ÖZEL OKULLAR DIŞINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA

ÖĞRENİM GÖRENLERDEN OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DİSİPLİN YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç :

Madde 1- Bu yönergenin amacı, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören ancak herhangi bir okulda öğrenci olmayan öğrenci ile kursiyerlerin disiplinle ilgili iş ve işlemlerini düzenlemektedir

Kapsam :

Madde 2- Okul öğrencisi olmayan, ancak özel öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenci ve kursiyerlerin disiplin işlemleri ile ilgili işlemleri kapsar

Dayanak :

Madde 3- Bu yönerge;

a- Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin,

b- Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin,

c- Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (MTSK) Yönetmeliğinin

ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Aksi belirtilmedikçe bu yönergede geçen;

a- “Bakanlık”; Milli Eğitim Bakanlığını,

b- “Kurum”; Özel okul dışındaki Özel Öğretim Kurumlarını,

c- “Müdür”; Kurum Müdürünü,

d- “Öğretmen”; Kurumda görevli öğretmen, uzman ve usta öğreticiye,

e- “Öğrenci”; Dershane eğitim-öğretim gören ancak ortaokul, lise ve dengi okul öğrencisi olmayanları,

f- “Kursiyer”; Kurslara devam eden ancak ortaokul, lise ve dengi okul öğrencisi olmayan kişileri,

g- “Disiplin Kurulu”; O kurumda her öğretim yılı başında öğretmen, uzman ve usta öğreticilerden gizli oyla seçilerek teşekkül ettirilen kurulu,

h- “Üst Disiplin Kurulu”; İl merkezlerinde Milli Eğitim Müdürünün veya yerine görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında teşekkül ettirilen kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

Madde 5- Öğrenci ve kursiyerlerden aşağıda yazılı kuralların bilinmesi ve bu yolda davranılması istenir. Bu kurallar sınıfta ve rehberlik çalışmalarında davranış olarak kazandırılır.

a- Doğru sözlü olmak, yalan söylememek.

b- Türk Devleti’nin yasalarına, toplumun ahlak kurallarına ve kurumun düzenine uymak, çevresine iyi örnek olmak,

c- Her zaman ve her yerde öğretmenlerine, yöneticilerine ve diğer görevlilere saygılı olmak.

d- Düşünceleri ayrı da olsa kurumdaki bütün arkadaşlarının kendisi gibi Milletinin ve Cumhuriyetinin bir ferdi olduğunu unutmamak, onları sevip saymak, şahsiyetlerine ve haklarına saygı göstermek.

e- Kurumun eşyasını kendi öz malı gibi korumak.

f- Derslere düzenli devam etmek, çok çalışmak ve iyi işler başarmanın şuuruna varmak, özel öğretim kurumlarından ücret karşılığında eğitim alındığını gözönünde bulundurmak ve bu kurumdan yararlanmak için gayret göstermek.

g- Zararlı, bölücü ve ideolojik akımlara ve faaliyetlere katılmamak.

h- İyi ve nazik tavırlı olmak, kaba söz ve davranışlardan kaçınmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN CEZALARI VE BU CEZALARI

GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

 

Madde 6- Öğrenci ve kursiyerlere verilecek cezalarla, her bir disiplin cezasını gerektiren başlıca davranışlar aşağıda gösterilmiştir.

A- Uyarma ve Kınama :

Uyarma: Öğrenci ve kursiyerlerin davranışlarında kusur tespit edildiğinde, dikkatinin çekilmesidir.

 

Kınama : Öğrenci ve kursiyere cezayı gerektiren davranışta bulunulduğunun ve tekrarından kaçınmasının kesin bir dille ve yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarma ve kınama cezasını gerektiren davranışlar şunlardır;

a- Yalan söylemek ya da iftira etmek.

b- Yönetimin uygun gördüğü kıyafete uymamak.

c- (Kurumda sigara içmemek esastır. Ancak herhangi bir okula devam etmeyen öğrenci ve kursiyerler için idarece ayrı bir oda tahsis edilir. İdarenin gösterdiği özel bölümün dışında sigara içilemez). İdarece belirtilen yerler dışında sigara içmek.

d- Kurumu ve çevresini kirletmek.

e- Kurum içinde görgü kurallarına uymamak.

f- Arkadaşlarına karşı kaba ve saygısızca davranmak.

g- Kurum duvarlarına, sıralarına yazı yazmak.

h- Derslerle ilgili araç ve gereçleri yanında bulundurmamak.

