MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGE

Tebliğler Dergisi - CİLT:63

HAZİRAN 2000

SAYI:2513-EK

    Amaç

    Madde 1- Bu Esasların amacı;

    a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,

    b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının,

    c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin

    belirlenmesidir.

    Dayanak

    Madde 2- Bu Esaslar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 3- Bu Esaslar, resmî ve özel okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas alanların, alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

    a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 

    b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

    c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

    d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

    e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

    f) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,

    g) Aylık karşılığı ders: Öğretmenlerin alanları ve yan alanları ile ilgili olarak ekli çizelgede "Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" bilgi başlığı altında gösterilen dersler ile hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirildikleri dersleri,

    h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin atamalarına esas olan lisans düzeyindeki öğrenimlerini,

    ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin yüksek öğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenimlerini,

    j) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile belirlenen alanlarda, alana yakın lisans programı mezunları için açılan pedagojik formasyon ve alan derslerinin alındığı programı

    ifade eder.

    Öğretmen olarak atamaya esas alanlar, yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutulacak dersler

    Madde 5- Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı, öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler, ek çizelgede belirtilmiştir.

    Öğretmenlerin atama kararlarına, mezun oldukları yükseköğretim programı ile bu programa göre alan ve varsa yan alanları yazılır. Birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek yükseköğretim programı mezunlarının atanabilecekleri alanlar birlikte yazılır. Bu durumda bulunan öğretmenler, gereksinim duyulduğunda isteklerine bakılmaksızın, bu alan öğretmenliklerinden herhangi birisinde görevlendirilebilir veya atanabilirler ve görevlendirildikleri veya atandıkları kurumlarda benzeri öğretmenler gibi değerlendirilirler.

    Öğrenim şartı

    Madde 6- Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibariyle ve bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir. 

    Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

    Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden biri için yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, pedagojik formasyonu olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu durumda ilgililerin adaylık dönemi içinde pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alınır.

    Atamada öncelik

    Madde 7- Öğretmen atamalarında dikkate alınacak öncelik sırası aşağıdaki şekildedir:

    a) Eğitim fakültesi mezunları. 

    b) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim programı dışında olmakla birlikte ek çizelgede yer verilen ve karşılarında (*) işareti bulunan yükseköğretim programlarından mezun olup Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler ile Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği sonucunda düzenlenen sertifika programını (Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Rehber Öğretmenliği Sertifika Programları vb.) bitirenler.

    c) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim programı dışında kalan yükseköğretim programlarından mezun olmakla birlikte atanacağı alana ait derslerden yeteri kadar kredi aldığını belgelendiren Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler.

    İngilizce öğretmeni açığının, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programını bitirenlerden karşılanamadığı durumlarda, ek çizelgede yer alan ve yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun olanlar da İngilizce öğretmeni olarak atanabilirler.

    Yukarıdaki öncelik sıralamasında belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olup, alanlarında lisans üstü öğretim görenler, bitirdikleri yükseköğretim programına göre yer aldıkları sıranın bir üstünde değerlendirilir.

    İlköğretim öğretmenliği programlarından mezun olanlar öncelikle ilköğretim kurumlarına atanırlar.

    Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunlarının atamaları

    Madde 8- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunlarının öğretmen olarak atanabilmeleri için, lisans eğitimindeki kredilerinin en az % 30'u kadar kredinin, atanacağı alana ait derslerden alınmış olması gerekir.

    Fazla başvuru

    Madde 9- Atama yapılacak kadro sayısından daha fazla başvuru olması halinde, ilgili mevzuatında belirtilen seçim yöntemine göre atama yapılır.

    Aylık karşılığı okutulacak dersler

    Madde 10- Öğretmenler, atandıkları alanın "Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan ve alan seçmeli dersleri olmak üzere, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar. 

    Dersi kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler

    Madde 11- Dersi kaldırılan ya da istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın atanabilirler. 

    Bu şekilde atanamayan öğretmenlerin Bakanlıkça öğretmen gereksinimi duyulan ve kendi alanına yakın olan bir alanda hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri sağlanır.

    Yeni konulan dersler

    Madde 12- Yeni konulan derslerin veya meslek alanlarının, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlardan karşılanamaması durumunda, hangi yükseköğretim programı mezunlarından karşılanacağı Kurulca belirlenir.

    Öğretmen gereksiniminin karşılanamaması

    Madde 13- Öğretmen gereksinimi ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlarla ilgili dersler, Kurulca belirlenen veya hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlere aylık karşılığında okutturulur.

    Sertifika programlarına alınacaklar

    Madde 14- Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile düzenlenen sertifika programlarına ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı Kurulca belirlenir.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 15- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Talim ve Terbiye Kurulu' nun 12/08/1998 tarih ve 173 sayılı Kararı ile değişik 21/06/1996 tarih ve 218 sayılı Kararı yürürlükten kalkar.

    Geçici Madde 1- Bu Esaslarla yürürlükten kaldırılan Kararlar kapsamında mezun oldukları yükseköğretim programları itibariyle herhangi bir eğitim kurumu öğretmenliğine atanmış olanlar, yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Esaslarla belirlenen durumlarına uygun alan öğretmenliğine öncelikle atanırlar. Ancak, gereksinim halinde daha önce atanabilir durumda oldukları alan/kurum öğretmenliğine atamalarına da devam edilir.

