T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALÎM VE TERBİYE KURULU başkanlığı

 

Karar Sayışı : 151                                                                   Karar Tarihi: 06/10/1997                                  TD: Aralık 1997-2483

 

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

DERSİ PROGRAMI

(9-10-11 SINIF)

AÇIKLAMA:

Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağır.Liselerin tüm Alanları 9. Sınıflarında: Seçmeli ders, Türkçe-Mat. alanının 10 ve 11. Sınıflarında:Alan Seçmeli, Yab. Dil, Sanat (Resim) Alanlarının 10. Sınıflarında:Seçmeli Ders

AÇIKLAMALAR

Hızlı Okuma Teknikleri ders programı, bir öğretim yılı (180 iş günü) itibariyle 36 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır.

Bu dersin eğitim-öğretiminde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir:

1. Programın uygulanması, öncelikle öğretmenlerin etkili okuma tekniklerini kavramalarına, öğretme ve uygulama becerisi edinmiş olmalarına bağlıdır.

2. Okuma için uygun ortam sağlanmalıdır. (Isı, ışık, ses düzeni, oturma şekli, okuma materyalleri vb.). Bu dersin işlenişi için mümkünse okulun daha az gürültülü olan derslik veya kütüphanesi seçilmelidir.

3. Dersin işlenişinde dijital için mümkünse kronometre ya da kronometreli saat, tepegöz, ayna parçaları (yuvarlak, elips veya dikdörtgen biçiminde), yazı tahtası, kalem ya da tebeşir gibi araç gereçler (varsa video kamera, slayt) kullanılmalıdır. Ayrıca her öğrencinin bir kişisel dosyası, mavi, kırmızı kalemi, görme penceresi kartı ve okuma gelişim tablosu bulunmalıdır. Örnek metinleri okurken öğrencinin bunları nasıl kullanacağı açıklanmalıdır.

4. Konular seçilirken okuma sürecinin tanıtılması, etkili okumanın geliştirilmesi ve hızlı okuma tekniklerinin kazandırılması gibi boyutlar gözönünde tutulmalıdır.

5. Öğretmen, konuya uygun örnek okuma parçalarına ve alıştırmalara yer vererek programı, zenginleştirmelidir. Örnek okuma parçaları belirlenirken öğrencilerin düzeyine ve konuların amaçlarına uygun değişik materyaller (kitap, dergi, gazete vb.) seçilmelidir. Seçilen okuma parçalarının çok değişik konulan kapsaması gereği, öğrencinin ilgi duysun duymasın her tür konuyu etkili okuyabilir duruma gelmesiyle de yakından ilişkilidir. Bu amaçla, öğrencilerin ilgisini çekmeyeceği düşünülen bir okuma parçasını verdemeden önce, ilgi uyandırmak için tanıtıcı, dikkat çekici güdüleyici açıklamalar yapılmalıdır.

6. Derste verilen okuma parçalarının her biri belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere seçilmelidir. Seçilen örnek metinlerin güncel ve çok değişik konuları (tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, ekonomi, bilim, sanat spor vb.) kapsamasına, günlük hayatta her zaman öğrencinin karşılaşabileceği nitelikte olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

7. Ders, bilgi kazandırmaktan çok beceri kazandırmaya yöneliktir. Konular işlenirken alıştırma ve örnek okuma parçaları artırılmalıdır. Ancak, okuma parçaları konunun amacına uygun olarak seçilmelidir.

8. Etkili ve hızlı okuma becerilerinin kazandırılmasında aşamalı bir sıra izlenmelidir. Bir beceri kazanılmadan diğerine geçilmemelidir. Tekrarlara ve pekiştirmelere önem verilmelidir. Beceriler düzenli alıştırmalarla alışkanlık hailne getirilebilir.

9. Öğrenci, her ünite sonunda kendini değerlendirebilmelidir. Bu değerlendirme işlemi, hem okumalarım ilerletmeleri hem de gelişemeyen becerilerinin sebepleri üzerinde düşünmelerim sağlayacak biçimde yapılmalıdır.

10. Öğretmen, öğrencilerin okuma ve göz alıştırmaları yapmalarım sağlayarak uygulamaya ağırlık vermelidir.

11. Ders, öğrenci merkezli olduğu için öğrencinin uygulamadaki tüm etkinliklere katılımı sağlanmalıdır, özellikle hızlı ve etkili okuma alıştırmaları yapmaya teşvik edilmelidir.

12. Etkin okuyucu olmanın bir şartı da çok kitap okuma alışkanlığının kazanılmasıdır. Bu amaçla öğretmen, öğrencilerini kitap okumaları için teşvik etmelidir.

13. Kavramlar, bir konu alanında özel anlam taşıyan kelimelerdir. Kavramlarla ilke ve genellemelere ulaşılır. Hazırlanan kavram haritaları, kavramların ve konuların birbirleri ile ilişkilerim, öncelik ve sonralık durumlarım görme açısından önemlidir. Öğretmen, öğrenciye kazandırdığı her bir kavramı, haritada işaretledikten sonra ilgili bir başka kavrama geçmelidir.

14. Programın sonunda yer alan belirtke tablosu (yatay boyutunda amaçlar, dikey boyutunda ise konuların yer aldığı iki boyutlu, tablo), eğitim ihtiyacı bakımından davranışların önem derecesini göstermektedir. Ayrıca, belirtke tablosu, hangi konu bölümünde ne kadar amaç bulunduğunu, dolayısıyla hangi konuya daha fazla zaman ayrılması gerektiğim göstermesi bakımından önemlidir, öğretmen, dikey boyuttaki konular ile yatay boyuttaki amaçların çakıştığı noktalara bakarak hangi düzeyde davranış kazandırılması gerektiği hakkında fikir sahibi olur.

15. Ders kitaplarında programdaki davranışları kazandıracak özellikte metinler yer almalıdır.

16. Bu programa uygun olarak yazılacak ders kitaplarının forma sayıları A4 ebadında 9-11, B5 ebadında 12-14 forma olacaktır.

LİSE HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSİ GENEL AMAÇLAR

1. Okuma sürecini tanıyabilirle.

2. Etkili ve hızlı okuma tekniklerim uygulayabilme.

3. Etkili ve hızlı okuma tekniklerini değişik okumalarda kullanabilme.

4. Eleştirili okuma yapabilme.

5. Zevk için okuma yapabilme.

ÖZEL AMAÇLAR

1. Okuma ortamım oluşturma ile ilgili ilkeler bilgisi.

2. Okuma ortamım oluşturma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

3. Okuma ortamım oluşturma ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilme.

4. Okuma ortamım oluşturma ile ilgili ilkeleri uygulayabilme.

5. Etkili ve hızlı okuma konularım öğrenmeye istekli oluş.

6. Okuma sürecinde geçen kavramların anlam bilgisi.

7. Kronometre bilgisi.

8. Okuma süreci ile ilgili kısaltmalar bilgisi.

9. Okuma süreci ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

10. Okuma süreci ile ilgili ilkeler bilgisi.

11. Okuma süreci ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

12. Okuma süreci ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilme.

13. Okuma hızım ölçebilme.

14. Kavrayış puanım ölçebilme.

15. Etkili okuma endeksim ölçebilme.

16. Okuma süreci ile ilgili ilkeleri uygulayabilme.

17. Okuma gelişim tablosu sonuçlarım değerlendirebilme.

18. Etkili ve hızlı okuma için gerekli ön hazırlıkları yapmanın önemini takdir ediş.

19. Göz atma tekniğinde izlenecek basamaklar bilgisi.

20. Etkili okuma ile ilgili ilkeler bilgisi.

21. Etkili okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

22. Etkili okuma ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilme.

23. Etkili okuma ile ilgili ilkeleri uygulayabilme.

24. Okumaya geçmeden önce verilen metne göz atabilme.

25. Etkili ve hızlı okumaktan zevk alış.

26. Hızlı okuma ile ilgili kavramların anlam bilgisi.

27. Hızlı okuma ile ilgili sıra bilgisi.

28. Hızlı okuma ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

29. Hızlı okuma ile ilgili teknikler bilgisi.

30. Hızlı okuma ile ilgili ilkeler bilgisi.

31. Hızlı okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

32. Hızlı okuma ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilirle.

33. Hızlı okuma ile ilgili ilkeleri uygulayabilme.

34. Okumalarda takip edilmesi gereken sıraya uyabilme.

35. Etkili ve hızlı okumanın önemini takdir ediş.

 

HIZLI OKUMA TEKNÎKLERÎ DERSÎNÎN BÖLÜMLERİ VE YÜZDE dağılımları

 

Bölüm

 

Bölümlerin yüzde (%) dağılımı

Öngörülen Ders Saati

 

Özel Amaç

 

Davranış

 

Temel Kavramlar

 

OKUMA ORTAMI OLUŞTURMA

15

6

5

22

 

OKUMA SÜRECÎ

35

11

13

68

7

ETKİLİ OKUMA

21

6

7

33

-

HIZLI OKUMA

29

13

10

71

5

TOPLAM

100

36

35

194

12

 

KONULAR BÖLÜM l OKUMA ORTAMI OLUŞTURMA

Uygun Okuma Ortamı

a) Işığı Düzenleme

b) Dik Oturma

c) Sessiz Ortam

d) Gözleri Dinlendirme

BÖLÜM 2 OKUMA SÜRECİ

1. Okuma Düzeyi

a) Okuma Hızım Ölçme

b) Kavrama ve Öğrenme Düzeyini Ölçme

c) Etkili Okumaya Endeksim Ölçme

2. Etkili Okumaya Doğru tik Adımlar

a) Nasıl Bir Okuyucusunuz?

