HAFTALIK DERS VE EK DERS GÖREVLERİ

VE SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞU

A) Aylık Karşılığı Ders Görevi

Madde 5- 

Branşlarında ders bulunamaması halinde branşları dışında da ders görevi veri

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 5 )

B)  Ek Ders Görevi İdareci:

Madde 6- (20.05.1999 tarih ve 23700 sayılı RG. İle değişik 

Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;

“Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu rehber öğretmenlerine haftada, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı branşındaki emsali öğretmenin okutabileceği azami ek ders, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark,”

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 6 )

 

C)  Ek Ders Görevi Öğretmen :

 Madde 6- (20.05.1999 tarih ve 23700 sayılı RG. İle değişik)

Genel  bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu  olmak üzere haftada 15 saate,

Atölye ve laboratuar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir. Ancak,branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere,ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı yedi ve daha az olan ilköğretim ve ortaöğretim

 kurumları,çıraklık eğitim merkezleri ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık,ek ders,ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ders görevleri dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

               “Okulöncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma yazma kursu öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saati ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada; okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24,diğer ana sınıflarında görevli olanlar ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için  12 saati geçemez.”

                İlköğretim okullarında görevli öğretmenler,öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ek ders görevlerini yapmış sayılır.

                “ ( c ) bendinde belirtilen atölye ve laboratuar öğretmenlerinden kendilerine bölüm atölye ve laboratuar şefliği görevi verilenlerin atölye ve laboratuarlardaki çalışmaların planlanması,tezgah,makine,araç ve gerecin sağlanması,bakımı,onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10,atölye ve laboratuar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır.Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama,Bakım ve Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.”

                “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm,atölye ve laboratuar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere,örgün eğitim kurumlarında sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin bu sınıf veya şubedeki öğrencilerin sağlık,sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılır.Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.”

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 6 )

D) Öğretmen Yetersizliği Halinde 

Ders Ücreti karşılığı Görevlendirme

 Madde 9- Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;

Bu Esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6,7 ve 8 inci sınıflarında, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere,okul öncesi,ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,ortaöğretim kurumlarında 24 saate, kadar,

                b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

                1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

                2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar, okulöncesi,mesleki ve teknik ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında,

ek ders görevi verilebilir

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 9 )

Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi

 Madde 11-  (20.05.1999 tarih ve 23700 sayılı RG ile değişik)

                                ( c ) bendinde sayılanların dışında kalan okul ve kurumların fizik,kimya,biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar,bilgisayar koordinatörü,büro makineleri,büro makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerine her 7 saat için; 1 saat,

                Bunlar dışında kalan;

                Anaokullarında ve kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar hariç okul öncesi öğretmenlerine,genel bilgi ve meslek dersi  öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat

Atölye ve laboratuar öğretmenleri ile Anaokullarında ve kız teknik öğretim okulları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli okul öncesi öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 12 saat için 1 saat,

                Rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları rehber öğretmenlerine  3 saat,daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödenir.

                Bu madde uyarınca ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatlerinin hesabında küsurlar dikkate alınmaz ve durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 11 )

 

Ders Dışı Eğitim Çalışmaları

Madde 16- Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları,halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın,gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6

saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı,okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 8 ‘ini geçemez.

                Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Milli eğitim Bakanlığınca belirlenir. Etkinlik programları,okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 16 )

               

Okulda Bulunma Zorunluluğu

Madde 17- İlköğretim okullarında yöneticilerin veya hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilen resim,müzik, beden  eğitimi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde,verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 17 )

Ek Ders Görevini Yapmayanlar

 Madde 26- Bu esaslara göre ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özürü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılır.

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m - 26 )

 

        

Sözleşmede Bulunması Gereken Hükümler :

Madde 32 -Özel öğretim kurumlarında grev yapılamaz, bu kurumlarda çalışan öğretmenler, sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar. Özel öğretim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile kurumların kurucuları veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, feshi şartları belirtilir. Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek geçici mazeretleri nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda bulunan öğretmenlerin yerine alınacak olan öğretmenlerle, bir yıldan daha az bir süre için de sözleşme yapılabilir.(2843)

Bu şartlarda değişiklik ancak, yeni bir sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumlarında olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir.

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü önleyici şartlar hükümsüzdür.

Süresi öğretim yılı içinde sona, eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilenmiş sayılır.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 32 )

Madde 33 - Özel okullarda yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekiller hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez. (3035)

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez. Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.(3035)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 33 )

Madde 34 - Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilmesine esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 34 )

Madde 35 - Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemeyen kurumlar, bu ücretleri gün başına aylık ücretin % 1 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartıyla, ders yılı içindeki tatil günlerinde imtihan ve tatil aylarında da ödenir.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 35 )

Madde 36 - Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılacak sözleşmelere 33 ve 35 inci maddeler ile verilen hakları düşürecek hükümler konulamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 36 )

 

Yazılı Akdin Şekli

Madde 11- Bu Kanuna göre yapılacak yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulunması gerekir:

1. İşverenin ve işçinin (takım sözleşmelerinde her işçinin ayn ayrı) ad ve kimlikleri,

2. Yapılacak iş,

3. İşyerinin adresi,

4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi,

5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için ayrı ayrı) ödeme şekli ve zamanı,

6. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar,

7. Hizmet akdinin yapıldığı gün,

8. Tarafların imzası.

(İş Kanunu  m - 11 ) 

 

Sözleşmede Bulunmaması Gereken Hükümler

Madde 54- Sözleşmelerde, ilgilinin mecburî veya mecburî olmayan durumlarda sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyecek hükümler bulunamaz.
Sözleşmelerde görevin çeşidi, süresi, ders sayısını, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı, terfi süreleriyle zam oranları, sözleşmenin kaldırılması ve uzatılması şartları belirtilir. Sözleşmelerde ödenecek ücretler ayı sütunlar halinde yazılabileceği gibi, genel toplam olarak da belirtilebilir. Diğer şartlar sözleşmenin özel bölümüne yazılır.

Özet öğretim kurumlarında görevli personelden Kanunun 33. maddesi kapsamı dışında kalanlara verilecek aylık ücret asgarî ücretten az olamaz.
Sözleşmelerde yer alan okutulacak haftalık ders saati;

a) Özel okullarda dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları,
b) Özel dershanelerde (20-20),
c) (Değişik: 09/09/1999-23811 S.R.G.) Özel kurslarda ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde (20-20)

ders saati sayısını geçmez. Kurumun yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bununla ilgili ders ve ücret çizelgelerinde yapılan değişikliklerle yeni sözleşmeler valiliğe bildirilir. (12/02/1994 - 21847 S.R.G)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 54 )

   

Ek Ders Çizelgesi için tıklayın.