T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Karar Sayısı : 8
Karar Tarihi : 24/02/1999
Konu : Orta Öğretim Kurumlarına Ait Grupla Çalışma Teknikleri Dersi Öğretim Programının Kabulü.
 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 07/05/1998 tarih ve 2180 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen orta öğretim kurumlarına ait Grupla Çalışma Teknikleri Dersi Öğretim Programının 1999-2000 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere kabulü,

Kurulumuzun 11/01/1994 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen Grupla Çalışma Teknikleri Öğretim Programının uygulamadan kaldırılması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                    Metin BOSTANCIOĞLU
                                                                                                                                          Millî Eğitim Bakanı
 

                       
 
 


ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

AÇIKLAMALAR

1. Grupla Çalışma Teknikleri Dersi Öğretim Programı, Anadolu Öğretmen Liselerinin 2. sınıfında ve orta öğretim kurumlarında alan seçmeli ve seçmeli ders olarak haftada iki saat uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

2. Grupla Çalışma Teknikleri dersi, öğrencilerin hayatta karşılaşabilecekleri yeni durumlara uyum sağlamalarına ve başarılı olmalarına zemin hazırlayan bir derstir.

3. Bu ders, öğrencilerin, birey ve toplum açısından dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretken olmalarında, millî kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmalarında önemli bir araçtır.

4. Derste öğrenilen bilgilerin okul içinde ve okul dışında kullanılması teşvik edilir.

5. Öğretmenler verilen örnek işlenişleri dikkate alarak daha farklı yöntemler ve teknikler kullanıp işlenişleri zenginleştirebilirler.

6. Amaçlara ulaşabilmek için öğrenci merkezli bir yaklaşım izlenir ve uygulamaya ağırlık verilir.

7. Ünitelerin başında kavramlar bilgisi amacı altında yer alan kavramlar, ilgili konu işlenirken yeri geldikçe verilir.

8. Konuların işlenişinde, ilgi çekmek ve kalıcılığı sağlamak amacıyla görsel-işitsel eğitim araçlarından yararlanılır.

9. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı A4 ebadında 3-5 forma, B5 ebadında 5-7 forma olacaktır.

GENEL AMAÇLAR

1. Grupla Çalışma Teknikleri dersi ile ilgili temel kavramlar bilgisi

2. Grupla Çalışma Teknikleri dersi ile ilgili sınıflamalar bilgisi

3. Grupla Çalışma Teknikleri dersi ile ilgili ilke ve genellemeler bilgisi

4. Grupla Çalışma Tekniklerinin yararları ve sınırlılıkları ile ilgili özellikler bilgisi

5. Grupla Çalışma Teknikleri ile ilgili araç-gereçler bilgisi

6. Grupla Çalışmanın önemini kavrayabilme

7. Grupla Çalışma Tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme

8. Grupla Çalışma Tekniklerini okul içi ve okul dışı etkinliklerde kullanabilme

9. Grupla Çalışma Tekniklerinin özelliklerini karşılaştırabilme

10. Grupla Çalışma Tekniklerini öğrenmeye istekli oluş

11. Grupla Çalışma Tekniklerinin uygulanmasında görev almaya istekli oluş

12. Grupla Çalışmanın önemini takdir ediş
 
 

