EĞİTİCİ KOL ÇALIŞMALARI 

 

a ) Tanımı :

Madde 4 - "Eğitici Kol", sözünden okullarda ders saatleri dışında eğitim etkinliklerinden belli bir bölümün gerçekleşebilmesi için ortak ilgileri bulunan istekli öğrencilerin katıldığı ve rehber öğretmen gözetimi altında doğrudan doğruya öğrencilerce yürütülen eğitici kuruluş, 

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m-4)

b ) Eğitici Kolların İşleyişi 

Madde 12- Eğitici çalışmalar okul içinde ve dışında her türlü imkandan yararlanılarak eğitici kollar vasıtasıyla yürütülür:

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -12 ) -4)


Madde 13- Eğitici kolların tür ve sayıları; öğrencilerin istekleri de göz önünde tutularak, okulların çevrenin şan ve imkanlarına göre öğretim yılı başında öğretmenler kurulunca tespit edilir. Gerekirse yıl içinde yeni kollar kurulabilir.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -13 ) -4)

Madde 14- Rehber öğretmenler ders yılı başında öğretmenler kurulunca görevlendirilir. Gerektiğinde bir eğitici kolda birden fazla öğretmen görevlendirilir.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -15 ) -4)

Madde 15- Eğitici kol çalışmalarını yöneten öğretmenlerin görevi genel bir gözetim ve denetimden ileri gitmez; işlerin planlanması ve yürütülmesi öğrencilere bırakılır.
Eğitici kolların başkanlarını kolda görev alan öğrenciler, kendi aralarından seçerler.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -15 ) -4)

Madde 16- Öğretim yılı içerisinde, herhangi bir sebeple, öğretmen sayısında değişme olursa okul müdürü gerekli düzenlemeyi yapar.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -16 ) -4)

Madde 86 - Öğrenci kollarının başkanlarından meydana gelen Kurula, Öğrenci Yönetim Kurulu adı verilir. Bu Kurul, Öğretmenler Kurulunca seçilecek bir kılavuz öğretmenin yönetiminde okuldaki eğitsel kol çalışmalarını düzenler.

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 86 ) 

Madde 87- Kolların tür ve sayıları, temsilcileri ile çalışma bölümleri okulların durum ve ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Bu kollar ve temsilcilerle ilgili özel yönetmelikler, temsilci öğrencilerinin de katılması ile düzenlenerek öğretmenler kurulunca incelenir ve onaylanır. Kolların kurulup işlemesinde aşağıda gösterilen hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

a) Öğrenci temsilcilikleri, müdür yardımcılarından ya da öğretmenlerden birisinin yönetimine verilir. Gerek bu öğretmen ya da müdür yardımcısı, gerekse öteki öğretmenler ve yöneticilerin okul işlerinin işleyip yürütülmesi işinde her zaman bu temsilcilerin yardımlarına başvurmaları ve ödevlerini yapıp yapmadıklarını her vesile ile denetlemeleri gerekir.

b) Kollarda çalışacak öğrenciler, serbestçe öğrenciler tarafından seçilmeli ve her kol bir öğretmen ya da müdür yardımcısının ya da öğretmenin ödevi genel bir gözetmeden ileri gitmemeli, işlerin yürütülmesi, ortaya konulup başarılması öğrencilere bırakılmalıdır.

c) Öğrenci temsilciliklerine ve öğrenci kollarına olabildiği kadar çok sayıda öğrencinin katılması sağlanmalıdır.

d) Öğrenci temsilciliklerinde ve öğrenci kollarında ödev alan öğrencilere arkadaşları arasında ayrık bir yer verilmemeli, arkadaşlarına baskı yapmalarına izin verilmemelidir.

e) Kolların para ve hesap işleri ayrı ayrı ve düzenli olarak tutulur ve ilgililerce sık sık denetlenir.

f) Kolların zamanında toplanmaları gerekir. Defter, dosya ve kararlarının düzenli bir şekilde işlenmesi sağlanır.

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 87 ) 

Madde 88 - Kolların toplantı ve çalışmalarının dersler dışında yapılması, kollarda ve temsilciliklerde, nöbet işlerinde ödev alan öğrencilerin derslerden alıkonulmamaları gerekir.

Okula Yazılma, Okuldan Alınma, Uzaklaştırma, Kayıt Silme, Okulu Bitirme ve Türlü Belgeler

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 88 ) 

EĞİTİCİ KOLLAR VE SEÇİMİ :

Madde 85- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ve değişikliklerden sonra 06/06/1983 tarih ve 2140 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği" karşısında uygulama gücünü kaybetmiştir. Bu maddenin yerine işlerlik kazanan Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinin 17. maddesi şöyledir:

"Madde 17- (Değişik, 10/09/1985 tarih ve 18864 sayılı Resmî Gazete öğretmenler Kurulu, ders yılı başında yapacağı toplantıda okulun türüne, seviyesine, imkan ve şartlarına göre, çevre ihtiyaçlarını da dikkate alarak aşağıda belirtilen veya Bakanlıkça uygun görülecek okullara duyurulan kollardan gerekli görülenlerin kurulmasına karar verir.

