MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖRGÜN VE YAYIN

EĞİTİM KURUMLARINDA BİLGİSAYAR LABORATUVARLARININ DÜZENLENMESİ VE İŞLETİLMESİ İLE

BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR KOORDİNATÖR
Ö
ĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE

Sayısı: EBİT.324.Sü.Eğt.Şb.Md./529

Tarih: 25.2.1993

Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 15.3.1993 Sayısı: 2378

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde l - Bu yönergenin amacı;

a) Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarımıza bağlı okullarımızdaki bilgisayar laboratuvarlarının düzenli ve verimli bir şekilde işletilmesini,

b) Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve görev
lerinin belirlenmesini, -
sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 • Bu yönerge,

a) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bilgasayar laboratuvarlarının düzenlenmesi, işletilmesi, temizliği, kullanımı, bakımı ve korunması,

b) Bilgisayar öğretmeninin görevleri,

c) Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin seçimi, yetiştirilmesi ve görevleri, ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Ba- ' kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

derslerinin uygulamaları ve diğer derslerin öğretiminde bilgisayarlardan yararlanmak için kullanılan birden fazla bilgisayarın ve buna bağlı diğer araç ve gereçlerin bulunduğu dersliği,

"Çalışma Odası", Bilgisayar Koordinatör Öğretmenleri ile Bilgisayar Öğretmenlerinin birlikte çalışacağı, ders yazılımlarının ve diğer dokümanlarının bulunacağı bilgisayar dersliğine bir kapı ile bağlı veya en yakın odayı,

"Bilgisayar Laboratuvan", Bilgisayar dersliği ile çalışma odasını,

"Bilgisayar Destekli Eğitim", (BDE) Mevcut derslerin öğretilmesi ve öğrenilmesinde bilgisayar kullanılmasını,

"Bilgisayar Eğitimi", Bilgisayarların donanım özellikleri, yazılımların kullanılması ve prog
ramlama dillerinin öğretilmesi ve öğrenilmesini, ~
.ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Bilgisayar Laboratuvarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi •

Bilgisayar Dersliğinin Seçimi

Madde 5 • Bilgisayar dersliğinin yerinin seçiminde ve tanziminde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Bilgisayar Dersliğinin büyüklüğü bir öğrenciye ortalama en az 1,5 m2 yer düşecek şekilde hesaplanır.

b) Bilgisayar dersliği okul binasının kuzey yönünde nem oranı en az olan odalardan seçilir. Zorunlu olarak okulların güney yönünde seçilen derslik için güneş ışınlarının doğrudan doğruya bilgisayarların üzerine düşmemesini sağlayacak şekilde gerekli önlemler alınır.

c) Bir okulda birden fazla bilgisayar dersliği varsa bunlar "Bilgisayar I, Bilgisayar II..." olarak isimlendirilir.

ç) Aydınlatma, floresan lambalarla yapılır.

d) Bilgisayar dersliğinin tabanı, temizliği, kolay, toz ve gürültüyü önleyebilecek bir madde ile kaplanır.

e) Masa ve sandalyeler Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olur.

f) Metal, formika, plastik vb. malzemeden mamul beyaz renkli yazı tahtası ön duvara, öğrencilerin rahatça görebileceği şekilde yerleştirilir.

g) Bilgisayar dersliği kullanma kılavuzu her öğrencinin görebileceği bir yere yerleştirilir.

h) Disket dolabı, öğrencilerin disketlerini ve diğer malzemelerini koyabilmeleri için dersliğin uygun bir yerine yerleştirilir.