ÖZEL AMAÇLAR

1. Grup çalışmalarıyla ilgili temel kavramlar bilgisi

2. Grupla çalışma tekniklerindeki grup çeşitleri bilgisi

3. Grubu oluşturan temel özellikler bilgisi

4. Grupla çalışmanın önemini kavrayabilme

5. Grupla çalışmanın insan yaşamındaki önemini takdir ediş

6. Grup çalışmalarını etkileyen faktörlerle ilgili kavramlar bilgisi

7. Grup çalışmalarını etkileyen faktörlerle ilgili sınıflamalar bilgisi

8. Grupla çalışmayı etkileyen faktörlerin grup çalışması açısından önemini açıklayabilme

9. Liderlik oluşumuyla ilgili modellerin temel özelliklerini açıklayabilme

10. Etkili konuşma ile ilgili kavramlar bilgisi

11. İletişim ile ilgili temel kavramlar bilgisi

12. Etkili konuşma ile ilgili temel özellikler bilgisi

13. İletişim ile ilgili ilkeler bilgisi

14. Etkili bir dinlemede uyulması gereken kuralları açıklayabilme

15. Etkili konuşmanın yararlarını kavrayabilme

16. Dinleme teknikleri bilgisi

17. Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında görev almaya istekli oluş

18. Grupla çalışma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi

19. Grupla çalışma teknikleri bilgisi

20. Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar bilgisi

21. Grupla çalışma teknikleri ile ilgili ilkeler bilgisi

22. Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında kullanılan araç-gereçler bilgisi

23. Grupla çalışma tekniklerinin özelliklerini açıklayabilme

24. Grupla çalışma tekniklerini özellikleri açısından karşılaştırabilme

25. Grupla çalışma tekniklerini öğrenmeye istekli oluş

26. Grup çalışmalarının özellikleri bilgisi

27. Grup çalışmalarında plânlamanın önemini kavrayabilme

28. Grup çalışmalarında araç-gereçlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken özellikleri açıklayabilme

29. Grupla çalışma tekniklerini sınıf içi etkinliklerde kullanabilme

30. Grupla çalışmalarında plânlamanın önemini takdir ediş

31. Değerlendirme ile ilgili temel kavramlar bilgisi

32. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili ilkeler bilgisi

33. Grup tartışmalarındaki temel ölçütler bilgisi

34. Grup tartışmalarının değerlendirilmesinde kullanılan araç-gereçler bilgisi

35. Grup çalışmalarını değerlendirebilme

ÜNİTE I

GRUPLA ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Grup çalışmalarıyla ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. “Birey, grup, rol, grup dinamiği, statü” kavramlarının tanımını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavramın tanımını bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

3. Verilen bir tanımın karşılığı olan kavramı söyleme/yazma

4. Verilen bir dizi kavram ile bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 2 : Grupla çalışma tekniklerindeki grup çeşitleri bilgisi

Davranışlar

1. Grupla çalışma tekniklerindeki grup çeşitlerini söyleme/yazma

2. Grup çeşitlerinin özelliklerini söyleme/yazma

3. Verilen bir özelliğin hangi gruba ait olduğunu söyleme/yazma

AMAÇ3 :Grubu oluşturan temel özellikler bilgisi

Davranışlar

1. Grubu oluşturan özellikleri söyleme/yazma

2. Verilen bir dizi özellikten grubu oluşturan özellikleri seçip/işaretleme

AMAÇ 4 :Grupla çalışmanın önemini kavrayabilme

Davranışlar

1. Grup çalışmalarının bireyin sosyal gelişimi açısından önemini söyleme/yazma

2. Grup çalışmalarının öğrenme açısından önemini söyleme/yazma

AMAÇ 5 : Grupla çalışmanın insan yaşamındaki önemini takdir ediş

Davranışlar

1. Grup çalışmalarına izleyici olarak katılma

2. Grupla çalışmanın önemi hakkında konuşmalar yapma

3. Grupla çalışmanın önemi hakkında yazılar yazma

KONULAR

1. Grup Kavramı

2. Grup Çeşitleri

3. Grubun Özellikleri

4. Grupla Çalışma, Amacı ve Önemi

ÜNİTE II

GRUP ÇALIŞMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Grup çalışmalarını etkileyen faktörlerle ilgili kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. “Lider, ihtiyaç, kişilik, karakter, kişisel lider, ortamsal lider” kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavrama ait tanımı bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

3. Verilen bir tanıma ait kavramı bir dizi kavram arasından seçip işaretleme

4. Verilen bir dizi kavram ile bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 2 : Grup çalışmalarını etkileyen faktörlerle ilgili sınıflamalar bilgisi