3. Okuma Sürecinin Tanımı

4. Okuma Tutumları, Davranışları ve Alışkanlıklarımız

a) Okumaya Yönelik Tutumlar

b) Okuma Davranış ve Alışkanlıklarımız

(l) Fiziksel Durumlar

(2) Psikolojik Durumlar

5. Etkin Okuma

a) Tanımı

b) Nasıl Etkin Okunur?

BÖLÜM 3 ETKİLİ OKUMA

1. Önceden Göz atma

2. Amaç Belirleme

3. Kelime Dağarcığım Zenginleştirme

BÖLÜM 4 HIZLI OKUMA

1. Göz Hareketleri

2. Belirlemeler

3. Kolon Okuma

4. Göz Gezdirme

5. Esnek Okuma

6. Kavrama ve Sezme

7. Seçici Okuma

a) Anahtar Kelimeleri Bulma Tekniği

b) Paragraf Okuma

c) Kaymağım Alma Tekniği

(1) Kaymağım alma Tekniğinde Gözlerin Durumu

(2) Kaymağım Alma Tekniğinin Okuma Parçaları Üzerinde Uygulanması

8. Etkili Okuma Tekniklerini Değişik Okumalarda Uygulama

a) Kitap Okuma

b) Dergi ve Gazete Okuma

c) Eleştiri Yaparak Okuma

d) Zevk için Okuma

BÖLÜM l OKUMA ORTAMI OLUŞTURMA

Amaç l: Okuma ortamı oluşturma ile ilgili ilkeler bilgisi.

Davranışlar :

l. Etkili okuyabilmek için, çevrenin okumaya uygun hale getirilmesi gerektiğini söyleme/yazma.

. 2.   Işığın  düzenlenmesinin,  okumayı  olumlu  yönde  etkilediğim söyleme/yazma.

3. Dik oturmanın, okumayı olumlu yönde etkilediğini söyleme/yazma.

4. Sessiz ortamın, okumayı olumlu yönde etkilediğini söyleme/yazma.

5.   Gözleri  dinlendirmenin,  okumayı  olumlu  yönde  etkilediğini söyleme/yazma.

6. "Palming" yönteminin gözleri dinlendirmede kullanılan bir yöntem olduğunu söyleme/yazma.

Amaç 2: Okuma ortamı oluşturma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

 Davranışlar :

1. Etkili okuyabilmek için neden çevrenin okumaya uygun hale getirilmesi gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma.

2. Işığın düzenlenmesinin, okumayı neden olumlu yönde etkilediğini açıklayarak söyleme/yazma.

3. Dik oturmanın, okumayı neden olumlu yönde etkilediğini açıklayarak söyleme/yazma.

4. Sessiz ortamın, okumayı neden olumlu yönde etkilediğini açıklayarak söyleme/yazma.

5. Gözleri dinlendirmenin, okumayı neden olumlu yönde etkilediğini açıklayarak söyleme/yazma.

6. Gözleri dinlendirmede neden "Palming" yönteminin kullanılması gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 3: Okuma ortamı oluşturma ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilme.

Davranışlar :

1. Hız, anlama ve öğrenme becerilerinin kazınılmaması sonucu neler olabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

2. Çevrenin okumaya uygun hale getirilmemesi sonucu neler olabileceğini açıklayarak söyleme/yazma.

3. Uygun okuma ortamı sağlanmadığı takdirde, neler olabileceğini açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 4: Okuma ortamı oluşturma ile ilgili ilkeleri uygulayabilme. Davranışlar :

1. Okumaya başlamadan önce ışığı düzenleme.

2. Okurken dik oturma.

3. Okumaya başlamadan önce ortamın sessiz olmasını sağlama.

4. Okuma esnasında "Palming" yöntemini kullanarak gözleri dinlendirme.

Amaç 5: Hızlı ve etkili okuma için geçerli ön hazırlıkları yapmanın önemini takdir ediş.

Davranışlar :

1. Gerekli hazırlıkları yapmak için zaman ayırma.

2. Gerekli hazırlıklarla ilgili sınıf içi etkinliklere isteyerek katılma.

3. Gerekli hazırlıklar konusunda arkadaşlarına yardımcı olma.

BÖLÜM 2 OKUMA SÜRECİ

Amaç l: Okuma süreci ile ilgili kavramların anlam bilgisi.

Davranışlar :

1. "Endeks, konsantrasyon, okuma, okuma tutumu, kavrayış puanı, hız puanı, okuma düzeyi" kavramları ile verilen tanımları eşleştirip işaretleme.

2. Verilen kavramları derste geçen ifadesiyle söyleme/yazma.

Amaç 2: Kronometre bilgisi.

Davranışlar :

1. Kronometrenin ne işe yaradığım söyleme/yazma.

2. Kronometrenin nasıl kullanıldığım söyleme/yazma.

Amaç 3: Okuma süreci ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

Davranışlar :

1. Etkili okuma, hızlı okuma ve dikkatli okuma olmak üzere üç tip temel okuma olduğunu söyleme/yazma.

2. Okumanın, sesli okuma ve sessiz okuma olmak üzere iki bölüme ayrıldığım söyleme/yazma.

3. Sessiz okumanın, içinden sesli okuma ve gözle sessiz okuma olmak üzere iki bölüme ayrıldığım söyleme/yazma.

Amaç 4: Okuma süreci ile ilgili ilkeler bilgisi.

Davranışlar :

1. îyi bir okuyucu olabilmek için, okuma düzeyinin değerlendirilmesi gerektiğini söyleme/yazma.

2. Okuma performansının belirlenmesinde, hızlı okuma ve anlamanın birlikte gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu söyleme/yazma.

3. Etkili okumaya başlamadan önce okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarının belirlenmesi gerektiğini söyleme/yazma.

4. Yüksek sesle ve içinden sesli okumanın, okuma hızım düşürdüğünü söyleme/yazma.

5. îyi bir okuyucu olabilmek için yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulmak gerektiğini söyleme/yazma.

6. Okurken dudak kıpırdatma ve hançere titreşiminin konsantrasyonu azalttığım söyleme/yazma.

7. Satırların, başı hareket ettirerek izlenmesinin, okuma hızım düşürdüğünü söyleme/yazma.

8. Parmak ya da kalemle izleme alışkanlığının okuma hızım düşürdüğünü söyleme/yazma.

9. Okurken geriye dönüş ve tekrarlar yapmanın konsantrasyonu azalttığım söyleme/yazma.

10.   Sayfa  çevirmedeki  yavaşlılığın  okuma  hızım  düşürdüğünü söyleme/yazma.

11. Psikolojik olarak hazır oluşun, okumayı olumlu etkilediğini söyleme/yazma.

12. Aktif bir okuyucu olabilmek için, okuyucunun, yazarın amacının ne olduğunu belirlemesinin önemli olduğunu söyleme/yazma.

13. Okuma becerilerinin alışkanlığa dönüştürülmesinin, sürekli tekrarlara bağlı olduğunu söyleme/yazma.

Amaç 5: Okuma süreci ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

Davranışlar :

1. iyi bir okuyucu olabilmek için, neden okuma düzeyinin değerlendirilmesi gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma.

2. Okuma performansının belirlenmesinde, neden hızlı okuma kadar anlamanın da önemli olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

3. Etkili okumaya başlamadan önce, neden kapsamlı bir biçimde okuma tipinin ve tercihlerin belirlenmesi gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma.

4. Yüksek sesle ve içinden sesli okumanın, neden okuma hızım düşürdüğünü açıklayarak söyleme/yazma.

5. îyi bir okuyucu olabilmek için, neden yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulmak gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma.

6. Okurken dudak kıpırdatma ve hancere titreşiminin, neden konsantrasyonu azalttığım açıklayarak söyleme/yazma.

7. Parmak ya da kalemle İzleme alışkanlığının, neden okuma hızım düşürdüğünü açıklayarak söyleme/yazma.

8. Satırların, başı hareket ettirerek İzlenmesinin, neden okuma hızım düşürdüğünü açıklayarak söyleme/yazma.

9. Okurken geriye dönüş ve tekrarlar yapmanın, neden konsantrasyonu azaltacağını açıklayarak söyleme/yazma.

10. Sayfa çevirmedeki yavaşlılığın, neden okuma hızım düşürdüğünü açıklayarak söyleme/yazma.

11. Psikolojik olarak hazır oluşun, neden okumayı olumlu etkilediğini açıklayarak söyleme/yazma.

12. Aktif bir okuyucu olabilmek için, neden yazarın amacının ne olduğunu belirlemesinin önemli olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

13. Okuma becerilerinin alışkanlığa dönüşmesinin, neden' sürekli tekrarlara bağlı olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 6: Okuma süreci ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilirle.