ı) Arıza tablosu, dersliğin yerleşme planına göre düzenlenerek sınıfta uygun bir yere asılır. Bilgisayarda ortaya çıkacak her türlü arızalar küçük bir kâğıda yazılarak bu tabloya iliştirilir. Arıza giderildikten sonra kâğıt tablodan çıkarılır.

i) En az 100 cm 150 cm boyutlarında olan ilan tahtası, öğrencinin giriş çıkışlarında kolaylıkla görebileceği bir yere asılır. Bu tahtada bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar eğitimi ile ilgili yazılar asılır.

j) Ayrı çalışma odası olmayan okullarda, dersliğin uygun bir yerine ders programlan ve diğer malzemelerin konulacağı dolaplar yerleştirilir.

k) Dersliğin uygun bir yerinde veya öğretmen masasında sözlük, işletim sistemi kullanma kılavuzları, program kullanma kılavuzları, kitaplar vb. malzemenin konulacağı bir dolap veya raf bulundurulur.

Bilgisayar Laboratuvarlarının Kullanılması

Madde 6 - Bilgisayar dersliğinin kullanılması, bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin sorumluluğunda aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Bu derslik bilgisayar derslerinin uygulamaları ve diğer derslerle ilgili bilgisayar destekli e-ğitim uygulamaları için kullanılır. Dersliğin kullanılmasında öncelik, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

b) Bu derslikte ders dışı zamanlarda da öğrencilere derslerle ilgili çalışma imkânları sağlanacaktır.

c) Dersliğin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, eğitim-öğretim süresi dışında okul-çev-re işbirliği kapsamı çerçevesinde gelen talepleri değerlendirerek bilgisayar eğitimi yapılacaktır.

Madde 7 - Bilgisayar dersliği sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulur.

Madde 8 - Öğrencileri bilgisayarla ilgili çalışmalara özendirmek ve ilgilerini artırmak amacıyla resim, beste, proje ve program gibi alanlarda ilkokul, orta okul, lise ve dengi okullar eğitici çalışmalar y önetmeliğine göre yarışmalar düzenlenir.

Madde 9 - Bilgisayarlar, yangın, hırsızlık, tahribat vb. tehlikelere karşı okul müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bilgisayar Öğretmenleri ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Seçimi ve

Görevleri

Madde 10 - Bilgisayar derslerini okutacak öğretmenler, öğretmen olarak atanmalarına esas veya yardımcı branşları bilgisayar öğretmenliği olanlar arasından seçilir. Ancak, ihtiyacın karşılanmaması durumunda; halen Bakanlık kadrolarında çalışan yüksek öğrenimli sınıf öğretmenleri; orta okullarda, ortaöğretim kurumlarında matematik, fizik, kimya, fen, biyoloji branş öğretmen-* leri ile örgün ve yaygın mesleki öğretim kurumlarındaki meslek dersleri öğretmenlerinden isteyenler arasından görevlendirme yapılabilir.

Bu görevlendirme de;

a) Öğrenimleri sırasında bilgisayarla ilgili en az biri programlama dili olmak üzere üç ders almış olanlara,

b) Bir programlama dili ile uygulama programlan (kelime işlemci, veri tabanı, grafik, elektronik tablo vb.) konusunda hizmetiçi eğitim kursundan geçmiş olup bu kursu başarı ile tamamlamış olanlara,

c) Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlarca açılan en az bir programlama dili ve uygulama programları ile ilgili farklı kursları başarı ile bitirmiş olanlara, öncelik verilir.

Bilgisayar Koordinatör (formatör) Öğretmeninin Bakanlıkça Seçimi Madde 11 -10 uncu madde de tanımlanan öğretmenlerden

a) En az üç yıl bilgisayar dersini okutanlar,

b) Mesleki kıdemi en az üç yıl olanlar, .

c) Orta derecede İngilizce bilenler,

arasından Bilgisayar Koordinatör Öğretmenliği için yapılacak sınavla hizmetiçi eğitimi kursuna alınır.

Bilgisayar Koordinatör Öğretmeninin Görevlendirilmesi

Madde 12 - Öğretmenin bilgisayar koordinatör öğretmeni olarak görevlendirilebilmesi için;

a) Bilgisayar koordinatör Öğretmenliği hizmetiçi eğitimi kursuna giriş sınavım kazanmış ve bunu müteakip konu ile ilgili kursu başarı ile tamamlamış olanlar ile,

b) Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda bilgisayar dersleri olmaması nedeniyle bu okullarda çalışan öğretmenlerden özel bilgi beceri ve yeteneklerine göre Bilgisayar koordinatörlüğü hizmetiçi eğitim kurslarıyla yetiştirilen öğretmenler,

görevlendirilir.

