T.D.: 25.05.1992/2359

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

        Karar Sayısı : 128 Karar Tarihi: 1.5.1992 Konu : Lise 1.2. ve 3. sınıf Fizik dersi öğretim programlarının kabulü.

        1. Lise 1. 2. ve 3. sınıf Fizik dersi öğretim programlarının, denenip geliştirilmek ve 1992-1993 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere bağlı örneklerine göre kabulü,

        2. Kurulumuzun 11.9.1985 tarih ve 173 sayılı kararı ile kabul edilen 1. 2, ve 3. sınıf Fizik dersi öğretim programlarının ise yürürlükten kaldırılması,

hususlarının Bakaır a arzı kararlaştırıldı.

FİZİK LİSE 1.2 .3. (9.10.11. Sınıf)

AMAÇLAR :

        1. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkan sağ-laycak temel kavramları ve kanunları öğretmek,

        2. Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin hazırlamak

        3. Fizik olaylarım derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,

        4. İlerde temel bilim dallarında yapacaklarlı öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet kazanmalarını sağlamak,

        5. Öğrenme yollarını öğretmektir

                 AÇIKLAMALAR :

        1. Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından incelenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.

        2. Bugüne kadar elde edilen ilmi buluşları yapan kişilerin ne kadar basit araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metodlu çalışmalarla bir takım bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.

        3. Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bilginin her zaman yeniden gözden geçirilebileceği, yeni denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni sonuçlalra veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metodlarla eldeki verilerin çeşitli şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi ve yayılması suretiyle gelişeceği görüşü kazandırılmalıdır.

        4. Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden "Transistorlar" ve "Laser gibi konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.

        5. Atatürkçü düşünce sisteminde; Akılcı ve Bilimci Davranışın önemi. Akılcılığın Gerçekçilik ve Yapıcılıkla İlişkisi, Akılcılığın Sorumlulukla olan İlişkisi, Bilimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Gözönünde Bulundurulacak Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" prensibi yeri geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarlda bulunulacaktır.

FİZİK LİSE - l (9. SINIF)

1. BÖLÜM: MADDE VE ÖZELLİKLERİ

1. l Madde

I. 2 Maddelerin Hacmi

a. Katı ve sıvı maddelerin hacimlerinin ölçülmesi

1. Geometrik biçimli cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi

2. Düzgün olmayan cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi

3. Sıvıların hacimlerinin ölçülmesi

b. Gazların hacimlerinin ölçülmesi

c. Madde miktarlarının karşılaştırılmasında hacmin güvenilirliği

1. 3 Kütle ve Ağırlık

a. Kütlenin ölçülmesi

b. Kütlenin korunumu

c. Ağırlığın ölçülmesi

I. 4ÖzkütIe

a. Katıların özkütlesinin ölçülmesi *

b. Sıvıların özkütlesinin ölçülmesi

c. Gazların özkütlesinin ölçülmesi

1.5 Maddelerin Esnekliği

a. Katıların esnekliği

b. Sıvıların esnekliği

c. Gazların esnekliği

1. 6 Madde ve Isı

a. Isı ve sıcaklık

b. Isı miktarı ve ölçülmesi

c. Erime ve donma

d. Kaynama, buharlaşma ve süblimleşme

e. Genleşme ve sıkıştırılabilirlik

1. Katılarda genleşme

2. Sıvılarda genleşme

3. Gazlarda genleşme

2.BÖLÜM: MADDE VE ELEKTRİK

 2.1 Elektrik ve Elektrik Yükü

a. Sürtme ile Elektriklenme

b. Elektroskop Yüklü Cisimler ile Bazı Deneyler

c. Dokunma ve Elektriklenme

ç. Etki ile Elektriklenme

d. Yükün Kaynağı Olarak Atomlar

e. Yük Miktarı, Elemanter Yük ve Yükün Parçacıklı Yapısı

f. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler

2.2 Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşme Kuvvetleri

a. Kuvvetin Yük Miktarına Bağlılığı

b. Kuvvetin Uzaklığa Bağlılığı

c. Kuvvetin Ortama Bağlılığı

ç. Kuvvet, Yük, Uzaklık ve Ortam Arasındaki Bağıntı:Coıılomb Yasası

2.3 Elektrik Yükünün Ölçülmesi ve Elektrik Akımı

a. İletkenlerde Elektrik Yükünün Bir Yerden Başka Bir Yere Akışı

b. Elektrik Devresinde Açığa Çıkan Maddenin Yük Miktarına Bağlılığı

1. Seri Devreden Geçen Yükün Suyun Elektrolizi Yoluyla Ölçülmesi

2. Paralel Kollardan Geçen Yük Miktarı ile Ana Koldan Geçen Yükü Miktarının Karşılaştırılması

c. Elektrik Akımı ve Ölçülmesi

ç. Ampermetrenin Devreden Geçen Yük Miktarının Ölçümünde Kullanılması

d. Elektrik Yükünün Korunumu

2.4. Maddelerin Elektrik İletkenliği

a. Katıların İletkenliği

b. Sıvıların İletkenliği

c. Gazların İletkenliği

2.5. Elektrik Akımı Kaynakları

A. Doğru Akım Kaynaklan

a. Piller

1. Basit Bir Pil Yapma

2. Kuru Pil

3. Doldurulabilen Piller

4. Diğer Doğru Akım Kaynaklan

b. Pil Oluşumu ile Maddelerin Aşınması (Korozyon)

