Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

 

OKULLARIN GENEL DENETİMLERİNDE

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR

 

I. MADDÎ DURUM

- Yerleşimin okulun inşaat projesine göre yapılıp yapılmadığı; binadaki tadilâtın onay alındıktan sonra gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

- İdare odaları, rehberlik bürosu, dershaneler, özel derslikler, lâboratuvar, bilgisayar, daktilografi, atölye, arşiv, kitaplık, konferans ve beden eğitimi salonları, eğitici kol çalışma odaları ve spor tesisleri, lavabo, WC, aydınlatma, ısıtma, su tesisatı ile yatılı okullarda ayrıca yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yıkama yeri, banyo, duş, çamaşırhane, depo, ambar ve mütalâa salonları gibi yerlerin ihtiyacı karşılar nitelik ve nicelikte olup olmadığı;

- Lâboratuvar, kitaplık, rehberlik bürosu, özel derslik, atölye, spor tesisleri vb. yerlerde amaçların gerçekleştirilmesini sağlar yeterlikte araç ve gerecin bulunup bulunmadığı; mevcutlann bakım, onarım ve kullanımına özen gösterilip gösterilmediği;

- Telefon, elektrik, su, yakacak ve diğer malzemenin kulammında tasarrufa yeterince uyulup uyulmadığı;

- Yangın söndürme ve yangından korunma talimatının hazırlanarak ilgili yerlere asılıp aşılmadığı, yangın söndürme araç-gerecİnin yeterliliği konusunda yetkili kuruluşlardan rapor alınıp alınmadığı;

- Kaloriferli binalarda, tesisatın özelliğine ve kullanılan yakıtın cinsine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığı;

- Okulun iç ve dış güvenliği ile sabotajlara karşı önlemlerin alınıp alınmadığı, sivil savunma ve koruyucu güvenlik önlemleri ile ilgili levhaların okulun uygun yerlerine asılıp aşılmadığı;

- Elektrik tesisatına ait şemanın, "Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği" ve fennî şartnamesine uygun şekilde yaptırılarak camlı bir muhafaza içerisine alınıp alınmadığı;

- İş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı;

- Okulun yerleşimine, genel temizliğine, mevcut eşya, ders araç-gereçlerinin bakım, tertip ve düzenine gereken ilginin gösterilip, gösterilmediği;

- Okul, bölüm, oda ve derslik adlarının mevzuatına göre yazılarak, uygun yerlere asılıp aşılmadığı;

- Okul girişinin uygun bir yerine; "Okulun tarihçesi", "Genel yerleşim plânı" ve "Kat yerleşim plânları"nın konulup konulmadığı;

- Okul bahçesinin uygun bir yerine, "Atatürk BüsîiTnün yerleştirilip yerleştirilmediği;

- Okul alanının koruma altına alınıp alınmadığı; ağaçlandırma, çimlendirilmesi-nin sağlanıp sağlanmadığı;

- Okuldaki bayrakların bakımı ve düzenli şekilde muhafazası hususunda gerekli titizliğin gösterilip gösterilmediği;

- Atatürk Köşesi'nin genelge ve emirlere uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği; Atatürk'e ait vecizelerin orijinallerine uygun şekilde yazılıp yazılmadığı;

- Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi ile Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki mutfak, servis, kat hizmetleri atölyeleri ile uygulama yerlerinin tertip, düzen ve donatım bakımından yeterli durumda bulunup bulunmadığı;

II. BÜRO İŞLERİ

A. Yazı İşleri

- Gelen-giden evrak kayıtlarına mahsus defterlerle zimmet defteri ve gizli yazılar dosyası ile brifing dosyasının usulüne uygun şekilde tutulup tutulmadığı;

- Resmî yazışmalarda yazım kurallarına uyulup uyulmadığı;

- Sivil savunma dosyası ve Koruyucu Güvenlik Talimatının mevcut olup olmadığı;

