TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

 

Karar Sayısı: 404                                                          

Karar Tarihi : 15/11/2000

Konu : Lise Bilgisayar - 1 Dersi Öğretim Programı’nın Kabulü

LİSE BİLGİSAYAR - 1 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

GİRİŞ

 

Günümüzde bilgisayar her alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarın bu yaygın kullanımı onu tanımayı, etkin olarak kullanmayı ve yaşamımıza katmayı zorunlu hâle getirmiştir.

 

Ülkemiz gençlerine, orta öğrenimleri sırasında bilgisayarı tanıtmak ve onunla yapılabilecek işleri öğretmek, kendilerine yön vermede onlara yardımcı olacaktır. Ülkemizde ve dünyada birçok alanda yetişmiş gençlik arasında işsizlik olmasına rağmen bilgisayarla ilgili alanlarda az veya çok bilgi ve becerisi olanlarda işsizlik olmadığı gibi yetişmiş insan gücü açığı vardır. Bunun farkında olan aileler çocuklarına bilgisayar konusunda çeşitli kurslar aldırma gayreti içindedirler. Ayrıca kalkınma plânları hedeflerine uygun olarak tüm öğrenim çağı gençlerinin, eğitimleri boyunca bilgisayarlı öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrenmelerini sağlamak ve bilgisayarı etkin kullanma ile ilgili becerilerle donanmalarını sağlamak, eğitim kurumlarının hedefleri arasındadır.

Öğretim programının hedefi, okul çağındaki gençleri bilgi toplumunun yetişmiş, bilinçli bireyleri hâline getirmeye dönüktür.

 

Programın içeriğinde, bilgisayarın ve işletim sistemlerinin genel olarak tanıtılması, DOS işletim sisteminin önemli komutları, WINDOWS işletim sistemi, hesap tablosu olarak EXCEL paket programı, kelime işlemci olarak WORD paket programı, veri tabanı olarak ACCESS paket programı, INTERNET  ve POWER POINT konuları yer almaktadır.

 

Bu program, orta öğretim  9. ve 10. sınıf öğrencilerine uygulanacaktır.

 

Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir.

 

Programın etkin olarak uygulanması için her okulda uygulama yapılabilecek bir bilgisayar lâboratuvarı bulunmalıdır. Dersin işlenmesi sırasında bilgisayar görüntülerini perdeye yansıtan projeksiyon aygıtlarının kullanılması, öğretimi kolaylaştıracak ve dersin verimli geçmesini sağlayacaktır.

 

Bu öğretim programı, bireylerin gereksinim duyacakları temel bilgisayar yeterliklerini tümü ile kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğretmen konuları öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, süreyi, eğitim ortamını, olanak ve gereksinimleri dikkate alarak işleyecektir. 

 

Ünitelerin çeşitliliği ve kapsamı dikkate alındığında, konuların kolay anlaşılabilmesi için ders kitabında yeterince örnek verilmesi gerekmektedir.

 

Bu öğretim programına göre hazırlanacak ders kitaplarının forma sayıları A4 boyutunda 12–14, B5 boyutunda 18–22 forma olmalıdır.

 

 PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

ÜNİTE 1: BİLGİSAYAR HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

 

Bilgisayarın gelişimindeki önemli aşamalar ve bu gelişmelere katkıda bulunan önemli kişiler hakkında bilgiler verilmelidir.

Bilgisayarın dıştan bakıldığında görünen kısımları (kasa, ekran, fare, yazıcı) tanıtılmalıdır. Kasa üzerinde; açma - kapama düğmesi, disket sürücü vb. bölümler tanıtılmalıdır. Kasanın arka kısmında ekranın, farenin, yazıcının ve diğer çevre birimlerinin bağlantı uçları gösterilmelidir. Bir bilgisayar kasası açılarak ana kartın, diskin, disket sürücünün, CD sürücünün, kontrol kartlarının yerleri gösterilmelidir. Kullanılmayan bir ana kart üzerinde önemli bölümler (kart yuvaları, işlemci gibi) anlatılmalı, ana kartın öğrencilerce yakından incelemesine olanak tanınmalıdır. Bilgilerin ve programların bilgisayarın çeşitli bölümlerine aktarılmasının elektrik sinyalleri şeklinde olduğu, bunların saklanmasının ise bu elektrik sinyallerinin sonucu olarak iki tabanlı sayı sistemi ile olanaklı olduğu vurgulanmalıdır. Ayrıca bilgisayar kullanımında dikkat edilecek konular açıklanmalıdır.

 

Bilgisayar arızalarını en aza indirecek önlemler ve bilgisayar kullanıcılarının sağlıkları bakımından dikkat etmeleri gereken hususlar açıklanmalıdır.