    Geçici Madde 2- Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yükseköğretim programı mezunları gibi değerlendirilir.

    Geçici Madde 3- Öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları dışında olmakla birlikte ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olup Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen en az 21 kredilik pedagojik formasyon eğitimini bitirenlerin atamaları, 7 nci maddenin birinci fıkrası (c) bendinden sonra gelen öncelik sırasında değerlendirilir.

    Geçici Madde 4- Alanları dışında sınıf öğretmenliğine, yabancı dil öğretmenliğine ve benzeri diğer alanlara atamaları yapılanların, atandıkları alandaki öğretmen gereksiniminin karşılanmış olması ve kendi alanlarında da gereksinim duyulması durumunda ilgili mevzuatına göre alanlarına atamaları yapılabilir. Bunlardan ek çizelgede yer verilmeyen yükseköğretim programlarından mezun olanlar için ayrıca, düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim programında başarılı olma koşulu aranır.

    Madde 16- Bu Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17- Bu Esasları Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 

 

   

SIRA NO

ATAMASINA ESAS 
OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK
ÖĞRETİM PROGRAMI

AYLIK KARŞILIĞI
OKUTACAĞI DERSLER

1

Beden Eğitimi

 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 2. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu (Lisans) (*)

 3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (*)

 • Beden Eğitimi

 • Spor

 • Trafik ve İlk Yardım Eğitimi

 • Sağlık Bilgisi

 • Spor ve Beslenme

 • İnsan Anatomisi

 • Grupla Çalışma Teknikleri

 • Halk Oyunları

 • Spor Psikolojisi

 • Antrenman Bilgisi

 • Spor Yönetimi ve Organizasyon

 • Beden Eğitimi ve Spor alanının diğer dersleri

 • 2

  Besin/Gıda Teknolojisi-
  Ev Yönetimi ve Beslenme

  1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği

  2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

 • Besin/Gıda Teknolojisi

 • Gıda Analizi

 • Besin Kontrol ve Analizleri alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Beslenme alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Ev Yönetimi - Beslenme (Bütün alanların)

 • Kurum Beslenmesi

 • Mutfak

 • Kat Hizmetleri

 • Servis Hizmetleri

 • Gıda

 • Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri

 • Pastacılık ve Kurum Beslenmesi alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Kafeterya İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Yat Kaptanlığı alanlarının Beslenme grubu dersleri 

 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)

 • 3

  Bilgisayar

  1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**)

  2. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü (Lisans) (*) (**)

  3. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**) 

  4. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

  5. Bilgisayar Öğretmenliği

  6. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

  7. Bilgisayar Mühendisliği (*)

  8. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)

  9. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)

  (**) Meslekî ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına 
  atanamazlar.

 • Bilgisayar

 • Bilgisayar (Yazılım)

 • Bilgisayar (Donanım)

 • Bilgisayar Bakım ve Onarım İşletme

 • Bölümlerin teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Diğer alanların Bilgisayar alanı ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 4

  Biyoloji

  1. Biyoloji Öğretmenliği

  2. Biyoloji Bölümü(*)

 • Biyoloji

 • Biyoloji ve Sağlık Bilgisi

 • İleri Biyoloji

 • Sağlık Bilgisi

 • Fen Bilgisi

 • Bilim ve Teknoloji

 • Bilgi Teknolojisi

 • Araştırma Teknikleri

 • İnsan Anatomisi

 • İş Eğitimi (Tarım)

 • Çevre ve İnsan

 • 5

  Coğrafya

  1. Coğrafya Öğretmenliği

  2. Coğrafya Bölümü (*)

 • Coğrafya

 • Türkiye Coğrafyası (Fizikî)

 • Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

 • Ülkeler Coğrafyası

 • Sosyal Bilgiler

 • Jeoloji

 • Çevre ve İnsan

 • Turizm

 • 6

  Deri Teknolojisi

  1. Deri Teknolojisi Bölümü (*)

  2. Kimya Mühendisliği (*)

  3. Kimya Öğretmenliği

  4. Kimya Bölümü (*)

 • Deri Teknolojisi

 • Deri İşletmeciliği (Dericilik)
  Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

   

 • 7

  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

  1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği

  2. İlâhiyat Fakültesi (*)

  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
  İmam Hatip Lisesi meslek dersleri

  8

  Diş Protez

  1. Diş Hekimliği (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 9

  Döküm

  1. Döküm Öğretmenliği

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • İzabe, Metalurji, Heykel ve Kuyumculuk gibi alanların Döküm alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 10

  Elektrik

  1. Elektrik Öğretmenliği

  2. Elektrik Mühendisliği (*)

  3. Elektrik -Elektronik Mühendisliği (Elektrik Alanı) (*)

 • Elektrik

 • Elektrik Tesisatçılığı

 • Bobinajcılık

 • Bakım ve Onarım Elektrikçiliği

 • Asansörcülük Bakım ve Tamirciliği

 • Elektromekanik Taşıyıcılar

 • Elektrikçilik

 • Oto Elektrik

 • Soğutma Havalandırma

 • Elektrikli Ev Aletleri Onarım meslek alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Diğer alanların Elektrik alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Elektrik Bilgisi (Bütün alanların)