- Evrakın muhafaza ve arşivlenmesinin usulünce yapılıp yapılmadığı; istatistikî bilgilerin sağlam verilere dayalı hazırlanıp zamanında ilgili mercie gönderilip gönderilmediği;

B. Öğrenci, Öğretmen, Memur ve Hizmetlilerle İlgili İşler

a) Öğrenci İşleri

- Öğrenci kayıtlarının mevzuatına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı;

- Künye, tasdikname, sınıf geçme defterleri ile öğrenci dosyalarının düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı;

- Öğrenci nakillerinde, "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Ait Yönerge" esaslarına uyulup uyulmadığı;

- Öğrenci devam-devamsızlıklarının yönetmeliğine uygun şekilde takip edilmesi suretiyle, kayıtlarının tutulup tutulmadığı;

- Dönem not cetvellerinin temiz ve doğru bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği;

- Kanaat notlarının tespiti ile bu notların defterlerine işlenmesinin yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığı;

- Müzik, Beden Eğitimi ve Daktilografi derslerinden muaf tutulan öğrencilerle ilgili işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığı;

- Mezun öğrencilerin "Takip Bürosunca" takip edilip edilmediği, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince iş yerlerinde ve okullarda yapılan beceri eğitimi ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenip düzenlenmediği;

- Diploma, öğrenim belgesi, kurs, çalışma ve bitirme belgesi, tasdikname, yoklama fişleri, özür tezkeresi, rapor, kayıt silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili iş ve işlemlerin usulünce yürütülüp yürütülmediği; mezun öğrenci sayısına göre diploma harç paralarının yatırılıp yatırılmadığı;

b) Öğretmen, Memur ve Hizmetlilerle İlgili İşler

- Öğretmen, memur ve diğer personel için usulüne uygun devam-devamsızlık, rapor-izin takip ve sicil defterlerinin tutulup tutulmadığı;

- Öğretmen ve personele ait şahsî evrakın kişisel dosyalarının ilgili bölümlerine konulup konulmadığı;

- Yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin işe başlayış ve ayrılışlarının ilgili makamlara zamanında bildirip bildirilmediği; ders dağıtım çizelgelerinin ve yapılan değişikliklerin ilgili makamda bulunacak şekilde zamanında gönderilip gönderilmediği;

- Aday öğretmenlerin mevzuatı doğrultusunda yetiştirilmeleri hususunda gerekli çabanın gösterilip gösterilmediği;

- Yönetici, memur ve diğer personel arasında iş bölümünün, görevlilerin değişmesi halinde devir,teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

- Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin vb. yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılıp yapılmadığı;

- Teftiş defteri ve dosyasının mevcut olup olmadığı;

 C. Hesap ve Ayniyat İşleri

a) Hesap İşleri

- Bütçe teklifinin gerekçeli olup olmadığı; ödenek defterlerinin tutulup tutulmadığı;

- Satın alma, muayene teslim alma ve sayım komisyonlarının kuruluş ve çalışmalarının usulünce yürütülüp yürütülmediği; verile emirleri ile eklerinin düzenli olarak dosyalanıp dosyalanmadığı;

- Ücretle okutulan dersleri gösterir aylık müfredat cetvellerinin kayıtlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı;

- Maaş ve ücret bordroları ile özel gider İndirimine ait bordroları mevzuat doğrultusunda düzenlenip düzenlenmediği;

- Kayıtların bilgisayara yüklenmesi halinde, bu bilgilerin silinebilme ve karışması ihtimaline karşı gerekli önlemlerin belirlenip belirlenmediği;

- İşletmelerde 3308 sayılı Kanun'a göre meslek eğitimi gören öğrenciler için yaşlarına uygun asgarî ücretin % 50'si üzerinden sigorta priminin SSK'na yatırılıp yatırılmadığı;

b) Ayniyat İşleri

- (A), (B) ve (C) demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerinin (A) İcmal, (B) Yardımcı, (C) Periyodik Eserler eksiksiz tutulup tutulmadığı, kayıtların zamanında yapılıp yapılmadığı;

