MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

FEN LİSELERİ YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisinde Yayım Tarihi ve Sayısı : Ekim 1999 - 2505

BİRİNCİ BOLUM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde l- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeli-ği'nin 7 nci maddesinde belirtilen işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Pilot Okul olarak seçilen Ankara Fen Lisesi'nde Bakanlık ve Üniversite iş birliği ile "Bilim Danışma Grubu"nun oluşturulması, eğitim-öğ-retim programının hazırlanması, geliştirilmesi, yönetici ve öğretmen seçimi, Öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi, gerek duyulan branşlarda eğitim-öğretim desteği sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönerge'de geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

c) Okul: Fen Lisesini,

d) Pilot Okul: Ankara Fen Lisesini,

e) Yönetmelik: Mîllî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğini,

f) Yönerge: Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönergesini ifade eder.

İKİNCİ BOLUM

Bilim Danışma Grubu ve Proje Çalışmaları Bilim Danışma Grubu

Madde 5- Üniversitece görevlendirilecek matematik ve fen alanlarındaki en az dört bilim adamından "Bilim Danışma Grubu" oluşturulur. Bilim Danışma Grubu:

a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen, eğitim-öğretim; programlarının geliştirilmesi; yönetici ve öğretmen seçimi; öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi; eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi; seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi; gerek duyulan branşlarda eğitim-öğretim desteği sağlanması konularını kapsayan 5 yıllık ve yıllık plân ve programlan Üniversite ve Bakanlık, ile iş birliği yaparak hazırlar.

b) 5 yıllık ve yıllık çalışma programlarının Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben yukarıda belirtilen konulardaki proje çalışmalarım gerçekleştirecek komisyonları Üniversitenin ve Bakanlığın katılım ve kalkılan ile oluşturur.

c) Bu komisyonların çalışmalarını yönlendirir, değerlendirir, uygulama sonuçla-nnı izler, gerekli görülen uyarlamaları Üniversite ve Bakanlık ile iş birliği hâlinde gerçekleştirir.

d) Diğer alanlardaki eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi için oluşturulacak komisyonlara Üniversite'den eleman sağlanması yönünde gerekli eş güdümü sağlar.

e) Öğretmen ve yönetici seçimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunur.

f) Pilot Okulun eğitim ve fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili diğer çalışmalara üniversitelerle ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli eş güdümü sağlayarak katkıda bulunur.

g) Pilot Okulda kazanılacak birikimlerin diğer fen liselerine ve orta öğretim kurumlarına yaygınlaştırılması çalışmalarına Bakanlık ile iş birliği yaparak katkıda bulunur.

Proje Çalışmaları

Madde 6- Proje çalışmalarında göz önünde bulundurulacak ilkeler :

a) Amaçlar:

1) Teknoloji ve eğitimdeki son yeniliklere paralel olarak matematik ve fen programlarının ilkelerini saptamak,

2) İlkeler doğrultusunda eğitim programlarını geliştirmek,

3) Geliştirilen programlar paralelinde ders kitabı, öğretmen kılavuz kitapları yazmak ve geliştirmek, ilgili araç ve gerecin üretilmesini sağlamak,

4) Geliştirilmiş programlan diğer fen liselerinde uygulamak,

5) Geliştirilen programlar paralelinde matematik ve fen Öğretmenlerini iş başında yetiştirmek,

6) Uygulamayı değerlendirmek ve diğer okullara yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

b) Yöntem:

1) Dış ülkelerde fen eğitimindeki gelişmeler izlenir.

2) Matematik ve fen programlannın ilkeleri saptanır.

Bakanlığın Destek ve Yönlendirmesi

Madde 7- Bakanlık, Bilim ve Danışma Grubu ve Üniversitece gerçekleştirilecek

araştırma, proje hazırlama ve uygulama çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli bütçeyi tahsis eder, uygun çalama ortamını hazırlar, yeterli sayıda program geliştirme, alan, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehber öğretmen ve diğer personel ve araç-gereç gereksinimini karşılar.

