ÖZEL DERSHANE DENETİMLERİNDE

DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

(Ocak 2000-2508 T.D.)

1. Maddi Durum:

1. Kurumda Bakanlıkça onaylı röleve planına uygun yerleşimin yapılıp yapılmadığı, kontenjanı aşmamak kaydıyla yapılan değişiklikler için Yönetmeliğin 22/3. maddesine göre Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınıp alınmadığı;

2. Kurum açma, öğretime başlama izinleriyle ruhsatnamenin alınıp alınmadığı; öğretime ara verilmiş ise yeniden öğretime başlama izninin olup olmadığı;

3. Kurumdaki Atatürk Köşesi ile büro ve dersliklerde Atatürk fotoğrafları, İstiklâl Marşı ve Gençliği Hitabe tablolarının usulünce düzenlenip düzenlenmediği;

4. Yangından koruma tedbirleri ile yangın söndürme araç-gereçlerinin yeterli olup olmadığı,

5. Oda (kurucu,müdür, müdür yardımcısı, Öğretmenler, büro, yardımcı hizmetler, rehberlik servisi, teksir-fotokopi, göze ve kulağa hitap eden araç-gereç), derslik labo-ratuvar ve kitaplığın tertip, düzen, donatım ve temizliği ile kullanış maksadına uygun olup olmadığı;

6. Teneffüshane, WC, lavabo ve pisuarlann ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve temizliğine gereken özenin gösterilip gösterilmediği;

7. Kurum, bölüm, oda ve derslik adlan ile her dersliğe ait öğrenci kontenjanlarının levhalara yazılarak ait olduğu yerlere asılıp aşılmadığı; kurum adının kaşe ve başlıklarda kullanılıp kullanılmadığı;

8. Bir arada bulunan kurumlarda müdür ve büro hizmetleri odaları ile bilgisayar dersliğinin her kurum içn ayn ayrı olup olmadığı;

9. Kantin-depo, arşiv ve dosya odasının tertip, düzen ve temizliğinin yeterli olup olmadığı;

10. İlan panosunun bulunup bulunmadığı;

11. Çeşitli yerlere asılan resim, tablo, harita v.b.'nin eğitim amacının uygun olup olmadığı;

12. Kurum devri, bina nakil veya kapasite artırımı (ek bina ve derslik) yapılmışsa , bunun ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olup olmadığı;

Hususları incelendikten sonra binanın, araç-gereç ve bölümleri ile amacına uygun hizmeti yapıp yapamayacağı konusunda genel bir değerlendirmeye gidilerek sonuca varılacak, gerektiğinde teklif getirilecektir.

2. Büro İşleri:

A) Yazı İşleri:

l. Gelen-giden evrak kayıt defterinin tutulup tutulmadığı, evrakın usulünce kayıt edilip edilmediği, yazışmaların zamanında yapılıp yapılmadığı, evrakın desimal sisteme göre tasnif edilip edilmediği;

2. Geçmiş yıllara ait evrakın yıllara göre tasnif edilerek arşivlenip arşivlenmediği;

3. Teftiş defterinin bulunup bulunmadığı;

4. İstatistik ve ilan dosyasının açılıp ve açılmadığı, ilanların bu konudaki kanun ve yönetmeliğe uygun olup olmadığı;

5. "Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği"ne uygun olarak kurumca düzenlenen iç yönetmeliğin, valilikçe onaylanıp onaylanmadığı,

6. Tebliğler Dergisine abone olunup olunmadığı ve ilgililerce okunup imzalanmasının takip edilip edilmediği;

7. Her yıl ağustos ayı içerisinde hazırlanan yıl sonu raporunun Bakanlığa gönderilip gönderilmediği;

8. Tip yönetmeliğin 97. maddesinde belirtilen "Bilgi Formu"nun her yıl Eylül ayında ilgili Makama gönderilip gönderilmediği;

B) Öğrenci İşleri:

1. Kayıt-Kabullerinin kurumun iç yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı;

2. Kayıtların program türlerine göre süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı, öğrenci kayıt-kabul fişi ve öğrenci takip dosyasının tutulup tutulmadığı;

3. Öğrenci yoklama fişi ve defterinin tutulup tutulmadığı;

4. Derslerin 8.00-20.30 (Yetişkinler için 22.30'a kadar) arasında yapılıp yapılma-dığı;ders saati süresinin tespit edilip edilmediği;

5. Öğrenci sayısının Bakanlıkça kuruma tanınan kontenjanına uygun olup olmadığı, dersliklerde bulunan Öğrenci sayısının dersliğe ait kontenjanı aşıp aşmadığı;

6. Kurum kontenjanından ücretsiz okuyacak öğrencilerin tespitinin, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı;

