GÜNLÜK PLANLAR

10-Günlük planların yapılması şu nedenlerle gereklidir:

(1) Eğitim; Öğretimde ortak konulara ve etkinliklere yönelmeyi sağlar.

(2) Eğitim-öğretim konularının içeriği ile etkinliklerin mantıklı olarak sıralanmasını sağlar.

(3) Üzerinde önemle durulacak noktaları belirler.

(4) Zamanın verimli olarak kullanılmasına olanak sağlar.

(5) Yapılan çalışmaları belgelendirir

(6) Değerlendirme için temel oluşturur.

(7) Dersler ve konular arasındaki ilişkileri gösterir.

(8) Derslerde sürekliliği sağlar.

(9) En uygun yöntem ve teknikleri belirleme olanağı verir

(Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, m-10)

Madde 57 - Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır:

b) Öğretmenler, der  slerini yararlı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 57 )

Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar

e) Derslere hazıklıklı girer.  

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 15 )

11- Günlük Planın Hazırlanması:

Günlük plan hazırlanırken aşağıdaki öğeler saptanır.

a) İşlenecek konu

b) Konuya uygun amaçlar

c) Konunun işleneceği gün, saat ve süre

d) Uygulanacak yöntem ve teknikler.

e) Başvurulacak kaynaklar ile kullanılacak araç ve gereçler

f) Varsa konuyla ilgili gezi gözlem, uygulama vb. çalışmalar.

g) Değerlendirme yöntemi (Bu çalışmanın değerlendirilmesi olabileceği gibi, öğrenci başarısının değerlendirilmesi de olabilir.)

12- Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Planlanması İle İlgili Ortak Hükümler:

e) Günlük planlar, 12. b. Maddesinin kapsamına giren kurumlarda o gün işlenecek ders veya derslerle ilgili örnekte belirtilen içerik bilgilerini kapsayacak şekilde düzenlenir.

g) Planların hazırlanması sırasında, kurumların türlerine ve özellikleri göre öğrencilerle birlikte çalışmaya olabildiğince özen gösterilir.

(Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, m-11)

 GÜNLÜK PLANIN ŞEKİL VE İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BAKANLIK AÇIKLAMASI

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

SAYI : 310.PAD.BŞK.PL.ŞB.MD.-21826

 KONU : Ders Plânlan

Ankara 28.12.1983

GENELGE 1983/260

İLGİ:a) 25.6.1981 gün 2089 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının 25.5.1981 gün ve Talim ve Terbiye Başkanlığı 328.20-81 -Prog. 3817 sayılı yönergesi.

b) Millî Eğitim Bakanlığının 2 aralık 1981 gün ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 379.166.81-EĞİŞ 72413 sayılı genelgesi.

c) Millî Eğitim Bakanlığının 16.6.1982 gün ve Genel Sekreterlik 310.İd.Şb.Md.887 sayılı genelgesi.

d) Millî Eğitim Bakanlığı İç Hizmetler Yönetmeliği.

İlgide belirtilen yönetmelik, yönerge ve genelgelerde öğretmenlerin yapacakları yıllık ve günlük plânlarla, ünite plânının esasları açıklanmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, eğitimi programda belirtilen amaçlara yöneltmek ve bu suretle daha verimli hale getirmek için öğretmenlerin derslerine hazırlıklı ve plânlı girmeleri esastır. Ancak mevcut uygulamalarda plânların hazırlığı safhasında şekil yönüne fazlaca ağırlık verildiği ve böylece esastan uzaklaştığı görülmektedir.

Plânlar eğitim çalışmalarının tür ve çeşidine göre hazırlanmalı; bu yönüyle belli bir örneğe bağlı olmamalı; katı bir şekli olmaktan çok kısa öz ve amaca hizmet edecek nitelikte bulunmalı; gerektikçe konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilmelidir.

Plânların önceden bastırılmış belli formlara göre hazırlanmasında zorunluluk yoktur. Her öğretmenin günlük ders plânını bir sistem içinde bir deftere veya dosya kağıdına yapması derslerinde bunlardan yararlanması yeterlidir.

Ortaokul, lise ve dengi okullarda yıllık plânlar iki, günlük plânlar bir nüsha olarak hazırlanacak; ilkokullarda ise bu güne kadar ki uygulamaya devam olunacak; yıllık plânlar iki, ünite plânı ile günlük plânları bir nüsha olarak düzenlenecektir.

Yukarıdan beri açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak ilgi (a) daki yönergenin yönetici ve öğretmenlerce bir defa daha dikkatli incelenmesini ve uygulamanın bu esaslar çerçevesinde yürütülmesini rica ederim.

İMZA

M.VEHBİ DİNÇERLER

M.E.G. ve S. Bakanı