Davranışlar :

1. Okuma düzeyinin değerlendirilmemesi sonucunda, neler olabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

2. Okuma performansının belirlenmesinde, hızlı okuma ve anlamanın birlikte gerçekleşmemesi halinde neler olabileceğini açıklayarak söyleme/yazma.

3. Etkili okumaya başlamadan önce, kapsamlı bir biçimde okuma tipinin ve tercihlerin   belirlenmemesi   sonucunda,   neler   olabileceğim   açıklayarak söyleme/yazma.

4. Okuma konsentrasyonunun azalması sonucunda, neler olabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

5. Okuma hızının düşmesi sonucunda, neler olabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

6. Okuyucunun, yazarın amacının ne olduğunu belirlememesi sonucunda, neler olabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 7: Okuma hızım ölçebilme.

Davranışlar :

1. Metindeki toplam kelime sayışım bulup yazma.

2. Metindeki kelimeleri okuma süresini (saniye) yazma.

3. Metindeki toplam kelime sayışım 60 ile çarpma.

4. Çıkan sonucu, metindeki kelimeleri okuma süresine bölme.

Amaç 8: Kavrayış puanım ölçebilme.

Davranışlar :

1. Okuma parçasıyla ilgili sorulardan, doğru cevapların sayışım bulma yazma.

2. Doğru cevap sayışım, her soru için verilen puan ile çarpma.

3. Çıkan sonucun yüzdesini bulup yazma.

Amaç 9: Etkili okuma endeksini ölçebilme.

Davranışlar :

1. Okuma hızım bulup yazma.

2. Kavrayış puanım bulup yazma.

3. Okuma hızı ile kavrayış puanım çarpma.

4. Yüzdesini bulmak için, çıkan sonucu 100’ e bölme.

Amaç 10: Okuma süreci ile ilgili ilkeleri uygulayabilme.

Davranışlar :

1. Okuma hızım, verilen bir okuma parçası üzerinde ölçme.

2. Anlama hızım verilen bir okuma parçası üzerinde ölçme.

3. Okuma tipini ve tercihleri anket üzerinde belirleme.

4. Olumlu okuma alışkanlıklarım, metin üzerinde kullanma.

5. Metin üzerinde, yazarın amacım belirleme.

Amaç 11: Okuma ve anlama hızım ölçümü sonucu elde edilen verileri gelişim tablosunda gösterebilme.

Davranışlar :

1. Belirlediği okuma hızım, okuma gelişim tablosunun sol kolonunda yer alan numaraların yanındaki uygun düşen metin numarasının olduğu karenin içini mavi kalemle çarpı işareti (x) ile işaretleme.

2. Belirlediği kavrayış puanım okuma gelişim tablosunun sağ yanındaki puanlardan karşılığım bularak uygun metin numarasının olduğu karenin içini kırmızı kalemle yuvarlak işareti (0) ile işaretleme.

3. Hesapladığı etkili okuma endeksim, okuma gelişim tablosunun sağında yer alan kolonda işaretleme.

Amaç 12: Okuma gelişim tablosu sonuçlarım değerlendirebilme.

Davranışlar :

1. Okuma hızının düşük ya da yüksek olduğunu gerekçe göstererek söyleme/yazma.

2. Anlama hızının düşük ya da yüksek olduğunu gerekçe göstererek söyleme/yazma.

3. Hız ve anlamanın birlikte yeterli düzeye ulaşıp oluşmadığım söyleme/yazma.

4. Hız ve anlamanın birbirlerine göre düzeyini karşılaştırıp gerekçesiyle söyleme/yazma.

Amaç 13: Hızlı ve etkili okuma konularım öğrenmeye istekli oluş.

Davranışlar :

1. Hızlı ve etkili okumanın gereğini söyleme/yazma.

2. Konuyla ilgili kitapları okuma.

3. Konuyla ilgili yapılan toplantılara katılma.

4. Konuyla ilgili sınıf içi konuşmalarda söz alma.

5. Hızlı ve etkili okuma etkinlikleri için zaman ayırma.

BÖLÜM 3 ETKİLİ OKUMA

Amaç l: Göz atma tekniğinde izlenecek basamaklar bilgisi.

Davranışlar :

1. Karışık olarak verilen basamakların sıraya koyup söyleme/yazma.

2. Göz atma tekniğinde izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

Amaç 2: Etkili okuma ile ilgili ilkeler bilgisi.

Davranışlar :

1. Etkili okumada önceden göz atma ve amaç belirlemenin önemli olduğunu söyleme/yazma.

2. Söz dağarcığı zenginliğinin, kavramayı ve okuma hızım artırıcı etkisi olduğunu söyleme/yazma.

3. Benzer kelimelerin karıştırılmasının, cümleyi anlamayı engellediğim söyleme/yazma.

4. Kelime dağarcığının zenginleştirmenin, değişik alanlarda metinler okumakla sağlanabileceğini söyleme/yazma.

Amaç 3: Etkili okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

Davranışlar :

1. Etkili okumada neden önceden göz atma ve amaç belirlemenin önemli olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

2. Söz dağarcığı zenginliğinin, neden kavramayı ve okuma hızım artırıcı etkisi olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

3. Benzer kelimelerin karıştırılmasının, neden cümleyi anlamayı engellediğim açıklayarak söyleme/yazma.

4. Kelime dağarcığının zenginleştirmenin, neden değişik alanlarda metinler okumakla sağlanabileceğini açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 4: Etkili okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

Davranışlar :

1. Etkili okumada, neden önceden göz atma ve amaç belirlemenin önemli olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

2. Metindeki benzer kelimelerin birbiriyle karıştırılması sonucunda neler olabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

3. Değişik alanlarda metinler okunmadığı taktirde, neler olabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 5: Etkili okuma ile ilgili ilkeleri uygulayabilme.

Davranışlar :

1. Verilen bir metni okumadan önce amacım söyleme/yazma.

2. Okumaya geçmeden önce metinde amaca uygun yeri bulma.

3. Verilen bir metinde bilinmeyen kelimeleri bulma.

4. Kelime listesinden anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

5. Verilen bir metni okurken bilmediği kelimeleri işaretleme.

6. Okuma bittikten sonra bilmediği kelimelerin anlamlarım bularak söyleme/yazma.

7. Kelimeleri cümle içinde kullanma.

8. Kelimelerin birden fazla anlamlarım söyleme/yazma.

9. Benzer olan kelimeleri söyleme/yazma.

10. Kelime listesinden anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

11. l. liste ve 2. liste arasında kaç kelime fark bulunduğunu söyleme/yazma.

Amaç 6: Okumaya geçmeden önce verilen metne göz atabilme.

Davranışlar :

1. Metnin giriş bölümünü okuma.

2. Metnin alt başlıklarım okuma.

3. Alt başlıklar altındaki birinci ve sonuncu paragrafları okuma.

4. Metni neden okumaya değer bulduğunu söyleme/yazma.

5. Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksim hesaplayarak okuma gelişim tablosuna yazma.

Amaç 7: Hızlı ve etkili okumaktan zevk alış.

Davranışlar :

l. Boş zamanlarında hızlı ve etkili okuma çalışmaları yapma.

2. Verilen bir metni kendi isteği ile okuma.

3. Hızlı ve etkili okumayı geliştirmek için bir başka metni isteme.

4. Konuyla ilgili olarak diğer arkadaşlarının çalışmalarına yardımcı olma.

GÜNLÜK DERS PLANI ÖRNEĞİ (l)

 A- BİÇİMSEL BÖLÜM

Dersin Adı                                              : Hızlı Okuma Teknikleri

Ünitenin Adı                                           : Etkili Okuma

Konunun Adı                                          : Önceden

Göz Atma Süre                                       : 40 dakika

Öğretme ve Öğrenme Yöntemi             :  Anlatım,  Soru-Cevap,  Güdümlü Tartışma

Gösterip yaptırma

Kaynak Kitaplar                                    : ...........................................

Araç ve Gereçler                                  : Kronometre, Okuma Gelişim Tablosu,

Tepegöz vb.

KONULAR

Konunun Başlığı

- Önceden Göz Atma Ana Nokta

- Bir kitabı veya metni okumaya başlamadan önce göz atma davranışı, alışkanlık haline getirilmelidir.

- Göz atmada gerekli işlem basamaklarına uyulmalıdır.

Yardımcı Nokta

- Göz atma tekniği ile bir metnin önemli kısımları belirlenir.

- Etkili okumada önceden göz atma önemlidir.

- Göz atma tekniği ile. ilgi ve dikkatin önemli kısımlara yönelmesi sağlanır.

