BİYOLOJİ I ÖĞRETİM PROĞRAMLARI

HEDEFLER

Bilini ve bilimsel yöntem bilgisi.

Laboratuvar bilgisi.

Canlıların temel bileşenleri bilgisi.

Canlılardaki organik bileşiklerin çeşitleri bilgisi, içerdikleri zengin bileşikler bakımından besinler bilgisi. 

Hücre ile ilgili olgular bilgisi. 

Hücrenin yapı bilgisi.

Hücrenin bölünmesi ile ilgili başlıca sınıflama bilgisi.

Hücrede madde alış verişi bilgisi.

Canlıları sınıflandırma bilgisi.

Virüs bilgisi.

Canlılar âlemi ile ilgili başlıca sınıflamalar bilgisi.

Ekoloji bilgisi.

Bilim ve bilimsel yöntemi kavrayabilirle.

Biyoloji ile ilgili temel bilgileri kavrayabilirle.

Biyolojinin önemini kavrayabilirle.

Biyolojinin geleceğini ve insanlığa katkılarını kavrayabilirle.

Canlılardaki inorganik bileşikleri kavrayabilirle.

Canlılardaki organik bileşiklerin yapılarını kavrayabilirle.

Canlılardaki organik bileşiklerin görevlerini kavrayabilirle.

Adenoziıı Triibsiaf ı (ATP) kavrayabilirle.

Hücrenin yapısını kavrayabilirle.

Hücrenin görevlerini kavrayabilirle.

Hücre bölünmesini kavrayabilirle.

Canlılar âleminin biyolojik önemini kavrayabilirle.

Canlılar âleminin ekonomik önemini kavrayabilirle.

Türkiye'nin biyolojik /enginliklerini kavrayabilirle.

Ekolojiyi kavrayabilirle.

Canlılar arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

Organik bileşiklerin insan sağlığı için önemini kavrayabilme.

Canlılar âleminin insan sağlığı ile ilişkisini kavrayabilme.

Ekolojinin günlük hayattaki önemini kavrayabilme.

Biyolojinin günlük hayatla bağlantısını kurabilme.

Biyolojik değerlerin öneminin farkında oluş.

Doğal dengeyi korumanın canlılar için önemini takdir ediş.

Bilimsel yöntemi uygulayabilme.

Canlıların temel bileşenleri ile ilgili bilgileri uygula}abilme.

Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırma ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

Ekoloji ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

Laboratuvar becerisi kazanabilme.

Hücre bölünmesi ile ilgili problem çözebilme.

KONULAR 

BÖLÜM I: 

BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ

I. Bilim Nedir?

II. Bilim Adamının Özellikleri

III. Bilimsel Yöntem "Düşünmeyi ve Araştırmayı Öğrenme"

A. Problemin Belirlenmesi

B. Çözüm Yollarının Araştırılması "Hipotezin Ortaya Konması'

C. Deneylerin Kurulması ve Kontrolü

D. Gözlemlerin Elde Edilmesi ve Ölçümlerin Alınması

E. Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç Çıkarma

F. Teori ve Kanun

IV. Biyolojinin Konusu

V. Biyolojinin Tarihî Gelişimi

VI. Biyolojinin Alt Bilim Dalları

VII. Biyolojik Uygulama Alanları

VIII.Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

I.. Laboratuvar Çalışmaları

A. Lâboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar

B. Biyolojik Çalışmalarda Kullanılan Araç - Gereç ve Cihazlar

C. Laboratuvar Teknikleri ve Ölçü Birimleri

BÖLÜM II:

 2000'Lİ YILLARIN BİLİMİ BİYOLOJİ

I. Biyolojinin Önemi

II. Biyolojinin Geleceği

III. Biyoloji Bilimindeki Gelişmelerin İnsanlığa Katkıları
BÖLÜM III: 

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
I. Canlılardaki İnorganik Bileşikler
A. Su

