı spor salonu,
13) Rehberlik servis odası,
Ayrıca; bunlara ek olarak öğrenci kontenjanlarına göre bulunması gereken kısımlar şunlardır :
a) Öğrenci Kontenjanı 150-200 arasında olan ilkokullarda;
(1) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
(2) Müdür yardımcısı odası,
(3) Göze ve kulağa jitap eden eğitim araçları odası,
(4) Misafir odası, (İsteğe bağlı)
b) Öğrenci Kontenjanı 200-250 arasında olan ilkokullarda;
(1) Müdür yardımcısı odası,
(2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, 
c) Öğrenci kontenjanı 500 ve fazlası olan ilkokullarda:
(1) Müdür yardımcıları odası,
(2) Büro hizmetleri odası,
(3) Arşiv ve dosya odası,
(4) Teksir, fotokopi, göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası.
(5) Misafir odası, (isteğe bağlı)
(6) Yardımcı hizmetler odası.
(7) Kantin,
(8) Toplantı ve müsamere salonu veya çok amaçlı salon.
d)Yatılı bölümü olan ilkokullarda öğrenci kontenjanına göre bu maddede belirtilen kısımlara ek olarak:
(1) Yeteri kadar yatakhane
(2) Banyo ve duş,
(3) Çamaşırhane; ıslatma, kaynatma, yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerini verebilecek, (isteğe bağlı)
(4) Mutfak.
(5) Yemek salonu,
(6) Depo ve ambar.
(7) Terzi odası, (isteğe bağlı),
(8) Berber odası, (İsteğe bağlı)
(9) Revir (Kız ve erkek öğrenci bölümleri ayrı ayrı olacaktır.)
c) Yatılı olmayan fakat öğrencilere öğle yemeği veren ilkokullarda 
1) Mutfak (yemekleri dışarıdan getirilen kumrularda aranmaz),
(2) Yemekhane,
(3) Depo ve ambar, bulunur.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 53 )


İlköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler, Fen liseleri, Çok Amaçlı Liseler, Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri
 Madde 54-
İlköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler. Fen liseleri. Çok Amaçlı Liseler. Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri:
a) Yönetim ve diğer bölümlerde en az;
(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,
(2) Müdür odası.
(3) Müdür yardımcısı odası.
(4) Öğretmenler odası
(5) Rehberlik servisi odası
(6) Teksir , fotokopi , göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası
(7) Zorunlu ve seçmeli derslere yetecek kadar derslik
(8) Beden eğitimi salonu
(9) Labaratuar
(10)Kütüphane
(11) Sağlık Odası
(12) Teneffüshane
(13) Müzik dersliği
(14) Resim dersliği
(15) Oyun bahçesi ( Akşam okulları için)
(16) Ana sınıfı dersliği ( ilköğretim okullarında)
(17) İşlik (İlköğretim okullarında)
(18) Daktiloğrafi atölyesi ( Ticaret Lisesi , Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Sekreterlik Meslek Liselerinde )
(19) Mesleki uygulama atölyesi ( Ticaret Liselerinde )
(20) Seminer ve proje çalışmaları için kontenjana göre en az üç tane 20şer m2'lik oda , Fen Liselerinde)
(21) Bilgisayar laboratuarı ( Fen Liselerinde)
(22) İbadetini yapmak isteyenler için bir oda
(23) Kantin
(24) Kapalı spor salonu
(25) Rehberlik servisi odası
bulunur.
b) Ayrıca bunlara ilave olarak öğrenci kontenjanlarına göre bulunması gereken kısımlar şunlardır.
Öğrenci kontenjanı 200- 500 arasında olan okullar;
(1) Büro hizmetleri odası
(2) Yardımcı hizmetler odası. 
(3) Misafir odası,
(4) Yardımcı hizmetliler odası
(5) Toplantı ve müsamere salonu veya çok amaçlı salon, bulunur.
c) Yatılı bölümü bulunan okullarda öğrenci kontenjanına göre bu maddede belirtilen kısımlara ilave olarak ;
(l ) Yeteri kadar yatakhane,
(2) Banyo ve duş,
(3) Çamaşırhane; ıslatma, kaynatma, yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerini verebilecek. (isteğe bağlı)
(4) Mutfak,
(5) Yemek salonu.
(6) Depo ve ambar.
(7) Berber odası, (İsteğe bağlı)
(8) Terzi odası, (isteğe bağlı)
(9) Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı revir bulunur.
d) Yatılı olamayan fakat öğrencilere öğle yemeği veren okullarda bu maddede yar alan öğrenci kontenjanına göre bulunması gereken kısımlara ek olarak:
(1) Mutfak (yemekleri dışarıdan getirten kurumlarda aranmaz),
(2) Yemek salonu,
(3) Depo ve ambar, bulunur
e)Sekreterlik meslek lisesinde daktilografi alelycsi bulunur.
Daktilografi atelycsi her 5 derslik için bir atclyc olacak şekilde plânlanır,
Daktilografi atölyesi azami 40 kişilik ve daktilo makinesi sayısı da ögrenci sayısı + 2 olmalıdır.
Daktilografi alelyesinin öğrenci kapasitesinin hesabında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1,2 m2 den az olamaz.
(2) Otelcilik ve turizm meslek lisesinde;
Daktilografi atölyesi,
Servis mutlak, kat hizmetleri ve benzeri atelyesi,
bulunur.
Daktilografi atelyesi her okulda en az bir tane olacak şekilde planlanır.
Daktilografı atelyesi azami 40 kişilik ve daktilo makinesi sayısı da öğrenci sayısı +2 olmalıdır.
(3) Kız meslek lisesi, kız teknik lisesi ve kız sanat okullarında açılacak meslek bölümünün özelliğine göre ayrı ayrı donatılan atölyeler bulunur.
Atölyeler aynı anda en az 20 öğrenci çalışabilecek şekilde planlanmalıdır. Atölyelerde öğrenci başına l ,5 m2 alan düğmelidir.
(4) Endüstri meslek ve teknik liselerde açılacak her bölüm için özelliğine göre ayrı ayrı donatılmış atelyeler bulunur.
(5) Çok amaçlı liselerde, açılan her meslek bölümü için özelliklerine göre ayrı ayrı donatılan atölyeler bulunur.
(6) Fen lisesinin açılmak istendiği binada lise seviyesinde bir okulun bulunması halinde ve bu maddenin (a) şıkkının, 8,11,12,15,22,23 ve (b) şıkkının 1,2,3,4,5, fıkralarında belirtilen kısım ve bölümlerin bulunması halinde ayrıca düzenlenmeyebilir.
Ticaret Liseleri Daktilografi Atelyesi Madde 55- Ticaret Liselerinde:
a) 1-12 derslikli okullarda l daktilografı atelyesi,
b) 13-24 derslikli okullarda 2 daktilografı atölyesi,
bulunur. Bunlara ilâve olarak daha fazla derslikli okullarda her 12 derslik için bir daktilografi atelyesi ilave edilir.
Her daktilografı atelyesi azami 40 kişilik olmalıdır.
Her daktilografi atölyesinde en az öğrenci sayısı +2 daktilo makinesi bulunmalıdır.
Daktilografı atölyesinin öğrenci kapasitesinin hesaplanmasında öğrenci başına düşen kullanım alam l ,2 m2 den az olamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 54 )

