İÇİNDEKİLER:

1. Danışman Öğretmen

2. Koordinatör Öğretmen

3. Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları

1.DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

ı) Koordinatör Psikolojik Danışman: Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini koordine etmekle yükümlü psikolojik danışmanı,

t) Danışan: Rehberlik ve araştırma merkezine, merkezin hizmetlerinden yararlanmak üzere başvuran, okul veya ilgili kurum ve kuruluşlardan gönderilen öğrencileri veya bireyleri,

 

Tanımlar (Aşağıdaki tanımlardan okul türü ile ilgili olan tanımlar yazılacaktır.)
Madde 5-
Bu Yönetmelikte geçen;
"Danışman Öğretmen", okul idaresince sorumluluğu kendisine verilen öğrencileri ilgi, istek ve becerileri doğrultusundaki derslere ve alanlara yönlendiren, alınacak derslerin ve kredilerin uygun dönemlere dağılımını sağlamak amacıyla öğrenci ve veliyle yakın bir iş birliği yapan, öğrencinin okul idaresi, öğretmen ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenleyen ve yürüten öğretmeni,

 

2.KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN

Koordinatör Rehber Öğretmen
(ÖOÇY) Madde 25-
Koordinatör rehber öğretmen çalışmalarında gizliliğe önem vererek "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğf'nin kendisine verdiği görevleri yapar.
Bu Yönetmelikde belirtilen servislerden, genel müdürden, okul müdürlüğünden öğretmenlerden ve diğer ilgililerden kendisine intikal eden konularda gerekli inceleme ve araştırmayı yapar.
Koordinatör rehber öğretmen, her öğretim yılı başında ilgililerle iş birliği yaparak "Öğretim Yılı Veli-Öğrenci Rehber Öğretmeni hazırlar.
Bu rehberde asgarî
a) Okulun vakit çizelgesine,
b) Öğretmen ve idareci listesine,
c) Memur listesine,
ç) Sınıfın rehber öğretmenleri listesine,
d) Eğitici kollar listesine,
e) Öğretmen ile veli görüşmesi tarih yer ve zaman çizelgesine,
f) Ara sınav tarihleri listesine,
g) Öğrenci ve velinin bilmesi gereken mevzuata, yer verilir.

Tanımlar

(RHY) Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

ı) Koordinatör Psikolojik Danışman: Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini koordine etmekle yükümlü psikolojik danışmanı,

Koordinatör Psikolojik Danışmanın Görevleri

(RHY) Madde 49 — Koordinatör psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile okul yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı okulun rehberlik programlarını ve çalışma raporlarını onaylanmak ve birer örneğini rehberlik ve araştırma merkezine gönderilmek üzere okul müdürüne iletir.

c) Uygulanan rehberlik programları, gerçekleştirilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri etkinliklerine servis elemanı olarak fiilen katılır.


Koordinatör Rehber Öğretmenin Görevleri
(RHY) Madde 31-
Koordinatör rehber öğretmen aşağıdaki görevleri yapar.
a) Rehberlik bürosu ile okul idaresi arasındaki koordineyi sağlar.
b) Rehber öğretmenlerle birlikte okul rehberlik programını ve programın yıllık uygulama plânını hazırlayarak okul müdürünün tasdikine sunar.
c) Uygulanmakta olan rehberlik programının ne ölçüde gerçekleştiği hususunda öğretmenler kuruluna bilgi verir.
d) Rehberlik programı gereğince çevre ilişkilerini plânlar!
e) Okuldaki rehberlik uygulamalarını değerlendirir ve bu konuda okul müdürüne tekliflerde bulunur.
D Okulda yapılacak her türlü test, araç-gereç vb. çalışmaları plânlar.
g) Ders yılı sonunda rehberlik uzmanları ile toplantı yaparak gelecek yıl için toplu dosya, araç-gereç, test ve diğer ihtiyaçları tespit eder ve bunlann temini için gerekli tedbirleri alır.
h) Psikolojik tedavi görmesi gereken öğrencileri ilgili sağlık kurumlarına gönderir.
ı) Uygulamaların gerektirdiği yer araç ve gereçlerin sağlanması ve kullanılması için okul müdürüne teklifte bulunur. v
i) Okullardaki rehberlik çalışmalarına fiilen katılır. '
j) Öğretim yılı sonunda uygulanan rehberlik faaliyetlerini, meydana gelen aksaklıkları, gelecek öğretim yılında rehberlik faaliyetleri için gerekli ihtiyaçları ve bu konu ile ilgili tekliflerini belirten bir rapor hazırlayarak okul müdürüne verir.
k) Rehberlik saatlerinde üzerinde durulacak konuların özetini okul müdürüne ve sınıf öğretmenlerine verir.

3. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇALIŞMALARI

Şube Rehber Öğretmeni

(İKY) Madde 87- Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde bir rehber öğretmen görevlendirilir,

Şube rehber öğretmenleri "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği"nde sınıf rehber öğretmen için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Şube rehber öğretmeni okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur.

(LOY) Madde 58 - Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:

c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler, bu sınıftaki çocukların, ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıfın çocuklarının okul içi ve dışındaki durumları, davranışları; çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Okul müdürlüğü ile bu hususta sıkı bir iş birliği yaparlar. (Öğretmenlere, eğitimini üzerlerine aldıkları sınıflarda, elden geldiği ölçüde fazla ders verilir.)

Tanımlar

(RHY) Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

k) Sınıf Rehber Öğretmeni: Eğitim-öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren ilköğretim kurumlarında şube rehber öğretmenini, orta öğretim kurumlarında ise sınıf öğretmenini,

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

(RHY) Madde 51 — Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.

b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.

e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

İlköğretimde 1'inci sınıftan 5'inci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.