MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİ

DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Esasların amacı,Bakanlığın öğretmen, yönetici, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2-Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3-Bu Esaslar,Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarını, yetiştirme kurslarını, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 4-Bu Esaslarda geçen;

a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Esaslar; bu metinde yer alan hükümleri,

c) Örgün Eğitim Kurumu; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,

d) Yaygın Eğitim Kurumu; örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını,

e) Öğretmen; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,

f) Yönetici; Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında yönetim görevi alanları,

g) Aylık Karşılığı Ders Görevi; aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

h) Ek Ders Görevi; aylık karşılığı ders görevi dışında ücretle okutulan dersleri,

i) Ders Niteliğinde Yönetim Görevi; Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, plânlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen süreleri,

j) Ders Dışı Hazırlık ve Plânlama Görevi; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin ders dışı hazırlık, plânlama veya sosyal hizmetleri ile okul veya kurumun ders araç ve gerecinin, makine ve teçhizatının sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,

k) Müdür Yetkili Öğretmen; bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,

l) Gece Öğretimi; saat 17.00’den sonra başlayan öğretim ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimi; tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00’dan sonra devam eden kısmını,

m) Ders Yılı; derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

n)Tam Gün Tam Yıl Eğitim; meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,

ifade eder.
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi İle İlgili Hükümler

Aylık Karşılığı Ders Görevi

Madde 5-Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;

a) İlköğretim, özel eğitim okulları, lise ve dengi okulların müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saate kadar,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

d) Atölye ve lâboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

branşlarında aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlüdürler. (a), bendinde belirtilenlere, branşlarında ders bulunamaması hâlinde branşları dışında da ders görevi verilir.

Ek Ders Görevi

Madde 6-Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu rehber öğretmenlerine haftada, aylık karşılığı okutmaları gereken azamî ders saatlerini doldurmaları kaydıyla ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve plânlama görevleri karşılığı ek ders saati toplamı ile branşındaki emsali öğretmenin okutabileceği azamî ek ders ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark.

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve lâboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir.Ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Yöneticiler dahil kadrolu bran? öğretmeni sayısı yedi ve daha az olan ilköğretim ve orta öğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezi ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ders görevleri dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saati ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada 12 saati geçemez.

İlköğretim okullarında görevli öğretmenler, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ek ders görevlerini yapmış sayılır.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

Madde 7- Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Bu kurs ve seminerlerde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.

Yetiştirme, Okuma-Yazma ve Uyum Kursları

Madde 8- Bu Esaslarla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde,

2) Tam gün, tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgilieğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, lâboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme

Madde 9-Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, orta öğretim kurumlarında 24 saate, kadar,

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar, okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında,

ek ders görevi verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ek Ders Görevinden Sayılan Haller

Ders Niteliğinde Yönetim Görevi

Madde 10-İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, plânlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

a)Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel Müdür, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Müdür, Şube Müdürü, Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Savunma ve Sivil Savunma Uzmanı, şef ve Raportörlerin haftada 15 saati,

b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı, şef, rehber öğretmen, gezici özel eğitim öğretmeni, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haftada 15 saati, müdür yetkili öğretmenlerin haftada 3 saati,

ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

Ders Dışı Hazırlık ve Plânlama Görevi

Madde 11- Aylık karşılığı ders görevi saatlerini doldurmaları kaydıyla, ders niteliğinde yönetim görevi ile ek ders görevi dışında öğretmen ve yöneticilere ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı olarak haftada;

a) Müdür ve müdür başyardımcılarına;

1)Okul öncesi kurumlarında 3 saat,

2)Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okulları, Anadolu ve fen liseleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında 10 saat,

3)Tam gün tam yıl eğitim yapılan okullarda 15 saat,

4)Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 5 saat,

b) Müdür yardımcılarına;

1) Anadolu ve fen liselerinde 5 saat,

2) Okul öncesi eğitim kurumları hariç, diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 3 saat,

c) Her türdeki Anadolu ve fen liselerinin;

1) Yabancı dil fersi ve yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okwtan öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 3 saat için.