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Tesis ve Teçhizat

İdarî Bölümler

Madde 78- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumu binalarının yönetim bölümlerinde kurumun özelliğine ve görevli yönetici personele göre aşağıdaki kısımlar bulunur:

a) Atatürk köşesi,
b) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,
c) Genel müdür odası,
d) Genel müdür yardımcısı odası, e) Müdür odası,
f) Müdür yardımcıları odası,
g) Öğretmenler odası,
h) Rehberlik servisi odası, İl Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası, i) Büro hizmetleri odası,
j) Arşiv, dosya odası ve depo,
k) Ambar,
l) Misafir odası,
m) Yardımcı hizmetliler odası,
n) Teksir-fotokopi ve diğer eğitim araçları odası,

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 78 )

Diğer Bölümler

Madde 79- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R-G.) Özel öğretim kurumlarında yönetim bölümleri dışında kurumun özelliğine göre aşağıdaki bölümler bulunur.

a) Okul Öncesi eğitim kurumlarında;

1) Oyun odası,
2) Uyku odası (ana okullarında isteğe bağlı),
3) Yemek odası,
4) Doktor bölümü sağlık odası,
5) Mutfak,
6) Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog odası,
7) Oyun bahçesi,
8) Hizmetli odası,
9) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
10) Depo ve ambar,
11) Çocuk bakıcı odası,
12) Yeteri kadar lavabo ile tuvalet ve pisuvar.
b) İlköğretim ve orta öğretim okullarında;
1) Zorunlu ve seçmeli derslere yetecek sayıda derslik,
2) Öğretmenler odası,
3) Ana sınıfı dersliği,
4) Rehberlik servisi odası,
5) Beden Eğitimi salonu,
6) Laboratuvar,
7) Kütüphane,
8) Doktor bölümü sağlık odası,
9) Müzik dersliği,
10) Resim dersliği,
11) İşlik,
12) Oyun bahçesi,
13) Kantin,
14) Kapalı spor salonu,
15) Yemekhane,
16) Yatakhane,
17) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
18) Yardımcı hizmetliler odası,
19) Çok amaçlı salon,
20) Mutfak,
21) Depo ve ambar,
22) Yeteri kadar lavabo ile tuvalet ve pisuvar,
23) Misafir odası.