7. Öğrencilerin dershanelerde takip ettikleri programa göre; seviye tespit, seviye kontrol ve deneme imtihanlarına tabi tutulup tutulmadığı, grupların seviye tespit imtihan sonuçlarına göre sınıflara ayrılıp ayrılmadığı; bu sınavların sadece dershanenin kendi öğrencileri için uygulanıp uygulanmadığı;

8. Dershanede yapılan bütün imtihanlara ait evrakın ayrı ayrı dosyalanarak saklanıp saklanmadığı;

9. Öğrencilere ara karnelerinin düzenlenip düzenlenmediği; sınav sorularının duyurulup duyurulmadığı,

10. Öğrenci kimlik kartlarının düzenlenip düzenlenmediği;

C) Öğretmen-Memur ve Hizmetlilerle İlgili İşler:

1. Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dershane müdürü atama tekliflerinin kurucu tarafından yapılıp yapılmadığı;

2. Müdür yardımcısı, aylık ücretli öğretmen ve stajyer öğretmenlerin atama tekliflerinin dershane müdürü tarafından teklif edilip edilmediği;

3. Ders saati ücretli öğretmenlerin, memur, hizmetli ve diğer personelin atamalarının Valilikçe yapılıp yapılmadığı;

4. Personel sicil defterinin tutulup tutulmadığı, sicil raporlarının mevzuat hükümlerine göre düzenlenerek her yıl süresi içerisinde ilgili makama gönderilip gönderilmediği, şahıs dosyalarının açılıp açılmadığı, bu dosyalarda çalışma izin onayı ile atama ile ilgili gerekli evrakın bir örneğinin bulunup bulunmadığı, atananların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı;

5. Çalışma İzni Bakanlıkça verilecek personelin ön izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği;

6. Görevden ayrılan idarecilerin valilik ve kaymakamlıkça onaylanan ayrılış olur'lannın Bakanlığa gönderilip gönderilmediği

7. Aynı dershanenin birden fazla şubesinde görev verilecek öğretmenler için de onay alınıp alınmadığı;

8. Stajyer öğretmenlerle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatı doğrultusunda yapılıp yapılmadığı, teklif yazılarında stajyerliği tamamlayacağı okul adının belirtilip belirtilmediği;

9. Personelinin izin, rapor ve askerlikle ilgili iş ve işlemelerin usulünce yapılıp yapılmadığı;

10. Çalışanlarla ilgili SSK işlemlerinin zamanında yapılıp yapılmadığı;

11. Sözleşmelerin usulünce yapılıp yapılmadığı; 5.7.1989 gün ve 25534 sayılı genelge ile istenen form 1,2,3'ün ilgili makama gönderilip gönderilmediği;

12. Öğretmenlerin, çalışma izin onaylarında belirtilen dersi okutup okutmadığı ve okuttuğu ders saati sayısının onayda gösterilen miktara uygun olup olmadığı, yapılan değişiklikler için onay alınıp alınmadığı;

13. Kurumda çalışanların kılık ve kıyafetlerinin yönetmeliğine uygun olup olmadığı, öğretmen ve diğer görevlilerin, uygun yaka kartlarını takıp takmadıkları;

14. Yönetici, memur ve diğer personel arasında uygun bir görev dağılımının yapılıp yapılmadığı; ilgililere görevlerinin yazılı olarak tebliğ edilip edilmediği;

15. Uzatma onaylarının zamanında alınıp alınmadığı;

D) Hesap-Ayniyat İşleri

1. Kurucu tarafından kurumun mali bütçesinin her yıl hazırlanıp hazırlanmadığı;

2. Maaş bordrolarının tasnifli bir şekilde bulunup bulunmadığı, bordrolarda gösterilen ücretlerin sözleşmelerdekine uygun olup olmadığı, maaş ve ücretlerin zamanında ödenip ödenmediği; muhtasar beyannamelerin zamanında maliyeye verilip verilmedi, KDV ve sigorta primlerinin her ay yatırılıp yatırılmadığı, dönem bordrolarının dört ayda bir SSK'ya gönderilip gönderilmediği;

3. Öğrencilerden alınan ücretlerin "Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği"ne göre tespit ilan ve tahsil edilip edilmediği;

4. Sınıf mevcutları farklı olsa dahi aynı programı takip eden öğrencilerden, grup-lardaki öğrenci sayısına bakılmaksızın eşit ücret alınıp alınmadığı;

5. Öğrencilerden alınan ücretlerin İlan edilen miktara uygun olup olmadığı, kesilen makbzlann öğrenci kayıt-kabul fişlerine işlenip İşlenmediği;

6. Gelir-giderlerle ilgili defterlerin her mali yıl başında noterliğe tastik ettirilerek tutulup tutulmadığı, dip koçanlı makbuzların muhafaza edilip edilmediği;

7. Kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa ve ocak ayı sonuna kadar mali raporum hazırlanarak Bakanlığa gönderilip gönderilmediği; kurum sermayesinin kurumun amacına uygun olarak işletmeye yeterli olup olmadığı;

8. A, B ve C demirbaş eşya esas defterlerinin tutulup tutulmadığı;

9. Ders ararç gereçleri çeşidinin, Standartlar Yönergesinin 95. maddesine uygun olup olmadığı;

hususlar incelenerek bölüm hakkında genel bir değerlendirmeye gidilecektir. 3. Eğitim-Öğretim Çalışmaları:

1. Öğretim yılı başlamadan önce, yıllık çalışma takvimi ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanıp valilik onayına sunulup sunulmadığı, ders dağıtım çizelgesinde değişiklik olduğu takdirde, yeniden düzenlenip düzenlenmediği; ders dağıtım Çizelgelerinin Kasım-Mayıs aylarında Bakanlığımıza gönderilip gönderilmediği;

2. Dershane hangi öğretim programlarının uygulandığı, bunların öğretime başlama iznine uygun olup olmadığı,bu programların Tip Yönetmeliğin 44-47. maddelerinde belirtilen hükümlere göre düzenlenip düzenlenmediği;

3. Dershanece geliştirilmiş öğretim programlarının bulunup bulunmadığı, bunlar için Bakanlıktan izin alınıp alınmadığı;

4. Öğretmenler kurulunun, gündemi önceden yazılı olarak duyurulmak şartıyla yılda en az iki defa toplanmadığı;

5. Öğretmen kurulu toplantılarında;

a) Eğitim-öğretimle ilgili temel esaslar ile zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan değerlendirme raporlarının görüşülüp görüşülmediği;

b) Eğitim ve öğretimi yönlendirici, problemleri çözüme kavuşturucu uygulanabilir, isabetli kararlar alınıp alınmadığı;

c) Bir Önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçlarının görüşülüp görüşülmediği;

d) Disiplin kurulu üyelerinin usulünce seçilip seçilmediği;

e) Yıllara ve dönemlere göre alınan başarı sonuçlarının karşılaştın l ip karşılaştırılmadığı, alınan kararların Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun, Milli Eğitim Temel Kanununun Amaçlan ile dershanelerin amaçlarını gerçekleştirici nitelikte olup olmadığı;

f) Tutanaklarda öğretmen görüşlerine yeterince yer verilip verilmediği;

6. Tutanakların katılanlarca imzalanıp, dershane müdürünce onaylandıktan sonra dosyalanıp dosyalanmadığı;

7. Zümre Başkanlarınmın Tip Yönetmeliğin 16. maddesine göre görevlendirilip görevlendiri Imediği;

8. Zümre Öğretmenlerinin ayda bir toplantı yapıp yapmadıkları;

9. Zümre öğretmenlerinin, İmtihanlarda birliğin sağlanması bakımından tekniğine uygun soru hazırlanması ve imtihan sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yaptığı toplantılarda her öğrencinin durumunun tek tek ele alınarak basan ve başarısızlıklarına göre yapılacak yöneltmeyi tespit edip etmediği; öğrenci başarısızlık nedenlerinin araştırılıp araştırılmadığı, değerlendirme raporlarının hazırlanıp hazırlanmadığı;

10. Dershane her devre ve grup için zümre öğretmenlerince yıllık (Dönem) planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı;

11. Yıllık planların hazırlanmasında; seviyede tespit imtihanı sonuçlarına göre öğrencilerin bilgi seviyeleri ve basan gösteremediği konuların, öğrenciye istenen davranıştan kazandırmak için esas alınarak bilgi kategorilerinin, öğrencide geliştirecek hedef davranışlann, göze-kulağa hitap eden araç, gereçlerin, Öğretim metot ve ilkelerinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı;

12. Öğretmenlerin yıllık planda belirtilen temel prensipleri uygulamaya dönüştürecek esasları belirleyen günlük planlan yapıp yapmadıklan;

'13. Labaratuvar çalışmalarının bir palana bağlanıp bağlanmadığı ve deney raporlarının hazırlanıp hazırlanmadığı;

14. Öğrencinin kendi kendine öğrenmesine veya öğrendiğinin pekiştirilmesine yardımcı materyaller hazırlanıp hazırlanmadığı;

15. Ölçme ve Değerlendirme Servisinin kurulup kurulmadığı, bu servisin tekniğine uygun soruların hazırlanabilmesi için ilgililere doküman temin edip etmediği; test sorularını derslere,kon ulara ve Ölçmek istediği amaca göre ayırarak soru bankası oluşturulup oluşturmadığı, ölçme ve değerlendirme sonuçlanna göre program geliştirip geliştirmediği;