- Her malî yıl başında demirbaş eşya ile ambar-depo sayımının yapılıp yapılmadığı; makine ve teçhizatın atıl durumdan kurtarılması için önlemler alınıp alınmadığı, ihtiyaç fazlası eşyanın ihtiyacı olan okullara devri için gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı;

- Kullanılmaya ve yoğaltılmaya mahsus eşyanın, tutulan ayrı bir deftere kaydının yapılıp yapılmadığı;

- Demirbaş eşya üzerine numaralarının yazılıp yazılmadığı, ilgili bölümlere demirbaş eşya listelerinin asıhp aşılmadığı; demirbaş eşyanın ilgililerine tesliminin ve devir teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

- Okul demirbaşına kayıtlı eşyanın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, bu konuda gereken özenin gösterilip gösterilmediği;

c) Döner Sermaye İşleri

- Döner sermaye çalışmalarının, okulun bünyesine uygun olarak, mevcut mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği; defter ve belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği;

- 2489 sayılı Kanunu'a göre döner sermaye saymanı ve ayniyat memurunun kefalete bağlanıp bağlanmadığı;

- Döner sermaye sorumlularının görevden ayrılmaları halinde devir teslim iş ve işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

- "Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinde Uygulanacak Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Plânı Uygulama Esaslan'nda belirtilen defter ve belgelerin tutulup tutulmadığı;

- İşletmelerin (1) yıllık faaliyetleriyle ilgili idare hesaplan ve belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa, Sayıştay Başkanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na görderilip gönderilmediği;

- Ambar ve depo memuru tarafından düzenlenecek ilk madde ve malzeme, yarı mamul malzemeler listesi ile stok defleri kayıtları arasında mutabakatın bulunup bulunmadığı;

- Kasada tutulan nakilin kasa limitlerine uyup uymadığı;

- Atölyede kullanılan ilk madde ve malzemenin imalât ve maliyet pusulalarına tam olarak geçirilip geçirilmediği; bu miktarların atölye hesabından düşülüp düşül-mediği;

- Atölyelerde üretilen işlerle ilgili maliyet tespitlerinin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığ;

- Fatura, kasa, tahsil, kasa tediye ve mahsup fişlerine müteselsil sıra numarası verilerek onaylanıp onaylanmadığı;

- Kurum alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve takiplerinin yapılıp yapılmadığı;

- Öğrencilerin bilgi ve becerileri dikkate alınarak döner sermaye faaliyetlerinde

münavebeli olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıkları, gelişen piyasa ve sanayinin talebine uygun olarak yetişebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılıp kazandı-nlmadığı;

- "Millî Eğitim Bakanlığı'nın 24/01/1995 gün ve 190 sayılı Onaylarında yer alan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Plânı Uygulama Esaslan"na uyulup uyulmadığı;

III. ÖĞRETİM DURUMU

A. Plânlama İle İlgili Çalışmalar

a) Zümre Öğretmenleri Toplantıları

Öğretim yılının başlaması öncesinde, branş öğretmenlerinin iştirakiyle yapılan ve gündemi eğitim-öğretim plânlaması olan toplantıda;

- Bir önceki ders yılı Öğretim çalışmalarının değerlendirilip değerlendirilmediği; Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme çalışmalarında okul genelinde birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulacak öğretime ilişkin plânlama için isabetli kararların alınıp alınmadığı;

Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri ve ders öğretim programlarını esas almak suretiyle;

- Ders konularının özel amaçlan belirlenerek, uygulanacak yöntem ve teknikler, öğrencileri motive edici kararların alınması; diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliği, müfredatın koordinasyonu, ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, öğrenci bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak yazılı yoklama sorularının basitten zora sıralanması, sayı, kapsam, nitelik ve test uygulaması ile ilgili uygulama birliğinin sağlanması yönünde kararların alınıp alınmadığı;

- Okul genelinde eğitim-öğretim bakımından öğrencinin rolü ve sınıftaki etkinliği konusunda uygulama birliğini sağlayacak kararların alınıp alınmadığı;