 

ÜNİTE 2: İŞLETİM SİSTEMLERİ

 

Donanım ve yazılım kavramı güncel örnekler verilerek açıklanmalıdır (Kaset çalar donanıma; kaset üzerine kaydedilmiş müzik ise yazılıma benzetilebilir.).  Îşletim sisteminin de bir tür yazılım olduğu belirtilerek önemi ve işlevi anlatılmalıdır. İşletim sisteminin bilgisayarla kullanıcı arasında bir köprü olduğu belirtilerek çeşitli işletim sistemleri örnek verilerek açıklanmalıdır. Alt seviyeli ve üst seviyeli diller örneklerle açıklanarak aralarındaki farklar belirtilmelidir.  Derleyici, yorumlayıcı ve çevirici kavramları verilerek aralarındaki farklar açıklanmalıdır. EBDIC ve ASCII kodlar açıklanmalı, uygulama yazılımları ve hizmet yazılımlarının önemi ve farklılıkları vurgulanmalıdır.

 

ÜNİTE 3: MS - DOS İŞLETİM SİSTEMİ

 

MS-DOS işletim sistemi hakkında genel bilgiler verilmelidir. MS-DOS ortamına geçişin 3 farklı yolu gösterilmelidir (WINDOWS yüklüyken açılışta F8 fonksiyon tuşu ile başlama, başlat menüsünden, programlardan komut istemini çalıştırarak ve WINDOWS'tan çıkışta MS-DOS kipinde başlat seçeneği seçilerek). Dosya ve dizin (klâsör) kavramı değişik örnekler ve uygulamalarla kavratılmalı, dosya ve dizin adlandırma kuralları verilmelidir. İç komutlar ve dış komutlar açıklanmalıdır. İç ve dış komutların neler olduğu belirtilerek bu komutların uygulamaları yaptırılmalıdır. Tahtaya iç komutlar değişik parametreler ile yazılarak sonuçlarının neler olduğu öğrencilere sorulmalıdır (L ile başlayan uzantısı DAT olan en çok 5 karakterli dosyaların nasıl belirtileceği gibi). Toplu işlem (batch) dosyası ve işlevi öğrencilere anlatılarak değişik toplu işlem dosyası örnekleri verilmelidir.

 

 ÜNİTE 4: WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

 

Grafik tabanlı işletim sistemlerinden bahsedilmeli, WINDOWS işletim sistemi ile MS-DOS işletim sisteminin farklılıkları belirtilmelidir. Bunların ardından WINDOWS'un bellek adreslemesi, OLE kavramı, tak - çalıştır özellikleri açıklanmalıdır. Masaüstü ve kısayol (sağ tuş) menüleri ayrıntılı olarak öğrencilere açıklanmalıdır. Masaüstünde WORD ve EXCEL pencereleri açarak bunların değişik şekillerde düzenlenmesi uygulamalı olarak gösterilmelidir. Masaüstüne kısayol eklenmesi birkaç örnekle öğrencilere gösterilmeli ve öğrencilerin bunları yapması sağlanmalıdır. Program menülerine komutların eklenmesi uygulamalı olarak gösterilmelidir. Yeni bir dizin (klâsör) oluşturulması uygulamalı olarak gösterilmelidir. Var olan bir klâsörün adının değiştirilmesi uygulamalı olarak açıklanmalıdır. WINDOWS ortamında disket biçimlendirme şekilleri (hızlı ve tam) anlatılarak uygulamalı olarak gösterilmelidir. Dosya ve dizinlerin silinmesi, örneklerle uygulanmalıdır. Program ekleme/kaldırma anlatılmalı ve uygulatılmalıdır. Dosya ve dizinlerin değişik şekillerde kopyalanması anlatılmalıdır (sürükle-bırak, kopyala - yapıştır). Geri dönüşüm kutusunun işlevi anlatılmalı, silinmiş dosyaların geri getirilmesi gösterilmeli, geri dönüşüm kutusunun boşaltılması örneklerle uygulamalı olarak açıklanmalıdır. Denetim masasından yapılabilecek en önemli işler öğrencilere de yaptırarak açıklanmalıdır.