 • Teknik ve Meslek Resmi

 • 11

  Elektronik/Telekominikasyon

  1. Elektronik Öğretmenliği

  2. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

  3. Elektronik Mühendisliği (*)

  4. Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Elektronik Alanı) (*)

  5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

 • Elektronik / Telekominikasyon

 • Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımı

 • Endüstriyel Elektronik

 • Telefon ve Telekominikasyon Tesisat Tamirciliği

 • Radyo - Televizyon Tamirciliği

 • Tıp Elektroniği

 • Elektro Mekanik Taşıyıcılar, Gemi Elektroniği ve Haberleşme

 • Kontrol ve Strümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda

 • Radyo-Televizyon, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği, Bilgisayar Donanımı alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri ile diğer alanların Elektronik ve Telekominikasyon alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 12

  El Sanatları

  1. Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

  2. Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği

 • Deri, Yapma Bebek ve Dokuma Üretim Tasarımı alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 

 • Trikotaj

 • Kuyumculuk Teknikleri ve uygulaması (Atölye)

 • El Sanatları

 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)

 • 13

  Felsefe

  1. Felsefe Grubu Öğretmenliği

  2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

  3. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

 • Felsefe

 • Sosyoloji

 • Mantık

 • Psikoloji

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

 • Felsefe Tarihi

 • Bilim tarihi

 • İnsan İlişkileri

 • Demokrasi ve İnsan Hakları

 • Estetik

 • Eğitim Psikolojisi

 • 14

  Fen Bilgisi

  1. Fen Bilgisi Öğretmenliği

 • Fen Bilgisi

 • Yan alan dersi

 • Fizik

 • Kimya

 • Biyoloji

 • Trafik ve İlk Yardım Eğitimi

 • İş Eğitimi (Tarım)

 • Tarım

  1. Fizik Öğretmenliği

 • Fen Bilgisi

 • Fizik

 • Fizik Uygulamaları

 • Bilgi Teknolojisi

 • Araştırma Teknikleri

 • İş Eğitimi (Tarım)

 • Tarım

  1. Kimya Öğretmenliği

 • Fen Bilgisi

 • Kimya

 • Kimya Uygulamaları

 • Bilgi Teknolojisi

 • Araştırma Teknikleri

 • İş Eğitimi (Tarım)

 • Tarım
   

  1. Biyoloji Öğretmenliği

 • Fen Bilgisi

 • Biyoloji

 • Biyoloji Uygulamaları

 • Çevre ve İnsan

 • Araştırma Teknikleri

 • Trafik ve İlk Yardım Eğitimi

 • İş Eğitimi (Tarım)

 • Tarım

 • 15

  Fizik

  1. Fizik Öğretmenliği

  2. Fizik Bölümü (*)

  3. Fizik Mühendisliği (*) 

  4. Astronomi ve Uzay Bilimleri (Kredilerinin en az % 30 unu Fizik alanında aldığını belgelendirenler) (*)

 • Fizik

 • İleri Fizik

 • Fizik Uygulamaları

 • Fen Bilgisi

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri

 • Bilim ve Teknoloji

 • Bilgi Teknolojisi

 • Teknik Atölye

 • Araştırma Teknikleri

 • 16

  Gazetecilik

  1. Gazetecilik Bölümü (*)

  2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü (*)

  3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (*)

  4. Halkla İlişkiler Bölümü (*)

  5. Televizyon Gazeteciliği Bölümü (*)

  6. Medya İletişim Sistemleri Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • İletişim Teknikleri ve Uygulaması

 • Radyo TV Haberciliği

 • Okuma ve Anlama Teknikleri

 • Haberleşme Hukuku

 • Basın Ahlâkı

 • İnsan İlişkileri

 • Halkla İlişkiler

 • Hukuk

 • Ekonomi

 • Bilgisayar

 • 17

  Gemi İnşa

  1. Gemi İnşa Mühendisliği (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 18

  Giyim/Hazır Giyim

  1. Hazır Giyim Öğretmenliği

  2. Giyim Öğretmenliği

 • Giyim

 • Hazır Giyim (Konfeksiyon)

 • Deri Hazır Giyim

 • Örme Hazır Giyim

 • Kalıp Üretim

 • Kalite Kontrol

 • Terzilik

 • Kesim

 • Moda Tasarımı

 • Moda Evi Butik (Kadın Terziliği)

 • Trikotaj (Giyim Alanı)

 • Erkek Terziliği

 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)

 • 19

  Güverte

  1. Güverte Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Yat Kaptanlığı alanının Güverte alan dersleri

 • 20

  Güverte Avlama

  1. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 21

  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

  1. İlâhiyat Fakültesi

  2. Arapça Öğretmenliği (*)

  3. Arap Dili ve Edebiyatı (*)

  (*) Bu bölümlerden mezun olanlar imam hatip lisesi meslek derslerinden sadece Arapça dersi öğretmenliğine atanırlar.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersleri

 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

 • Tezhip

 • Hüsn-ü Hat

 • İslâm Tarihi

 • Dinî Musiki

 • 22
   
   