2) Anadolu güzel sanatlar liselerinin fonetik (müzik), plastik sanatlar (resim-heykel), drama (sahne ve gösteri) öğretmenleri ile fen liselerinin fizik, kimya,biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 4 saat içil,

3) Diğer genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 7 saat için, atölye ve lâboratutar öğretmenlerine ise aylık ve ücretle okuttukları her 11 saat için, 1 saat.

4) Rehber öğretmenlerine 3 saat,

d) Yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan liselerin, yabancı dil ağırlıklı öğretim yapılan sınıflarını okutan yabancı dil dersi öğretmenlerine, Anadolu lisesi yabancı dil dersi öğretmenleri gibi,

e) (c) bendinde sayılanların dışında kalan okul ve kurumların fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, bilgisayar koordinatörü, büro makineleri, büro makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerine her 7 saat için 1 saat,

f) Bunların dışında kalan;

1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat,

2) Atölye ve lâboratuvar öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 12 saat için 1 saat,

3) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları rehber öğretmenlerine 3 saat,

daha ders yılı süresince ek ders ücreti ödenir.

Bu madde uyarınca ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders saatlerinin hesabında küsurlar dikkate alınmaz.

Sınav Görevi

Madde 12- Kapsama dahil okul ve kurumlarda yapılan bekleme, sorumluluk, dışardan bitirme, final, ortalama yükseltme, meslekî formasyon, adaylık eğitimi ve seviye tespit sınavları ile Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenci adayları için yapılacak sınavlarda; sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri ders görevi sayılır ve her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenir.Ancak, bir ders yılında 12’den fazla sınav komisyon üyeliği, 15’den fazla sınav gözcülüğü görevleri için ücret ödenmez. Aynı kişiye bir sınavda, komisyon üyeliği ve gözcülük ücreti birlikte ödenemez.

Belleticilik Görevi

Madde 13-Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.Ancak, bir günde 3’den fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

Akşam Sanat, Spor ve İzcilik Okulları ile Açık Öğretim Kurumları Yönetici ve Öğretmenleri

Madde 14- Yaygın Eğitim Enstitüsü,Meslekî ve TeknikAçık Öğretim Okulu, spor ve izcilik okulları, il eğitim araçları ve donatım merkezleri (akşam sanat okulu) müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları ile açık öğretim kurumları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine 18 saat ek ders ücreti ödenir.

İşletmelerde Meslek Eğitimi

Madde 15-İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okullarda öğrencilerin iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemekle görevlendirilen koordinatör öğretmenlere, haftada 8 saati geçmemek üzere okul yönetimince öğrenci sayısı, işletmelerin okula uzaklığı gibi kıstaslar esas alınarak belirlenecek miktarda; çıraklık eğitim merkezlerinde, aday çırak ve çırakların iş yerlerindeki uygulamalı eğitimini izlemekle görevlendirilen öğretmenlere, haftada 8 saati geçmemek üzere her 4 çırak adayı veya çırak için 1 saat, haftada okutabilecekleri azamî aylık ve ek ders görevi karşılığı ders saatleri toplamı içinde kalmak koşuluyla ek ders görevi verilebilir .Bu dersler “işletmelerle iş birliği” adıyla gösterilir.

Ders Dışı Eğitim Çalışmaları

Madde 16-Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azamî 6 saat ek ders ücreti ödenir.Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 8’ini geçemez.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenir. Etkinlik programları, okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Okulda Bulunma Zorunluluğu

Madde 17-İlköğretim okullarında yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.

Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi

Madde 18-Ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlamak, geliştirmek, incelemek, araştırmak; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak; makine, teçhizat ve ders aracı üretmek üzere Bakanlıkça görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile belirli bir projede çalışan uzmanlara, görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu süre içinde haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde görevlendirmelerde bir takvim yılında 6 ayı geçen süreler için ödeme yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirme

Madde 19- Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere branş derslerini dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile branştan yeterli sayıda öğretmen bulunmayan dersleri en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyük şehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Millî eğitim müdürleri; aylık ve ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, o okul veya kuruma en son atanan öğretmenden başlamak suretiyle aynı veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyük şehirlerde büyük şehir belediyesi) içinde kalmak kaydı ile branşlarında öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve izlemek zorundadır.