ı-Kuruma geldiği halde derslere ve sınavlara girmemek.

j- Sınavlarda bulunduğu halde sınav cevap kağıdını vermemek.

k- Yöneticilerin izni olmadan derse misafir öğrenci getirmek.

l- Kurum kimlik kartını yanında bulundurmamak, istendiğinde göstermemek ve bu davranışı ve davranışı alışkanlık haline getirmek.

m- Yöneticilerin veya disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.

n- Yönetimce ilan tahtasına asılmış duyuru, program ve benzerlerini kopartmak ya da yırtmak.

o- Ahlak kurallarına uymayan yayınları, film, fotoğraf ve benzeri araçları yanında bulundurmak, dağıtmak, asmak ve kurumu bu amaç için kullanmak.

p- Yasaklanmış her türlü yayını kuruma sokmak.

Disiplin kurulu suçun durumuna göre uyarma veya kınama cezalarından birini verir.

 

B- Kısa Süreli Uzaklaştırma:

Öğrenci ve kursiyerlerin bir günden beş güne kadar (5. gün dahil) kuruma devamına imkan verilmemesi.

(Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında kısa süreli uzaklaştırma cezası alanlar; telafi programına alınırlar)

 

Kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar:

a- Bitirme sınavından önce kurumlarca yapılan sınavlarda kopya çekmek, arkadaşlarına kopya vermek, kopya yapılmasına yardımcı olmak.

b- Arkadaşlarına sözlü olarak sataşmak, sarkıntılık etmek, hakaret etmek veya başkalarını bu davranışlara teşvik etmek.

c- Kurum kitaplığından aldığı kitapları geri vermemek.

d- Kurum içinde veya dışında öğretmenlerine, yöneticilerine, hizmetlilere her ne sebeple olursa olsun kaba ve saygısız davranmak.

e- Hırsızlık yapmak.

f- Kurumda içki içmek veya uyuşturucu madde kullanmak.

g- Öğrenci ve kursiyerlerin kuruma girmelerini engellemek, ders ve ara sınavların yapılmasına engel olmak, bu hususta eylemler düzenlemek.

h- Kurum içinde, dışında öğretmenlerine ve yöneticilerine sataşmak, saldırmak, hakaret etmek, onların görevlerini yapmalarına engel olmak.

ı- Kurum içinde siyasi amaçla propaganda yapmak ve eylem düzenlemek.

j- Herhangi bir siyasi örgüt adına para toplamak.

k- Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayacak eylem düzenlemek.

l- Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü, kişisel veya toplu eylem düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak.

m- Bir başkasının iffet ve namusuna tecavüz etmek veya iffetsizliği sabit olmak.

n- Kurumun bina, eklenti ve donanımlarını, kuruma ait taşınır veya taşınmaz malları kısmen veya tamamen tahrip etmek. (Zarar ayrıca ödetilir).

o- Yasadışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak.

ö- Anayasanın 2. ve 3. maddesine aykırı nitelikte yabancı bayrak, sembol ve rozet taşımak veya kullanmak. Sözlü, yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, bu amaçla marşlar ve sloganlar söylemek. Resim, afiş, pankart taşımak veya benzeri hareket ve davranışlarda bulunmak.

p- “Türkiye’nin Devleti ve Milleti ile bölünmezliği” ilkesine ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıçta belirtilen temel ilkelerine dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, form, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.

 

C- Bulunduğu kurumdan başka bir şubeye uzaklaştırma;

Öğrencinin devam etmekte olduğu kurumdan bu kurumun varsa aynı il içindeki başka bir şubesine nakil edilmesidir.

Bulunduğu kurumdan başka bir şubeye uzaklaştırmayı gerektiren davranışlar:

a- Kurum içinde arkadaşları ile kavga etmek.

b- Kurum yönetimini yanıltıcı ve sahte belge vermek.

c- Dersin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

Başka bir şubesi olmayan kurumlar, bu suçlar için kısa süreli uzaklaştırma cezası verilir.

