Kurumların Çalışma Takvimleri

Mesleki Çalışmalar ve Hizmet İçi Eğitim

YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

Yıllık çalışma takvimi

Madde 14-Özel okullarda, Resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla beraber, Bakanlıkça kabul edildiği takdirde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt-kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir. (23.6.1985/18790 S.R.G.)

Okulöncesi eğitim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüd eğitim merkezlerinde çalışma takvimleri kendi yönetmeliklerine göre düzenlenir.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Sağlık ve diğer zaruri haller dolayısıyla resmi makamlarca alınan tatil kararlarına bütün özel öğretim kurumları da uymak zorundadırlar.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği )

Madde 6 -

c)Özel okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla beraber, okul müdürlüğünce hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takvimi de uygulanabilir

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 6/c )

 

İŞ VE TATİL GÜNLERİ

İş ve Tatil Günleri

“Madde 59- Orta öğretim kurumlarında, ders yılı süresi 180 iş gününden az olamaz. Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili Ocak-Şubat aylarında iki hafta süreyle yapılır. Yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren başlar.

Öğretim yılının başlaması, yarı yıl tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir.Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanacak çalışma takvimi, millî eğitim müdürlüklerince düzenlenir ve valilik onayı ile yürürlüğe konur.

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre okul ve işletmelerde meslek eğitimi yapılan meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında bu süre “Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitim Yönetmeliği” esaslarına göre belirlenir.

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 59 )

Ders Yılı :Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan ve en az 180 iş gününü kapsayan süreyi, ifade eder.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-5/l )

Okul Öncesi Eğitim Kurumları

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışma Esas ve Usulleri
Madde 7-
Kurumlarda çalışma esas ve usulleri,
a) (Değişik: 27/08/1999-23799 s.R.G.) Anaokulları ve uygulama sınıflarında 8.00-18.00 saatleri arasında tam gün eğitim yapılır. Okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs yapılmaz.
Günlük çalışma süresi toplam 10 saattir. Günlük eğitimin başlama ve bitiş zamanı illerin ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak, millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile düzenlenir.
Ayrıca, okul öncesi eğitim kurumlarında tam gün eğitimin yanı sıra okulun fizikî kapasitesi, velinin isteği ve çocuk sayısı dikkate alınarak valiliğin uygun görüşü ile anaokulları ve uygulama sınıflarında bir grup tam gün eğitim yaparken diğer grup yarım gün eğitim yapabilir.
Ana sınıflarında ise; bağlı bulundukları okulun tam gün veya ikili öğretim şekillerine göre çalışma saatleri düzenlenir. Ana sınıflarında görevli öğretmen bir günde eğitiminden sorumlu olduğu çocuk grubunun okulda bulunduğu saatlerde eğitim etkinliğine katılmak zorundadır.
Ana sınıflarında aynı çocuk grubuna aynı süre içinde birden fazla öğretmen görevlendirilmez.
b) Kurumlarda bir gruptaki çocuk sayısının 20'den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ana sınıflarında bu sayı öğretmen ve okulun fizikî kapasitesi dikkate alınarak 25'e çıkartılabilir.
c) Kurumların eğitim yılı süresi, en az 180 iş günü esas alınmak suretiyle il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve valilikçe onaylanan yıllık çalışma takvimi ile belirlenir.
ç) Kurumlarda, çocuk sayısının en az 20 olması ve istekli öğretmenin bulunması halinde, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile yaz tatilinde de eğitime devam edilir.

d) (Değişik: 27/08/1999-23799 s.R.G.) Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, bağımsız anaokulları ve uygulama sınıflarında görev yapanlar, bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak, eğitim etkinliklerine katılırlar.

( Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 7 )

DERSHANELER :

 

Çalışma Saatleri

Madde 42- Dershanelerde günlük öğretim, saat 08-00 ile 21.00 arasındaki süre içinde yapılır. 18 yaşından büyük ve okul öğrencisi olmayanlar için bu süre saat 22.30’a kadar uzatılabilir.

Ders saatinin süresi, 40 dakikadır.