Davranışlar

1. Grup çalışmalarını etkileyen faktörlerin psikolojik ve fizikî faktörler olarak iki kısımda incelendiğini söyleme/yazma

2. Grup çalışmalarını etkileyen psikolojik faktörleri söyleme/yazma

3. Grup çalışmalarını etkileyen fizikî faktörleri söyleme/yazma

4. Psikolojik faktörlerin özelliklerini söyleme/yazma

5. Fizikî faktörlerin özelliklerini söyleme/yazma

AMAÇ 3 :Grupla çalışmayı etkileyen faktörlerin grup çalışması açısından önemini açıklayabilme

Davranışlar

1. Psikolojik faktörlerin grup çalışmalarındaki önemini söyleme/yazma

2. Fizikî faktörlerin grup çalışmalarındaki önemini söyleme/yazma

AMAÇ 4 : Liderlik oluşumu ile ilgili modellerin temel özelliklerini açıklayabilme

Davranışlar

1. Etkili liderlik modelinin temel özelliklerini söyleme/yazma

2. Kişisel liderlik modelinin temel özelliklerini söyleme/yazma

3. Ortamsal liderlik modelinin temel özelliklerini söyleme/yazma

KONULAR

A) Psikolojik Ortam

1. Bireyin Psikolojik Durumu

2. Grubun Psikolojik Durumu

3. Grup Dinamiği (Grubun Bireye Etkisi)

B) Fizikî Ortam

C) Liderlik ve Özellikleri

ÜNİTE III

GRUP ÇALIŞMALARINDA ETKİLİ KONUŞMANIN ÖNEMİ

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Etkili konuşma ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. “Üslûp, telâffuz, jest, mimik, açıklık, anlaşılırlık, iletişim, mesaj, dinleme, kaynak, alıcı, ortam, doğallık, akılcılık” kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavrama ait tanımı bir dizi kavram arasından seçip/işaretleme

3. Verilen bir tanıma ait kavramı bir dizi kavram arasından seçip/işaretleme

4. Verilen bir dizi kavram ile bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 2 : İletişim ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. “Kaynak, kanal, mesaj, alıcı” kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavrama ait tanımı bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

3. Verilen bir tanıma ait kavramı bir dizi kavram arasından seçip işaretleme

4. Verilen bir kavram ile bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 3 : Etkili konuşma ile ilgili temel özellikler bilgisi

Davranışlar

1. Etkili konuşma ile ilgili temel özellikleri söyleme/yazma

2. Verilin bir dizi özellik arasından etkili konuşma ile ilgili olanları seçip işaretleme

AMAÇ 4 : İletişim ile ilgili ilkeler bilgisi

Davranışlar

1. İletişimle ilgili ilkeleri söyleme/yazma

2. Verilen bir dizi ilke arasından iletişimle ilgili olanı söyleme/yazma

AMAÇ 5 : Etkili bir dinlemede uyulması gereken kuralları açıklayabilme

Davranışlar

1. Etkili dinlemede uyulması gereken kuralları söyleme/yazma

2. Etkili dinlemeyle ilgili kuralların önemini söyleme/yazma

3. Etkili dinlemeyle ilgili kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunları söyleme/yazma

AMAÇ 6 : Etkili konuşmanın yararlarını kavrayabilme

Davranışlar

1. Grup tartışmalarında etkili konuşmanın yararlarını söyleme/yazma

2. Etkili konuşma ilkelerine uyularak yapılan bir tartışmanın sonucu nasıl etkileyebileceğini söyleme/yazma

AMAÇ7 : Dinleme teknikleri bilgisi

Davranışlar

1. Dinleme tekniklerini söyleme/yazma

2. Dinleme tekniklerinin temel özelliklerini söyleme/yazma

AMAÇ 8 : Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında görev almaya istekli oluş