Aynı belediye sınırları içinde, branşında aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler diğer branşlardaki öğretmenler ile 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

İlköğretim okullarında; resim, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi, lâboratuvar derslerini münhasıran okutan sınıf öğretmenlerinden, aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini kendi okullarında dolduramayanlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Eşit Dağıtım

Madde 20-Ders niteliğinde yönetim, ders dışı hazırlık ve plânlama ve 14 üncü maddeye göre verilen ek ders görevi saatleri ile okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin ek ders görevi saatleri haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır.Eşit dağıtılamaması hâlinde fazla miktarlar pazartesi ve cuma günlerine eklenir.

Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller

Madde 21- Bu Esaslar kapsamına giren öğretmen ve yöneticiler;

a) Millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına öğrencilerle birlikte katıldıkları takdirde bu günlerde,

b) İl düzeyinde kurulan bayram hazırlık komitelerinde görevli yönetici ve öğretmenlere yılda; Ankara,İstanbul ve İzmir illerinde 90, diğer illerde 45 günü geçmemek üzere bu görevlerine ili?kin günlerde,

c) 18 inci maddede belirtilen haller ışında;

1) Bir takvim yılında toplam 300 kişiyi ve görev süresi 6 ayı aşmamak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında geçici görevle görevlendirilenler,

2) Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde görevlendirilenler ile endüstri ve işyerleriyle işbirliği yapan eğitim kurumlarında bu işten sorumlu olanlar bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Branşların Tespiti

Madde 22- Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve kurumlarda hangi dersleri branşları içinde okutabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu’nca belirlenir.

Görevin Fiilen Yapılması

Madde 23- Bu Esaslar kapsamına girenlerin izinli ve raporlu bulundukları günler için ek ders ücreti ödenmez.

Vekâlet Görevi

Madde 24- Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.

Bunun dışında diğer görevlere asaleten atama şartlarını taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders görevi ücreti ödenir.

Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi

Madde 25-a) Bu Esasların 10 uncu maddesinde sayılan yönetici ve öğretmenlere, bu Esaslarla verilen“ders niteliğinde yönetim görevi”,“ders dışı hazırlık ve plânlama görevi”, “ek ders” ile hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri hariç, gerek Bakanlığa bağlı ve gerekse diğer Bakanlık ve kuruluşlara bağlı okul ve kurumlarda hiçbir şekilde ek ders görevi verilemez.

b) Bu Esaslar kapsamına giren öğretmenlere, diğer bakanlık veya kurumlara bağlı okullarla, yüksek öğretim kurumlarında ücretle ders görevi verilebilir. Ancak bu tür görevlendirmelerde verilecek haftalık ücretli ek ders saati sayısı ile kendi okullarında veya dengi okullarda haftada ücretle okuttuğu ek ders saati sayısı toplamı bu Esaslar hükümlerine göre haftada alabileceği azamî ücretli ek ders sayısı toplamını geçemez.

Ancak, yukarıdaki bentlerde belirtilen öğretmen ve yöneticilere, 8 inci maddenin (a)ve (b)bentlere göre verilen ek ders görevleri istisnadır.

Ek Ders Görevini Yapmayanlar

Madde 26-Bu Esaslara göre ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özürü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.

Geçici Madde 1- Bu Esaslarla ilköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcıları için öngörülen“ders niteliğinde yönetim görevi” karşılığı ek ders ücretleri, 4359 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükmü gereğince 04/04/1998 tarihinden geçerli olmak üzere ödenir.

Geçici Madde 2- 439 sayılı KanununEk 1 inci maddesinde 03/04/1998 tarihli ve 4359 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ilköğretim okullarında görevli branş öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmaları gereken haftalık 18 saat ders görevinin 15 saate indirilmesi nedeniyle bu öğretmenlerin 04/04/1998 tarihinden sonra, varsa 15 saatin üzerinde okuttukları ders görevleri ek ders görevinden sayılır. Bunların fiilen okuttukları ek derslere ilişkin ücretleri aynı tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27-Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/01/1986 tarihli ve 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan“Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar” ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28-21/02/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesine göre Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar 01/12/1998 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29-Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür

 

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGESİ İÇİN TIKLAYIN