   

  İş Eğitimi
  1.İş ve Teknik Eğitimi

   

  1. Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

  2. İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği

  3. Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı)

 • İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi)

 • Fotoğrafi

 • Yerel El Sanatları

 • Standardizasyon ve Kalite Kontrol

 • 2. Ev Ekonomisi

  1. Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği

  2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

  3. Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)

 • Ev Yönetimi ve Beslenme alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Sağlık Bilgisi

 • 3. Ticaret

  1. İşletme Öğretmenliği

 • İş Eğitimi (Ticaret)

 • Muhasebe Grubu Dersleri

 • Sekreterlik Grubu Dersleri

 • Turizm

 • Standardizasyon ve Kalite Kontrol

 • 23

  Kimya

  1. Kimya Öğretmenliği

  2. Kimya Bölümü (*)

  3. Kimya Mühendisliği (*)

 • Kimya

 • Kimya Uygulamaları

 • İleri Kimya

 • Fen Bilgisi

 • Bilim ve Teknoloji

 • Bilgi Teknolojisi

 • Teknik Atölye

 • Araştırma Teknikleri

 • Seramik Kimyası

 • Kimya, Petro Kimya, Plastik İşleme, Plastikçilik, Lastik Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Besin Kontrol ve Analizleri, Gıda Analizi, Proses alanlarının Kimya alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 24

  Klâsik Ciltcilik

  1. Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

  2. Geleneksel Türk El Sanatları (*)

  3. Cilt (*)

  4. Tezhip (Süsleme) (*)

  5. Eski Yazı (Hat) (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Tezhip

 • Hüsn-ü Hat

 • 25

  Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Güzellik

  1. Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 26

  Kütüphanecilik

  1. Kütüphanecilik Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 27

  Makine/Tesviye/Kalıp

  1. Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmenliği

  2. Kalıpçılık Öğretmenliği

 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • İş Makineleri, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Kuyumculuk, Mikroteknik, CNC Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, Hidrolik Pnömatik Teknolojisi, Ayakkabıcılık alanları ve diğer alanların Makine alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Makine Ressamlığı, Plastik İşleme ile diğer alanların Kalıpçılık ile ilgili alan dersleri

 • Tornacılık

 • Frezecilik

 • Vargel Planyacılık

 • Taşlama ve Alet Bileme

 • Haddecilik

 • Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı

 • Çelikhane İşletmeciliği

 • Büro Makineleri Bakım ve Onarımı

 • Saat Tamirciliği

 • Mermer Teknolojisi

 • Plastik İşleme alanlarının Tesviyecilik alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Diğer alanların Makine/ Tesviye/Kalıp alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri 

 • 28

  Makine Ressamlığı

  1. Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

  2. Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

  3. Model Öğretmenliği

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Diğer alanların Bilgisayar Destekli Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım

 • 29

  Matematik

  1. İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 • Matematik

 • Yan alan dersi

 • Geometri

 • Analitik Geometri

  1. Matematik Öğretmenliği

  2. Matematik Bölümü (*)

  3. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)

  4. Matematik Mühendisliği(*)

  5. Astronomi ve Uzay Bilimleri (Kredilerinin en az % 30 unu Matematik alanında aldığını belgelendirenler) (*)

 • Matematik

 • Geometri

 • Analitik Geometri

 • İleri Matematik

 • Matematik Uygulamaları

 • Meslekî Matematik

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri

 • İstatistik

 • Araştırma Teknikleri

 • 30

  Matbaa

  1. Matbaa Öğretmenliği

 • Matbaa

 • Dizgi

 • Baskı (Tipo, Ofset)

 • Reprodüksiyon ve Klişe

 • Cilt ve Serigrafi

 • Konstrüksiyon ve Klişe (Cilt ve Serigrafi)

 • Fotoğraf Klişe

 • Klâsik Ciltçilik
  Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 31

  Mahallî İdareler Grubu

  1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

  2. Büro Yönetimi Öğretmenliği

  3. Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğrenim kurumlarının;
   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Mahallî İdareler

 • Belediye Mevzuatı

 • Şehircilik ve Plânlama

 • Mahallî İdare Hizmetleri Uygulaması

 • İnsan İlişkileri

 • Hukuk

 • Maliye

 • Bilgisayar

 • İş Eğitimi (Ticaret)

 • 32

  Metal İşleri

  1. Metal Öğretmenliği

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 

 • Metalurji, Tesviye (Talaşlı Üretim), Soğutma ve İklimlendirme, Gemi İnşa, Kuyumculuk alanlarının Metal meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler

 • Kaynakçılık ve Sac İşleri, Kaporta Tamiri, Soğuk Demircilik, Metal Levha İşlemeciliği, Demir Doğrama, Ziraat Makineleri Aletleri Yapımı, Alüminyum Doğrama, Sıcak Demircilik meslek alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler

 •  33

  Mobilya ve Dekorasyon

  1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği

 • Mobilya ve Dekorasyon

 • Ağaç İşleri

 • Mobilyacılık

 • Mobilya Döşemeciliği

 • Oto Döşeme

 • Cilâ, Boya, Lâke ve Polyestercilik

 • Oymacılık-Kakmacılık

 • Doğramacılık

 • Kasa ve Karoser İmalâtçılığı

 • Mobilya İskeletçiliği

 • Ağaç İşleri Tornacılığı

 • Ahşap Karoserciliği

 • Tekne İmalâtçılığı

 • Ahşap Yat İnşa

 • Döşemecilik

 • Ayakkabıcılık

 • İç Mekân Tasarımı

 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 34

  Model

  1. Model Öğretmenliği

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Makine Ressamlığı, Ayakkabıcılık alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Diğer alanların Modelcilik alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 35

  Motor

  1. Motor (Otomotiv) Öğretmenliği

 • Motor

 • Motor Yenileştirmecilği

 • Oto Motor Tamir

 • Dizel Motorları Yakıt

 • Pompa ve Enjektör Ayarcılığı

 • Ön Düzen Ayarcılığı

 • Oto Boyacılığı

 • Oto Elektrikçiliği

 • Otomatik Transmisyon Tamirciliği

 • Oto Radyatörcülüğü

 • Oto Egsoz Yapım ve Tamirciliği

 • Oto Makas Şasi 

 • İş Makineleri Tamirciliği

 • Motosiklet Tamirciliği

 • Gemi Makineleri

 • İş Makineleri

 • Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor)

 • Alanları ile diğer alanların Motor alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Teknik Resim (Bütün Bölümlerin)

 •   36

  Muhasebe Grubu

  1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

  2. Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının;
   - İşletme Bölümü (*)
   - İktisat Bölümü (*)
   - Muhasebe Bölümü (*)
   - Maliye Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Muhasebe Teknikleri

 • Muhasebe Uygulaması

 • Ekonomi

 • Maliye

 • Ticaret Matematiği

 • Bankacılık Teknikleri

 • Bankacılık Uygulaması

 • İşletme Bilgisi

 • Dış Ticaret Teknikleri

 • Dış Ticaret Uygulaması

 • Borsa Hizmetleri Teknikleri

 • Borsa Hizmetleri Uygulaması

 • Dış Ticaret ve Standartları

 • Kambiyo ve Gümrük İşleri

 • İşletme Muhasebesi

 • Daktilografi

 • Bilgisayar

 • İnsan İlişkileri

 • Hukuk

 • İstatistik

 • İleri Daktilografi

 • İleri Bilgisayar

 • Bilgisayar Programlama

 • Girişimcilik

 • Reklâmcılık

 • Pazarlama ve Satış Teknikleri

 • Kooperatifçilik Teknikleri

 • Sigortacılık Teknikleri

 • Emlâk Komisyonculuğu Teknikleri

 • Sigorta ve Taşıma Hukuku

 • Halkla İlişkiler

 • Bilgi İşlem Sistemleri-Bilgisayar

 • Bilgisayar Kullanım Teknikleri

 • Büro Hizmetleri Uygulaması

 • Sigortacılık Uygulaması

 • Emlâk Komisyonculuğu Uygulaması

 • Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması

 • Acente Muhasebesi

 • Hukuk Sekreterliği Teknikleri

 • Hukuk Sekreterliği Uygulaması

 • Belediye Bütçe ve Muhasebesi

 • Konaklama İşletmeciliği alanının Muhasebe alan dersleri

 • İş Eğitimi (Ticaret)
   

 • 37

  Müzik

  1. Müzik Öğretmenliği 

  2. Müzik (*)

  3. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet 
   Konservatuvarının;
   - Temel Bilimler Bölümü (*)
   - Kompozisyon Bölümü (*)
   - Ses Eğitimi Bölümü (*)
   - Müzik Bilimleri Bölümü (*)
   - Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano) (*)
   - Bando Şefliği (*)
   - Folklor ve Etnomüzikoloji (*)
   - Müzikoloji (*)
   - Opera (*)
   - Şan ve Opera (*)
   - Türk Sanat Müziği (*)

 • Müzik

 • Sanat (Müzik) Alanı dersleri

 • Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Sanat dersleri

 • Grupla Çalışma Teknikleri

 • Piyano

 • Çalgı

 • Koro

 • Orkestra

 • Müziksel İşitme ve Okuma

 • Sanat Eserlerini İnceleme

 • Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği

 • Müzik Tarihi

 • Sanat Etkinliklerini İzleme

 • Dinî Müzik

 • 38

  Nakış

  1. Nakış Öğretmenliği

 • Nakış

 • Makine İşleme

 • El İşlemeleri

 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • El ve makine nakışları (Bütün alanların)

 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)

 • 39

  Okul Öncesi Öğretmenliği/
  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
  Öğretmenliği

  1. Okul Öncesi Öğretmenliği 

  2. Anaokulu Öğretmenliği

 • Okul Öncesi Eğitimi

  1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

  2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

  3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*) (Lisans-Yüksek Lisans)

 • Okul Öncesi Eğitimi

 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına ait teorik ve uygulamalı dersler