Davranışlar

1. Düzenlenecek olan grup tartışmalarında görev alma

2. Aldığı bir görevi isteyerek yerine getirme

3. Yaptığı çalışmalarda, uygun grupla çalışma tekniklerine yer verme

KONULAR

A) Grup Tartışmalarında İletişim

B) Etkili Konuşmanın Özellikleri

1. Açıklık-Anlaşılırlık

2. Canlılık

3. Akıcılık

4. Doğallık

5. Anlam Bütünlüğü

6. Üslûp

7. Telâffuz

8. Jest ve Mimikler

C) Dinleme Teknikleri

ÜNİTE IV

GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Grupla çalışma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. “Teknik, yöntem, büyük grup tartışması, küçük grup tartışması” kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir tanımda boş bırakılan yere ilgili kavramı söyleme/yazma

3. Verilen bir dizi kavramla bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 2 : Grupla çalışma teknikleri bilgisi

Davranışlar

1. Grupla çalışma tekniklerini söyleme/yazma

2. Grupla çalışma tekniklerinin özelliklerini söyleme/yazma

3. Verilen bir özelliğin hangi tekniğe ait olduğunu bir dizi teknik arasından seçip işaretleme

AMAÇ 3 : Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar bilgisi

Davranışlar

1. Grupla çalışma tekniklerinin uygulama basamaklarını söyleme/yazma

2. Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken kuralları söyleme/yazma

AMAÇ 4 : Grupla çalışma teknikleri ile ilgili ilkeler bilgisi

Davranışlar

1. Grupla çalışma teknikleriyle ilgili ilkeleri söyleme/yazma

2. Grupla çalışma teknikleriyle ilgili ilkelerin özelliklerini söyleme/yazma

3. Verilen bir özelliğin hangi ilkeye ait olduğunu söyleme/yazma

AMAÇ 5 : Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında kullanılan araç-gereçler bilgisi

Davranışlar

1. Grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında hangi araç gereçlerin kullanılabileceğini söyleme/yazma

2. Verilen bir aracın hangi grupla çalışma tekniğinin uygulanmasında kullanılabileceğini söyleme/yazma

AMAÇ 6 : Grupla çalışma tekniklerinin özelliklerini açıklayabilme

Davranışlar

1. Grupla çalışma tekniklerinin özelliklerini söyleme/yazma

2. Grupla çalışma tekniklerinin öğretme-öğrenme etkinliklerindeki yerini söyleme/yazma

3. Tekniğin konuya uygun olarak seçilmesi gerektiğini açıklama

AMAÇ 7 : Grupla çalışma tekniklerini özellikleri açısından karşılaştırabilme

Davranışlar

1. Verilen iki tekniğin benzer ve farklı yönlerini söyleme/yazma

2. Belirli bir konunun öğretilmesinde verilen iki teknikten hangisinin daha etkili olduğunu özelliklerini karşılaştırarak söyleme/yazma

3. Verilen bir özelliğin hangi tekniklerin ortak özelliği olduğunu söyleme/yazma

AMAÇ 8 : Grupla çalışma tekniklerini öğrenmeye istekli oluş

Davranışlar

1. Yapacağı çalışmalarda grupla çalışma tekniklerine yer verme

2. Grupla çalışma teknikleri ile ilgili gelişmeleri izleme

3. Katıldığı çalışmalarda kendi eksikliklerini tamamlamak amacıyla sorular sorma

KONULAR

A) Grupla Çalışma Tekniklerinin Özellikleri

B) Grupla Çalışma Tekniklerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Geken Kurallar

C) Grupla Çalışma Teknikleri

1. Kongre

2. Şûra

3. Küme Çalışması

4. Panel

5. Açıkoturum

6. Forum

7. Sempozyum

8. Seminer

9. Kollegyum

10. Büyük Grup Tartışması

11. Küçük Grup Tartışması

12. Beyin Fırtınası

13. Çember Tekniği

14. Vızıltı Grupları

15. Rol Oynama (Dramatizasyon)

16. Soru-Cevap

17. Örnek Olay

18. Workshop

19. Münazara

ÜNİTE V

GRUP ÇALIŞMALARININ PLÂNLANMASI VE UYGULANMASI

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Grup çalışmalarının özellikleri bilgisi