B. Alternatif Akım Kaynakları

a. Hidroelektrik ve Termik Santrallar

1. Jeneratörlerin Yapısı

2. Jeneratörlerin Akım Vermesi

b. Nükleer Enerji Santralları

2.6. Elektrik Devreleri

a. Bir Elektrik Devresinde Devre Elemanları

b. Potansiyel Farkının Ölçülmesi

c. Direnç ve Ölçülmesi

1. Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası)

2. İletkenlerin Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler ve Ozdirenç

ç. Elektrik Devrelerinde Akım

1. Seri Devrede Akım

2. Paralel Devrede Akım

3. Anakol ve Paralel Kollarda Akım

d. Elektrik Devrelerinin Emniyeti

1. Elektrik Sigortası

2. Topraklama '

3. Elektrik Yalıtımı

 

FİZİK LİSE-2 (lO.Smıf)

1. BÖLÜM : KUVVET

1. Vektörler:

a) Vektörlerin toplanması,

b) İki vektörün farkı (çıkarma işlemi).

c) Vektörlerin bileşenlerine ayrılması.

2. Kuvvet Kavramı, Özellikleri, Ölçülmesi.

3. Statiğin Prensipleri ve Tatbikatı :

a) Kesişen kuvvetlerin bileşkesi.

b) Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesi.

c) Paralel kuvvetlerin bileşkesi.

4. Kuvvetin Döndürme Etkisi ve Moment:

a) Kuvvetin bir noktaya göre momenti.

b) Bir kuvvetin eksene göre momenti.

5. Denge Şartları.

6. Kütle ve Ağırlık Kavramları.

7. Kütle ve Ağırlık Merkezi.

2. BÖLÜM : HAREKET

1. Bir Doğru Üzerinde Konum ve Yer Değiştirme.

2. Düzgün Hareket.

3. Ortalama Hız ve Ani Hız.

4. Ortalama İvme ve Ani ivme.

5. Sabit İvmeli Hareket.

3. BÖLÜM : NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

1. Newton*un I. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

2. Netoıvun II. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

a) Sabit bir kuvvet etkisinde hız değişmeleri.

b) İvmenin, kuvvetin büyüklüğüne bağlılığı.

3. Nevvton'un III. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

4. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket:

a) Sürtünme kuvveti ve kayma sürtünmesi.

b) Sürtünme kanunları.

c) Sürtünme katsayısı.

5. Eylemsizlik (Atalet) ve Çekim Kütlesi.

4. BÖLÜM : YERYÜZÜNDE HAREKET

1. Ağırlık ve Yerin Çekim Alanı.

2. Serbest Düşme Hareketi.

3. Atış Hareketi.

a) Düşey atış hareketi.

b) Yatay atış hareketi.

c) Eğik atış hareketi.

4. Dönme Hareketi, Yörüngesi Çember Olan Hareket.

5. Kepler Kanunları ve Newton'un Genel Çekim Kanunu.

a) Kepler kanunları.

b) Newton'un genel çekim kanunu.

6. Basit Harmonik Hareket:

                    a) Çember üzerindeki hareketli noktanın, çap üzerindeki izdüşümünün hareketi.

                    b) Sarımlı bir yayın basit harmonik hareketi.

                    c) Basit sarkaç.

5. BÖLÜM : İMPULS VE MOMENTUM

1. İmpuls (İtme).

2. Momentim (Lineer Momentum).

3. İki Cismin Çarpışmasında Momentun Değişmeleri :

a) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi çarpışması.

b) Hareketli bir cisimle duran cismin merkezi çarpışma sonunda kenetlenerek hareket etmesi.

c) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi olmayan çarpışması.

4. Momentumun Korunumu.

5. Roketler..

Okuma Parçası : (Bilim ve Teknolojiyi uygularken gözönünde bulundurulacak esaslar)

6. BÖLÜM: ENERJİ

1. İş-Güç

2. Enerji.

3. Kinetik Enerji.

a) Yapılan iş ve kinetik enerji değişimi.

b) Kinetik enerjinin korunumu.

c) Sürtünmeli etkileşimlerde kinetik enerji kaybı.

d) Dönen bir cismin kinetik enerjisi.