 • 40

  Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

  1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

  2. Eğitim Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalları

  3. Psikoloji Bölümü (*)

  4. Felsefe Grubu Öğretmenliği

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Eğitim Psikolojisi

 • Eğitim Yönetimi

 • Eğitim Bilimine Giriş

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Türk Eğitimi Tarihi

 • Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması

 • Araştırma Teknikleri

 • Grupla Çalışma Teknikleri

 • Ölçme ve Değerlendirme

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Psikoloji

 • İnsan İlişkileri

 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

 • 41

  Sağlık Bilgisi/Sağlık Meslek Bilgisi Dersleri

  1. Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

 • Sağlık Bilgisi

 • Sağlık Meslek Bilgisi dersleri (teorik ve uygulamalı) 

 • Trafik ve İlk Yardım Eğitimi

 • 42

  Sanat Tarihi

  1. Sanat Tarihi Bölümü (*)

  2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı (*)

 • Sanat Tarihi

 • Turizm

 • Sanat Etkinliklerini İzleme

 • Konservasyon/Restorasyon alan dersleri

 • 43

  Sekreterlik Grubu

  1. Büro Yönetimi Öğretmenliği

  2. Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının;
   - Büro Yönetimi Bölümü (*)
   - Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Daktilografi

 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik

 • Sekreterlik

 • Steneografi

 • Bilgisayar

 • Hukuk

 • İstatistik

 • İşletme Bilgisi

 • İleri Daktilografi

 • İleri Bilgisayar

 • Bilgisayar Programlama

 • Girişimcilik

 • Büro Makineleri

 • Büro Makineleri Bakım ve Onarımı

 • Pazarlama Satış Teknikleri

 • Büro Hizmetleri Teknikleri

 • Sigortacılık Teknikleri

 • Emlâk Komisyonculuğu Teknikleri

 • Tıp Sekreterliği Teknikleri

 • Tıp Sekreterliği Uygulaması

 • Sigorta ve Taşıma Hukuku

 • Büro Organizasyonu

 • Bilgi İşlem Sistemleri-Bilgisayar

 • Bilgisayar Kullanım Teknikleri

 • Büro Hizmetleri Uygulaması

 • Sigortacılık Uygulaması

 • Emlâk Komisyonculuğu Uygulaması

 • Sekreterlik Teknikleri

 • Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Teknikleri

 • Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Uygulaması

 • Muhasebe Teknikleri

 • Ekonomi

 • İnsan İlişkileri

 • Reklâmcılık

 • Kooperatifçilik

 • Tezgâhtarlık

 • Ticaret Matematiği

 • Dış Ticaret Teknikleri

 • Borsa Hizmetleri Teknikleri

 • Borsa Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması

 • Dış Ticaret ve Standartları

 • Kambiyo ve Gümrük İşlemleri

 • Muhasebe Uygulaması

 • Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması

 • İşletme Muhasebesi

 • İş Psikolojisi

 • Halkla İlişkiler

 • Hukuk Sekreterliği Teknikleri

 • Hukuk Sekreterliği Uygulaması

 • İş Eğitimi (Ticaret)

 • 44

  Seramik

  1. Seramik Öğretmenliği

  2. Seramik (*)

  3. Seramik ve Cam (*)

  4. Çini (*)

 • Seramik

 • Seramik Sanatı

 • Çinicilik ve Seramik

 • Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik)

 • Cam İşletmeciliği

 • Cam İşlemeciliği

 • Çinicilik

 • Restorasyon-Konservasyon alanlarının Seramik alanı ile ilgili dersleri

 • 45

  Sosyal Bilgiler

  1. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 • Sosyal Bilgiler

 • Tarih

 • Coğrafya

 • T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

 • Yan alan dersi

 • Demokrasi ve İnsan Hakları

  1. Tarih Öğretmenliği

 • Sosyal Bilgiler

 • Tarih

 • T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

 • Genel Türk Tarihi

 • Osmanlı Tarihi

 • İslâm Tarihi

 • Demokrasi ve İnsan Hakları

  1. Coğrafya Öğretmenliği

 • Sosyal Bilgiler

 • Coğrafya

 • Turizm

 • Türkiye Coğrafyası (Fizikî)

 • Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

 • Ülkeler Coğrafyası

 • Jeoloji

 • Çevre ve İnsan

 • 46

  Su Ürünleri

  1. Su Ürünleri Bölümü (Mühendisliği) (*)

  2. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
   

 • 47

  Süs Bitkileri

  1. Bitkisel Üretim (Bahçe Bitkileri) (*)

  2. Biyoloji (Botanik) (*)

  3. Süs Bitkileri (Yüksek Lisans) (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
   

 • 48

  Sınıf Öğretmenliği

  1. Sınıf Öğretmenliği

 • İlköğretim Okullarının 1-5 sınıf dersleri

 • Trafik ve İlk Yardım Eğitimi

 • Drama

 • 49

  Sınıf Öğretmenliği
  (Görme Engelliler)

  1. Görme Engelliler Öğretmenliği

  2. Özel Eğitim Öğretmenliği

  3. Özel Eğitim Bölümü

 • Görme Engelliler İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliği

 • İlköğretim Okulu (Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenliği)

 • Görme Engelliler alanına ait dersler

 • 50

  Sınıf Öğretmenliği
  (İşitme Engelliler)

  1. İşitme Engelliler Öğretmenliği

  2. Özel Eğitim Öğretmenliği

  3. Özel Eğitim Bölümü

 • İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliği

 • İlköğretim Okulu (İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenliği)