- Okul ve çevre imkânları iyi bir şekilde değerlendirilerek yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin isabetli biçimde plânlanıp planlanmadığı; bu İhtiyaç duyulan araç-ge-reç ve dokümanların sağlanması yönünde önerilerin getirilip getirilmediği;

- Uygulamalı öğretimin önemi bakımından; fizik, kimya, biyoloji vb. branşlarda-ki öğretmenlerin okulun lâboratuvan-atölye; tüm öğretmenlerin de okul kitaplığı ile çevre imkânlarım dikkate alarak okutacakları konularla ilgili yapılması gerekli deney, gezi, gözlem ve uygulamaların dökümünü yapıp yapmadıkları;

- Konuların ağırlıkları üzerinde durularak zamanlamaya esas alacak kararların alınıp alınmadığı;

- "Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi"nde belirtilen hususlara ders konulan arasında bağlantı sağlayıcı görüşlerin tespit edilip edilmediği;

b) Plânlar

- Yıllık plânların hazırlanması öncesinde, bir önceki yıl uygulamaları ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususları bir bütün olarak değerlendirmek ve zümre toplantısındaki kararlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeni plânlama için bir ön hazırlığın yapılıp yapılmadığı;

- Genel amaçlara bağlı kalınarak, konu ve bölümlerin özel amaçlarının belirlenip belirlenmediği;

- Konuların özelliğine göre uygulanacak yöntem ve tekniklerin isabetli şekilde tespit edilip edilmediği;

- Yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin kullanılacak araç-gerecin, diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne gibi bir iş birliğine gidileceğinin açıklanıp açıklanmadığı ve uygulamaların plânlanan esaslara göre yürütülüp yürütülmediği;

- Yapılması kararlaştırılan Öğretim etkinliklerinin plânlara yansıtılıp yansıtılma-dığı;

- Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile ilgili olarak belirlenen esasların plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı; B. Diğer Faaliyetler

- ÖğrencİJerİn okul-çevre imkânlarına, ilgi, istek ve yeteneklerine göre geliştirmeleri ve belirli alanlarda ilerlemeleri için, sınıf öğretmeni, veli ve Öğrencinin katılımı ile okumak istedikleri alan/bölüm ve seçmeli derslerin belirlenip belirlenmediği;

- Ders yılı içerisinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için döneminde veya yaz

tatilinde yetiştirme kurslarının açılıp açılmadığı, bu konudaki çalışmaların yönetmeliğine uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

- Derslerin ve koordinatörlük görevinin öğretmenlere dağıtımında isabetli hareket edilip edilmediği;

- Haftalık ders programlarının hazırlanmasında pedagojik esaslara ve haftalık ders çizelgelerine uyulup uyulmadığı;

- Gerek zümre toplantılarında alman kararlar ve gerekse plânlarda yapılan düzenlemeler istikametinde uygulamalara yer verilip verilmediği ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilere bulundukları sınıf seviyesine uygun bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılıp kazandırılmadığı;

- Okulda bulunmayan ders araç-gerecİ için İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi ile iş birliği yapılarak temini yoluna gidilip gidilmediği;

- Okul kitaplığının, programların işlenişinde öğrenci ve öğretmenlerce yararlanılacak nitelikte kaynak ihtiva edip etmediği;

- Okuldaki idareci ve öğretmenlerin yararlanabilecekleri nitelikte bir mevzuat kitaplığının oluşturulması yönünde çaba sarfedilip sarfedilmediği;

- Aynı dersi okutan Öğretmenlerin her sınav sonunda alınan sonuçlan mukayese etmek ve sınıflar arasında bilgi düzeyi farklılıklarını önlemek için soruların tespiti, ölçme ve değerlendirmelerin objektif kriterlere göre bütünlük içerisinde yapılması gibi uygulama sağlayıcı çalışmalar yapıp yapmadıkları;

