KURUM BİNALARININ GENEL YERLERE UZAKLIĞI

Madde 9 - Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya nitelikte okul bulunamaz. (2843)

Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halinde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulunabilir. (3035)

Bu kurumlarda öğrenci ve öğretmenlerin eğitim- öğretim ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesis ve teçhizat bulundurulur. Bu ihtiyaçların öğretim kurumlarına göre nitelik ve miktarları yönetmelikle belirlenir.(3035)

(Ek: 15/1/1998 - 4322 K/2 md.) Hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve özel öğretim kurumlarından en az 200 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

200 metrenin ölçülmesi ve müktesep haklarla ilgili esaslar İçişleri,Milli Eğitim, Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir.

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde 200 metre şartının aranıp aranmayacağı hususunda karar vermeye o yerin Mülki İdare Amiri yetkilidir.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 9 )

Açma İzni Müracaatında Aranacak Belgeler
Madde 13-
Dernek, vakıf, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, kurum açma izni müracaatlarında ilgili makama aşağıdaki belgeleri sunmakla yükümlüdürler.
a) Binanın kiralık olması halinde, kira sözleşmesi,
b) Bina kurucuya ait ise, tapu senedi,
c) intifa hakkına sahip ise tapu sicil muhafızlığından alınan belge,
d) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulun bağımsız bölümünde açılacak olan yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması gereken kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, ('Bütün kat malikleri veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatları ile binanın kaç daireli olduğu apartman yöneticisi tarafından belirtilir.)
e) Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi,
f) Açılacak kuruma ait bina ve tesislere mevzuatın öngördüğü mesafe içindeki mahallerde meyhane, kahvehane, bar ve benzeri tesisler ile satılması kanunla ruhsata bağlanmış içki ve benzeri satış yerlerinin bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınan belge.
10. maddede öngörülen belgeler ile yukarıda belirtilen belgelerin birer sureti, kurumun açıldığı il valiliğine gönderilir.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 13

(RG) - 13.01.1999 - 23582

(TD) - 2498 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Karar Sayısı : 198

Karar Tarihi : 12/11/1998

Konu : Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim Kurumlarının Bina ve Tesisleri İle İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Devam Ettiği Kurs, Dershane ve Diğer Resmî veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesi ve Kazanılmış Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 29/09/1998 tarih ve B.08.0.ÖÖG.19. 02.14/420-59081 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan “Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim Kurumlarının Bina ve Tesisleri İle İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Devam Ettiği Kurs, Dershane ve Diğer Resmî veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesi ve Kazanılmış Hakların Korunmasına Dair Yönetmelik” in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

                                                                                               

 

RESMÎ VEYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ

HAPİSHANE, İÇKİLİ YER VE UMUMA AÇIK YERLERE OLAN UZAKLIKLARININ BELİRLENMESİNE DAİR 

YÖNETMELİK

Resmî  Gazete'de Yayım Tarih ve Numarası : 3/01/1999 - 23582 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin; öğretim kurumlarına olan uzaklığının ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, hapishane, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik 61. ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun değişik 9. maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik yapan, 15/01/1998 tarihli ve 4322 sayılı Kanunu,

b) Öğretim Kurumları: Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği okul, kurs, dershane ve diğer resmî veya özel öğretim kurumları ile bunların bina ve tesislerini,

c) Turizmin yoğun olduğu yöreler: Turizm Bakanlığınca belirtilen yerleri,

d) Umuma açık yer: Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluk kuvvetlerinin soruşturması üzerine o yerin mülkî idare amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği meyhane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi yerleri,

e) İçki: Her türlü alkollü içeceği,

f) İçkili yer: Kadehle ve açık olarak alkollü içki satılan, içilen ve içki servisi yapılan yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İş Yerleri ile Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklık

Zorunlu Uzaklık

Madde 5- Hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin öğretim kurumlarından en az 200 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

Uzaklığın Ölçülmesi

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerler ve öğretim kurumlarının açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin, varsa bahçesi de dahil en dış sınırı dikkate alınır ve bu sınırın her bir noktası için en az 200 metre şartı aranır. Uzaklık yaya gidilebilecek şekilde hesaplanır.

Uzaklığı Ölçme Yetkisi

Madde 7 - Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az 200 metre civarında öğretim kurumu bulunup bulunmadığının tespiti, mahallî kolluk kuvvetlerince yapılır.

Öğretim kurumlarının açılmasına izin verilirken, o yerin en az 200 metre civarında Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığının tespiti, millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek 3 ilköğretim müfettişi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kazanılmış Haklar

Kazanılmış Haklar

Madde 8 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmak üzere ruhsat verilen, Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerlerin ve öğretim kurumlarının kazanılmış hakları saklıdır.

Kazanılmış Hakların Sona Ermesi

Madde 9 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat verilen, Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerlere ait ruhsat sahiplerinin:

a) İş yerini eş ve çocuklarına veya yasal mirasçılarına devri halinde işletme hakkı korunur.

b) İş yerini bir defaya mahsus olmak üzere bir başkasına satması veya benzeri el değiştirmesi halinde, bu iş yerini alan kişi veya kuruluşun işletme hakları korunur.

c) Yukarıda (a) ve (b) alt başlıkları altında belirtilen hakların kullanılmasından sonra kazanılmış hakları sona erer.

d) İş yeri faaliyet konusunun değiştirilmesi veya ceza olarak sürekli kapanması durumunda da kazanılmış hakları sona erer.

İstisnalar

Madde 10 - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, turizmin yoğun olduğu bölgelerde, okulların yaz tatiline girdiği süre içerisinde Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerleri açmak veya mevcut iş yerini bu şekilde işletmek isteyenlere, Kanunda belirtilen 200 metre mesafe şartı aranmaksızın ruhsat verilip verilmemesine o yerin mülkî idare amiri karar vermeye yetkilidir. Bu ruhsat, verildiği yıla ait yaz tatili dönemi için geçerlidir.

İlköğretim ve orta öğretim öğrencisi olmayan, sadece yetişkinlerin devam ettiği kurs ve dershanelerde Kanunda sözü edilen 200 metre mesafe şartı aranmaz. Bu kurumlar için verilen izin yazılarında ve düzenlenen ruhsatnamelerde ilk ve orta öğretim öğrencilerinin kayıtlarının yapılamayacağına yer verilir.

Geçici Madde 1 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel öğretim kurumu açmak veya nakletmek için millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunanlar veya ilgili kamu kuruluşlarından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerekli izinleri alanlar hakkında bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu Yönetmelik kapsamına giren umuma açık yerler ile içkili yerleri açmak isteyenlerden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruda bulunmuş olup açılması istenen yer ve şahıs bakımından kolluk kuvvetleri tarafından yapılan soruşturmaların sonucunda durumu olumlu görülenlere, ruhsat düzenlenmemiş olsa dahi, önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 11-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Turizm Bakanları birlikte yürütür.

Not : Bu Yönetmelik 13/01/1999 tarih ve 23582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.