- Yayın Kolu
- Kültür ve Edebiyat Kolu
- Müzik Kolu
- Resim Kolu
- Folklor Kolu
- Müsamere ve Temsil Kolu
- Kütüphanecilik Kolu
- Yangın ve Diğer Tehlikeleri Önleme Kolu
- Gezi ve İnceleme Kolu
- Okul- İş Yerleri İlişkileri Kolu
- Tutumlu Olma Kolu
- Haberleşme Kolu
- Okul Araç ve Gereçlerini Koruma Kolu
- Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kolu, Çocuk Esirgeme, Yeşilay vb. kollar. ,
- Kızılay Kolu
- Köycülük Kolu
- Sağlık ve Temizlik Kolu
- Toplum Kurallarına Uyma ve Görgü Kolu
- Spor Kolu (oyun yuvası.)
- Havacılık Kolu
- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Tanıtma ve Okul Müzesi Kolu
- Fen ve Teknoloji Kolu
- El Sanatları Kolu
- Fotoğrafçılık Kolu
- Büro Makinaları Bakım ve Tamiri Kolu . - Koleksiyonculuk Kolu
- Bahçe İşleri Kolu
- Ormancılık ve Ağaçlandırma Kolu
- Hayvanları Koruma Kolu
- Turizm ve Tanıtma Kolu
- Trafik Kolu
- İzcilik Kolu
- Hava Gözlem Kolu
- Beslenme Kolu
- Vakıf Kolu
- Satranç Kolu
- Okulu Güzelleştirme Kolu
- Kooperatifçilik Kolu
- Su Ürünleri Kolu
- Pulculuk Kolu
- Halk Eğitimi Kolu
- Sivil Savunma Kolu (Ek: 15/05/1989 tarih ve 233 sayılı TTK)
- Çevre Koruma Kolu (Ek: 31/01/1990 tarih ve 8 sayılı TTK)
- Okuma Alışkanlığı Kazandırma Kolu (Ek; 08/07/1992 tarih ve sayılı TTK)

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 85 ) 

KURULMASI ZORUNLU KOLLAR:

 

1. Kızılay ( Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 1986/15198 )

2. Yeşilay  ( Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 1986/15198 )

3. Kooperatifçilik ( T.D. 2149 , 2291 , 2404 )

4. Sivil Savunma ( T.D. 2336 )

5. Vakıf ( T.D. 2198 )

EĞİTİCİ KOLLARIN ÇALIŞMA USULLERİ

 

Madde 18- Her öğrencinin en az bir eğitici kola katılması esastır. Her öğrenci bir kolun üyesi olmakla beraber; isterse rehber öğretmeniyle haftalık programda kol çalışmalarına tahsis edilen ders saati dışında diğer kolların faaliyetlerine de katılabilir.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -18 )

Madde 19- Eğitici kollardaki bütün görevlerin ve çalışmaların aynı derecede önemli olduğu anlayışı, öğrencilere benimsetilir.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -19 )

Madde 20- Sınıf öğretmenleri, öğretmenler kurulunca belirlenen eğitici kolların adlarını, amaçlarını, görevlerini, öğrencilere açıklar; her öğrenci ilgi duyarak çalışabileceği bir eğitici kolu seçer. Ancak, folklor, müzik ve spor kolları gibi özel yetenek isteyen eğitici kollara öğrenci seçimi yapılırken rehber öğretmenler ile sınıf öğretmeni iş birliği yaparlar.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -20 )

Madde 21- Sınıf öğretmenleri sınıflarından eğitici kollar için oluşturulan öğrenci listelerini rehber öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -21 )

Madde 22- Eğitici kolun ilk genel kurul gündemini rehber öğretmen hazırlar,

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -22 )

Madde 23- Eğitici kolun ilk genel kurulu rehber öğretmen tarafından açılır. Rehber öğretmen, genel kurulu yönetmek üzere, öğrencilerden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreteri açık oyla seçtirerek genel kurul başkanlık divanını oluşturur.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -23 )

Madde 24- Genel kurul başkanlık divanı, eğitici kol yönetim kurulu ile denetleme kurulunun açık oyla seçimini gerçekleştirir.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -24 )

Madde 25- Genel kurulca, aday gösterilen öğrenciler arasından, kolun özelliğine göre 5-7 asıl, 3 yedek üye yönetim kuruluna; 2 asıl, 2 yedek üye de denetleme kuruluna seçilir.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -25 )

Madde 26- Yönetim kuruluna seçilen, asıl üyeler, ilgili rehber öğretmen başkanlığında toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir saymanı gizli oyla seçer.

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m -26 )