EĞİTİCİ KOL İÇ YÖNETMELİK ÖRNEĞİ

      Okulun Adı :

      Eğitici Kolun Adı : Okul Araçlarını ve Gereçlerini Koruma Eğitici Kolu

 

BİRİNCİ BOLUM

      Amaç

      "Okul, Araç ve Gereçlerini Koruma Kolu" İlköğretim Lise ve Dengi Okullar Eğitici Kollar Yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,

      Madde 1- Öğrencilere okulda ve hayatında iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.

      Madde 2- Okul araç ve gereçlerini koruma ve temiz tutmanın önemini, bütün okul öğrencilerine kavratmak.

      Madde 3- Devlet malını korumanın topluma yararlarını kavratmak.

      Madde 4-Bozulan, kınlan bir eşyanın hemen onarılması alışkanlığını kazandırmak.

      Madde 5- Eğitici kol çalışmalarında öğrencilere, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.

      Madde 6- Araç ve gereçleri yerinde sırasında ekonomik olarak kullanmayı öğretmektir.

     

      Kapsam

      Madde 7- Bu iç yönetmelik (.................okulunda) Okul Araç ve Gereçlerini Koruma Kolunun çalışmalarını kapsar.

     

      Genel Hükümler

      Madde 8- Kol bütün üyeleri ile toplantı yaparak çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda; yıllık çalışma programını hazırlayarak Eğitici Kollar Rehber Öğretmenler Kuruluna sunar.

      Madde 9- Kol toplantısı, başkanın çağrısı ile yapılır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

      Madde 10- Kol yönetim kurulu, haftada bir defa toplanarak kol çalışmalarını gözden geçirir.

      Madde 11- Kolun ilk toplantısında; yürürlükte bulunan kol iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi olursa, görüşülür, karara bağlanır. Bu karar kol rehber Öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

      Madde 12- Kol rehber öğretmeni kolun toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır.

      Madde 13- Kolun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.

      Madde 14- Bu Yönetmeliği okul müdürü yürütür.

 

İKİNCİ BOLUM

      Eğitici Kolun Kuruluşu

      Madde 15- Eğitici kol yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...........) öğrenciden oluşmuştur.

      Madde 16-Eğitici kolun rehber öğretmeni (..............................................) dir.

      Madde 17- Genel Kurulca kol yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak başkanlığa, (..........) başkan yardımcılığına (.......), sekreterliğe (.......), saymanlığa (...............) ve üyeliğe de (...........) seçilmişlerdir.

      Madde 18- Kol denetim kuruluna (.......................................) seçilmişlerdir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

      Görevler Eğitici Kol Başkanının Görevleri

      Madde 19- Kolun çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.

     Madde 20- Eğitici kol başkanının görevleri şunlardır:

      a) Kolla ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.

      b) Diğer eğitici kollarla iş birliği yapar,

      c) Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.

      d) Kol çalışmalarım, düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.

      e) Genel Kurulda kolla ilgili eleştirileri cevaplandırır.

      f) Kolla ilgili harcamaları saymanla tespit ederek eğitici kollar yönetim kuruluna bildirir.

      g) Kolla ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 

      Eğitici Kol Başkan Yardımcısının Görevleri

      Madde 21- Eğitici kol başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

      a) Eğitici kol başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

      b) Kolun demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

      c) Başkanın kolla ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

 

      Sekreterin Görevleri

      Madde 22- Sekreterin görevleri şunlardır:

      a) Kararları karar defterine yazarak üyelere İmzalatır.

      b) Kollarla ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

      c) Kolla ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

 

      Saymanın Görevleri

      Madde 23- Saymanın görevleri şunlardır:

      a) Kolun para işlerini yürütür.

      b) Kolun giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Eğitici Kollar Yönetim Kuruluna verir.

      c) Eğitici kolun yıllık gelir- giderleriyle ilgili tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

 

     Eğitici Kolun Çalışma Alanı

      Madde 24- Kol şu alanlarda faaliyetlerde bulunur.

      a) Eğitici kol; gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

      b) Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici Örneklemeler yapar.

      c) Kolun amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

      d) Eğitici kol saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

 

      Kolun Tutacağı Defter ve Dosyalar

      Madde 25- Kol şu defter ve dosyalan tutar:

      a) Toplantı karar defteri,

      b) Gelir-gider defterî,

      c) Harcama dosyası,

      d) Evrak dosyası ve zimmet defteri,

      e) Demirbaş defteri,

 

      Eğitici Kolun Sorumlu Olduğu Kişi ve Kurullar

      Madde 26- Eğitici kol yönetim kurulu.

      a) Okul müdürüne,

      b) Görevli müdür yardımcısına,

      c) Eğitici kol yönetici öğretmenine,

      d) Rehber öğretmenler kuruluna,

      e) Kol başkanlar kuruluna,

      f) Kol genel kuruluna, karşı sorumludur.

 

      Eğitici Kolun İş Birliği Yapacağı Diğer Eğitici Kollar ve Kurumlar

      Madde 27- Okul araç ve gereçlerini koruma kolu şu eğitici kollar ve kurumlarla iş birliği yapar.

      a) Sağlık ve Temizlik Kolu

      b) Yayın Kolu

      c) ......................

      d) ......................

      e).......,.........,..

      f) Yapı Meslek Lisesi,

      g) Kız Meslek Lisesi,

      h) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu,

      ı) .......................

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

         Başkan       Başkan Yard.              Sekreter Sayman               Üye

 

 

 

İncelendi Uygundur

....../....../......

Rehber Öğretmen

İncelendi Uygundur

....../....../......

Okul Müdürü