4. Potansiyen Enerji :

a) Yayın potansiyel enerjisi.

b) Yeryüzü yakınlarında yerçekimi potansiyel enerjisi.

c) Genel olarak çekim potansiyel enerjisi.

d) Kurtulma ve bağlanma enerjisi.

5. Einstein'e Göre Enerji.

6. Mekanik Enerjinin Korunumu.

7. Mekanik Enerjinin Korunumu ile İlgili Uygulamalar.

7. MAGNETİZMA :

1. Maddenin magnetik özelliği, magnetik ve magnetik olmayan maddeler.

2. Magnetik kutuplar.

3. Magnetik alan, alan şiddleti, alan çizgileri.

4. Magnetik alan, magnetik geçirgenlik.

5. Yerin magnetik alanı.

6. Mıknatıslık hakkında modern görüşler.

 8. BÖLÜM :ELEKTROSTATİK

1. Elektriklenmiş cisimler.

2. Elektriğin mahiyeti.

3. İletken ve yalıtkan cisimler.

4. Cuolbın kanunu.

5. Elektrik alanı.

6. Elektrik alanın kuvvet çizgileri.

7. Yüklü iki düzlem levha arasındaki alan,

8. Elektrik potansiyeli, iki nokta arasındaki potansiyel farkı.

9. Sığa.

10. Kondansatürler.

9.BÖLÜM : ELEKTRİK AKIMI

1. Batarya, doğru akım kaynaklan.

2. Elektrlik akımı.

3. Bir iletkenin direnci, ohm kanunu.

4. ilektenlerin dirençlerinin sıcaklıkla değişmesi.

5. Akım, potansiyel farkı ve direnç ölçülmesi.

6. Elektrik akımının yaptığı iş-joule kanunu.

7. Elektromotor kuvvet (e.m.k.)

8. Basit elektrik devreleri.

9. Akımın kollara ayrılması.

10. Dirençlerin bağlanması.

11. Üreteçlerin bağlanması.

Okuma Parçası : Akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi.

10.BÖLÜM : ELEKTROMAĞNETİK İNDÜKSİYON

1. Elektrlik akımının mağnetik etkileri.

2. Mağnetik alan içinde hareket eden yüke etkiyen kuvvet.

3. Mağnetik alan içinde hareket eden tele ve halkaya etkiyen kuvvet indiksiyon akımı,

4. Mağnetik akım değişimi.

5. indüksiyon elektromotor kuvveti, indüksiyon akımının yönü.

6. Alternatif akımlar.

7. Alternatif akım jenaratörleri. (Elektirik santralleri).

8. Transformatörler.

Okuma Parçası : Akılcı ve bilimci davranışın önemi.

FİZİK LİSE-3 (l1. Sınıf)

l.BÖLÜM: IŞIK

1. Işık nedir? Nasıl yayılır.

2. Işığın yansıması, yansıma kanunları.

3. Işığın değişik ortamlarda hareketi, kırılma, kırılma kanunları.

4. Tam yansıma.

5. Prizmalarda kırılma.

6. Görüntü oluşması.

a) Düzlem ayna.

b) Küresel aynada.

7. Merceklerde görüntü oluşması.

2. BÖLÜM DALGA HAREKETİ

1. Giriş, dalga hareketinin tanımı ile ilgili terimler. (Frekans, peryot).

2. Su dalgaları, üretilmesi, hareketi, yansıması.

3. Sarmal yaylar üzerinde dalgalar.

4. Dalgaların girişimi, girişimden faydalanarak dalga boyunun hesabı.

5. Faz kavramı.

3.BÖLÜM : IŞIK TEORİLERİ

1. Işığın dalga modeli.

2. Fotoelektrik olayı.

3. Işığın tanecik modeli, foton.

4.BÖLÜM: ATOM TEORİSİ

1. Elektromagnetik dalgalar, (elektromagnetik spektrpm)

2. Enerji seviyeleri.

3. Bohr atom modeli.

4. Kendiliğinden emisyon, uyarılmış emisyon.

5. Laser (Gaz laseri, katı laser)

6. Elektron kabukları.

7. Pauli prensibi.

Okuma Parçası : Bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi.

5.BÖLÜM:YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTRİK ALANDA HAREKETİ

1. Elektron (yükü, kütlesi)

2. Proton (iyonlar).

3. Yüklü parçaeıklara etki eden kuvvet.

4. Yüklü parçaeıklarm ivme ve hızları.

5. Yüklü parçacıkların yörüngeleri.

6. Kütlenin hıza göre değişimi (Einstein özel izafiyet teorisinden bahsedilecek).

7. Ossiloskop.

8. e/m nin tayini.

Okuma Parçası : "Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir" prensibi.

6.BÖLÜM: GÜNEŞ ENERJİSİ

1. Güneş enerjisinin kaynağı.

2. Güneş spektrumu.

3. Güneş enerjisinin kullanılması. (Güneş pilleri, kollektörler). Okuma Parçası : Akılcılığın temeli bilim ve teknoloji.