Amaç l: Göz atma tekniğinde izlenecek basamaklar bilgisi.

Davranışlar :

1. Karışık olarak verilen basamakları sıraya koyup söyleme/yazma.

2. Göz atma tekniğinde izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

Amaç 2: Etkili Okuma ile ilgili ilkeler bilgisi.

Davranışlar :

l. Etkili okumada, önceden göz atmanın önemli olduğunu söyleme/yazma.

Amaç 3: Etkili okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

Davranışlar :

l. Etkili okumada, neden önceden göz atmanın önemli olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 4: Etkili okumada geçen ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilme.

Davranışlar :

1. Etkili okumada önceden göz atmanın yapılmaması sonucu neler olabileceğim söyleme/yazma.

Amaç 5: Okumaya geçmeden önce verilen metne göz atabilme.

Davranışlar :

1. Metnin giriş bölümünü okuma.

2. Metnin alt başlıklarım okuma.

3. Alt başlıklar altındaki birinci sonuncu paragrafları okuma.

4. Metni neden okumaya değer bulduğunu söyleme/yazma.

5. Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksim hesaplayarak okuma gelişim tablosunu yazma.

EĞİTİM DURUMU B- GİRİŞ BÖLÜMÜ

1. DİKKATİ ÇEKME: Öğretmenin, "Bir metni okumaya değer bulup bulmadığınızı belirlemek için ne yapardınız? Niçin? sorusunu sınıfa sorup tartışma ortamı açması. yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vermesi.

2. GÜDÜLEME: Öğretmenin. "Bu derste, okumaya başlamadan önce metne göz atmayı öğreneceksiniz. Eğer bu "göz atma" davranışınız, alışkanlık haline gelirse, hem konsantrasyonunuz yükselir hem de daha etkin bir okuyucu olursunuz" demesi.

3. GÖZDEN GEÇİRME: Öğretmenin. "Bu dersin sonunda elinize aldığınız bir kitabı veya bir metni okumaya başlamadan önce. göz atmanın gerektiğini görecek, bunun nasıl yapıldığım öğreneceksiniz" demesi.

4. GEÇİŞ: Öğretmenin. "Şimdi bir metne göz atmak için sırasıyla neler yapılması gerektiğini göreceğiz" demesi.

 C- GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

ETKİNLİKLER

1. öğretmenin, göz atma tekniğinde izlenecek basamakları, şematik olarak tepegözle yansıtması ve açıklama yapması. Etkili okumada göz atma tekniğinin önemli olduğunu söylemesi (En az üç kez değişik ses tonuyla tekrarlaması. Basamakların öğrencilerce deftere yazılması),

2. Aşağıdaki soruları, sırasıyla yeter sayıda öğrenciye sorması. uygun cevapları almaşı, gözleriyle sınıfı denetim altına tutması. SORULAR                             CEVAPLAR

1. Bir makaleyi okumadan önce, göz atma nasıl yapılır?

l. Başlığa bakılır (Konu hakkında fikir                            verir) Alt başlıklara bakılır (Ana fikir oluşturmaya yardımcı olur)

Giriş kısınma göz atılır (Konunun kavranmasına yardımcı olur) ilk ve son paragraflara bakılır.

Alt başlıkların olmadığı durumlarda her paragrafın ilk cümlesi okunur.

2. Kitap türü okumada göz atma nasıl yapılır?                                   

2. Önsöz okunur.

İçindekiler tablosu incelenir.

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, "Gaz atma tekniğiyle bir metnin önemli kısımları belirlenir. Göz atma tekniğinde izlenmesi gereken adımları, bundan sonraki okumalarımızda uygulayalım" demesi.

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, etkili okumada göz atma tekniğinin önemli olduğunu vurgulaması. Aşağıdaki soruları sırasıyla yeter sayıda öğrenciye sorması, uygun cevapları almaşı gözleriyle sınıfı denetim altında tutması.

SORULAR
CEVAPLAR

1. "Etkili okumada göz atma tekniği önemli midir? Neden?                  

l. Önemlidir. Okuyacağımız metnin konusunu,   yazarın   o   konudaki düşüncelerinden            birçoğunu anlayabilmek için metne göz atmak yararlı olur. Göz atma davranışı, alışkanlık haline getirilirse, metne aşina olunacağı için metin daha iyi anlaşılır. Okunacak metne göz atılarak türü ve ondan elde etmek istenilenleri tespit etmek suretiyle uzun ve daha kısa okuma yapılabilir.

2. "Etkili okumada, önceden göz atmanın yapılmaması sonucu neler olabilir?

2. Uygun cevaplar

 

 

 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, "Etkili okumada göz atma tekniği önemlidir. Bu teknikle, ilgi ve dikkatin önemli kısımlara yönelmesi sağlanır" demesi.

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, "Şimdi de hep birlikte bir metin üzerinde göz atma tekniğini uygulayalım. Herkes benim söylediğim işlemleri sırasıyla yapsın ve bir kağıda not etsin" demesi (yeterli süre verilmesi).

1. Metnin giriş bölümünde ne anlatıldığı yazınız.

2. Metnin başlığım okuma.

3. Metnin alt başlıklarım yazınız.

4. Alt başlıklar altındaki birinci ve sonuncu paragraflarda ne anlatıldığım yazınız.

5. Göz atmayı bitirdikten sonra, neden metni okumaya değer bulduğunuzu yazınız.

6. Şimdi metni hızlıca okuyunuz.

7. Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksim hesaplayarak okuma gelişim tablosuna yazınız.

D- SONUÇ BÖLÜMÜ

SON ÖZET: Öğretmenin, "Göz atma tekniğini uygulamada işlem basamaklarına uyarılır demesi.

TEKRAR GÜDÜLEME: Göz atma tekniği ile ilgili davranışınız alışkanlık haline gelirse, hem konsantrasyonunuz yükselir hem de daha etkin bir okuyucu olursunuz.

KAPANIŞ: "Bir metni okumaya değer bulup bulmadığınızı belirlemek için ne yapardınız? Niçin?" sorusunun sınıfa sorularak yeter sayıda öğrenciye söz hakkı verilmesi. Öğretmenin, göz atma tekniği ile ilgili mecazi anlamından kaynaklanan bir fakrı, anı veya deyimle dersi bitirmesi.

Yardımcı Nokta

- Göz atma tekniği ile bir metnin önemli kısımları belirlenir.

- Etkili okumada önceden göz atma önemlidir.

- Göz atma tekniği ile ilgi ve dikatin önemli kısımlarına yönelmesi sağlanır.

Amaç 5: Okumaya geçmeden önce verilen metne göz atabilme.

Davranışlar :

1. Metnin giriş bölümünü okuma.

2. Metnin alt başlıklarım okuma.

3. Alt başlıklar altındaki birinci ve sonuncu paragrafları okuma.

4. Metni neden okumaya değer bulduğunu söyleme/yazma.

5. Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksini hesaplayarak okuma gelişim tablosunu yazma.

EĞİTİM DURUMU B-GİRİŞ BÖLÜMÜ

1. DİKKATİ ÇEKME: Öğretmenin. "Bir metni okumaya değer bulup bulmadığınızı nasıl belirlersiniz?" sorusunu sınıfa sorup tartışma ortamı açması, yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vermesi.

2. GÜDÜLEME: Öğretmenin. "Bu derste, okumaya başlamadan önce metne göz atmayı öğreneceksiniz. Eğer bu "göz atma" davranışınız alışkanlık haline gelirse, hem konsantrasyonunuz yükselir hem de daha etkin bir okuyucu olursunuz" demesi.

3. GÖZDEN GEÇİRME: öğretmenin. "Bu dersin sonunda elinize aldığınız bir kitabı veya bir metni okumaya başlamadan önce, göz atmanın nasıl yapıldığım öğreneceksiniz" demesi.

4. GEÇİŞ: Öğretmenin. "Şimdi geçen derste bir metin üzerinde yaptığımız göz atma tekniğim uygulama çalışmasına devam edeceğiz" demesi.

C- GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

ETKİNLİKLER

1. Öğretmenin, bir önceki derste öğrenilen bilgileri kısaca özetleyerek hatırlatması.

2. Öğretmenin "Şimdi de bir metin üzerinde göz atma tekniğim uygulayalım. Herkes benim söylediğim işlemleri sırasıyla yapsın ve bir kağıda not etsin" demesi. (Yeterli süre verilmesi)

- Metnin giriş bölümünde ne anlatıldığım yazınız.

- Metnin başlığım okuma.

- Metnin alt başlıklarım yazınız.

- Alt başlıklar altındaki birinci ve sonuncu paragraflarda ne anlatıldığım yazınız.

- Göz atmayı bitirdikten sonra, neden metni okumaya değer bulduğunuzu yazınız.

- Şimdi metni hızlıca okuyunuz.

    Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksini hesaplayarak okuma gelişim tablosuna yazınız.

D- SONUÇ BÖLÜMÜ

SON ÖZET: öğretmenin, "Göz atma tekniğim uygulamada işlem basamaklarına uyalım" demesi.