Pilot Okulda Kazanılacak Birikimlerin Yaygınlaştırılması

Madde 8- Pilot Okulda Yönergenin 2 nci maddesi (a) bendinde belirtilen konularda kazanılacak birikimler diğer fen liselerine ve orta öğretim kurumlarına yaygın-laştırıhr. Bu çalışmalarda Bilim Danışma Grubu akademik danışmanlık yanında üniversiteler ile gerekli eş güdümü sağlamak suretiyle katkıda bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen ve Yönetici Seçimi, Başarı Durumları ve Atamalar,

Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri Öğretmen Seçimi

Madde 9- Okullarda görevlendirilecek öğretmenler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla seçilir. Sınavlarla ilgili olarak:

a) Yazılı sınavla ilgili olarak;

1) Gerek duyulan zamanlarda Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce duyuru yapılır.

2)-Bakanlığa bağlı resmî orta öğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olan adaylar, duyuruya göre başvurularını zamanında doğrudan millî eğitim müdürlüklerine yaparlar. Başvurular, branşlarına göre düzenlenecek onaylı listeler ile birlikte zamanında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilir.

3) Valiliklerden intikal eden başvurular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde ilgili daire başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyonca incelenir. Durumlan Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile Bakanlıkça yapılan duyuruda belirtilen koşullara uygun olan adayların listesi, yazılı sınavını gerçekleştirecek olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne zamanında gönderilir.

4) Bilim Danışma Grubu alan bilgisini ölçmeye yönelik yazılı sınav sorularını Üniversiteyle ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak hazırlar. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sınavın gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapar ve yazılı sınav sonuçlannı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve adaylara zamanında bildirir.

b) Sözlü sınavla ilgili olarak;

1) Ortaöğretim Genel Müdürünün başkanlığında, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanlığından bir Bakanlık Müfettişi ve Bilim Danışma Grubu ile Üniversiteden 4 öğretim üyesinin katılımıyla 7 kişilik komisyon ya da komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca yazılı sınav sorulanndaki puan sıralaması ve Öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak sözlü sınava alınacak adaylar belirlenir. Sözlü sınava alınacak adaylara gerekli duyuru Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır.

2) Sözlü sınavda adaylar komisyonca, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konulan ile alan bilgisi, meslekî bilgi ve becerisi, lisans üstü düzeyde Öğrenim görüp görmedikleri, Kamu Personeli Dil Sınavındaki başarılan, yayınlanmış eserleri ve makaleleri, hizmet içi eğitim etkinlikleri ve almış oldukları ödüllerine göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamayla ilgili esaslar sınavdan önce komisyonca belirlenir.

Başarı Durumları ve Atamalar

Madde 10- Adaylann başarı durumlan, yazılı ve sözlü sınavında aldtklan puanlara göre değerlendirilir. Adaylann, başansı, yazılı sınavda alınan puanın % 60'ı ile sözlü sınavda alınan puanın % 40'ı esas alınarak belirlenir ve her iki sınavın sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puan alanlar barajı aşmış sayılır. Yarım puanlar tama yükseltilir ve Bakanlıkta uygun görülen yerde listeler ilân edilir.

Barajı aşan adaylar, ihtiyaçlar dikkate alınarak ve puanı en yüksek olandan başlanılarak Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Atamalar puan sıralamasına göre ve başvuru sahiplerinin okul tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Pilot Okula atanacak öğretmenler yazılı ve sözlü sınavını kazanmış olanlar arasından Bilim Danışma Kurulu ve Üniversitenin iş birliği ile belirlenir.

Yapılan sınavlar sonunda okulların öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Personel Genel Müdürlüğü ile eş güdüm sağlanarak gerekli önlemler alınır. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmî kurumlarda ve branşında hâlen öğretmen olarak çalışanlardan:

a) Branşlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar,

b) Öğrenimlerinde ilk üç dereceye girerek mezun olduklarını belgelendirenler,

c) Bu okullarda çalışıp sonradan ayrılıp tekrar dönmek isteyenler,

d) Okulda geçici olarak görev yapanlar

bu okullara naklen atanmak istediklerinde başvuruları valiliklerce Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

Başvurular, zorunlu bölge hizmetleri, okullann ihtiyacı, ile bu maddenin bentlerindeki sıralama göz önünde bulundurularak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir ve ataması yapılacaklar Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Bu Yönerge esaslarına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanma istekleri, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre değerlendirilir.

Yönetici Seçimi

Madde 11- "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik"in 21 inci maddesi gereğince yapılan "Değerlendirme Sınavı"nda başarılı olanlar veya hâlen orta öğretim kurumlannda A tipi okulların müdürlerinden Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen koşullan taşıyanlar sözlü sınava alınırlar.

