BİLGİSAYAR LABORATUARININ TERTİP VE DÜZENİ

 

a) Laboratuar Bulundurma Zorunluluğu ;

Madde 54: a - Yönetim ve diğer bölümlerde en az bulunması gereken kısımlar

 21 ) Bilgisayar Laboratuarı 

(6)Fen lisesinin açılmak istendiği binada lise seviyesinde bir okulun bulunması halinde ve bu maddenin (a) şıkkının 8,11,12,15,22,23 ve (b) şıkkının 1,2,3,4,5, fıkralarında belirtilen kısım ve bölümlerin bulunması halinde ayrıca düzenlenmeyebilir

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 54 )

b) Gerekli Proğram ve Yazılımlar ve Ağ Kurulması  ;

Madde 58:Bilgisayar Destekli Eğitim ; Kurumlarda bilgisayar destekli eğitim için laboratuar kurularak öğrenci seviyesine uygun proğram ve yazılımlar bilgisayar laboratuarında bulundurulur.

Fen Liselerinde , Resmi Fen Liseleri ile Üniversiteler arasında bilgisayar ağı kurulur.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 58 )

c)Bilgisayar dersliğinin yerinin seçiminde aşağıdaki esaslara uyulur:

1-Öğrenci başına ortalama 1,5m2 alan düşmelidir.

2-Okul binasının kuzey yönünde, nem oranı en az olan tarafta bulunmalıdır. Zorunlu olarak güney yönünden seçilmiş olması halinde, güneş ışınlarının doğrudan doğruya bilgisayarların üzerine düşmesini önleyecek önlemler alınır.

3-Aydınlatma, floresan lambalarla yapılır.

4-Masa ve sandalyeler standartlara uygun olur.

5-Metal, formika, plastik vb. malzemeden yapılmış beyaz renkli yazı tahtası ön duvara, öğrencilerin rahatça görebileceği şekilde yerleştirilir.

6-Bilgisayar dersliği kullanma kılavuzu, her öğrencinin görebileceği bir yere yerleştirilir.

7-Disket dolabı bulundurulur.

8-Arıza tablosu, sınıfın uygun bir yerine asılır.

9-En az 100x150cm boyutlarında bir ilan tahtası uygun bir yere asılır. Bu tahtada bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar eğitimi ile ilgili yazılar asılır.

10-Çalışma odası olmayan okullarda, dersliğin uygun bir yerine ders programları ve diğer malzemelerin konulacağı dolaplar yerleştirilir.

11-Dersliğin uygun bir yerinde veya öğretmen masasında sözlük, işletim sistemi kullanma kılavuzları, program kullanma kılavuzları, kitaplar vb. malzemelerin konulacağı bir dolap veya raf bulundurulur.

( Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-5), (T.D. 2378)

d)Bilgisayar Laboratuvarlarının Kullanılması

Bilgisayar dersliğinin kullanılması, bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin sorumluluğunda aşağıdaki şekilde yapılır ;

1-Bu derslik bilgisayar derslerinin uygulamaları ve  diğer derslerle ilgili bilgisayar destekli eğitim uygulamaları için kullanılır. Dersliğin kullanılmasında öncelik, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

 2-Bu derslikte ders dışı zamanlarda da öğrencilere derslerle ilgili çalışma imkanları sağlanacaktır.

 3-Dersliğin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, eğitim-öğretim süresi dışında okul-çevre işbirliği kapsamı çerçevesinde gelen talepleri değerlendirerek bilgisayar eğitimi yapılacaktır.

4-Bilgisayar dersliği sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulur.

5-Öğrencileri bilgisayarla ilgili çalışmalara özendirmek ve ilgilerini artırmak amacıyla resim, beste, proje ve program gibi alanlarda ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yarışmalar düzenlenir.

6-Bilgisayarlar, yangın, hırsızlık, tahribat vb. tehlikelere karşı okul müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır. 

(M.E.B. na Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-6,7,8,9), (T.D. 2378)

7-Bilgisayarlara birer seri numarası verilir. Bir yıl boyunca öğrencinin aynı bilgisayarı kullanması sağlanır.

8-Bir okulda birden çok bilgisayar dersliği varsa, bir derslikte bulunan bilgisayarların aynı tipte olmasına özen gösterilir.

