ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜD

EĞİTİM MERKEZİ

TİP YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

 

Kuruluş

Madde 1- ................................................................... da ........................................................ numaralı binada ................................................. kuruculuğunda Özel .............................................................................. öğrenci etüd eğitim merkezi açılmıştır

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun bazı maddelerini değiştiren 3035 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre açılan özel ................................................................. merkezinin işleyiş esaslarını düzenlemektir

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞLEYİŞ

 

Madde 4- Öğrenci etüd eğitim merkezinin amacı, öğrencilerin derslerine çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına nezaret etmek, yardımcı olmak ve öğrencileri ilgi ve istidatlarına göre çeşitli faaliyetlere yöneltmektir

Madde 5- Öğrenci etüd eğitim merkezinde, günlük mecburi etüd saatleri dışında; aşağıda yazılı faaliyetlerden bir kaçı veya tamamı ile benzeri faaliyetler de yapılabilir.

a) Kültürel faaliyetler,

b) Sportif faaliyetler,

c) Folklor çalışmaları,

d) Tiyatro çalışmaları,

e) Müzik, resim, heykel, oymacılık, seramikçilik vs. gibi güzel sanatları ilgilendiren faaliyetler,

f) Sosyal ve fen bilgileri alanlarında inceleme ve araştırmalar,

g) Fotoğraf, projeksiyon, sinema ve büro makinaları gibi araçları kullanma,

h) Kolleksiyon,

ı) Güzel konuşma, yazma ve kitap okuma.

Merkeze devam eden öğrenciler gruplar halinde geziye çıkarılabilir. Sinema, tiyatro, konser ve benzeri yerlere götürülebilir.

Bu faaliyetler, "İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği" esaslarına göre yürütülür.

 

Madde 6- Bu merkezlerde görev alacak öğretmenler iki gruba ayrılır:

a) Etüd öğretmenleri; öğrencilerin ders çalışmaları ve ödevlerini yapmalarına nezaret ve yardım ederler. Bu öğretmenler; ilkokul öğrencileri için ilkokullarda, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri için orta dereceli okullarda görev yapma niteliğine sahip olanlar arasından seçilirler.

b) Rehber öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler; öğrencileri etüd saatleri dışında kalan zamanda, ilgi ve istidatlarına göre çeşitli faaliyetlere yöneltmek, oyun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmek, zihni ve ruhi gelişmelerinde yardımcı olmak üzere görevlendirilirler.

Bu elemanlar faaliyetlerle ilgili olarak branş öğretmeni veya uzman ve usta öğreticilerden seçilirler.

 

Madde 7- Her yaş grubu için müstakil öğrenci etüd eğitim merkezi açılabileceği gibi ayrıca aynı binada veya aynı alan içindeki binalarda ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerinin bütününe hitap eden öğrenci etüd eğitim merkezi de açılabilir. Bu takdirde öğrencilerin etüd yaptığı bölümler, oyun sahaları ve diğer faaliyetleri için ayrılan yerler, ayrı bölümlerden meydana gelir. Bu ayırım zaman ayarlanmasıyla da yapılabilir.

 

Madde 8- Öğrenci kayıtları merkezden alınacak müracaat formu doldurularak yapılır. (Ek - 1) Kontenjan fazlası müracaat olduğu takdirde anne ve babası çalışan öğrencilere öncelik tanınır.

 

Madde 9- Merkezlerin günlük mesai saatleri merkezce düzenlenir. Valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır.

Bu merkezler, milli ve dini bayram tatilleri ile bulaşıcı hastalık, hava kirliliği, mevsim şartları ve tabii afetler gibi zaruri haller dışında tatil edilemezler.

Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak izinli ayrılmaları ile mevcut öğrenci sayısının düşmesi halinde kurucunun teklifi, valiliğin görüşü ve Bakanlığın onayı ile merkez tatil edilebilir.

Öğrencilere yaz tatilleri süresince izin verilebilir. Bu izinler öğrenci kayıt ve kabul sırasında veli tarafından verilecek müracaat formunda belirtilir. Yaz tatilinde izinli çıkacağını taahhüt eden öğrenciden izinli olduğu süre içerisinde ücret alınmaz.

Yaz tatillerinde kontenjan müsait olduğu takdirde geçici yaz programı uygulanarak öğrencilerin bütün gün devamı sağlanır.

Ayrıca yaz tatillerinde geçici olarak merkezden ayrılan öğrencilerin yerine bu süre için öğrenci alınabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Madde 10- Öğrenci etüd eğitim merkezinin açılış, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları, ücretlerin tesbit ve tahsili, ücretsiz öğrencilerin tesbit ve sayısı, bina standartları, ders araç ve gereçleri, teftiş ve denetim konularında yapılacak işlemler, "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" ile "Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tesbit ve Tahsiline Ait Yönetmelik" hükümleriyle Bakanlık emir ve talimatlarına göre yürütülür.

 

Madde 11- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının gözetim ve denetiminde öğrenci etüd eğitim merkezi müdürü yürütür.

 

 

 

Ek - 1

 

MÜRACAAT FORMU

Öğrencinin Adı ve Soyadı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Cinsiyeti :

Ev Adresi :

Devam Ettiği Okul ve Sınıfı :

Takip Edeceği Program ve Programlar :

 

ANNE - BABA HAKKINDA BİLGİLER

ANNE BABA

 

Eğitim Seviyesi :........................................ ........................................

Mesleği :........................................ ........................................

Çalıştığı Yer :........................................ ........................................

Adres ve Telefon :........................................ ........................................

Numarası

 

EVDEKİ DİĞER KİŞİLER

 

ADI YAŞI YAKINLIK DERECESİ

 

..................................... ............................. ........................................ .................................................................. ........................................

..................................... ............................. ........................................

..................................... ............................. ........................................

 

 

ÖĞRENCİNİN YAZ TATİLİNDE DEVAM DURUMU

 

Velinin

 

Devam Edecek : Adı - Soyadı :

Devam Etmeyecek : İmzası :

Tarihi :

 

NOT: 1- Öğrenci birden fazla program takip edebilir.