 

ÜNİTE 5: MICROSOFT EXCEL

 

Hesap tabloları ve bunların işlevleri hakkında genel bilgiler verilmelidir. EXCEL hesap tablosu programının, programlar menüsünden çalıştırılması gösterilmelidir. EXCEL hesap tablosu simgesinin masaüstüne ve görev çubuğuna kısayol olarak eklenmesi açıklanmalıdır. EXCEL ekranı tanıtılmalıdır (başlık, menü, durum çubuğu gibi). Güncel örnekler seçilerek sütunlara verilerin girilmesi açıklanmalıdır. Girilen veriler üzerinde biçimsel değişikliklerin (renk, karakter tipi, boyutu gibi) yaptırılması, satır yüksekliklerinin ve sütun genişliklerinin bu verilere göre düzenlenmesi yaptırılmalıdır. Tablo oluşturulması, kenarlıklar ve dolgu renklerinin değiştirilmesi işlevleri uygulamalı olarak yaptırılmalıdır. Oluşturulan tablo üzerinde matematiksel işlemlerin (satır toplamı, sütun toplamı gibi) yaptırılması uygulamalı olarak gösterilmelidir. Girilen veriler üzerinden formüllerle girilen işlemler yaptırılmalıdır.  Haftanın günleri, ayları vb. seriler oluşturmaları sağlanmalıdır. Kesme, kopyalama, yapıştırma işlemlerinin değişik yollarla yapılması hem veriler hem de formüller üzerinde yaptırılarak gösterilmelidir. Satır, sütun ekleme, satır, sütun gizleme vb. işlemler yaptırılmalıdır. Makro kavramı tanıtılmalı, basit örneklerden başlayarak makro örneklerinin uygulamaları yaptırılmalıdır. Öğrencilerin dikkatini çeken verilerden grafik oluşturmaları, oluşturulan bu grafik üzerinde değişiklikler yapmaları sağlanmalıdır. Veri dosyalarının ve grafiklerin değişik yollarla saklanması ve tekrar çağrılması gösterilmelidir.

 

ÜNİTE 6: MICROSOFT WORD

 

Kelime işlem programları ve bunların işlevleri hakkında genel bilgiler verilmelidir. WORD kelime işlem paket programının, programlar menüsünden çalıştırılması gösterilmelidir. WORD kelime işlem programının simgesinin masaüstüne ve görev çubuğuna kısayol olarak eklenmesi gösterilmelidir. WORD ekranı tanıtılmalıdır. WORD programı kullanılarak bir metin yazdırılmalıdır. Bir metin üzerinde biçimsel değişikliklerin nasıl yapıldığı gösterilmelidir. Kopyala - kes - yapıştır komutlarının kullanım amaçları uygulamalı olarak açıklanmalıdır. Bul - değiştir işlemi gösterilmelidir.  Yazım ve dil bilgisi, dil, sözcük sayımı vb. işlemler gösterilmelidir.  Metne tarih ve saat ekleme gösterilmelidir. Metne simge ekleme gösterilmelidir. Dipnot, üst bilgi, sayfa numarası ekleme işlemleri gösterilmelidir. Metne resim ve resim yazısı ekleme işlemleri gösterilmelidir. İçindekiler tablosunun oluşturulması gösterilmelidir.  Paragraf biçimlendirme işlemleri açıklanmalıdır. Madde imleri ve numaralandırma işlemleri uygulamalı olarak gösterilmelidir. Metin içerisinde tablo oluşturulması ve tablo üzerinde değişikliklerin yapılması açıklanmalıdır.  Kenarlıklar ve gölgelendirme işlemleri açıklanmalıdır. Adres-mektup birleştirme işlemleri açıklanmalı ve öğrencilere yaptırılmalıdır. Dizin hazırlama açıklanmalı ve uygulamalı olarak gösterilmelidir. Hazırlanan belgenin değişik yollarla saklanması ve tekrar çağrılması gösterilmelidir.

 

ÜNİTE 7: MICROSOFT ACCESS VERİ TABANI

 

Veri tabanı ve kullanım alanları açıklanmalıdır. Veri tabanı programlarının çeşitleri ve özellikleri hakkında genel bilgiler verilmelidir. ACCESS veri tabanı programının, programlar menüsünden çalıştırılması gösterilmelidir. ACCESS programının simgesinin masaüstüne ve görev çubuğuna kısayol olarak eklenmesi gösterilmelidir. ACCESS ekranı tanıtılmalıdır. Bilgi alanlarının özellikleri açıklanmalıdır. Bir veri tabanı dosyası oluşturulması gösterilmelidir. Kopyala-kes-yapıştır işlemleri yaptırılmalıdır. Bul - değiştir işlemleri gösterilmelidir. Araç çubuğu hazırlama ve değişiklik yapma işlemleri gösterilmelidir. Tablo hazırlama ve değişiklik yapma işlemleri gösterilmelidir. Kayıt arama, silme, değiştirme ve kayıtların sıralanması işlemleri gösterilmelidir. Tablolar arası ilişki kurma işlemi gösterilmelidir. Sorgu hazırlama işlemi ve basamakları gösterilmelidir. Rapor hazırlama işlemi ve basamakları gösterilmelidir. Dosyanın değişik yollarla saklanması ve tekrar çağrılması gösterilmelidir.