I. Canlılar İçin Suyun Önemi 

B. Asit, Baz ve Tuzlar 

C. Mineraller

1. Minerallerin İnsan Vüeııdu İçin Önemi

2. Mineral Bakımından Zengin Besinler

II. Canlılardaki Organik Bileşikler 

A. Karbonhidratlar

1. Karbonhidratların Yapı ve Görevleri

2. Karbonhidratların Çeşitleri 

a) Monosakkaritler 

b) Disakkaritler

c) Polisakkaritler

3. Karbonhidratların İnsan Vücudu İçin Önemi

4. Karbonhidrat Bakımından Zengin Besinler 

B. Yağlar

1. Yağların Kimyasal Yapı ve Görevleri

2. Yağların Çeşitleri

a) Doymuş Yağlar

b) Doymamış Yağlar

3. Yağların İnsan Vücudu İçin Önemi

4. Yağ Bakımından Zengin Besinler 

C. Proteinler

1. Proteinlerin Kimyasal Yapıları

2. Proteinlerin Görevleri

3. Proteinlerin İnsan Vücudu İçin Önemi

4. Protein Bakımından Zengin Besinler 

D. Enzimler

1. Enzimlerin Yapı ve Görevleri

2. Enzimlerin Biyolojik Önemi

3. Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Etmenler 

E. Vitaminler

1. Vitaminlerin Çeşitleri

a) Yağda Eriyen Vitaminler

b) Suda Eriyen Vitaminler

2. Vitaminlerin İnsan Vücudu İçin Önemi

3. Vitamin Bakımından Zengin Besinler

F. Nükleik Asitler

1. Nükleik Asitlerin Yapısı

III. Enerjinin Temel Molekülü; Adenozin Trifosfat (ATP)

A. ATP'nin Yapısı

B. ATP'nin Canlılar İçin Önemi

BÖLÜM IV: 

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ-HÜCRE

I. Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi

II. Hücrenin Yapısı ve İşlevleri

A. Hücre Zarı

B. Sitoplazma ve Organeller

1. Lizozom

2. Endoplazmik Retikulum

3. Golgi Aygıtı

4. Ribozom

5. Mitokondri

6. Sentrozom

7. Plastidler

8. Koful C. Çekirdek

1. Çekirdek Zarı

2. Çekirdek Plâzması

3. Çekirdekçik

4. Kromatin ve Kromozomlar

III. Hücre Bölünmesi 

A. Mitoz Bölünme 

B. Mayoz Bölünme

IV. Prokaryot ve Ökaryot Hücreler

V. Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

VI. Hücrede Madde Alış Verişi 

A. Pasif Taşıma

1. Difüzyon

2. Osmoz

B. Aktif Taşıma

1. Endositoz

2. Eksositoz

VII. Hücre Metabolizması 

A. Anaholik Reaksiyonlar 

B. Katabolik Reaksiyonlar 

BÖLÜM V: 

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ ve SINIFLANDIRMA

I. Sınıflandırmanın Önemi

II. Sınıflandırmanın İlkeleri

A. İkili Adlandırma

B. Sınıflandırmada Kullanılan Basamaklar

III. Virüsler

A. Virüslerin Genel Özellikleri

B. Virüs Çeşitleri

C. Virüslerin Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi

IV. Canlılar Âlemi 

A. Monera 1. Bakteriler

a) Bakterilerin Genel Özellikleri

b) Bakteri Çeşitleri

c) Bakterilerin Biyolojik. Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi 

B. Protista

1. Protistanın Genel Özellikleri

2. Protista Çeşitleri

3. Protistamn Biyolojik. Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi 

C. Mantarlar

1. Mantarların Genel Ö/ellikleri

2. Mantar Çeşitleri

3. Mantarların Biyolojik. Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi 

D. Bitkiler

1. Bitkilerin Genel Ö/ellikleri

2. Damarsız ve Damarlı Bitkiler

3. Bitkilerin Biyolojik. Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi 

E. Hayvanlar

1. Hayvanların Genel Ö/ellikleri

2. Omurgasızlar ve Omurgalılar

3. Hayvanların Biyolojik. Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi

V. Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri

A. Türkiye'deki Biyolojik /enginliğin Sebepleri

B. Türkiye'deki Biyolojik /enginliğin Önemi ve Korunması

BÖLÜM VI: EKOLOJİ "DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR"

I. Canlılar ve Çevre

II. Çevrenin Cansı/ ve Canlı Etmenleri

A. Madde ve Enerji Akışında Uretiei. Tükeliei ve Aynştırıeı İlişkileri

B. Simbiyotik İlişkiler

C. Besin Zinciri ve Enerji Piramidi

III. Madde Döngüleri 

A. Su Döngüsü 

B. Karbon Döngüsü 

C. Oksijen Döngüsü 

D. Azot Döngüsü 

E. Fosfor Döngüsü

IV. Biyosferdeki Yaşama Birlikleri

A. Populasyon

1. Populasyonun Büyümesini Etkileyen Etmenler

B. Komünile

C. Ekosistem

V. Çevre Kirliliği

A. Su Kirliliği

B. Hava Kirliliği

C. Toprak Kirliliği

I). Ses Kirliliği

E. Radyasyon

VI. Çevrenin Korunması

A. Erozyon ve Önlenmesi

B. Doğal Kaynakların Dengeli ve Geri Kazanımlı Kullanılma Yolları

C. Biyolojik Korumayı Esas Alan Yaptırımlar (ÇED)

BÖLÜMLER ve ÖNERİLEN DERS SAATLERİ

BOLUM NO

BOLUM ADI

ÖNERİLEN DERS SAATİ

I

BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ

8

II

2000'Lİ YILLARIN BİLİMİ BİYOLOJİ

4

III

CANLILARIN TEMEL BİLESENLELRİ

14

IV

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ - HÜCRE

20

V

CANLILARIN CEŞITLILİGI ve SINIFLANDIRMA

10

VI

EKOLOJİ "DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR"

16

 

 

Biyoloji Dersi 1. Sınıf Belirtke Tablosu