TEKRAR GÜDÜLEME: Göz atma tekniği ile ilgili davranışınız alışkanlık haline gelirse, hem konsantrasyonunuz yükselir hem de daha etkin bir okuyucu olursunuz.

KAPANIŞ: *'Bir metni okumaya değer bulup bulmadığınızı belirlemek için sırasıyla ne yaparsınız?'* sorusunun sınıfa sorularak yeter sayıda öğrenciye söz hakkı verilmesi. Öğretmenin, göz atma tekniği ile ilgili mecazi anlamından kaynaklanan bir fıkra, anı veya deyimle dersi bitirmesi.

E- ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

l. Verilen bir metne göz atınız. Bunun için beş basamağı uygulayınız.

Aşağıda uygulama basamağındaki davranışların kazanılıp kazanılmadığım yoklayan gözlem formu yer almaktadır. Gözlem formunda işlem basamakları adı altında yer alan davranışları öğrencinin gösterip göstermediği, ilgili davranışın karşısına (x) işareti koyarak belirtilir.

öğrenci DAVRANIŞLARI GÖZLEM FORMU (örnek)

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı

 

Öğrenci No

 

İşlem Basamakları

Gösteriyor

Göstermiyor

l. Metnin başlangıç bölümünü okuma

( )

( )

2. Metnin alt başlıklarım okuma

( )

( )

3. Alt başlıklar altındaki birinci ve sonuncu paragrafları okuma

( )

( )

4. Metni neden okumaya değer bulduğunu söyleme/yazma

( )

( )

5. Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksim hesaplayarak okuma gelişim tablosuna yazma

 

( )

( )


 

F- DEĞERLENDİRME

Öğretmen,  ölçme  sonuçları  doğrultusunda  öğrencilerin  başarılarım değerlendirir.

GÜNLÜK DERS PLANI ÖRNEĞİ (2)

A- BİÇİMSEL BÖLÜM

Dersin Adı Ünitenin Adı    : Hızlı Okuma Teknikleri

Ünitenin Adı                         : Etkili Okuma

Konunun Adı                        : Önceden Göz Atma

Süre                                       : 40 dakika

Öğretme ve Öğrenme Yöntemi : Anlatım, Soru-Cevap, Güdümlü Tartışma Gösterip Yaptırma

Gösterip Yaptırma

Kaynak Kitaplar                  : ...........................................

Araç ve Gereçler                 : Kronometre. Okuma Gelişim Tablosu Tepegöz  vb.

 

 

KONULAR

Konunun Başlığı

- Amaç Belirleme

Ana Nokta

- Etkili okumada gerekli ilkelere uyulmalıdır.

Yardımcı Nokta

- Etkili okumada, amaç belirleme önemlidir.

- Etkili okumada, amaç belirleme, dikkatimizin önemli kısımlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.

Amaç l: Etkili okuma ile ilgili ilkeler bilgisi.

Davranışlar :

l. Etkili okumada amaç belirlemenin önemli olduğunu söyleme/yazma.

Amaç 2: Etkili okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

Davranışlar :

l. Etkili okumada, neden amaç belirlemenin önemli olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 3: Etkili okuma ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilirle.

Davranışlar :

l. Etkili okumada amaç belirlemenin yapılmaması sonucu, neler olabileceğini açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 4: Etkili okumada geçen ilkeleri uygulayabilme.

Davranışlar :

1. Okumaya geçmeden önce, metinde amaca uygun yeri bulma.

2. Verilen bir metnin amacım söyleme/yazma.

EĞİTİM DURUMU B- GİRİŞ BÖLÜMÜ

l- DİKKATİ ÇEKME: Öğretmenin, "Kuşkusuz yaptığınız her işin bir amacı vardır. Örneğin ben, bu derse gelmeden önce amacımı belirliyorum. Peki sizin bir metni okumadan önce amacınızı belirlemeniz gerekir mi? Neden?" sorusunu sınıfa sorarak, tartışma ortamı açması, yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vermesi.

2. GÜDÜLEME: Öğretmenin, "Bu derste bir metne göz attıktan sonra amacınızı belirlemeyi öğreneceksiniz. Böylece neyi, niçin okuduğunuzu bilir. okumaktan daha çok zevk alırsınız" demesi.

3. GÖZDEN GEÇİRME: Öğretmenin, "Bu dersin sonunda elinize aldığınız bir kitaba veya bir metne göz attıktan sonra amaç belirlemenin gerektiğini görecek ve bunun uygulamasını yapacağız" demesi.

4. GEÇİŞ: Öğretmenin, "Şimdi, neden amaç belirlemenin gerektiği üzerinde duralım" demesi.

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

ETKİNLİKLER

l. Öğretmenin, etkili okumada amaç belirlemenin önemli olduğunu, amaç belirleyerek önemli kısımları üzerinde yoğunlaşılabileceğini söylemesi.

2. Aşağıdaki soruları yeter sayıda Öğrenciye sorması, uygun cevaplar almaşı, gözleriyle sınıfı denetim altında tutması.

F- DEĞERLENDİRME

Öğretmen,  ölçme  sonuçları  doğrultusunda  öğrencilerin  başarılarını değerlendirir.

GÜNLÜK DERS PLANI ÖRNEĞİ (4)

A- BİÇİMSEL BÖLÜM

Dersin Adı                                   : Hızlı Okuma Teknikleri

Ünitenin Adı                                 : Etkili Okuma

Konunun Adı                                : Amaç Belirleme

Süre                                              : 40 dakika

Öğretme ve Öğrenme Yöntemi     : Anlatım, Soru-Cevap, Güdümlü Tartışma, Gösterip Yaptırma

Kaynak Kitaplar                         : ..................................

Araç ve Gereçler                        : Kronometre, Okuma Gelişim Tablosu vb.

KONULAR

Konunun Başlığı

- Amaç Belirleme

Ana Nokta

- Etkili okumada gerekli ilkelere uyulmalıdır.

Yardımcı Nokta

- Etkili okumada, amaç belirleme önemlidir.

- Etkili okumada, amaç belirleme, dikkatimizin önemli kısımlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.

Amaç l: Etkili okumada geçen ilkeleri uygulayabilme.

Davranışlar :

1. Okumaya geçmeden önce, metinde amaca uygun yeri bulma.

2. Verilen bir metnin amacım söyleme/yazma.

EĞİTİM DURUMU B- GİRİŞ BÖLÜMÜ

1. DİKKAT ÇEKME: öğretmenin, "Bir metni okumaya başlamadan önce amacınızı nasıl belirlersiniz?" sorusunu sınıfa sorarak. tartışma ortamı açması, yeter sayıda Öğrenciye söz hakkı vermesi.

2. GÜDÜLEME: Öğretmenin, "Bu derste bir metne göz attıktan sonra amaç belirlemenin nasıl yapıldığım öğreneceksiniz. Böylece neyi, niçin okuduğunuzu bilir, okumaktan daha çok zevk alırsınız" demesi.

3. GÖZDEN GEÇİRME: Öğretmenin, "Bu dersin sonunda elinize aldığınız bir kitaba veya bir metne göz attıktan sonra amaç belirlemenin gerektiğim görecek ve bunun uygulamasını yapacağız" demesi.

4. GEÇÎŞ: Öğretmenin: "Şimdi, bir önceki derste işlediğimiz amaç belirleme çalışmalarına devam edeceğiz" demesi.

C- GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

ETKİNLİKLER

1. Öğretmenin. "Bir önceki derste işlenilen amaç belirlemenin nasıl yapıldığı konusunu kısaca özetleyerek hatırlatması.

2. Öğretmenin, "şimdi bir metin üzerinde amacımızı belirleme çalışmasını yapalım demesi. (Yeterli süre verilmesi)

- Verilen metne göz atınız. (Başlık, alt başlık, birinci ve sonuncu paragrafta anlatılanları yazınız).

- Okuma amacınızı belirleyecek soruları yazınız.

- Okuma amacınızı yazınız.

- Metni hızlı bir şekilde okuyunuz.

- Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksim hesaplayarak okuma gelişim tablosunu yazma.

D. SONUÇ BÖLÜMÜ

SON ÖZET: Öğretmenin. "Etkili okumada gerekli ilkelere uymalıyız. Bundan sonraki okumalarda, okumaya başlamadan önce amacımızı belirleyelim" demesi.

TEKRAR GÜDÜLEME: Bir metne göz attıktan sonra amacınızı belirlerseniz neyi, niçin okuduğunuzu bilir, okumaktan daha çok zevk alırsınız.

KAPANIŞ: Öğretmenin. "Dikkati çekme" bölümünde sorduğu soruyu sınıfa yöneltmesi. yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vererek uygun cevaplar almaşı.

E- ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

l. Verilen bir metni okumadan önce amacınızı belirleyiniz. Bunun için beş basamağı uygulayınız.

Aşağıda uygulama basamağındaki davranışların kazanılıp kazanılmadığını yoklayan gözlem formu yer almaktadır. Gözlem formunda işlem basamakları adı altında yer alan davranışları öğrencinin gösterip göstermediği, ilgili davranışın karşısına (x) işareti koyarak belirtilir.