16. Uygulanan sınavlarla ilgili soruîann program devrelerinin amaçlarını ölçücü nitelikte olup olmadığı;

17. Rehberlik servisinin oluşturulup oluşturulmadığı, Tip Yönetmeliğin 18. maddesine göre her devre için yıllık rehberlik faaliyetleri programının yapılıp yapılmadığı, öğrencilere başarısız oldukları alanda başanlı olmalarını sağlayacak tasiyelerde bulunup bulunulmadığı, devam etmek istedikleri bir üst Öğretim kurumu hakkında-bilgi ve doküman temin edilip edilmediği;

18. Kurs süresince öğrencilere verilecek bir dersin toplam saat sayısının Tip Yönetmeliğinin 40. maddesine uygun olup olmadığı;

19. Disiplin kurulu karar defteri ve ifade dosyasının tutulup tutulmadığı, okul Öğrencisi olmayanlar için bir Disiplin Yönergesinin hazırlanarak milli eğitim müdürlüğünün onayından geçirilip geçirilmediği, okul öğrencileri için (ilköğretim okulu öğrencileri hariç) orta Öğretim Kurumlan ödül ve Disiplin Yönetmeliği, okul öğrencisi olmayanlar için kurumca hazırlanan "Disiplin Yönergesi" hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,

20. Disiplin kurulunun zaman zaman kişisel olmayan toplantılar yapıp yapmadığı, bu toplantılarda öğrencilerin kılık-kıyafet, davranış bozuklukları ve uyacakları kuralların görüşülüp görüşülmediği, alman kararların uygulamaya konulup konulmadığı;

21. Verilen cezaların işlenen suça uygun düşüp düşmediği; öğrencilere, velilere ve okuluna bildirip bildirilmediği;

22. Dershane yöneticilerince Öğretmenlerin yetiştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı;

23. Ders defterlerinin usulünce doldurup öğretmenlerce imzalanıp imzalanmadığı;

24. Öğretmenlerin, okuttuğu derslerle ilgili olarak hazırladıkları yıl sonu raporlarım zümre başkanına verip vermedikleri;

25. Öğretmen nöbet işlerinin usulünce yapılıp yapılmadığı;

26. Sağlık ve diğer zaruri haller dolayısıyla resmi makamlarca alınan tatil kararlarına uyulup uyulmadığı;

27. Denetlenen derslere göre Öğretim düzeyi; (Bu bölümde, denetlenen derslerle ilgili basan dereceleri ve müfetişlerden gelen Önerilere yer verilecektir.)

Hususları incelendikten sonra, uygulanan programlar sonunda öğrencilerin hedeflenen amaçlara uygun olarak yetişip yetişmedikleri, üst kurumlara devam edenlerin sayısı da dikkate alınarak genel bir değerlendirmeye gidilecek, bu arada varsa gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır.

4. Genel Denetimin Değerlendirilmesi:

a) Bu bölümde kurumul çalışmaları genel hatları ile özetlenecek,bölümlerin dgrecelerinin çok iyi seviyeye ulaşabilmesi için yapılması gerekenler açıklanacaktır.

b) Kurumun bir önceki"genel denetim tebliğinde yer alan noksanlıkların giderilip giderilmediği üzerinde durulacak, giderilmeyenlerin sebeplerk araştırılacaktır.

c) Genel denetim sırasında branş müfetişlerince yapılan zümre toplantılarında öğretmenlere gerekli açıklamalarda ve rehberlikte bulunulacaktır,

d) Genel denetim sonunda, denetimde görevli müfgttişlerin, dershanenin yöneticileri ile yaptıkları toplantıda; kurumun işleyişi, eğitim-öğretim konularında tespit edilen olumlu hususların yamstra, noksanlıklar üzerinde de durulacak, bu noksanlıkların, eğitim-öğretimde ne gibi aksaklıklara meydan verdiği açıklanarak nasıl tamamlanacağı hususunda mevzuata dayalı rehberlikte bulunulacaktır.

Toplantı sonunda, dershane yöneticilerine söz verilecek onlardan gelen önerilere de raporda yer verilebilecektir.

5. Yöneticilerin Değerlendirilmesi:

Kurumda görevli genel müdür, genel müdür yardımcısı, dershane müdür ve müdür yardımcılarının her birinin kendi görev ve sorumluluk alanında yaptıkları çalışmalar gözönünde bulundurularak, kendileri hakkında bir değerlendirmeye gidilecektir. (Kurum ve SSK sicil numaralan yazılacaktır.)

Ayrıca, kurumda üstün çalışmaları ile dikkati çeken personel de değerlendirilecektir.