 

ÜNİTE 8: ULUSLAR ARASI BİLGİSAYAR AĞI (INTERNET)

 

INTERNET kavramı ve tarihî gelişimi açıklanmalıdır. Bağlantı şekilleri ve INTERNET kullanım yazılımları tanıtılmalıdır. WEB sayfası kavramı ve WEB sayfası adresini oluşturan ögeler açıklanmalıdır. Öğrencilerin belirli bir WEB sayfasına bağlanmaları öğretilmelidir. Arama motorları tanıtılmalı ve kullanımı gösterilmelidir. Arama motorları aracılığı ile çeşitli konularda bilgi taraması yaptırılmalıdır. Elektronik posta kavramı ve elektronik posta adresini oluşturan ögeler açıklanmalıdır.  Belirli sitelerden elektronik posta adresi alarak öğrencilerin birbirlerine elektronik posta gönderip alarak becerilerinin artırılması sağlanmalıdır.

 

ÜNİTE 9: POWER POINT

 

Sunu programının kullanım alanları açıklanarak POWER POINT sunu programının programlar menüsünden çalıştırılması gösterilmelidir. POWER POINT sunu programı simgesinin masaüstüne ve görev çubuğuna kısayol olarak eklenmesi gösterilmelidir. POWER POINT ekranı tanıtılmalıdır. Bir sunu dosyasının hazırlanması açıklanmalı ve dosyaya slâyt eklenmesi, sunuya metin eklenmesi, oluşturulan slâytların yeniden düzenlenmesi gösterilmelidir. Slâyt gösterisinde çizimlerin nasıl yapıldığı, slâyt metnin canlandırılması ve bazı slâytların gizlenmesi gösterilerek sunu hazırlanması ve gösterimi ile ilgili uygulamalar yaptırılmalıdır.

 

GENEL AMAÇLAR

 

Bu program öğrencilerin;

 

1. Bilgisayarın tarihî gelişimini kavramalarını,

2. Bilgisayar donanımlarını tanımalarını ve çevre birimlerini kullanmalarını,

3. Çeşitli yazılımlar hakkında bilgi edinmelerini ve bu yazılımları çalıştırmalarını,

4. MS – DOS  ve WINDOWS işletim sistemlerini tanımalarını ve kullanmalarını,

5. Microsoft Excel  hesap tablo, Microsoft Word  kelime işlem, Microsoft Access veri tabanı programlarını kavramalarını ve kullanmalarını,

6. Uluslar arası bilgisayar ağını tanımalarını ve kullanmalarını,

7. Elektronik posta ile mesaj göndermelerini ve gelen mesajları istedikleri şekilde kullanmalarını

 

amaçlamaktadır.

 

PROGRAMDA YER ALAN ÜNİTELER

ÜNİTE NO

Ü N İ T E L E R

KAZANIM SAYISI

I

BİLGİSAYAR HAKKINDATEMEL BİLGİLER

13

II

İŞLETİM SİSTEMLERİ

11

III

MS - DOS İŞLETİM SİSTEMİ

9

IV

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

16

V

MICROSOFT EXCEL

20

VI

MICROSOFT WORD

29

VII

MICROSOFTACCESS VERİ TABANI

25

VIII

ULUSLAR ARASI BİLGİSAYAR aği (INTERNET)

12

IX

POWER POINT

26

TOPLAM

IX ÜNİTE

161

 

 

ÜNİTE I

 

BİLGİSAYAR HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Bilgisayarın tarihî gelişimini ve kullanım alanlarını,

• Bilgisayarın donanım birimlerini tanımaları,

• Bilgisayarın sağlıklı kullanımını kavramaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. Bilim ve teknolojide bilgisayar düşüncesinin ortaya çıkmasına temel olan gelişmeleri açıklar.

2. Günümüze gelinceye kadar bilgisayarların geçirdiği evreleri açıklar.

3. Bilgisayarın gelişiminde adı geçen önemli kişileri ve katkılarını açıklar.

4. Bilgisayarın önemini açıklar.

5. Bilgisayarın yapabileceği işleri açıklar.

6. Günlük yaşamda bilgisayarın kullanım alanlarını ve uygulamalarını açıklar.

7. Bilgisayarın iç yapısını açıklar.

8. Bilgisayarın çevre birimlerinin önemini açıklar.

9. Merkezî işlem birimini tanır.

10. Bellek, aritmetik – mantık  birimi, kontrol birimi terimlerini açıklar.

11. RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM terimlerini açıklar.

12. Bilgisayar giriş  ve çıkış birimlerini tanır.

13. Bilgisayar kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.

 

Terimler: Bilgisayar, Ana Kart, Bellek, BIOS, Yol Sistemleri, Klâvye, Fare (Mouse), Optik Okuyucu, Yazıcı (Printer), Disk, Disket, CD, İşlemci (Micro Processor)

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

BİLGİSAYAR HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

 

A. BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ

B. BİLGİSAYARIN DONANIMI

  1. Ana Kart

  2. Bellek

  3. Yol Sistemleri

  4. Giriş – Çıkış Yolları

  5. Çevre Birimleri

  6. İşlemciler

C. BİLGİSAYAR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1. Bilgisayarın Sağlıklı Kullanımı

  2. Kullanıcının Sağlığı

 

ÜNİTE II

 

İŞLETİM SİSTEMLERİ

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Yazılım ve işletim sisteminin çeşitlerini ve önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. Yazılım kavramını açıklar.