 

Madde 7- Yukarıda zikredilen suçlardan, Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler (uyuşturucu veya ruhsatsız silah bulundurmak, hırsızlık yapmak, gasp ....... gibi) delilleriyle birlikte adli mercilere bildirilir. Ayrıca kurumlarca gerekli disiplin işlemleri de yapılır.

Madde 8- Bitirme sınavlarında kendi yerine bir başkasını sınava sokan veya başkasının yerine sınava giren öğrenci veya kursiyerler sınav salonundan hemen çıkarılır. Disiplin işlemleri ile birlikte gerekli adli işlemler de yapılır. Söz konusu öğrenci veya kursiyerler bir sonraki sınava da alınmaz ve ikinci sınav haklarını da kullanmış sayılırlar.

Madde 9- 6. maddede sayılanlar dışında kalan diğer disiplin olayları da kovuşturmayı gerektirir. Davranışın niteliğine göre disiplin kurulunca cezalardan biri takdir edilir.

Madde 10- 6, 7 ve 9. maddelerde zikredilen suçları işleyen öğrenci ve kursiyerler suçun mahiyetine göre cezalandırılırlar. Ancak bu tür davranışlarda ısrar edenlerin kurumla ilişkileri kesilir. O zamana kadar ödemiş oldukları ücretler iade edilmez, sonraki ay, gün ve saatler için ödenmiş ücret, senet ve bono var ise iade edilir. Öğrenci ve kursiyer istediği takdirde başka bir kurumda öğrenimine devam edebilir.

Madde 11- Aynı disiplin cezasının verilmesine sebep olan davranışlardan herhangi birinin öğretim yılı içinde tekrarlanması halinde bir derece daha ağır olan bir ceza uygulanır. Disiplin cezası ertelenmez.

Madde 12- 6. maddede sayılan cezalardan uyarma cezası, kurum müdürü; diğer cezalar ise disiplin kurulunca verilir.

Madde 13- Öğrenci ve kursiyere cezayı gerektiren bir davranışından dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez.

Madde 14- Disiplin kurulunca verilen cezalar, genel müdürü bulunan kurumlarda Genel Müdür, genel müdürü bulunmayan kurumlarda ise müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 15- Bütün cezalar, müdür tarafından eğitici konuşmalar yapılarak uyarma cezası sözlü veya yazılı, diğer cezalar yazılı olarak bildirilir. 18 ve daha küçük yaştaki öğrenci veya kursiyerlerin velilerine iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ücreti ödenen kursiyerlerin disiplin suçları ayrıca bağlı bulundukları kuruluşlara iadeli taahhütlü mektupla duyurulur.

Madde 16- Uyarma ve kınama cezalarına itiraz edilemez. Diğer cezalar için gerekçe göstermek suretiyle, 15 gün içinde Üst Disiplin Kurulu’na itirazda bulunulabilir. İtiraz, cezanın uygulanmasını geciktirmez. Verilen ceza uygulanır.

Madde 17- İtiraz halinde Üst Disiplin Kurulu’nca istenen belgeler gönderilir.

Madde 18- İşlemden kaldırılan soruşturma dosyaları en az iki yıl saklanır.

Madde 19- Özel öğretim kurumlarında eğitim görenlerden okul öncesi olanlar ile öğrenci etüt eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere Ortaokul ile Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

 

Madde 20- Disiplin kurulu, okulların açılıp kapandığı tarih esas alınarak her öğretim yılı başında o kurumda görevli öğretmen, uzman ve usta öğreticiler arasından gizli oyla seçilecek iki öğretmen, uzman veya usta öğretici ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı tarafından kurulur.

Yapılan seçimde oyların eşit çıkması halinde seçim bir kez daha yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen görev alır. Kıdemlerinin de yıl olarak eşit olması halinde kuraya başvurulur.

Üyelikler için aynı şekilde iki tane de yedek üye seçilir.

Disiplin kurulunun üyelerinin görevi yenisi kuruluncaya kadar devam eder.