- Yetiştirme ve hazırlık kurslarının yönergesine uygun yapılıp yapılmadığı;

- Okulların yıllara göre başarısını ve mezunlarının bir yüksek öğretim kurumuna girme durumunu, hangi iş alanlarında İstihdam edildiklerini belgelere dayandırarak tespit etmek ve bunları tablo ya da grafiklerle göstermek, elde edilen sonuçlardan yararlanmak suretiyle de öğretimi geliştirici önlemler almak biçiminde çalışmaların yapılıp yapılmadığı;

- Ders yılı sonunda, Öğretmenlerce düzenlenen ders kesimi raporlarında, derslerin planlandığı biçimiyle bitirilip bitirilmediği şeklindeki açıklamalar yanında, konuların işlenişinde karşılaşılan problemlerin ve bunların bir sonraki öğretim yılı içinde tekrar etmemesi için alınması gerekli önlemlerin açık bir şekilde belirtilip belirtilmediği;

- ßşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve uygulamalarla ilgili resimler ile değerlendirme çizelgelerini ihtiva efen bir 'İş Dosyası" tutulup tutulmadığı; bu dosyanın yıl sonu beceri sınavında değerlendirilip değerlendirilmediği;>/font>

- 3308 say>/font>ılı Kanun uyarınca, okul-çevre, okul-iş yer ilişkilerinde gerekli düzenlemenin yapılarak sürekliliğin sağlanıp sağlanmcdığı;

- İşletmelerde sözleşme şartlarına uygun meslek eğitimi yapılıp yapılmadığı; koordinatör öğretmenlerin okul ile işletme arasında koordinasyonu sağlayıp sağlamadıkları, varsa aksaklıkların giderilip giderilmediği;

- Öğretim programlarının asgarî % 80'i oranında meslek eğitimi yaptırılmayan işletmelerdeki öğrenciler için işlenmeyen konuların tespit edilerek Telâfi Programının uygulanıp uygulanmadığı;

- Öğretim alanında, bilim ve teknolojideki gelişmeler takip edilerek, okulun amaçları doğrultusunda öğretime aktarılması ve öğrencilerin meslekî konularda çevre ile ilişki kurmalarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığı;

- İşletmelerde beceri eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin yetiştirilmeleri hususunda işletmelerle iş birliği yapılıp yapılmadığı;

- Çevrenin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, yetişkinlere yönelik meslek kurslarının düzenlenip düzenlenmediği;

IV. EĞİTİM ÇALIŞMALARI

A. Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu Çalışmaları

- Disiplin kurulunun usulüne göre teşkil edilip edilmediği; ferdî toplantılar yapılarak bu toplantılarda, yönetmeliğin de sıralanan hususların da görüşülüp görüşülmediği;

- Öğrenci disiplin olaylarının disiplin kuruluna usulünce yansıtılıp yansıtılmadığını; alınan kararlar ve terilen cezaların işlenen suçlara uygun olup olmadığı

- Uygulanan ödül ve cezaların öğrenci dosyalarına işlenip işlenmediği; velilere tebliğ edilip edilmediği;

- îlgili defterlerin işlenmesi ve dosyaların tutulması hususlarının düzenli şekilde yapılıp yapılmadığı;

- Dönem sonu ek ders kesiminde öğretmgnler kuruluna sunulmak üzere gerekli raporların hazırlanıp hazırlanmadığı;

- Onur kurulunun kuruluş ve çalışmalarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı;

- Öğrencilerin kılık, kıyafet ve davranışları ile okulun genel disiplin durumunun istenen düzeyde bulunup bulunmadığı;

B. Rehberlik ve Eğitici Kol Çalışmaları

- Öğretim yılı başında, yıl içerisinde sürdürülecek rehberlik ve eğitici kol çalışmaları İle ilgili olarak, okul ve çevre imkânları da göz Önünde bulundurulmak suretiyle bir genel plânlama yapılıp yapılmadığ ve uygulamaların bu plânlama doğrultusunda sürdürülüp sürdürülmediği;