Grupların haftalık ders programlarına, okula devam eden öğrenciler için hafta içinde bir günde 4, hafta sonunda bir günde 6 saatten fazla ders konulmaz.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 42 )

Öğretim Yılı Süresi

Madde 43- Dershanelerde öğretim yılı süresini belirleyen çalışma takvimi, okulların öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak her program için ayrı ayrı olmak üzere kurum müdürünce hazırlanır.

Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar.

Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar.

Çalışma takvimi, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konur.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 43 )

Yüksek Öğretime Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlık Programı

Madde 44- Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bütün derslerden program düzenlenebileceği gibi, yalnız bir veya birkaç dersten de yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 44 )

İlköğretim Okulundan Sonra Bir Üst Okulun Giriş Sınavlarına Hazırlık Programı

Madde 45- İlköğretim okullarından sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

Bu programa devam eden öğrencilere, devam ettikleri okullarla birlikte ara tatili verilir.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 45 )

Ara Sınıf Takviye Programı

Madde 46- İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında takviye programlar uygulanabilir.

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında bulunan öğrencilerin devam etmeleri için düzenlenecek program dönemleri, okullardaki öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında dershane müdürünün uygun göreceği bir tarihte başlar, öğretim yılı sonuna kadar devam eder. Dershane müdürü bu programa katılacak öğrencilerin ders saat sayısını, öğrencinin okuldaki ders durumuna göre belirler.

Öğretim yılının bitiminden sonra bu programlar açılmaz.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 46 )

Diğer Sınavlara Hazırlık Programı

Madde 47- Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarca işe alınacaklar için yapılacak sınavlara veya her türlü sınavlara hazırlama programlarını uygulayan dershanelerde bu sınavlara uygun derslerin yer aldığı programlar düzenlenebilir.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 47 )

 

ÖĞRENCİ YURTLARI

Madde 52 - Kurumların, yıllık çalışma raporu ve işletme bütçesi ile iş ve finansman programı, her yıl Kasım ayında, birisi bakanlığa iletilmek üzere iki nüsha olarak hazırlanır ve mahallin en büyük mülki amirlığine sunulur.

( Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m  - 52 )

 

 

MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

 

a ) Öğretmenlerin İşbaşında Eğitimi:

Öğretmenlerin İşbaşında Eğitimi

Madde 71-Kurumlar öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca öğretmenler Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitim kurslarına katılırlar. Öğretmenler zümre başkanlarının verecekleri konularda, inceleme ve araştırma yaparak rapor hazırlarlar. Her öğretmen yıl sonunda dersi ile ilgili işlediği konular ve konuların işlenişinde geri kalmışsa sebepleri ile birlikte öğretimde karşılaştığı güçlükleri ve bu güçlüklerin çözümü üzerine görüşlerini ihtiva eden bir rapor hazırlayarak ilgili okul müdürüne verir

( Özel Öğretim Kurumları Çerçeve Yönetmeliği m - 71 )

 

b ) Öğretmenlerin Hizmet İçi Yetiştirilmesi:

VI-Öğretmenlerin Hizmet İçi Yetiştirilmesi:

Madde 48-Öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilmeleri maksadıyla kurslar ve seminerler düzenlenir.

     Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren kurumlarca açılır;bunlara devam ederek yeterli krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun belge veya diploması verilir.

    Milli Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerler devam edenlerden başarı sağlayanlara belge verilir.Bu belgelerin,öğretmenlerin atama,yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değerlendirileceği yönetmelikle düzenlenir.

( Milli Eğitim Temel Kanunu m - 48 )

c ) Hizmet İçi Eğitim:

Hizmet İçi Eğitim

Madde 12- Bu okullarda hâlen görev yapanlar ile yeni atanan öğretmenler, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Öğretim yılından itibaren Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanılığınca her yıl hizmet içi eğitime alınırlar. Gerektiğinde bu amaçla yurt dışına da gönderilirler. Hizmet içi eğitimle ilgili programlann yapılması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Bilim Danışma Grubundan yararlanır. Bilim Danışma Grubu bu konuda Üniversite ile eş güdümü sağlar. Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı hizmet içi eğitiminde başarısız olanlann durumunu Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

( Fen Liseleri Yönergesi m - 12 )

Dershaneler  Hizmet İçi Eğitim:

Hizmetiçi Eğitim

Madde 49- Kurum, öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Ayrıca yönetici ve öğretmenler, valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitim kurslarına katılırlar

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 49 )