 • İşitme Engelliler alanına ait dersler

 • Yan alan dersi

 • 51

  Sınıf Öğretmenliği
  (Zihin Engelliler)

  1. Zihin Engelliler Öğretmenliği

  2. Özel Eğitim Öğretmenliği

  3. Özel Eğitim Bölümü

 • Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları (Eğitim Uygulama Okulu, Meslekî Eğitim Merkezi, İş Eğitimi Merkezi)

 • İlköğretim Okulu (Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği)

 • Zihinsel Engelliler alanına ait dersler

 • Yan alan dersi

 • 52 

  Psikoloji

  1. Psikoloji Bölümü (*)

 • Psikoloji

 • Eğitim Psikolojisi

 • İnsan İlişkileri

 • Sosyoloji

 • 53

  Radyo-Televizyon

  1. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

  2. Elektronik Öğretmenliği

  3. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü (*)

  4. Radyo ve Televizyon Bölümü (*)

  5. Sinema ve Televizyon Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
   


   
   
   
   
   
   
   

   

 • 54

  Resim/Grafik

  1. Uygulamalı Resim Öğretmenliği

  2. Grafik Öğretmenliği

  3. Grafik (*)

  4. Resim (*)

 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Kuyumculuk Takı Tasarımı, Moda Tasarımı alanlarının uygulamalı resim alan dersleri

 • Bütün alanlarda Temel Sanat Eğitimi, Meslekî Resim, Teknik Resim, Sanat Etkinliklerini İzleme (Endüstriyel alanlar hariç), Resim, Resim-İş, Grafik, Desen, Estetik

 • İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi)

 •  55

  Resim-İş/Resim

  1. Resim Öğretmenliği

  2. Resim-İş Öğretmenliği

  3. Resim Bölümü (*)

 • Resim-İş

 • Resim

 • Yerel El Sanatları

 • Sanat (Resim) alanının Sanat ve uygulamalı dersleri

 • Sanat Tarihi

 • Yazı Sanatı

 • Fotoğrafi

 • Sanat Etkinliklerini İzleme

 • Grupla Çalışma Teknikleri

 • Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Sanat dersleri

 • Estetik

 • İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) 

 • 56

  Rehber Öğretmen

  1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı

  2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/ Anabilim Dalı 

  3. Psikoloji Bölümü (**)

  (**) : Görev alacağı özel eğitim okulları ve kurumları engel grubuyla ilgili özel eğitim alanında en az 9 kredilik ders almış olması veya özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir.

   

  57

  Tarih

  1. Tarih Öğretmenliği

  2. Tarih Bölümü (*)

 • Tarih

 • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

 • Genel Türk Tarihi

 • Osmanlı Tarihi

 • İslâm Tarihi

 • Sosyal Bilgiler

 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

 • Türk Eğitim Tarihi

 • Demokrasi ve İnsan Hakları 

 •  58

  Tekstil

  1. Tekstil Öğretmenliği

  2. Tekstil Terbiye Öğretmenliği


   

 • Tekstil

 • Tekstil Teknolojisi

 • Tekstil Tasarımı

 • Tekstil İplikçilik

 • İplik

 • Tekstil Dokuma

 • Tekstil Örme

 • Örgü Teknolojisi

 • Tekstil Kalite Kontrol

 • Dokuma

 • İplikçilik

 • Dokumacılık

 • Kalite Kontrol

 • Tekstil Boya-Baskı Desen

 • Örmecilik

 • Alanların teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Resim ve Kumaş Boyama

 • Üretim Plâlaması

 • 59

  Trikotaj

  1. Trikotaj Öğretmenliği

 • Triko-Örme-Konfeksiyon alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Triko Makineleri, Atölye dersinin alanı ile ilgili modülleri, Üretim Plânlaması, Tekstil Teknolojisi, Kalite Kontrolü, Trikotaj Teknikleri

 • 60

  Tesisat Teknolojisi

  1. Tesisat Öğretmenliği

  2. Enerji Öğretmenliği

 • Tesisat Teknolojisi

 • Sıhhî Tesisat

 • Kalorifercilik

 • Isıtma-Havalandırma

 • Soğutma-Havalandırma

 • Soğutma ve İklimlendirme alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Teknik Resim (Bütün alanların)

 • 61

  Turizm ve Otelcilik Grubu

  1. Yabancı dille öğretim yapan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Lisans) bölümleri (*)

  2. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 

  3. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • Turizm

 • İnsan İlişkileri

 • Reklâmcılık

 • Turizm İşletmeciliği

 • Genel Turizm

 • Turizm Coğrafyası

 • Resepsiyon

 • Resepsiyon Muhasebe Teknikleri Uygulaması

 • Otel İşletmeciliği

 • Turizm Hukuku

 • Animasyon

 • Konaklama Tesisleri ve Muhasebesi

 • Pazarlama

 • Turizm Pazarlaması

 • Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü Teknikleri ve Uygulaması

 • Acente Muhasebesi

 • Anadolu Medeniyetleri Tarihi

 • Muhasebe Teknikleri

 • Daktilografi

 • Bilgisayar

 • Ekonomi

 • Hukuk

 • İstatistik

 • İşletme Bilgisi

 • Halkla İlişkiler

 • İleri Bilgisayar

 • Bilgisayar Programlama

 • Pazarlama ve Satış Teknikleri

 • İleri Daktilografi

 • Girişimcilik

 • Ulaştırma

 • Dış Ticaret Teknikleri

 • Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması

 • Dış Ticaret ve Standartları

 • Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Kambiyo ve Gümrük İşlemleri