2. Yazılım türlerini ve önemini açıklar.

3. İşletim sistemi terimini açıklar.

4. İşletim sisteminin hangi programlardan meydana geldiğini açıklar.

5. İşletim sisteminin bilgisayarla olan ilişkisini açıklar.

6. İşletim sistemi çeşitlerini belirtir.

7. Makine dili ve assembly dili kavramlarını açıklar.

8. Alt seviyeli diller ve üst seviyeli diller kavramlarını açıklar.

9. Derleyiciler, yorumlayıcılar ve çeviricilerin önemini ve farklarını açıklar.

10. EBCDIC ve ASCII kodlama sistemlerini tanır ve önemini açıklar.

11. Uygulama yazılımları ve hizmet yazılımlarının önemini ve farklarını açıklar.

 

Terimler:  Yazılım, MS-DOS, OS/2, WINDOWS, UNIX, NOVELL, LINUX, NT, WINDOWS 2000

 

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

İŞLETİM SİSTEMLERİ

 

A. YAZILIM VE YAZILIM ÇEŞİTLERİ

B. İŞLETİM SİSTEMİ

C. İŞLETİM SİSTEMLERİ

  1. Msdos

  2. Os/2

  3. Windows

  4. Unıx

  5. Novell Netware

  6. Lınux

  7. Windows Nt

  8. Windows 2000

Ç.  PROGRAMLAMA DİLLERİ

  1. Alt Seviyeli Diller

  2. Üst Seviyeli Diller

D. DERLEYİCİLER VE YORUMLAYICILAR

E. EBCDIC VE ASCII KODLAMA SİSTEMLERİ

F.   UYGULAMA VE HİZMET YAZILIMLARI

 

ÜNİTE III

 

MS–DOS İŞLETİM SİSTEMİ

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• MS – DOS İşletim sistemini tanımaları ve kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. MS-DOS işletim sistemini (Microsoft Disc Operating System) açıklar.

2. MS-DOS işletim sisteminin yüklenmesini açıklar.

3. Dosya ve dizin kavramlarını açıklar.

4. Dosya ve dizin adlandırma kurallarını açıklar.

5. Prompt’u (komut uyarıcısı) açıklar.

6. MS-DOS işletim sisteminin en önemli iç komutlarını bilir ve kullanır.

7. MS-DOS işletim sisteminin en önemli dış komutlarını bilir ve kullanır.

8. Toplu işlem (batch) dosyalarında komut satır parametrelerini bilir ve kullanır.

9. Toplu işlem dosyası oluşturur.

Terimler: CLS, DIR, DATE, TIME, PROMPT, MD, CD, RD, VER, REN, TYPE, DEL, COPY, VOL, PATH, EDIT, FORMAT, ATTRIB, LABEL, DELTREE, TREE, CHKDSK, SCANDISK, MEM, XCOPY, DISKCOPY, BACKUP, RESTORE, SYS, FIND, DOSKEY, DEFRAG

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

MS–DOS İŞLETİM SİSTEMİ

 

A. MS-DOS İŞLETİM SİSTEMİNİN YÜKLENMESİ

B. DOSYA (FİLE) VE DİZİN (DİRECTORY) KAVRAMI

C. MS-DOS İŞLETİM SİSTEMİNDE DOSYA VE DİZİN İSMİ

Ç. KOMUT UYARICISI (PROMPT)

D. MS-DOS KOMUTLARI

  1. İç Komutlar

  2. Dış Komutlar

E. TOPLU İŞLEM (BATCH) DOSYALARI

  1. Komut Satırı Parametreleri

  2. Toplu İşlem Dosyalarının Oluşturulması

 

 ÜNİTE IV

 

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Windows  işletim sistemini tanımaları  ve kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

 