Madde 13 - Öğretmenin, bilgisayar koordinatör öğretmenlik hizmetiçi eğitim kursu sınavına katılabilmesi için;

a) Görevli olduğu okulunda bilgisayar laboratuvannın bulunması,

b) Bakanlıkça bilgisayar laboratuvannın kurulmasının planlandığı okullarda çalışır olması, gerekir.

Madde 14-Bilgisayar Öğretmenlerinin Görevi eri: *v

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevlerinin dışında bilgisayar koordinatör öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile uyum içerisinde çalışmak dersleri dersin amaçlan doğrultusunda ve ders dağıtım programlarında belirlenen saatlerde bilgisayar dersliğinde işlemek,

b) Dersliğin bakım ve temizliğinden sorumlu olmak,

c) Derslikte çıkabilecek ve kendisinin çözemediği teknik problemleri bilgisayar koordinatör öğretmenine anında duyurmak,

ç) Zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlara göre kendisine düşen görevleri yapmaktır.

Madde 15 - Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin görevleri: X

a) Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarım sağlamak,

c) Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak, ç) Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek,

d) Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım programı hazırlamak,

e) Bilgisayar laboratuvannın devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Hard disk) yüklenmelerini sağlamak,

f) Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm

ni sağlamak,

g) Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek,

h) Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anket formları yoluyla rapor ederek Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,

ı) Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

i) Bilgisayar dersi zümre öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak.

j) Bilgisayar öğretmenleri ile koordineli çalışarak bilgisayar için sicil fişi tutmak ve bunların takibini yapmak,

k) Laboratuvar kullanım kılavuzunu laboratuvannın uygun bir yerine asmak, (Ek-1)

1) Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

m) Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili öğretmene yardımcı olmak,

n) Yazılımlar ve uygulamalarla ilgili öğretmen isteklerini idareye bildirmek,

o) Ders yazılımlarının ve kitaplarının B demirbaş defterine kayıt edilmesini sağlamak ve takip etmek,

ö) Laboratuvarda bulunan yazılımlar ve kitaplar için B demirbaş eşya yardımcı defterini tutmak, (Ek-2)

p) İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmaktır.

Madde 16 - Bilgisayar koordinatör öğretmeni, okullarına Bilgisayar Laboratuvan kurulması, teçhizatının alımı, kabulü vb. komisyonlarının tabii üyesidir.

Madde 17 - Bilgisayar dersliğindeki bilgisayarların her an çalışır, hizmete hazır durumda bulundurulması esastır. Bunun için:

a) Bilgisayarlara birer seri numarası verilir. Bir yıl boyunca öğrencinin aynı bilgisayarı kullanması sağlanır.

b) Bir okulda birden çok bilgisayar dersliği varsa, bir derslikte bulunan bilgisayarların aynı tipte olmasına özen gösterilir.

c) Bilgisayarların yıpranmasına ve arızalanmasına neden olan yanlış kullanımı önlemek, doğru davranışlar kazandırmak hususuna titizlik gösterilir.

ç) Bilgisayarların günlük bakım ve temizliğinde öğretmen ve öğrencilerin gerekli özeni göstermeleri sağlanır,

d) Bilgisayarların dönemlik bakımları öğretim başlamadan önce yaptırılır.

e) Teknik problemi olan bilgisayarların durumu küçük bir kâğıda yazılarak arıza tablosuna i-liştirilir.

f) Arızalı bilgisayarlar arıza kontrol fişine (Ek-3) işlenerek çalışma odasına bırakılır.

g) Bakım ve onanmı yapılmış bilgisayarların durumu sicil fişine eklenir. (Ek-4)

DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler, Yürütme, Yürürlük

BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Madde 18 - Bu yönergede belirtilen hususların yerine getirilmesinde gereken tüm şartlar Okul Müdürlerince sağlanır.

