HİZMETLİ

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında :

Yardımcı Hizmet Personeli
Madde 30-
Okulda yeteri kadar yardımcı hizmet personeli görevlendirilir. Görevleri şunlardır.
a) Okulun ve okulda bulunan eşyaların temizliğini yapar.
b) Okula gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
c) Mutfak işlerinde aşçıya yardımcı olur.
c) Yemek masalarını hazırlar ve toplar.
d) Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar.
e) Okul yönetimi ve öğretmeni tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 30 ) 

İlköğretim Kurumlarında :

Diğer Yardımcı Personel

Madde 103- Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatma ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.

Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine, nöbetçi öğretmene, varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludurlar

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 103 )

Orta Öğretimde :

HİZMETLİLER

Madde 41- Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Okula alınacak hizmetlilerin, temiz, ahlaklı, sağlık durumları elverişli ve hastalıksız olmaları ve okuyup yazma bilmeleri şarttır.

b) Hizmetlilerin okul içinde, üst başlarının, el, ayak ve yüzlerinin temiz bulunmasına, tırnaklarının kesilmiş olmasına özen gösterilir. Erkek hademelerin saçlarının kesilmiş olması, kadınların saçlarının da derli toplu bulunması gereklidir.

c) Hizmetlilere temizlik işinin öğretilmesi ve kendilerinin okul, bina ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olması gerekir.

d) Hizmetlilerden ödevine özürsüz olarak gelmeyenlerin gündelikleri verilmez. Ödevini iyi yapmayan hizmetliler önce uyarılır, dikkatleri çekilir; savsama ya da tembelliği devam eden hizmetlilerin bir günlükten 15 günlüğe kadar gündelikleri kesilir, ya da bu gibiler gerekirse işten çıkarılır. Kesilen gündelikleri usulüne göre Mal Sandığına yatırılır.

e) Hizmetliler okulda bulundukları sürece okul hekimi tarafından sık sık muayene edilir, bulaşıcı hastalıkları bulunanların, sakat oldukları anlaşılanların işlerine son verilir

(Lise  Ortaokullar Yönetmeliği m - 41 )

Yatılı Okullarda :

Madde 15- Pansiyonda görevlendirilen diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin başlıca görevleri şunlardır:
a. Pansiyon, yemekhane, yatakhane ve tesisler ile eşyaların temizliğini yapmak,
b. Pansiyona gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek,
c. Posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek,
d. Mutfak işlerinde yardımcı olmak,
e. Pansiyon tesislerinde geceleri, mesai saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet"görevini yapmak,
f. Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,
g. Okul idarecileri ve öğretmenlerin verecekleri pansiyon hizmeti ile ilgili diğer işleri yapmak.

(Okul Pansiyon Yönetmeliği m - 15 )