1. Windows  işletim sistemini açıklar.

2. Windows  işletim sisteminin yüklenmesini açıklar.

3. Windows  işletim sisteminin masaüstü ve sağ tuş bileşenlerini bilir ve kullanır.

4. Masaüstündeki pencerelerin düzenlenmesini gösterir.

5. Masaüstüne kısayol eklenmesini gösterir.

6. Başlat ve program menülerine komutların eklenmesini gösterir.

7. Yeni bir klâsörün oluşturulmasını gösterir.

8. Disket biçimlendirmeyi gösterir.

9. Sürücülerin, dosyaların ve dizinlerin özelliklerini açıklar.

10. Dosya ve dizinlerin kopyalanmasını gösterir.

11. Dosya ve dizinlerin silinmesini gösterir.

12. Geri dönüşüm kutusunun özelliklerini açıklar.

13. Geri dönüşüm kutusunun boşaltılmasını gösterir.

14. Belgeler menüsünün özelliklerini açıklar.

15. Belgeler menüsünün boşaltılmasını gösterir.

16. Denetim masasındaki ögeleri bilir ve özelliklerini açıklar.

 

 

Terimler: WINDOWS, WINDOWS 98, OLE, Tak-Kullan, Masaüstü, Kısayol, Görev Çubuğu, Menü, Kısayol Menüsü, Görüntü, Bölgesel Ayarlar, Klâvye, Program Ekle/Kaldır,Yeni Donanım Ekle

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

 

A. WINDOWS’UN GENEL ÖZELLİKLERİ

B. WINDOWS 98 İŞLETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

C. WINDOWS 98’İN YÜKLENMESİ

Ç.  WINDOS 98’İN BİLEŞENLERİ

  1. Masaüstü

  2. Kısayol Menüleri

D. MASAÜSTÜNDE PENCERELERİN DÜZENLENMESİ

E. MASAÜSTÜNE KISAYOL EKLENMESİ

F.   BAŞLAT VE PROGRAM MENÜLERİNE KOMUTLARIN EKLENMESİ

G. YENİ BİR DİZİN (KLSÖR) OLUŞTURULMASI

H. DİSKETLERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ

I.    SÜRÜCÜLERİN, DİZİLERİN VE DOSYALARIN ÖZELLİKLERİ

İ.    DOSYA VE DİZİNLERİN KOPYALANMASI

J.   GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU VE BOŞALTILMASI

K. BELGELER MENÜSÜ VE BOŞALTILMASI

L.   DENETİM MASASI

 

 ÜNİTE V

 

MICROSOFT EXCEL

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Microsoft Excel hesap tablo programını kavramaları ve kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. Microsoft Excel  hesap tablo programının işlevini açıklar.

2. Microsoft Excel  hesap tablo programının yüklenmesini açıklar.

3. Dosya menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

4. Düzen menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

5. Görünüm menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

6. Ekle menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

7. Biçim menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

8. Veri menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

9. Pencere menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

10. Yardım menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

11. Microsoft Excel  hesap tablo programını kullanarak değişik seriler oluşturur.

12. Grafik oluşturmayı gösterir.

13. Veri menüsü işlemlerini açıklayarak gösterir.

14. Formül oluşturur.

15. Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerde öncelik sırasını belirtir.

16. İki ayrı hücredeki bilgileri birleştirmeyi gösterir.

17. Dizi tanımlama işlemini belirterek gösterir.

18. Hücrelere ad verme işlemini gösterir.

19. Formül oluşturulurken karşılaşılabilecek hata değerlerini belirtir.

20. Excel’ deki hazır fonksiyonları kullanır.

 

Terimler: Araç Çubuğu, Baskı Önizleme , Kaydet, Farklı Kaydet, Kopyala-Yapıştır, Kes-Yapıştır, Geri Al, Yinele, Kopyala-Özel Yapıştır, Seri Temizle, Sil, Bul – Değiştir, Grafik, Şablon, Form, Makro

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

MİCROSOFT EXCEL HESAP TABLOSU PROGRAMI

 

A. EXCEL PROGRAMININ YÜKLENMESİ

B. HESAP TABLOSU VE FORMÜLLERİN OLUŞTURULMASI

1. Formül Oluşturma

2. İşlemlerde Öncelik

3. Dizin Tanımlama

4. Mantıksal Karşılaştırmalar

5. Formüllerde Hata Mesajları

6. Formüllerde Düzeltmelerin Yapılması

7. İki Ayrı Hücredeki Bilgilerin Birleştirilmesi

C. MENÜLER

1. Dosya Menüsü

2. Düzen Menüsü

3. Görünüm Menüsü

4. Ekle Menüsü

5. Biçim Menüsü

6. Araçlar Menüsü

7. Veri Menüsü

8. Pencere Menüsü

9. Yardım Menüsü

Ç.  MAKRO OLUŞTURMA

 

ÜNİTE VI

 

MICROSOFT WORD

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Microsoft Word kelime işlem programını kavramaları ve kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

 

1. Microsoft Word  kelime işlem programının işlevini açıklar.

2. Microsoft Word  kelime işlem programının yüklenmesini gösterir.

3. Dosya menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

4. Düzen menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

5. Ekle menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

6. Biçim menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

7. Araçlar menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

8. Tablo menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir

9. Pencere menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

10. Yardım menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

11. Görünüm menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

12. Microsoft Word  kelime işlem programını kullanarak metin oluşturur.

13. Metne tarih ve zaman eklemeyi gösterir.

14. Simge eklemeyi gösterir.

15. Dipnot eklemeyi gösterir.

16. Metne resim eklemeyi gösterir.

17. Resim yazısı eklemeyi gösterir.

18. İçindekiler tablosunun oluşturulmasını gösterir.

