COĞRAFYA DERSİ ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

Tebliğler Dergisi :2104

4.COĞRAFYA DERSLERİNDE:

Türkiye Coğrafyası İçine Giren Konular İşlenirken:

a.Türkiye'nin dünyadaki yeri ve önemi konusunda,yurdumuzun bugünkü sınırlarının Atatürk'ün önderliğinde yapılan Milli Mücadele sonunda çizilmiş olduğu ve coğrafi konumu itibariyle etratejik önemine değinilmeli;ayrıca, Türkiye'nin komşu olduğu Ortadoğu Ülkeleri arasında gerek ekonomi,gerekse kültürel alanlardaki üstünlüğünün Atatürk İnkılabının bir sonucu olduğu belirtilmelidir.

b.Karadeniz bölgesi konusunda,Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı'nın başlamış olduğu vurgulanmalı;Havza ve Amasya Tamimlerinin kapsam ve sonuçlarına değinilmeli; Kastamonu'dan bahsederken de şapka ve dolayısıyla kılık kıyafet değişikliklerinden söz edilmelidir.

c.Marmara böl«esi konusunda,Boğazların önemine ve Lozan Antlaşmasının bu konudaki sonuçları ile daha sonra Boğazlara yeni bir statü  getiren Montreux Sözleşmesine yer verilmelidir.

ç.Ege bölgesi konusunda,Kurtuluş Savaşı'nda bu bölgede yapılan muharebeler ile sonuçlarından bahsedilmelidir.

d.İç Anadolu bölgesi konusunda,Sivas Kongresi ve önemi,Atatürk'ün Ankara'ya gelişi,Sakarya Meydan   Muharebesi Ankara'nın başkent oluşu ve Büyük Millet Meclisinin açılışı üzerinde durulmalıdır.

e.Akdeniz bölgesi konusunda,Atatürk'ün Hatay'a verdiği önem ve Hatay'ın Anavatana katılmasına değinilmelidir.

f.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri konularında,Erzurum Kongresi ile bu Kongrede alınan kararların önem ve sonuçlarına yer verilmeli;ayrıca,bu yöre halkının Milli Mücadele sırasındaki kahramanlıkları, Kahramanmaraş ve Gaziantep örnekleriyle açıklanmalıdır.

-Türkiye’de nüfus ve nüfus yapısı konusunda,Atatürk'ün eğitim ve öğretime verdiği önem,yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi ve Okuma-Yazma Seferberliği üzerinde durulmalıdır.

Türkiye ekonomisi konusunda da,Lozan Barış Antlaşması ile kapitilasyonların kaldırılması ve bunun ekonomik yönden sonuçları açıklanmalıdır.Atatürk'ün tarım ve endüstriyel alanlardaki gelişmelerin gerekliliği hususundaki görüşleri belirtilmeli ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan şeker ve dokuma fabrikaları gibi endüstriyel kuruluşlara örnekle yer verilmelidir.

Ülkeler Coğrafyası İçine Giren Ünite ve Konular İşlenirken:

a.Siyasi Gelişmeler konusunda,İkinci Cihan Savaşı'ndan sonra dünyada barış ve güvenliği sağlamak amacı ile kurulan kuruluşlar anlatılırken Atatürk'ün "Yurtta Sulh,Cihanda Sulh" ilkesi açıklanmalıdır.

b.Asya ve Afrika Ülkeleri konularında,bu kıtalardaki bağımsızlık savaşı veren; Fas, Tunus, Libya, Irak, Pakistan gibi devletlerin Atatürk'ün yolunu izledikleri,Atatürk ve Türk İnkılaplarından esinlendikleri; böylece, Atatürk'ün yalnız Türklerin önderi olmayıp dünya devletlerine de örnek bir lider olduğu belirtilmelidir.

Tebliğler Dergisi :2488

DERS: COĞRAFYA

SINIF

HEDEFLER-

DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

9

Hedef: Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemini

  Değerlendirebilme                

 

Davranışlar:

Türkiye’nin dünya

Üzerin deki yerinin önemini açıklama

2-Türkiye’nin dünya üze rindeki yerinin diğer ülkelerle olan ilişkilerine etkisini açıklama.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

 

*Türkiye’nin jeopolitik önemi

Türkiye’nin jeopolitik durumu nun önemli olması

Stratejik bakımdan dünyanın kritik bir bölgesinde olması

Avrupa ve Asya arasında bir köprü teşkil etmesi

Karadeniz ve Akdeniz ararsın daki  su yollarına egemen olması Petrol kaynaklarına yakın olması

Dünya güç dengesini etkileyen  bir noktada bulunması

*Güçlü Türkiye’nin arzlanmayışı

Türkiye’nin zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olması

Ekonomik gücünün gelişmekte olması

Halkın hızlı sosyo-ekonomik kalkınma ve modernleşme konu sunda sürekli bir istek ve güce sahip olması

 

 

 

       Bu hedef ve davranışlar öğretim programının

“Türkiye’nin Dünya Üzerindeki yeri ve Önemi” konusunda kazandırılacaktır.