BİNA NAKİL İŞLEMLERİ 

DEVİR İŞLEMLERİ 

KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

BİNA NAKİL İŞLEMLERİ         

Madde 23- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurum nakli ve kontenjan değişikliği aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Kurum nakli;

1) Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlığın izni ile kurum nakli yapılabilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz, öğrenci kaydedilemez.

2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar, valiliğin izniyle faaliyetine başka bir binada geçici olarak devam edebilirler. Bu durum valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yıl devam edebilirler. Bir yıl sonunda şartlara uygun bina sağlayamayan kurumların faaliyetlerine izin verilmez.

b) Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kontenjan değişikliği; Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan-bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlık izniyle yapılır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 23 ) 

 

BİNA DEVİR İŞLEMLERİ

Kurumun devredilmesi

Madde 22-Kurumun devri aşağıdaki şekilde yapılır.

1)Kurum kuruculuk şartlarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe,

a)Noterlikçe tanzim edilmiş devir senedi,(12.2.1994/21847 S.R.G)

b)Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık noterlikçe onaylı kira sözleşmesi,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

c)Yeni kurucu gerçek kişi ise yeni kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli şartlar ve belgeler,(12.2.1994/21847 S.R.G)

ç)Yeni kurucuya ait en az ödenmiş sermaye belgesi ile malî teminat belgesi,

d)Yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin yenilenen teklif formu ve iş sözleşmesi, (9.9.1999/23811 S.R.G.)

e)Kurumun Valilikçe ve Bakanlıkça yapılmış denetimleri sonucunda tesbit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösterir rapor,

f)Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi ve sigorta primi borcu bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatın olmadığını gösterir resmi belge veya kurumun vadesi gelmemiş de dahil olmak üzere borç ve alacaklarının kurumu devralacak kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, kurumu devreden kişi veya tüzel kişiler tarafından mı üstlendiğini gösterir noterde düzenlenmiş taahhütname

gibi belgeler tamamlanarak valilik izni ile devredilir. Devir yazısının bir örneği ile birlikte düzenlenecek ruhsatnamenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

2)Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği,

a)Kurucu temsilcisi değişikliğine ait noter onaylı yönetim kurulu kararı,

b)Kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli şartlar ve belgeler. (Vakıf veya dernek tüzüğü ile şirket sözleşmesi hariç),

tamamlanarak valilikçe yapılır ve değişiklik onayının bir örneği ile birlikte düzenlenecek ruhsatnamenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir. Azınlık ve yabancı okulların kurucu temsilciliği değişikliği Bakanlıkça yapılır.

Kurum devri işlemleri ile kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş veya kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz. Aksine davranışlarda kanuni müeyyideler uygulanır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

3)Kurucu veya kurucu temsilciliği değişikliklerinde kurucu veya kurucu temsilcisine ait belgeler Bakanlığa gönderilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 22 ) 

 

Öğrenci Yurtlarının Devri ve Nakil İşlemleri: 

Kurumun Devri ve Nakli

Madde 11 - Kurumun diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine devri bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ve noterlikçe düzenlenecek devir veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi dikkate alınmak suretiyle valiliğin izni ile yapılabilir.

Kurumun nakil işleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri gözönünde bulundurularak valiliğin izni ile yapılabilir

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m -11 ) 

 

KONTENJAN KAPASİTE : 

Madde 23- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurum nakli ve kontenjan değişikliği aşağıdaki esaslara göre yapılır.

c) Genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak;

1) Derslik, yönetici odaları, öğretmenler odası, kitaplık, atölye, laboratuvar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,

2) Lavabo ve tuvalet sayısının yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı,

3) Okullarda bahçe alanı ile bahçede oyun sahası olarak ayrılan alanın yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı,

hususlarındaki ön inceleme raporu ile valilik görüşüne göre Bakanlıkça yapılır.

d) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim planı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak düzenlenecek ön inceleme raporuna dayalı olarak valilikçe yapılır. Değişiklik onayı ile yerleşim planının bir örneği Bakanlığa gönderilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 23 ) 

İnceleme Raporları

Madde 89- Özel dershane olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

e)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tespiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 89 ) 

Madde 75- Bu Yönerge ile getirilen standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak istenmesi halinde tanzim edilecek raporlarda Yönergenin “İnceleme raporları”yla ilgili hükümlerinde belirtilen hususlara ayrıntılarıyla yer verilir. Binaya verilebilecek toplam öğrenci kontenjanının tesbitinde ise dersliklerin alabileceği öğrenci kontenjanı esas alınır.

1)Ancak binaya verilen toplam öğrenci kontenjanının hesabında;

a)Statik hesap sonuçları,

b)Merdiven genişliği,

c)Oyun alanı (Anaokulu, ilkokul ortaokul, lise ve dengi okullarda),

d)Teneffüshane alanı,

e)Koridor ölçüleri,

f)Pencere alanı,

g)Tavan yüksekliği,

h)WC sayısı,

l)idari ve diğer bölümlere ayrılan kısımlarla bunların alanları,

j)Öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici diğer hizmet birimleri de dikkate alınır.

2)Eğer binaya verilen toplam öğrenci kontenjanı ile (1) fıkrada sayılan esaslar arasında uygunluk yoksa, kontenjan bu esaslara uygunluk sağlayacak şekilde tespit edilir.

3)Derslik tavan yüksekliğinin 12 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen ölçülerden az olmaması halinde kontenjan hesabı öğrenci başına 4 m³ hacim düşecek şekilde yapılır,

4)Derslik kapılarının dışa açılmaması halinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.

5)Koridor ölçülerinin uygunluk sağlamaması, halinde koridorda öğrenci başına en az 0,3 m² alan düşecek şekilde, o koridora açılan dersliklerde öğrenim görecek öğrenci sayısı tespit edilir.

6)Derslik kapılarının dışa açılması halinde koridor genişliği, tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda 1,40 m, çift taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda 2 m den az olamaz. Çift taraflı derslik kapısı açılan koridorlarda sınıf kapısının karşılıklı açılması halinde koridor genişliği 2.80 m den az olamaz.

7)Derslik kapılarının duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması halinde koridor genişliği 90 cm, den az olamaz.

8)Toplam öğrenci kontenjanının merdiven genişliği ile uygunluk sağlayacak şekilde azaltılmasında, binanın giriş katında öğrenim görecek öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

9)Fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji laboratuarı olarak ayrılan odaların alanı bu yönergenin 50 inci maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamamsı halinde asgari laboratuvar alanı, en büyük derslikte öğrenim görebilecek öğrenci sayısı ile 2 kat sayısının çarpılması suretiyle hesap edilir.

10)Kapalı beden eğitimi salonunun alanı bu yönergenin 16. Maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamaması halinde en az beden eğitimi salonu alanı, en büyük derslikte öğrenim görebilecek öğrenci sayısı ile 3,5 kat sayısının çarpılması suretiyle hesap edilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 89 )