Davranışlar

1. Grup çalışmalarının plânlanmasında dikkat edilmesi gereken temel özellikleri söyleme/yazma

2. Grup çalışmalarının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken temel özellikleri söyleme/yazma

AMAÇ 2 : Grup çalışmalarında plânlamanın önemini kavrayabilme

Davranışlar

1. Grup çalışmalarında plânlamayı gerektiği gibi yapmanın yararlarını söyleme/yazma

2. Grup çalışmalarında plân yapmanın uygulamayı nasıl etkilediğini açıklama

AMAÇ 3 : Grup çalışmalarında araç-gereçlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken özelliklerini açıklayabilme

Davranışlar

1. Grup çalışmalarının uygulanmasında hangi araç-gereçlerin gerekli olduğunu açıklama

2. Grup çalışmalarında uygun araç-gereçlerin kullanılması durumunda doğabilecek sonuçları söyleme/yazma

AMAÇ 4 : Grupla çalışma tekniklerini sınıf içi etkinliklerde kullanabilme

Davranışlar

1. Verilen bir tekniğin uygulama basamaklarını söyleme/yazma

2. Verilen bir tekniğin uygulanması ile ilgili bir plân hazırlama

3. Verilen bir ders konusunu uygun bir teknikle sunma

AMAÇ 5 : Grupla çalışmalarında plânlamanın önemini takdir ediş

Davranışlar

1. Grup çalışmalarında plânlamanın önemini savunan konuşmalar yapma

2. Plânlamanın her türlü çalışmada kullanılması için arkadaşlarına öneride bulunma

3. Grup çalışmalarında plânlama faaliyetlerine isteyerek katılma

KONULAR

1. Tartışma Tekniğinin Belirlenmesi

2. Grubun Oluşturulması

3. Araç-Gereçlerin Tespiti ve Önemi

4. Toplantının Duyurulması

5. Tekniğin Uygulanması

ÜNİTE VI

GRUP ÇALIŞMALARINDA DEĞERLENDİRME

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Değerlendirme ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. “Değerlendirme, ölçme, ölçek, eleştiri, hedef” kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavramla ilgili tanımı bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

3. Verilen bir tanımla ilgili kavramı bir dizi kavram arasından seçip işaretleme

4. Verilen bir tanımın boş bırakılan yerine ilgili kavramı söyleme/yazma

AMAÇ 2 : Grup çalışmalarının değerlendirmesi ile ilgili ölçütler bilgisi

Davranışlar

1. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili ölçütleri söyleme/yazma

2. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili ölçütlerin özelliklerini söyleme/yazma

3. Verilen bir özelliğin hangi ölçütle ilgili olduğunu söyleme/yazma

AMAÇ 3 : Grup çalışmalarının değerlendirilmesinde kullanılan araç-gereçler bilgisi