Meslekî ve teknik lise binalarında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ilgili kısımlarına ek olarak, okulların özelliklerine göre uygulama derslikleri de bulunur.

Fen lisesi binalarında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ilgili kısımlarına ek olarak, özel araştırma odaları da bulunur.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 79 )

 

c) Özel dershanelerde;

1) Derslik (en az 3),
2) Laboratuvar (isteğe bağlı),
3) Kitaplık,
4) Öğretmenler odası,
5) Rehberlik, ölçme değerlendirme odası,
6) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
7) Yeteri kadar lavabo ile tuvalet ve pisuvar,
8) Yardımcı hizmetler odası,
9) Kantin.

d) Özel kurslarda;

1) Derslik,
2) Öğretmenler odası,
3) Laboratuvar (kursun özelliğine göre)
4) Uygulama dersliği,
5) Büro hizmetleri arşiv ve dosya odası,
6) Kitaplık,
7) Kantin,
8) Yeteri kadar lavabo ile tuvalet ve pisuvar.

e) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde;

1) Derslik (en az 2),
2) Öğretmenler odası,
3) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
4) Kantin,
5) Kütüphane,
6) Yeteri kadar lavabo ile tuvalet ve pisuvar,
7) Uygulanacak etkinliğe göre; çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu, kapalı spor salonu, resim atölyesi, müzik salonu veya uygulama dersliği,

Yukarıda belirtilen kısımlara ait araç-gereçler, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi'nde düzenlenir.

B-DERSHANELERDE

BULUNMASI GEREKEN

BÖLÜMLER

Yönetim ve Diğer Bölümler

 Madde 90- Her dershanede en az,

1)Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (kurucunun müdür olması halinde bulunmayabilir.)

Aynı kurucuya ait o yerleşim birimindeki (il veya ilçede) kurumlarının birinde kurucu odası olması halinde diğer kurumlarında kurucu odası bulunması zorunlu değildir.

2)Müdür odası(Ayrı bir müdür yardımcısı odası ayrılmamış ise müdür yardımcısı bu odada oturabilir.) 12 m²

3)Öğretmenler odası, 16 m² (8 öğretmene kadar) İlave her öğretmen için 1,5 m² eklenecektir.

4)Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, 12 m²,

5)Laboratuar,(İsteğe bağlı),

6)Kitaplık,

7)Kantin,

8)WC, lavabo (kız ve erkek öğrenciler ve öğretmenler için ayrı ayrı) ve pisuvar,

9)Derslikler, (20’şer m² ),

10)Rehberlik, Ölçme Değerlendirme odası,

bulunur.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan dershanelerde ayrıca bunlara ek olarak;

1)Müdür ve müdür yardımcısı odası bağımsız durumda getirilerek en fazla iki müdür yardımcısına bir oda olmak üzere oda ayrılır.

2)Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası ayrılmak suretiyle bağımsız hale getirilir.

3)Depo,

4)Yardımcı hizmetliler odası,

5)Kütüphane, (ayrıca kitaplık bölümü bulunması gerekmez.)

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 90 )

Araç-Gereç Odası

Madde 91- Fen dersleri veya Fizik, Kimya, Biyoloji, Laboratuvarı bulunmayan dershanelerde ders konuları gereğince yapılması zorunlu olan deneylerde kullanılacak malzemelerin konulacağı bir araç-gereç odası bulunur.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 91 )

YURTLAR :

Kurum Binalarında Aranacak Fizikî Şartlar
Madde 14-
Aşağıdaki şartlan taşımayan kurum binalanna açma izni verilmez.
a) Bina kagir, prefabrik veya betonarme olmalı, giriş ve servis kapılan bulunmalı, binanın tamamı veya yeterli bir kısmı kuruma tahsis edilmiş olmalıdır.
b) Bina içinde;
1) Yönetici odası,
2) Görevli odası,
3) Ziyaretçi odası,
4) Hizmetli odası,
5) Etüd ve çalışma odası, (bir öğrenci için en az 1/2 m2 alanı olan)
6) Öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık,
7) Yatakhane, (bir öğrenci için en az 4 m2 alanı veya 12 m3 hacmi bulunan)
8) 15 öğrenci için en az l adet WC
9) 25 öğrenci için en az l adet banyo,
10) 10 öğrenci için en az l adet lavabo,
11) Kurum mevcudunun en az 1/5'i oranında lokal ve kantin,
12) Yemekli kurumlarda l öğrenci için en az 1/4 m2 alanı bulunan yemekhane,
13) Yemekli kurumlarda mutfak, kiler,
14) Yemekli kurumlarda bulaşık yıkama yeri,
15) Temiz içme ve kullanma suyu ve yedek su deposu, .
16) Sağlık şartlanna uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,
17) Yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi ve tesisatı,
18) Öğrenciler için kumbaralı telefon konulabilir.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 14 )