İLAN VE REKLAM DOSYASI

a) Bağımsız olarak İlan ve Reklam Dosyası tutulur.

b) Kurumla ilgili ilan

 Madde 33- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurum açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun Bakanlıkça veya kurucu tarafından kapatılması, denkliğinin kaldırılması veya yeniden tanınması ile ilgili kararlar, Bakanlıkça Tebliğler Dergisi'nde ve ilgili kurum tarafından da yerel bir gazetede en geç 15 gün içinde duyurulur.

Kurumun bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete olmaması halinde, duyuru en yakın ilde yayımlanan gazetelerden birinde yapılır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 33 )

İlan ve Reklam

Madde 18 - Açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun kapanma veya kapatılması veya denkliğinin kaldırılması ile ilgili kararlar Milli Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğretim kurumu tarafından Bakanlıkça uygun görülecek şekilde ilan olunur.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 18 )

c) Madde 34- Kurumlar, ilan ve reklamlarını Kanunun 30. maddesindeki esaslar dahilinde verirler.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 34 )

d) Madde 30 - Özel Öğretim Kurumları ancak tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler.

Özel öğretim kurumları reklam ve ilanlarının birer örneğini yayımından en az onbeş gün önce valiliğe vermek zorundadır. Reklam ve ilanın tanıtıcı mahiyette olduğuna valilik karar verir. Bu kurumlar reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar, televizyonda reklam ve ilan yapamazlar. (3035) 

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 30 )

e) Reklâm ve İlân

Madde 52- Dershaneler, tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân (Gazete ilânı, el ilânları, çeşitli broşürler ve benzeri) verebilirler. Bu ilân ve reklâmların izinleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümlerine göre alınır.

İlân ve reklâmlarda; öğretmen, öğrenci ve diğer dershanelerin adı kullanılamaz.  

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 52 )