19. Nesne komutunun kullanılmasını açıklar.

20. Yazı tipleri ve büyüklüklerinin değiştirilmesini gösterir.

21. Paragraf biçimlendirme işlemlerini gösterir.

22. Kenarlıklar ve gölgelendirme işlemlerini gösterir.

23. Başlangıç büyük harf işlemini gösterir.

24. Madde imleri ve numaralandırma işlemlerini yapar.

25. Başlık numaralandırma işlemini yapar.

26. Tablo oluşturur.

27. Adres – Mektup  birleştirme işlemini yapar.

28. Asıl belgenin yaratılmasını gösterir.

29. Veri kaynağının yaratılması ve verilerin alınması işlemlerini gösterir.

 

Terimler: Araç Çubuğu, Baskı Önizleme, Kaydet, Farklı Kaydet, Kopyala-Yapıştır, Kes-Yapıştır, Geri Al, Yinele, Kopyala-Özel Yapıştır, Bul-Değiştir, Şablon, Form, Dipnot, Son Not, Nesne, İçindekiler Tablosu, Dizin, Yazım Ve Dil Bilgisi, Dil, Sözcük Sayımı, Adres – Mektup Birleştir, Asıl Belge, Veri Kaynağı

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

MICROSOFT WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI

 

A. WORD PROGRAMININ YÜKLENMESİ

B. MENÜLER

  1. Dosya Menüsü

  2. Düzen Menüsü

  3. Görünüm Menüsü

  4. Ekle Menüsü

  5. Biçim Menüsü

  6. Araçlar Menüsü

  7. Tablo Menüsü

  8. Pencere Menüsü

  9. Yardım Menüsü

 

 ÜNİTE VII

 

MICROSOFT ACCESS VERİ TABANI

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Veri tabanı çeşitlerini tanımaları,

• Microsoft Access veri tabanı programını kavramaları ve kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

 

1. Veri tabanını açıklar.

2. Veri tabanının kullanım alanlarını belirtir.

3. Veri tabanı programlarının çeşitlerini ve özelliklerini belirtir.

4. Microsoft Access veri tabanı programının işlevini açıklar.

5. Microsoft Access veri tabanı programının yüklenmesini gösterir.

6. Dosya menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

7. Düzen menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

8. Görünüm menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

9. Ekle menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

10. Biçim menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

11. Kayıt menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

12. Araçlar menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

13. Pencere menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

14. Yardım menüsünde yapılan işlemleri ve basamaklarını gösterir.

15. Microsoft Access veri tabanı programını kullanarak veri tabanı dosyası oluşturur.

16. Araç çubuğu hazırlama ve değişiklik yapma işlemlerini gösterir.

17. Tablo hazırlama ve değişiklik yapma işlemlerini gösterir.

18. Alanların özelliklerini belirtir.

19. Kayıt arama işlemini yapar.

20. Kayıt değiştirme işlemini yapar.

21. Kayıt silme işlemini gösterir.

22. Kayıtların sıralanması işlemini gösterir.

23. Tablolar arası ilişki kurma işlemini gösterir.

24. Sorgu hazırlama işlemini ve basamaklarını gösterir.

25. Rapor hazırlama işlemini gösterir.

 

Terimler: Veri Tabanı, Araç Çubukları, Tablo, Rapor, Sorgu, Baskı Önizleme, Kaydet, Farklı Kaydet, Kopyala-Yapıştır, Kes-Yapıştır, Geri Al, Yinele, Kopyala-Özel Yapıştır,  Bul-Değiştir, Form

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

MICROSOFT ACCESS VERİ TABANI PROGRAMI

 