öğrenci DAVRANIŞLARI GÖZLEM FORMU (Örnek)

Öğrencinin Adı ve Soyadı

 

Öğrenci No

 

İşlem Basamakları

Gösteriyor

Göstermiyor

l. Verilen metne göz atma (Başlık, alt başlık, birinci ve sonuncu paragrafta anlatılanları yazma).

( )

( )

2. Okuma amacım belirleyecek soruları yazma.

( .)

( )

3. Okuma amacım yazma.

( )

( )

4. Metni hızlı bir şekilde okuma.

( )

( )

5. Kavrayış puanı, dakikada okunan kelime sayışı ve etkili okuma endeksini hesaplayarak okuma gelişim tablosuna yazma

( )

( )

 

F- DEĞERLENDİRME

Öğretmen,  ölçme  sonuçları  doğrultusunda  öğrencilerin  başarılarım değerlendirir.

GÜNLÜK DERS PLANI ÖRNEĞİ (5)

A- BİÇİMSEL BÖLÜM

Dersin Adı                                            : Hızlı Okuma Teknikleri

Ünitenin Adı                                         : Etkili Okuma

Konunun Adı                                        : Kelime Dağarcığım Zenginleştirme

Süre                                                      : 40 dakika

Öğretme ve Öğrenme Yöntemi            : Anlatım, Soru-Cevap, Güdümlü Tartışma Gösterip Yaptırma

Kaynak Kitaplar                                    : ......................................

Araç ve Gereçler                                   : Kronometre, Okuma Gelişim Tablosu vb.

KONULAR

Konunun Başlığı

- Kelime Dağarcığım Zenginleştirme

Ana Nokta

- Okuma hızının ve kavramının artırılması için kelime dağarcığı zenginleştirilmelidir.

Yardımcı Nokta

- Kelime dağarcığı zenginliği, kavramayı ve okuma hızım artırmada etkilidir.

- Benzer kelimelerin karıştırılması, cümleyi anlamayı engeller.

- Kelime dağarcığım zenginleştirmek, değişik alanlarda metinler okumakla sağlanır.

Amaç l: Etkili okuma ile ilgili ilkeler bilgisi.

Davranışlar :

1. Kelime dağarcığı zenginliğinin, kavramayı ve okuma hızım artırıcı etkisi olduğunu söyleme/yazma.

2. Benzer kelimelerin karıştırılmasının. cümleyi anlamayı engelleyeceğim söyleme/yazma.

3. Kelime dağarcığım zenginleştirmenin, değişik alanlarda metinler okumakla sağlanabileceğim söyleme/yazma.

Amaç 2: Etkili okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

Davranışlar :

1. Kelime dağarcığı zenginliğinin, neden kavramayı ve okuma hızım artırıcı etkisi olduğunu açıklayarak söyleme/yazma.

2. Benzer kelimelerin karıştırılmasının, neden cümleyi anlamayı engellediğini açıklayarak söyleme/yazma.

3. Kelime dağarcığım zenginleştirmenin, neden değişik alanlarda metinler okumakla sağlanabileceğim açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 3: Etkili okuma ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilirle.

Davranışlar :

1. Metindeki benzer kelimelerin birbiriyle karıştırılması sonucunda neler olabileceğini açıklayarak söyleme/yazma.

2. Değişik alanlarda metinler okunmadığı takdirde, neler olabileceğini açıklayarak söyleme/yazma.

Amaç 4: Etkili okumayla ilgili ilkeleri kullanabilme.

 Davranışlar :

1. Kelime listesinde anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

2. Verilen metni okurken bilmediği kelimeleri işaretleme.

3. Okuma bittikten sonra bilmediği kelimelerin anlamlarım bularak söyleme/yazma.

4. Kelime listesinden anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

5. Kelimeleri cümle içinde kullanma

6. Kelimelerin birden fazla anlamlarım söyleme/yazma.

7. Benzer olan kelimeleri söyleme/yazma.

8. l. liste ile 2. liste arasında kaç kelime fark bulunduğunu söyleme/yazma.

EĞİTİM DURUM B-GİRİŞ BÖLÜMÜ

1. DÎKKATÎ ÇEKME: Öğretmenin, "Metinde size yabancı gelen bir kelime ile karşılaştığınızda ne yaparsınız?" sorusunu sınıfa sorarak tartışma ortamı açması, yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vermesi.

2. GÜDÜLEME: öğretmenin, "Bu derste kelime dağarcığım zenginleştirmek için neler yapılması gerektiğini öğreneceksiniz. Böylece, okumalardaki hızınız ve kavramınız da artacaktır" demesi.

3. GÖZDEN GEÇİRME: Öğretmenin, "Bu dersin sonunda, kelime dağarcığım zenginleştirmenin gerekliliğim göreceksiniz" demesi.

4. GEÇİŞ: Öğretmenin, "Şimdi kelime dağarcığım nasıl zenginleştirmeniz gerektiği konuşu üzerinde duralım" demesi.

C- GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

ETKİNLİKLER

1. Öğretmenin, kelime dağarcığı zenginliğinin, kavramayı ve okuma hızım artırıcı etkisi olduğunu, metinde benzer kelimelerin karıştırılmasının cümleyi anlamayı engellediğini, kelime dağarcığım zenginleştirmenin,' değişik alanlarda metinler okumakla sağlanabileceğim belirtmesi. Ayrıca, bilinmeyen kelimelerin işaretlenerek sözlükten anlamının bulunması gerektiğini söylemesi.

2. Aşağıdaki soruları sırasıyla yeter sayıda öğrenciye sorması, uygun cevapları almaşı, gözleriyle sınıfı denetim altında tutması.

SORULAR
CEVAPLAR

1. Kelime dağarcığım zenginleştirmek önemli midir? Neden?

l. Önemlidir. Çünkü, kavramayı ve okuma hızım artırıcı etkisi vardır. Hiç rastlama­dığımız kelimelerin  çoğunlukta olduğu metinlerde iyi bir okuma hızına erişmemiz mümkün olmadığı gibi, anlamamız da güçleşir

2. Benzer kelimelerin karıştırılması  cümleyi anlamayı engeller mi Neden?                         

2. Engeller. Çünkü, dikkatimizin dağılmasına başa dönmek zorunda kalmamıza yol açar. Karıştırılmaması durumunda kavramayı ve okuma hızım artırır

3. Benzer kelimelerin karıştırılması  sonucunda neler olabilir?

3. Uygun cevaplar

4. Değişik alanlarda metinler        okunmadığı zaman neler olabilir?

4. Uygun cevaplar

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, "Kelime dağarcığımızı zenginleştirelim, değişik alanlarla ilgili metinler okuyalım, benzer kelimeleri karıştırmayalım" demesi.

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, "Şimdi de metinde bilmediğimiz kelimelerin anlamım bulalım. Herkes benim söylediğim işlemleri sırasıyla yapsın ve bir kağıda not etsin" demesi. (Yeterli süre verilmesi)

1. Kelime listesinde, anlamım bildiğiniz kelimeleri işaretleyiniz.

2. Verilen metni okurken bilmediğiniz kelimeleri işaretleyiniz.

3. Okuma bittikten sonra bu kelimelerin anlamına sözlükten bakınız ve yazınız.

4. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.

5. Kelimelerin birden fazla anlamlarım yazınız.

6. Benzer olan kelimeleri yazınız.

7. Kelime listesinde anlamım bildiğiniz kelimeleri işaretleyiniz.

8. l. liste ile 2. liste arasında kaç kelime farkı bulunduğunu yazınız.

Her bir öğrencinin yaptıklarının tekrar tekrar incelenmesi. Doğru yapanlara pekiştireç verilmesi. Yanlışların anında düzeltilmesi. Eksiklerin tamamlattırılması.

D- SONUÇ BÖLÜMÜ

SON ÖZET: Öğretmenin, "Kelime dağarcığınız zenginleşirse okumalardaki hızınız ve kavramınız da artacaktır. Ayrıca, toplumla daha iyi iletişim kurabileceksiniz" demesi.

KAPANIŞ: Öğretmenin konuyla ilgili fıkra, atasözü veya deyim ile dersi bitirmesi.

E- ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

1. Kelime dağarcığının zenginleştirilmesi neden önemlidir?

2. Değişik alanlarda metinler okunmadığı zaman n6 olur?

3. Verilen bir metni okuyarak aşağıdaki beş basamağı uygulayınız.

Aşağıda uygulama basamağındaki davranışların kazanılıp kazanılmadığını yoklayan gözlem formu yer almaktadır. Gözlem formunda işlem basamakları adı

altında yer alan davranışları öğrencinin gösterip göstermediği, ilgili davranışın karşısına (x) işareti koyarak belirtilir.