Davranışlar

1. Grup çalışmalarını değerlendirmede kullanılan araç-gereçleri söyleme/yazma

2. Grup çalışmalarını değerlendirmede kullanılan araç-gereçlerin işlevlerini söyleme/yazma

3. Grup çalışmalarını değerlendirmede kullanılan araç-gereçlerin özelliklerini söyleme/yazma

AMAÇ 4 : Grup çalışmalarını değerlendirebilme

Davranışlar

1. Grup çalışmasında kullanılabilecek ölçütler takımını belirleyerek söyleme/yazma

2. Bir uygulamanın sonuçlarıyla ilgili ölçüm yapma

3. Belirlenen ölçütlere göre grup çalışmasında ulaşılan sonucu söyleme/yazma

4. Sonuçları sonraki çalışmalara yön verecek şekilde düzenleme

KONULAR

A) Değerlendirmenin Amacı

B) Grup Çalışmalarında Değerlendirme Ölçütleri

1. Plânlamada Etkin Görev Alma

2. Konuşmalara Katılma

3. Başkalarının Fikrine Saygı Gösterme

4. Eleştiriye Açık Olma

5. Konuşmalarda Bilimsel Temele Dayalı Olma

C) Ölçme-Değerlendirme Araçları

1. Gözlem Formu

2. Değerlendirme Ölçekleri

3. Anket

ÖRNEK İŞLENİŞ

A. BİÇİMSEL BÖLÜM

Ders : Grupla Çalışma Teknikleri

Ünite : Grup Çalışmalarının Plânlanması ve Uygulanması

Konu :Grup Çalışmalarında Araç-Gerecin Önemi ve Tespiti

Süre : 45 dakika

Yöntem :Anlatım, tartışma

Kaynaklar : ......................

Araç-Gereçler : Yazı tahtası, tepegöz, yansılar, bilgisayar vb.

AMAÇ 4 : Grup çalışmalarında araç-gereçlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken özellikleri açıklayabilme

Davranışlar

1. Grup çalışmalarının uygulanmasında hangi araç-gereçlerin gerekli olduğunu açıklayarak söyleme/yazma

2. Grup çalışmalarında uygun araç-gereçlerin kullanılmaması durumunda doğabilecek sonuçları söyleme/yazma

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ

1. Dikkati çekme : Öğretmen, “Arkadaşlar, hangi ortamlarda öğrendiklerinizi daha az unutuyorsunuz?” sorusunu sınıfa yönelterek, öğrencilere söz hakkı verir.

2. Güdüleme : Öğretmen, “Hayatın kendisini her yönüyle öğrenme ortamına taşımak mümkün değildir. Oysa araç-gereçlerle donatılmış bir öğrenme ortamın da öğrenciler, hayatın birçok yönünü yaparak, yaşayarak öğrenebilir.” der.

3. Gözden Geçirme : Öğretmen, “Bu dersimizde grup çalışmalarında kullanılabilecek araç-gereçlerin önemini ve tespitini öğrenecek, öğrendiklerinizden hayatınızın değişik evrelerinde yararlanacaksınız” der.

4. Öğretmen, araç ve gerecin tanımını tekrarlayarak öğrencilere hatırlatır.

5. Grup çalışmalarının uygulanmasında hangi araç ve gereçler gereklidir? sorusunu öğretmen sorar ve yeteri kadar öğrenciye söz hakkı vererek cevapları alır. Doğru cevapları pekiştirir, eksiklikleri tamamlar. Grup çalışmalarının uygulanmasında kullanılan araç ve gereçlerin neden gerekli olduğu sınıfça tartışılır ve hep birlikte bir sonuca varılır.

6. Öğretmen, “Grup çalışmalarında uygun araç ve gereçlerin kullanılmaması durumunda doğabilecek sonuçlar neler olabilir?” sorusunu sınıfa sorar. Tartışma ortamı açarak doğru cevabı öğrencilerin kendilerinin bulmaları sağlanır. Yeteri kadar öğrenciye söz hakkı vererek sınıfça doğru cevaplar bulunur. Öğretmen verilen cevaplardaki eksikleri de tamamlayarak konuyu özetler.

7. Öğretmen, “Derslerde ve grup çalışmalarında amaca hizmet edecek araç ve gereçler kullanılmalıdır” der. Araç-gereç kullanmanın önemini tekrar vurgulayarak dersi sona erdirir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

1. Grup çalışmalarının uygulanmasında hangi araç-gereçlerin gerekli olduğunu nedenleriyle söyleyiniz.

2. Grup çalışmalarında uygun araç-gereçlerin kullanılmaması durumunda doğabilecek sonuçları açıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Öğretmen, ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarıları hakkında karar verir.

 

Ana Sayfa   &  Müfredat Proğramları sayfası