9-Bilgisayarların yıpranmasına ve arızalanmasına neden olan yanlış kullanımı, önlemek, doğru davranışlar kazandırmak hususuna titizlik gösterilir.

10-Bilgisayarların günlük bakım ve temizliğinde öğretmen ve öğrencilerin gerekli özeni göstermeleri sağlanır.

11-Bilgisayarların dönemlik bakımları, öğretim başlamadan önce yaptırılır.

12-Teknik problemi olan bilgisayarların durumu küçük bir kağıda yazılarak arıza tablosuna iliştirilir.

13-Arızalı bilgisayarlar kontrol fişine (Ek-3) işlenerek çalışma odasına bırakılır.

14-Bakım ve onarımı yapılmış bilgisayarların durumu sicil fişine işlenir. (Ek-4)

 (Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-17) (T.D. 2378

 

e)Bilgisayar Öğretmenlerinin Görevleri

1-Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile uyum içinde çalışmak, dersleri dersin amaçları doğrultusunda ve ders dağıtım programlarında belirlenen saatlerde  bilgisayar dersliğinde işlemek.

2-Dersliğin bakım ve temizliğinden sorumlu olmak.

3-Derslikte çıkabilecek ve kendisinin çözemediği teknik problemleri bilgisayar koordinatör öğretmenine anında duyurmak.

4-Zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlara göre kendisine düşen görevleri yapmak.

(Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-14), (T.D. 2378)

f)Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri :

1-Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

2-Bilgisayar laboratuvarını  mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak.

3-Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak.

4-Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek.

5-Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım programı hazırlamak.

6-Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Hard disk) yüklenmelerini sağlamak.

7-Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.

8-Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek.

9-Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve  bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anket formları yoluyla rapor ederek Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

10-Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.

11-Bilgisayar dersi zümre öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak.

12-Bilgisayar öğretmenleri ile koordineli çalışarak bilgisayar için sicil fişi tutmak ve bunların takibini yapmak.

13-Laboratuvar kullanım kılavuzunu laborutuvarının uygun bir yerine asmak. (Ek-1)

14-Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

15-Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili öğretmene yardımcı olmak.

16-Yazılımlarla ve uygulamalarla ilgili öğretmen isteklerini idareye bildirmek.

17-Ders yazılımlarının ve kitaplarının B demirbaş defterine kayıt edilmesini sağlamak ve takip etmek.

18-Laboratuvarda bulunan yazılımlar ve kitaplar için B demirbaş eşya yardımcı defterini tutmak. (Ek-2)

19-İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmak.

Bilgisayar koordinatör öğretmeni, okullarına Bilgisayar Laboratuvarı kurulması, teçhizatının alımı, kabulü vb. komisyonların tabii üyesidir.

 (Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-15), (T.D. 2378)

 

g)Bilgisayar Laboratuvarının Kullanımında Dikkat Edilecek  hususlar: Ek-1

1-Bilgisayarları toz ve kirden koruyabilmek için ;

(1)Dersliğin girişinde nemli bez veya paspas bulundurulması.

(2)Çalışmadığı sürece mutlaka örtülü olması.

(3)Dersliğin temizliğinin toz kaldırmadan yapılması sağlanır.

2-Kendinize ayrılan bilgisayardan başkasını kullanmayınız.

3-Bilgisayarınızın düğmesini kapatmadan önce başlangıç promptuna getiriniz.

4-Çalışmanız bittikten sonra, bilgisayar ve monitörünüzün düğmesini kapalı konuma getiriniz.

5-Bilgisayarınızı kullandıktan sonra mutlaka örtünüz.

6-Öğretmenin bilgisi dışında Harddisk’e (sabit disk) herhangi bir program yüklemeye çalışmayınız.

7-Bilgisayarlara virüs kontrolünden geçmemiş yabancı disketleri sokmayınız.

8-Bilgisayar dersliğine kesinlikle hiçbir yiyecek maddesi sokmayınız.

9-Bilgisayar dersliğine çantasız geliniz.

(Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, Ek-1), (T.D. 2378)

 

h)Bilgisayar Makineleri ve Yazıcı Arıza Kontrol Fişi

Bilgisayar markası :

Kod numarası          :

Demirbaş numarası    :

(Monitör hard disk veya disket sürücünün demirbaş numarası aynı olacaktır.)

Klavye bölümünün kontrolü

1-Tuşlar tamam mı?

2-Tuşlar çalışıyor mu?