ÖĞRENCÎ DAVRANIŞLARI GÖZLEM FORMU (örnek)

Öğrencinin Adı ve Soyadı

Öğrenci No

işlem Basamakları

Gösteriyor

Göstermiyor

l. Kelime listesinde, anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

( )

( )

2. Verilen metni okurken bilmediği kelimeleri işaretleme.

( )

( )

3. Okuma bittikten sonra bu kelimelerin anlamına sözlükten bakma ve yazma.

( )

( )

4. Kelime-listesinde anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

( )

( )

5. l. liste ile 2. liste arasında kaç kelime farkı bulunduğunu yazma.

( )

( )

 


F – DEĞERLENDİRME

Öğretmen,  ölçme  sonuçları  doğrultusunda  öğrencilerin  başarılarım değerlendirir.

Dersin Adı      : Hızlı Okuma Teknikleri

Ünitenin Adı   :Etkili Okuma           

Konunun Adı  : Kelime Dağarcığını Geliştirme

Süre                 : 40 dakika

Öğretme ve öğrenme Yöntemi : Anlatım, Soru-Cevap. Güdümlü Tartışma Gösterip Yaptırma

Kaynak Kitaplar          : .....................................................

Araç ve Gereçler :  Kronometre , Okuma Gelişim tablosu v.b.


KONULAR

Konunun Başlığı

- Kelime Dağarcığım Zenginleştirme

Ana Nokta

- Okuma hızının ve kavramının artırılması için kelime dağarcığı zenginleştirilmelidir.

Yardımcı Nokta

- Kelime dağarcığı zenginliği, kavramayı ve okuma hızım artırmada etkilidir.

- Benzer kelimelerin karıştırılması, cümleyi anlamayı engeller.

- Kelime dağarcığım zenginleştirmek, değişik alanlarda metinler okumakla sağlanır.

Amaç l; Etkili okumayla ilgili ilkeleri kullanabilme.

 Davranışlar :

1. Kelime listesinde anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

2. Verilen metni okurken bilmediği kelimeleri işaretleme.

3. Okuma bittikten sonra bilmediği kelimelerin anlamlarım bularak söyleme/yazma.

4. Kelime listesinden anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

5. Kelimeleri cümle içinde kullanma.

6. Kelimelerin birden fazla anlamlarım söyleme/yazma.

7. Benzer olan kelimeleri söyleme/yazma.

8. l. liste ile 2. liste arasında kaç kelime fark bulunduğunu söyleme/yazma.

EĞİTİM DURUMU GİRİŞ BÖLÜMÜ

1. DÎKKATÎ ÇEKME: Öğretmenin, "Kelime dağarcığı nasıl zenginleştirilir?" sorusunu sınıfa sorarak tartışma ortamı açması, yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vermesi.

2. GÜDÜLEME: Öğretmenin, "Bu derste kelime dağarcığım zenginleştirmek için neler yapılması gerektiğini öğreneceksiniz. Böylece, okumalardaki hızınız ve kavramınız da artacaktır' demesi.

3. GÖZDEN GEÇÎRME: Öğretmenin. "Bu dersin sonunda, söz dağarcığının nasıl zenginleştirildiğini öğreneceksiniz" demesi.

4. GEÇÎŞ: Öğretmenin, "Şimdi bir önceki dersteki bir metin üzerinde bilinmeyen kelimeleri bulma çalışmasına devam edeceğiz" demesi.

C- GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

ETKÎNLÎKLER

1. Öğretmenin, bir önceki derste yapılan çalışmaları kısaca özetlemesi.

2. Öğretmenin bir metin seçmesi. "Şimdi de metinde bilmediğimiz kelimelerin anlamım bulalım. Herkes benim söylediğim işlemleri sırasıyla yapsın ve bir kağıda not etsin" demesi (Yeterli süre verilmesi).

- Kelime listesinde, anlamım bildiğiniz kelimeleri işaretleyiniz.

- Verilen metni okurken bilmediğiniz kelimeleri işaretleyiniz.

- Okuma bittikten sonra bu kelimelerin anlamına sözlükten bakınız ve yazınız.

- Kelimeleri cümle içinde kullanınız.

- Kelimelerin birden fazla anlamlarım yazınız.

- Benzer olan kelimeleri yazınız.

- Kelime listesinde anlamım bildiğiniz kelimeleri işaretleyiniz.

- l. liste ile 2. liste arasında kaç kelime farkı bulunduğunu yazınız.

Her bir öğrencinin yaptıklarının tekrar tekrar incelenmesi. Doğru yapanlara pekiştireç verilmesi. Yanlışların anında düzeltilmesi. Eksikliklerin tamamlattırılması.

D-SON ÜÇ BÖLÜMÜ

SON ÖZET: Öğretmenin, "Kelime dağarcığınız zenginleşirse okumalardaki hızınız ve kavramınız da artacaktır. Ayrıca, toplumla daha iyi iletişim kurabileceksiniz" demesi.

KAPANIŞ: Öğretmenin konuyla ilgili fıkra, atasözü veya deyim ile dersi bitirmesi.

E- ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

1. Kelime dağarcığının zenginleştirilmesi neden önemlidir?

2. Değişik alanlarda metinler okunmadığı zaman ne olur?

3. Verilen bir metni okuyarak aşağıdaki beş basamağı uygulayınız.

Aşağıda uygulama basamağındaki davranışların kazanılıp kazanılmadığını yoklayan gözlem formu yer almaktadır. Gözlem formunda işlem basamakları adı altında yer alan davranışları öğrencinin gösterip göstermediği, ilgili davranışın karşısına (x) işareti koyarak belirtilir.

öğrenci DAVRANIŞLARI GÖZLEM FORMU (Örnek)

Öğrencinin Adı ve Soyadı

Öğrenci No

İşlem Basamakları

Gösteriyor

Göstermiyor

l. Kelime listesinde, anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

( )

( )

2. Verilen metni okurken bilmediği kelimeleri işaretleme.

( )

( )

3. Okuma bittikten sonra bu kelimelerin anlamına sözlükten bakma ve yazma.

( )

( )

4. Kelime listesinde anlamım bildiği kelimeleri işaretleme.

( )

( )

5.1. liste ile 2. liste arasında kaç kelime farkı bulunduğunu yazma.

( )

( )

 

F- DEĞERLENDİRME

Öğretmen,  ölçme  sonuçları  doğrultusunda  öğrencilerin  başarılarım değerlendirir.

BÖLÜM 4 HIZLI OKUMA

Amaç l: Hızlı okuma ile ilgili kavramların anlam bilgisi.

Davranışlar :

1. "Kolon, göz hareketleri, görme yelpazesi. belirleme noktaları, göz sıçraması kavramlarıyla verilen tanımları eşleştirip işaretleme.

2. Verilen kavramları derste geçen ifadesiyle söyleme/yazma.

Amaç 2: Hızlı Okuma ile ilgili sıra bilgisi.

Davranışlar :

1. Hızlı okumaya hazırlanmada takip edilecek basamakları söyleme/yazma.

2. Etkili bir göz atmada izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

3. Etkili bir göz gezdirmede izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

4. Okumalarda izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

5. Etkili okumada, paragraf okuma tekniği geliştirmede izlenecek basamakları söyleme/yazma.

6.   "Kaymağım  Alma  Tekniği^nde  izlenmesi  gereken  adımları söyleme/yazma.

8. Kitap, dergi ve gazete okumada güçlük ve yetersizlikleri yenebilmek için izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

9. Eleştirili okumada güçlük ve yetersizlikleri yenebilmek için izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

10. Zevk için okumada izlenmesi gereken basamakları söyleme/yazma.

Amaç 3: Hızlı okuma ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

Davranışlar :

1. l-Anahtar kelimeleri bulma

2- Paragraf okuma

3- Kaymağım alma olmak üzere 3 çeşit seçici okuma tekniği olduğunu söyleme/yazma.

2. Eleştirili okuma becerisinin kazandırılmasında,

l- Metin için eleştiri

2-Metin arası eleştiri olmak üzere 2 yaklaşım olduğunu söyleme/yazma.

Amaç 4: Hızlı okuma ile ilgili teknikler bilgisi.

Davranışlar ;

1. Belirtilen okuma tekniğinin özelliklerim söyleme/yazma.

2. Verilen okumalarda, hangi tekniğin kullanılacağım söyleme/yazma.

3. Verilen okumalarda, tekniği nasıl uygulayacağım söyleme/yazma.

Amaç 5: Hızlı okuma ile ilgili ilkeler bilgisi.

Davranışlar :

1. Gözlerle aklı birlikte çalışmaya alıştırmanın, hızlı ve etkili okumayı sağladığım söyleme/yazma.

2. Okumanın, göz sıçramalanyla algılanarak gerçekleşebilen bir olay olduğunu söyleme/yazma.

3. Görme yelpazesinin genişlemesinin, metnin bütününü görme ve düşünceleri yakalama hızlılığına ulaştırdığım söyleme/yazma.

4. "Göz Gezdirme^nin. "Göz Atmazdan farklı olduğunu söyleme/yazma.