Madde 19 - Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin yer değiştirme durumlarında bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara atanmaları gözönünde bulundurulur.

Madde 20 - Bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave bir müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Madde 21 - İl ve İlçe merkezlerinde bilgisayar veya elektrik-elektronik öğrenimi görmüş ba-kım-onarım personeli bulundurulur.

Madde 22 - Bu yönerge yürürlüğe girmeden önce formatör öğretmenliği kursunu başarı ile tamamlamış olanların kazanılmış haklan saklıdır.

Madde 23 • Her öğretim yılında bilgisayar koordinatör öğretmenleri arasından bir öğretmen il ve ilçe bilgisayar genel koordinatörü olarak görevlendirilir. Bu genel koordinatör öğretmen, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine karşı sorumlu olarak çalışır. İl ve ilçe Bilgisayar Genel Koordinatörü aynı zamanda okulundaki görevlerini de aksatmadan yürütür.

Madde 24 - Bilgisayar koordinatör öğretmenleri, ildeki bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimi ile ilgili eğitim ihtiyacı çerçevesinde illerde hizmetiçi eğitimi kurslarında görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM Yürütme ve Yürürlük

Yürürlük

Madde 25 - Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1 LABORATUVAR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Bilgisayarları toz ve kirden koruyabilmek için;

a) Dersliğin girişinde nemli bez veya paspas bulundurulması,

b) Çalışmadığı sürece mutlaka örtülü olması,

c) Dersliğin temizliği sırasında toz kalkmaması, sağlanır.

2. Kendinize ayrılan bilgisayardan başkasını kullanmayınız.

3. Bilgisayarınızın düğmesini kapatmadan önce başlangıç promptuna getiriniz.

4. Çalışmanız bittikten sonra bilgisayar ve monitörünüzün düğmesini kapalı konuma getiriniz.

5. Bilgisayarınızı kullandıktan sonra üstünü mutlaka örtünüz.

6. Öğretmenin bilgisi dışında Harddisk'e (sabit disk) herhangi bir program yüklemeye çalış
mayınız.

7. Bilgisayarlara virüs kontrolünden geçmemiş yabancı disketleri sokmayınız.

8. Bilgisayar dersliğine kesinlikle hiçbir yiyecek maddesi sokmayınız.

9. Bilgisayar dersliğine çantasız geliniz.

 

 

 

BİLGİSAYAR MAKİNELERİ VE YAZICI ARIZA KONTROL FİŞİ

Bilgisayar markası :
Kod numarası :

Demirbaş numarası :

(Monitör, hard disk veya disket sürücünün demirbaş numarası aynı olacaktır.)

A) Klavye bölümünün kontrolü;

1. Tuşlar tamam mı?

2. Tuşlar çalışıyor mu?

B) Hard disk veya disket sürücü bölümünün kontrolü;

1. Sisteme elektrik geliyor mu?

Hayır ise elektrik sağlansın,

Evet ise işletim sistemini kontrol ediniz.

2. İşletim sistemi yüklenebiliyor mu?

Hayır ise işletim sistemi problemi var demektir.

Evet ise işletim sisteminde arıza yok demektir.

3. Disket sürücüleri çalışıyor mu?

Var olan sürücülerdeki disketlerini okuyabiliyor mu?

Evet ise problem yok demektir.

Hayır ise hangi disket sürücüsünde problem var ise tespit edilsin.

4. Sistem konfigurasyon hatası veriyor mu?

Evet ise konfigurasyonla ilgili bilgiler yeniden girilsin.

Kontrolü yapanın adı soyadı:

Bilgisayar Koordinatör Öğretmeninin Adı Soyadı:

BİLGİSAYAR VE YAZICI SİCİL KARTI

Lisesi/Ortaokulu/İlkokulu

Kod numarası Markası Alındığı yer Alındığı tarih Hizmete girdiği tarih Garanti baş, bitiş tarihi Bulunduğu yer Eternet tipi Makinenin dersanedeki nü