Kadrolu öğretmen sayısı altı veya daha az olan kurumlarda ücretli öğretmenler de oylamaya katılabilirler ve üye seçilebilirler.

Kurum müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özürü bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar.

Madde 21- Disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra da iki de yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü yahut izinli bulunması halinde bu üyelik sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

Disiplin kurulu gerektiğinde bilgi almak üzere ilgilinin dersine en fazla giren öğretmen veya usta öğreticilerden birini toplantıya çağırabilir.

 

Madde 22- Asıl ve yedek üyelerin boşalması nedeniyle disiplin kurulunun kurulmaması halinde açık bulunan üyelikler için hemen yeniden gizli oyla seçim yapılır.

Madde 23- Disiplin kurulunun başkanı müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısıdır. Bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir öğretmen kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda birinci yedek üye toplantıya katılır.

Madde 24-Kurumda idareci,öğretmen, uzman ve usta öğretici sayısı üçten az ise; disiplin kuruluna ait iş ve işlemleri kurum müdürü tarafından yürütülür.

Madde 25-Disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

a)Disiplin kurulu kurum müdürünün havale edeceği disiplin olaylarını inceler. 6. Ve 7.maddelerde belirtilen cezaları gerektiren davranışlar hakkında karar verir.

b) Disiplin kurulu kurumun düzen ve disiplini hakkında görüşmeler yapar ve karar alır.

Ferdi olmayan (Gayri Şahsi) genel disiplin işlemlerinin görüşüldüğü toplantılarda (varsa) kurumun rehberlik servisi ilgilileri de bulunur. Bu toplantılarda aşağıda yazılı ve benzeri hususlar üzerinde görüşülür.

 1. Disipline aykırı davranışların nedenlerini incelemek ve bunların ortadan kaldırılma yollarını aramak.

 2.  

 3. Kusurlu öğrencilerin yetiştiği çevre ve genel olarak yaşayışları hakkında bilgi toplamak; eğilimlerini alışkanlıklarını incelemek; bu amaçla kurum rehberlik servisinden, ders öğretmenlerinden yararlanmak ve bunlarla sürekli işbirliği yapmak.

 4.  

 5. Kurumda disiplinsizliği hoş görmeyen bir “ öğrenci ve kursiyer kamuoyu “ oluşturmak ve böylece disipline aykırı davranışta bulunan öğrenci ve kursiyerlerin kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkanlarını araştırmak.

 6.  

 7. Öğrenci ve kursiyerlerin haz duyacakları, onlara başarı hazzını tattıracak faaliyetlerin kurumda yer almasına çalışmak.

 8.  

 9. Disiplin kurulu ;kurum içinde ve dışında milli ve insani bakımdan fazilet oalrak kabul ettiğimiz iyi hareketleri ve derlerinde gayret gösteren öğrenci ve kursiyerleri takdir eder.

 10.  

 11. Her öğretim döneminde en az bir defa toplanarak disiplin işleri bakımından kurumun genel durumunu gözden geçirmek ve alınması gerekli tedbirler hakkında kurum yönetimine tekliflerde bulunmak.

 12.  

 13. Disiplin konusunda incelemeler yapmak, gerektiğinde disiplin hakkında kurum yönetimine görüşünü bildirmek ve tedbirleri almak.

 14.  

 15. Meydana gelen disiplin olaylarının nedenleri ile alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek, öğretim yılı sonunda bir rapor halinde kurum yönetimine sunmak .

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde-26 Bu yönergede yer almayan konularda “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği” nin hükümleri uygulanır.

Madde-27 Disiplin Kurulu tarafından alınan bütün kararlar “disiplin kurulu karar defteri”ne yazılır.

Madde-28 Bu Yönerge ..../...../..... tarihinden yürürlüğe girer.

Madde-29 Bu Yönerge hükümlerini Kurum Müdürü yürütür.

 

 

KURUMUN ADI :

KURUMUN ADRESİ :

BAĞLI BULUNDUĞU İL :

BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE :

 

 

Kurum Müdürü Milli Eğitim Müdürü

 

Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza-Mühür İmza-Mühür

Tarih Tarih