5. Uygun okuma tutumu alabilmek için, esnek okumanın gerektiğim söyleme/yazma.

6. Etkili okumanın, anlama, görme ve zihin yeteneklerinin bir sentezi sonucu ortaya çıktığım söyleme/yazma.

7. Metinlerde dikkat    kelimelerinin bulunduğu yerlerin, okumanın kavranmasında etkili olduğunu söyleme/yazma.

8. Kısa zamanda, daha çok bilgi edinebilmek için seçici okumanın gereğini söyleme/yazma.

9. Okunacak metnin özelliğine ve metinde araştırılacak düşünceye göre, okuma tekniğinin değişik olması gerektiğim söyleme/yazma.

10. Anahtar kelimeleri bulma tekniği ile neyin arandığım iyici bilmenin önemli olduğunu söyleme/yazma.

11. Görme yeteneğinin, anlama, görme ve zihin yeteneklerinin bir sentezi sonucu ortaya çıktığım söyleme/yazma.

12. En önemli "dikkat" noktalarının, metnin başındaki ve sonundaki paragraflarda bulunduğunu söyleme/yazma.

13. Verimli okuyucu olmak için, okuma düzenine sahip olmanın gerektiğim söyleme/yazma.

14.   Okuyucunun,  okuduğunu  eleştirebilmesinin  önemli  olduğunu söyleme/yazma.

15. Esnek okuma ile amaca uygun olarak okuma hızının belirlendiğim söyleme/yazma.

16. Eleştirili okumanın bir takım engelleri olduğunu söyleme/yazma.

17. Zevk için okumanın, insanın kendi isteğiyle yaptığı okuma olduğunu söyleme/yazma.

18. Alıştırmaların yeterince ve istenen şekilde uygulanmasının, hız ve kavrayış artışım sağladığım söyleme/yazma.

Amaç 6: Hızlı okuma ile ilgili ilkeleri açıklayabilme.

Davranışlar :

1. Gözlerle aklı birlikte çalışmaya alıştırmanın, neden hızlı ve etkili okumayı sağladığım söyleme/yazma.

2. Görme yelpazesinin genişlemesinin. neden metnin bütününü görme ve düşünceleri yakalama hızına ulaştırdığım söyleme/yazma.

3. "Göz Gezdirmenin neden "Göz Atmazdan farklı olduğunu söyleme/yazma.

4. Uygun okuma tutumu alabilmek için, neden esnek okumanın gerektiğim söyleme/yazma.

5. Etkili okumanın, neden anlama, görme ve zihin yeteneklerinin bir sentezi sonucu ortaya çıktığım söyleme/yazma.

6. Metinlerde dikkat kelimelerinin bulunduğu yerlerde, neden okumanın yavaşlatılması gerektiğim söyleme/yazma.

7. Okunacak metnin özelliğine ve metinde araştırılacak düşünceye göre neden okuma tekniğinin değişik olması gerektiğim söyleme/yazma.

8. Verimli okuyucu olmak için, neden okuma düzenine sahip olmanın gerektiğim söyleme/yazma.

9. Okuyucunun, okuduğunu eleştirebilmesinin. neden önemli olduğunu söyleme/yazma.

10. Eleştirili okumanın, neden birtakım engelleri olduğunu söyleme/yazma.

11. Alıştırmaların yeterince ve istenen şekilde uygulanmasının, neden hız ve kavrayış artışım sağladığım söyleme/yazma.

Amaç 7: Hızlı okuma ile ilgili ilkelere uymamanın doğuracağı sonuçları kestirebilirle.

Davranışlar :

l. Hızlı okumada gözlerle aklın birlikte çalışmaması sonucunda, neler olabileceğim söyleme/yazma.

2.  Metinlerde dikkat kelimelerinin bulunduğu yerlerde okumanın yavaşlatılmaması sonucunda, neleri olabileceğim söyleme/yazma.

3. Okunacak metnin özelliğine ve metinde araştırılacak düşünceye göre. okuma tipinin değişik olmaması sonucunda, neler olabileceğini söyleme/yazma.

4. Verilen bir metinde neyin arandığım iyice bilmemenin sonucunda. neler olabileceğini söyleme/yazma.

5.  Okuma düzenine sahip olmama halinde,  neler olabileceğini söyleme/yazma.

Amaç 8: Hızlı okuma ile ilgili ilkeleri uygulayabilme.

Davranışlar :

1. Okumada görme yelpazesin!, verilen metni okurken genişletme.

2. Verilen bir metni esnek okuma.

3. Metin üzerinde dikkat kelimelerim tespit etme.

4. Verilen bir metin üzerinde seçici bir okuma yapma.

5. Verilen bir metnin özelliğim söyleme/yazma.

6. "Kaymağım Alma Tekniği" ile gözleri, yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirerek okuma.

7. Verilen bir metin hakkında eleştirilerim söyleme/yazma.

8. Verilen bir metin ile başka bir metin arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleme/yazma.

Amaç 9: Okumalarda izlenmesi gereken sıraya uyabilme.

Davranışlar :

1. Verilen bir metni göz atma tekniğinde izlenmesi gereken sıraya uyarak okuma.

2. Verilen bir metni, göz gezdirme tekniğinde izlenmesi gereken sıraya uyarak okuma.

3. Verilen bir metni, paragraf okuma tekniği geliştirmede izlenmesi gereken sıraya uyarak okuma.

4. Verilen bir metni "Kaymağım Alma Tekniğinde izlenmesi gereken adımlara uyarak okuma.

5. Çalışma amaçlı okumalarda izlenmesi gereken adımlara uyarak okuma.

6. Verilen bir kitabı, dergi ve gazeteyi izlenmesi gereken sıraya uyarak okuma.

7. Verilen bir metni, eleştirili okumada dikkate alınması gereken sıraya uyarak okuma.

8. Zevk için okumada izlenmesi gereken aşamalara uyarak okuma.

Amaç 10: Hızlı ve etkili okumanın önemini takdir ediş.

Davranışlar :

1. Yer ve zamanı gelince, hızlı ve etkili okumanın önemini belirten konuşmalar yapma.

2. Hızlı ve etkili okumayla ilgili yayınları izleme.

3. Hızlı ve etkili okumayla ilgili bilgilerim arkadaşlarıyla paylaşma.

4. Hızlı ve etkili okumanın önemini başkalarına duyurma.

 

   Lise Hızlı Okuma Teknikleri Dersi Proğramı Belirtke Tablosu için tıklayın

 

LİSE HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSİNDE

KULLANILACAK ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

1. Kronometre

2. Görme Penceresi Kartı

3. Okuma Gelişim Tablosu

4. Tepegöz

5. Slayt

6. Video Kamera

7. Yazı Tahtası

8. Kalem ya da Tebeşir

9. Mavi, Kırmızı Kalem

10. Kişisel Dosya

 

 

KAVRAMLAR LİSTESİ

 

Belirleme Noktaları

Okuma sırasında gözün görüş alanına giren kelimeleri okuyabilmesi için durakladığı noktalar.

Endeks

Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki.

Görme Yelpazesi

Okuma sırasında gözün durakladığı anda algılayabildiği kelime kümesi.

Göz Hareketi '

Okuma sırasında, gözün satırlar üzerindeki sıçrama ve duraklama hareketi.

Göz Sıçraması

Okuma sırasında gözün satırlar üzerinde soldan sağa, sağdan sol alta. yukarıdan aşağıya, bazen aşağıdan yukarıya hareketi.

Hız Puanı

Okuma hızının hesaplanması sonucu elde edilen puan.

Kavrayış Puanı

Bir okuma parçasına ilişkin sorulara verilen doğru cevapların yüzdesi.

Kolon

Sütun

Konsantrasyon

Okuma sırasında dikkatin belli bir konuda yoğunlaşması.

Okuma

Yazılı metinlerden anlam çıkarma süreci.

Okuma Düzeyi

Öğrencinin hız puanı, kavrayış puanı ve okuma endeksine göre belirlenen düzeyi.

Okuma Tutumu

Okumayı öğrendikten sonra okumaya yönelik geliştirilen düşünce, duygu, davranış ve inançlar.

 

OKUMA GELİŞİM TABLOSU

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

M.N.

ECE

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0

6

 

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,5

7

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8,5

8

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7,5

9

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6,5

10

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5,5

11

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4,5

12

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3,5

13

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,5

14

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1,5

15

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,5

16

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,00

 

 

X = Hız ( Mavi )

M.N. Metin Numarası

E.O.E. Etkili Okuma Enksi

0 = Anlama ( Kırmızı )

 

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

GÖRNE YELPAZESİ

GELİŞTİRME KARTI

 

Görme penceresi kartı adını verdiğimiz bu kartı , göz hareketlerini geliştirme çalışmalarında kullanacaksınız.

 

 

 

 

 

 

 


Kartı , kitapta verilen görme alıştırmalarındaki kolonun başına ortalayarak yerleştiriniz. Aşağıya doğru hızla kaydırarak okuyunuz. Pencere boşluğundaki kelimeleri tanımaya çalışınız.

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa   &  Müfredat Proğramları Sayfası