DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE

DEVİR VE TESLİM SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete’de Yayın Tarih ve Sayısı : 03.12.1974 – 15081

I-Kapsam

Madde – 1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 95. maddesi gereğince düzenlenen bu Yönetmelik hükümleri, çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlara uygulanır.

Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli olan süreleri, bu Yönetmelik hükümleri düzenler.

II- Devir ve Teslim Konusu

Madde 2- Yönetmelik hükümleri uyarınca devir ve teslim ile yükümlü bulunanların devir ve teslim işlemlerinin kapsamına giren hususlar şunlardır:

a) Para ve para hükmündeki kıymetler,

b) Ayniyat demirbaş taşınmayan mallar ve bunlara ait belgeler,

c) Pul ve kıymetli evrak, (210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre kıymetli evrak sayılanlar)

d) Tahsil, tediye ve mahsuba esas teşkil eden ve ispata yarayan evrak, kullanılmış veya kullanılmamış makbuzlar,

e) Görevi ile ilgili her türlü evrak, hesap ve defterler,

Yukarıda sayılanları uhdesinde bulunduran Devlet memurları devir ve teslim ile yükümlüdür.

III- Çekilen Devlet Memurlarının Devir ve Teslim Süreleri

Madde 3- Çekilen Devlet memurları, Yönetmeliğin 2. maddesinde sayılanları yerlerine asaleten veya vekâleten atananlara, atama yapılacak memur bulunmadığı, yerlerine atanacak kimse bir aya kadar gelmediği veya yerlerine bir vekil atanmadığı takdirde yetkili amirce görevlendirilecek bir memura hizmetin özelliğine ve kurumca belirtilen esaslara göre 30 günü aşmamak (Yönetmeliğin 4. maddesinde sayılan olağanüstü haller hariç) şartı ile yine yetkili amirince saptanacak süre içinde devir ve teslim etmek zorundadır,

Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların devir ve teslim süresi 30 gün, sayman mutemetlerinin 13 gündür,

IV- Devir ve Teslim Sürelerinin Uzatılması

Madde 4- Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca saptanan devir ve teslim süreleri; savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğranılan yerlerde bir ayı aşmamak şartı ile yetkili amirce uzatılabilir.

V- Devir ve Teslim Sürelerinin Başlangıcı ve Tamamlanması

Madde 5- Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca saptanan devir ve teslim süreleri, çekilen Devlet memurlarının yerlerine asaleten veya vekâleten atananların işe başladığı, atama yapılacak memur bulunmadığı, yerlerine atanacak kimse bir aya kadar gelmediği veya yerlerine bir vekil atanmadığı takdirde yetkili amirce görevlendirilecek memurun bu göreve başladığı tarihten itibaren başlar.

Madde 6- Tespit edilen devir ve teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayanlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini bırakabilir.

Madde 7- Yönetmeliğin 3. ve 4. maddeleri ile tespit edilen sürelerde veya teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim İşlerini tamamlayanların aylıkları; çalıştıkları sürelerle kayıtlı olmak üzere, eski görev yerlerinde kadro tasarrufùndan ödenir·

Madde 8- Çekilme suretiyle görevlerinden ayrılanların, devir ve teslim işlemlerini bu Yönetmeliğin 3. ve 4. maddelerine göre tespit edilen süreler içinde tamamlayamayanlara, fazla çalıştıkları süreler için ayrıca ücret ödenmez

VI-Yürürlük

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümleri yayımı târihinden itibaren yürürlüğe .

VII - Yürütme Yetkisi

Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.