Hard disk veya disket sürücü bölümünün kontrolü

1-Sisteme elektrik geliyor mu?

Hayır ise, elektrik sağlansın

Evet ise, işletim sistemini kontrol ediniz.

2-İşletim sistemi yüklenebiliyor mu?

Hayır ise, problem var demektir.

Evet ise, arıza yok demektir.

3-Disket sürücüleri çalışıyor mu?

Var olan sürücülerdeki disketlerini okuyabiliyor mu?

Evet ise, problem yok demektir.

Hayır ise, hangi disket sürücüsünde problem varsa tesbit edilsin.

4-Sistem konfigurasyon hatası veriyor mu?

Evet ise, konfigürasyonla ilgili bilgiler yeniden girilsin.

Kontrolü yapanın adı-soyadı  :

Bilgisayar Koordinatör öğretmeninin adı-soyadı :

(Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, Ek-3), (T.D. 2378)

 

ı)Tutulacak Defter ve Dosyalar 

Madde 50- Dershanelerde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 50 )

i)Bilgisayar Laboratuvarında Bulunacak Techizatın Teknik Özellikleri

1. Bilgisayar Masası (Öğretmen İçin):

      (1)Masa üstü tablası fildişi formika kaplı olacak,

      (2)Ortalama 80x130 cm ebadında yüksekliği 70 cm.

      (3)Masa iskeleti 20x40x1.2 mm profil borudan imal edilecektir.

      (4)Ön ve yan yüzler (3 tarafı) l mm kalınlığında saç malzeme ile kaplanacak ve kahverengi boya ile boyanacaktır.

2. Bilgisayar Masası (Öğrenci İçin):

      (1) Masa üstü tablası fildişi formika kaplı olacak.

      (2) Ortalama 80x115 cm ebadında yüksekliği 70 cm.

      (3) Masa iskeleti 20x40x1.2 mm profil borudan imal edilecektir.

      (4) Ön ve yan yüzler (3 tarafı) l mm kalınlığında saç malzeme ile kaplanacak ve kahverengi boya ile boyanacaktır.

3. Yazıcı Masası:

      (1) Masa üstü tablası fildişi formika kaplı olacak.

      (2) Ortalama 60x50cm ebadında yüksekliği 70 cm olacaktır.

      (3) Masa İskeleti 20x40x1.2 mm profil borudan imal edilecektir.

      (4) Masa 4 tekerlekli olacaktır.

      (5) Kahverengi boya ile boyanacaktır.

4. Sandalye:

      (1) Dönerli olacak.

      (2) Kolçak bulunmayacak.

      (3) Oturma temas yüzeyleri vinilex veya kumaş kaplı olacak.

      (4) 5 tekerlek ve yükseklik ayar elemanı bulunacaktır.

5. Beyaz Yazı Tahtası:

      (1) 120x240 cm ebatlarında olmalı.

      (2) Duvara sabit olmalı.

      (3) Çevresi alüminyum çerçeve ile çerçevelenecek.

      (4) Yüzeyi boya emmeyen parlak beyaz formika olacaktır.

6. Perde:

      (1) Raylar alüminyum olmalı.

      (2) Perde hareketi elde çalışan mekanizma ile sağlanmalı.

      (3) Perde dilimlerinin genişliği 12 cm olmalı ve 180 dönüş kabiliyeti olmalı.

      (4) Perde eklerine galvanizli saç takümalı.

      (5) Perde renkleri açık kahverengi yada bej olmalı.

7. Yer Döşemesi:

         Sert, sivri maddelerden etkilenmeyen; çökmeyen, çizilmeyen darbelere dayanıklı, ateş ve ısıdan etkilenmeyen, asit ve kimyasal maddelere dayanıklı olacaktır.

      (1) Ebadı: 50x50 cm,

      (2) Kalınlık: 3 mm

      (3) Renk: Siyah ve gri

      (4) Elektrik İzolasyon: TS 1403, DÎN 53596

8. Elektrik Donatımı

      (1) Kablo her bilgisayar hattı için 3x2,5 antigron kablo.

      (2) Her hat için 6A otomatik sigorta.

      (3) Her bilgisayar için topraklı priz.

      (4) Uygun elektrik panosu.

(Genelge : M.E.B. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 07.08.1995/252)

 

Bilgisayar Laboratuar Yerleşim Planı Örneği İçin Tıklayın