 • Sigorta ve Taşıma Hukuku

 • Bilgi İşlem Sistemleri-Bilgisayar

 • Bilgisayar Kullanım Teknikleri

 • Dış Ticaret Uygulaması

 • Sigortacılık Uygulaması

 • Servis Teknikleri ve Uygulaması

 • İşletme Muhasebesi

 • İş Psikolojisi

 • Sekreterlik Teknikleri

 • Hukuk Sekreterliği Teknikleri ve Uygulaması

 • Otelcilik ve Turizm

 • Turizm Endüstrisi ve Servis Hizmetleri

 • Deniz Turizmi

 • Seyahat Acenteciliği Konaklama İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Kafeterya İşletmeciği, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri alanlarının Turizm ve Konaklama İşletmeciliği ile ilgili alan dersleri.

 • İş Eğitimi (Ticaret)

 • 62

  Türkçe

  1. Türkçe Öğretmenliği

 • Türkçe

 • Güzel Konuşma ve Yazma

 • Drama

 • Yan alan dersi

 • Türk Dili ve Edebiyatı

 • Çocuk Edebiyatı

 • Edebî Metinler

 • Edebî Sanatlar

 • Türk Edebiyatı Tarihi

 • Halk Bilim

 • Yazı Sanatı

 • Dil Bilim

 • Diksiyon

 • Hızlı Okuma Teknikleri

 • 63

  Türk Dili ve Edebiyatı

  1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

  2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

  3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (*)

 • Türk Dili ve Edebiyatı

 • Türkçe

 • Drama

 • Güzel Konuşma ve Yazma

 • Çocuk Edebiyatı

 • Edebî Sanatlar

 • Edebî Metinler

 • Türk Edebiyatı Tarihi

 • Halk Bilim

 • Yazı Sanatı

 • Kütüphanecilik

 • Dil Bilim

 • Diksiyon

 • Hızlı Okuma Teknikleri

 • 64

  Uçak Bakımı Teknisyenliği Hizmetleri

  1. Otomotiv Öğretmenliği

  2. Uçak Gövde Bakım (*)

  3. Uçak Motor Bakım (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 65

  Yapı 

  1. Yapı Öğretmenliği

  2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

 • Yapı 

 • Üst Yapı

 • Alt Yapı

 • Yapı Ressamlığı

 • Duvarcılık

 • Sıvacılık

 • Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı

 • Betonarme Demirciliği

 • Beton ve Betonarme Kalıpçılığı 

 • Taşçılık

 • İnşaat

 • Harita ve Kadastro

 • Konservasyon/Restorasyon

 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 • 66
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Yabancı Dil
  1. İngilizce

  1. İngilizce Öğretmenliği

  2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

  3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü (*)

  4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (*)

  5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

 • İngilizce

 • Takviyeli Yabancı Dil (İngilizce)

 • İkinci Yabancı Dil (İngilizce)

 • Meslekî Yabancı Dil (İngilizce)

 • Dil Bilim

 • Türkçe

 • Güzel Konuşma ve Yazma

 • 2. Almanca

  1. Almanca Öğretmenliği

  2. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

 • Almanca

 • Takviyeli Yabancı Dil (Almanca)

 • İkinci Yabancı Dil (Almanca)

 • Meslekî Yabancı Dil (Almanca)

 • Dil Bilim

 • Türkçe

 • Güzel Konuşma ve Yazma

 • 3. Fransızca

  1. Fransızca Öğretmenliği

  2. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

 • Fransızca

 • Takviyeli Yabancı Dil (Fransızca)

 • İkinci Yabancı Dil (Fransızca)

 • Meslekî Yabancı Dil (Fransızca)

 • Dil Bilim

 • Türkçe

 • Güzel Konuşma ve Yazma

 • 4. Japonca

  1. Japonca Öğretmenliği

  2. Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

 • Japonca

 • Takviyeli Yabancı Dil (Japonca)

 • İkinci Yabancı Dil (Japonca)

 • Meslekî Yabancı Dil (Japonca)

 • Türkçe

 • Güzel Konuşma ve Yazma

 • 5. İtalyanca

  1. İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

 • İtalyanca

 • Takviyeli Yabancı Dil (İtalyanca)

 • İkinci Yabancı Dil (İtalyanca)

 • Meslekî Yabancı Dil (İtalyanca)

 • Türkçe

 • Güzel Konuşma ve Yazma

 • 6. İspanyolca

  1. İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

 • İspanyolca

 • Takviyeli Yabancı Dil (İspanyolca)

 • İkinci Yabancı Dil (İspanyolca)

 • Meslekî Yabancı Dil (İspanyolca)

 • Türkçe

 • Güzel Konuşma ve Yazma