Bakanlıkça yapılacak duyuru sonucuna göre bu okullara müdür olarak atanmak isteyenlerin başvuruları, "Mîllî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik"in 26 inci maddesinin (a) bendinin son fıkrası hükmü gereğince Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. Durumları genel ve özel koşullara uygun olanlar sözlü sınavına alınırlar.

Sözlü sınavı, Ortaöğretim Genel Müdürünün başkanlığında, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanlığından bir Bakanlık Müfettişi" ve Bilim Danışma Grubunca belirlenen dört öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca yapılır.

Sözlü sınavda adaylar komisyonca, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, millî eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi bilgileri ile eğitim yönetimi alanında lisansüstü düzeyde Öğrenim görüp görmedikleri, Kamu Personeli Dil Sınavındaki başarılan, yayınlanmış eserleri ve makaleleri, yönetim alanındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri ve almış oldukları ödüllerine ve temsil yeteneklerine göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Bakanlıkça uygun görülen yerde listeleri ilân edilir.

Başanlı olanlar, tercihleri de dikkate alınarak en yüksek puan alanın atanması yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aynı okulu tercih edenlerin puanlarının eşit olması durumunda yukarıdaki ölçüler dikkate alınarak atanacak aday belirlenir.

Hâlen bu okullarda yönetici olanların bu haklan saklıdır. Diğer yöneticilerin atanmasında "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

Pilot Okulda görevlendirilecek yöneticiler ile bölüm başkanları, Bilim Danışma Grubunun önerisi üzerine Üniversite ile iş birliği yapılarak seçilir. Pilot Okul yöneticisi ile matematik ve fen branşlarındaki bölüm başkanlannm matematik veya fen alanlarında akademik kariyer sahibi olmalanna özen gösterilir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 12- Bu okullarda hâlen görev yapanlar ile yeni atanan öğretmenler, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Öğretim yılından itibaren Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanılığınca her yıl hizmet içi eğitime alınırlar. Gerektiğinde bu amaçla yurt dışına da gönderilirler. Hizmet içi eğitimle ilgili programlann yapılması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Bilim Danışma Grubundan yararlanır. Bilim Danışma Grubu bu konuda Üniversite ile eş güdümü sağlar. Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı hizmet içi eğitiminde başarısız olanlann durumunu Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 13- Pilot Okulda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin başarısı Bilim Danışma Grubunca sürekli olarak değerlendirilir ve bu değerlendirmenin sonuçlan her öğretim yılı sonunda Bakanlığa sunulur. Başarısı yetersiz olan öğretmen ve yöneticilerin yerine Bakanlıkça bu Yönerge hükümleri doğrultusunda atama yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Eğitim - Öğretim Desteği Eğitim-Öğretim Desteği

Madde 14- Pilot Okulun lâboratuvar okul işlevini gerçekleştirmesi ve burada elde edilecek araştırma ve uygulama sonuçlarının diğer okullara yaygınlaştırılması sırasında Bakanlıkça:

a) Pilot Okula sağlanacak öğretmen, personel, bütçe, yatırım, araç-gereç ve benzeri destekler Bilim Danışma Grubunca hazırlanıp Üniversite ve Bakanlıkça onaylanacak 5 yıllık ve yıllık programlar doğrultusunda tahsis edilir.

b) Bilim Danışma Grubunun da katkılarıyla gerekli iş birliği yapılarak üniversitelerin öğretim elemanlarından, araç-gerecinden fizikî imkânlanndan ve benzeri olanaklarından Fen Liseleri ile öğretmen ve Öğrencilerin yararlandırılmaları yoluna gidilir.

c) Bu okullarda yapılacak çalışmalar göz önünde bulundurularak öğretmen, personel, bütçe yatırım, araç-gereç ve benzeri yönlerden gerekli destek sağlanır.

d) Öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim etkinlikleriyle yetiştirilmeleri yönünde gerekli Önlemler alınarak, branşlarına yönelik olarak dünyadaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izlemeleri sağlanır.

e) Pilot Okulda, ücretleri, Üniversite, okul koruma derneği, Millî Eğitim Vakfı veya Pilot Okul mezunlarının kurdukları Ankara Fen Liseleri Vakfı tarafından karşılanmak üzere sözleşmeli öğretmen ve yönetici çalıştırılabilir. Sözleşmeli olarak alınacaklarda da ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk göz önünde bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme Yürürlük

Madde 15- Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.