- Rehberlik hizmetleri Okul Yürütme Kurulunun oluşturulup oluşturulmadığı ve bu kurulun Öngörülen toplantıları yapıp yapmadığı, kurul ile sınıf öğretmenleri arasında uyumlu bir çalışma ortamı sağlanıp sağlanmadığı;

- Öğrenci tanıma tekniklerinin uygulanması, problem tespiti ve bunlann giderilmesi ile ilgili yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığı; bu çalışmalar değerlendirilerek belirlenen sonuçların öğrenci kişisel dosyalarına eksiksiz şekilde işlenip işlenmediği;

- Rehberlik çalışmaları İle ilgili olarak yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanıp hazırlanmadığı;

- Kurulmaları zorunlu olan Kızılay, Yeşilay, Kooperatifçilik, Sivil Savunma, Vakıf, Spor Kolu vb. kolların kurularak etkinliklerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

- Eğitici kollarla ilgili yıllık çalışma programlarının ve yönetmeliği olmayan kollar için iç yönetmeliklerinin hazırlanması, programda öngörülen etkinliklerin gerçekleştirilmesi, faaliyet sonuçları ile ilgili rapor hazırlanmasında öğrencilerin yeterince etkin olup olmadıkları;

- Kültürel etkinlikler çerçevesinde Öğrencilere, millî, manevî ve kültürel değerlerimize bağlı kalmak, millî birlik bilinci ve Türk olmanın gururunu duyma, vatan, millet ve bayrak sevgisi gibi hasletlerin kazandırılıp kazandırıl madiği;

- Atatürk Haftası ile diğer anma günleri ve törenlerle ilgili etkinliklerin yeterli düzeyde bulunup bulunmadığı; bu çalışmalara İlişkin dokümanların düzenli bir şekilde dosyalanıp dosyalandığı;

- Bayrak törenlerinin, Türk Bayrağı Tüzüğü ve Eğitici Çalışmalar Yönetmeli-ği'nde öngörülen şekilde yapılıp yapılmadığı;

C. Diğer Faaliyetler

- Öğrenci ve öğretmen nöbet işlerinin okulun bünyesine uygun şekilde yürütülmesi suretiyle, kayıtlarının tutularak varsa aksamalann giderilmesi yönünde çalışma yapılıp yapılmadığı;

- Okul-Aile Birliği ve Koruma Derneğinin kurulup kurulmadığı; eğitime olumlu katkılarının olup olmadığı; gerekli defter ve kayıtların usulünce tutulup tutulmadığı;

V. ÖĞRETMENLER KURULUNUN ÇALIŞMALARI

- Toplantıların, önceden belirlenen ve öğretmenlere duyurulan bir gündem dahilinde yapılıp yapılmadığı;

- Bir önceki toplantıda alman kararlarla ilgili uygulama sonuçlarının değerlendirilip değerlendirilmediği;

- Toplantılarda, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve okulun kuruluş amacına uygun çalışmalar yapılarak kararların alınıp alınmadığı;

- Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve derse geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili olarak gerekli görüşmelerin yapılıp yapılmadığı;

- Okulun araç-gereç ve diğer imkânlarının çevre imkânları ile bütünleştirilmesi ve bunların öğretime kanalize edilmesi yönünde görüşmeler yapılarak gerekli kararlara yer verilip verilmediği;

- Okul eşyası ile ders araç-gerecinin, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması, Öğrencilere de bu yönde iyi alışkanlıklar kazandırılması yönünde görüşmeler yapılıp yapılmadığı;

- Eğitim-öğretim ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerin belirtilmesi suretiyle açıklamalarda bulunulup bulunulmadığı;

- Okulun özelliğine göre komisyon ve kurullara gerekli seçimlerin yapılıp yapılmadığı;

- Derslere göre öğrenci başarı durumunun ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle başarıyı olumsuz yönde etkileyen nedenler ve giderilme çareleri üzerinde durularak gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı;

hususlarda denetimlerini sürdürürler.