A. ACCESS PROGRAMININ YÜKLENMESİ

B. VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

  1. Veri Tabanı Sihirbazı Kullanılarak Veri Tabanının Oluşturulması

  2. Boş Veri Tabanı Kullanılarak Veri Tabanının Oluşturulması

C. MENÜLER

  1. Dosya Menüsü

  2. Düzen Menüsü

  3. Görünüm Menüsü

  4. Ekle Menüsü

  5. Biçim Menüsü

  6. Kayıtlar Menüsü

  7. Araçlar Menüsü

  8. Pencere Menüsü

  9. Yardım Menüsü

Ç.  BİLGİ ALANLARININ ÖZELLİKLERİ

  1. Sayısal Tipteki Alanların Özellikleri

  2. Metin (Text)  Tipindeki Alanların Özellikleri

  3. Tarih Tipindeki Alanların Özellikleri

  4. Mantıksal Tipteki Alanların Özellikleri

D. KAYIT İŞLEMLERİ

  1. Kayıt Aramak

  2. Kayıt Silmek

  3. Kayıt Sıralamak

E. TABLO İŞLEMLERİ

  1. Sütun Genişliklerinin Ayarlanması

  2. Satır Yüksekliklerinin Ayarlanması

  3. Karakter Biçimi Değişiklikleri

  4. Tablo Adlarını Değiştirmek

  5. Tablo Silmek

  6. Tablolar Arası İlişki Kurmak

F.   SORGU HAZIRLAMA İŞLEMİ VE BASAMAKLARI

  1. Sorgu Hazırlama Diyalog Kutusunun Açılması

  2. Sorgulamada Kullanılacak Bilgi Alanlarının Seçilmesi

  3. Sorgulama İfadelerinin Oluşturulması

G. RAPOR HAZIRLAMA VE YAZDIRMA

  1. Rapor Hazırlama Diyalog Kutusunun Açılması

  2. Raporda Kullanılacak Bilgi Alanlarının Seçilmesi

  3. Raporun Biçimlendirilmesi

 

ÜNİTE VIII

 

ULUSLAR ARASI BİLGİSAYAR AĞI (INTERNET)

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Uluslar arası bilgisayar ağına (Internete) bağlanma, bilgiye erişim biçimlerini ve elektronik posta kavramını tanımaları,

• Elektronik posta ile mesaj gönderebilmeleri,

• Gelen bir mesajı  okumayı ve istediği işlemleri yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. İnternet kavramını açıklar.

2. Internetin tarihî gelişimini bilir.

3. Bağlantı şekillerini açıklar.

4. İnternet kullanım yazılımlarını kullanır.

5. Web sayfası kavramını açıklar.

6. Web sayfası adresini oluşturan ögeleri açıklar.

7. Arama motorlarını bilir.

8. Arama motorlarını kullanarak bilgiye ulaşır.

9. Elektronik posta  kavramını açıklar.

10. Elektronik posta adreslerini oluşturan ögeleri açıklar.

11. Elektronik posta adresi alır.

12. Elektronik posta alma ve gönderme işlerini yapar.

 

Terimler: INTERNET, WEB Sayfası, Protokol, TCP/IP, FTP,  LAN, WAN, Elektronik Posta, DOMAIN, IP Adresleri, TELNET, WWW

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

ULUSLAR ARASI BİLGİSAYAR AĞI (INTERNET)

 

A. GENEL BİLGİLER

  1. İnternet Kavramı

  2. İnternetin Tarihçesi

B. INTERNETE BAĞLANMA ŞEKİLLERİ

C. INTERNETİ MEYDANA GETİREN TEMEL BİLEŞENLER

Ç.  INTERNET ADRESLEME SİSTEMİ

D. INTERNET KULLANIM YAZILIMLARI

E. INTERNETTE İSTENEN ADRESLERE ERİŞİM

F.   INTERNET ARAMA MOTORLARI

G. WEB SAYFASI OLUŞTURMA

H. ELEKTRONİK POSTA KAVRAMI

I.    ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİ

İ.    ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİNİ OLUŞTURAN ÖGELER

J.   ELEKTRONİK POSTA ADRESİNİN  TANIMLANMASI

K. GELEN MESAJLARIN OKUNMASI

L.   MESAJLARIN KAYDEDİLMESİ VE SİLİNMESİ

M. MESAJ GÖNDERİLMESİ

N. MESAJLARIN YÖNLENDİRİLMESİ

 

ÜNİTE IX

 

POWER POINT

 

Ünitenin Amacı

 

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Bir sunu hazırlamak ve düzenlemek için gerekli bilgileri kavramaları,

• Microsoft Power Point sunu programını kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. Microsoft Power Point sunu programının işlevini kavrar.

2. Microsoft Power Point sunu programını yükler.

3. Dosya menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

4. Düzen menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

5. Ekle menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

6. Biçim menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

7. Araçlar menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

8. Slâyt gösterisi menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

9. Pencere menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

10. Yardım menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

11. Görünüm menüsünde yapılan işlemleri  ve basamaklarını uygular.

12. Microsoft Power Point sunu programını kullanarak sunu oluşturur.

13. Sunuya metin ekler.

14. Eklenilen metinde biçim değişiklikleri yapar.

15. Birden fazla slâyt oluşturur.

16. Oluşturulan slâytları yeniden düzenler.

17. Hazırlanan slâytları slâyt gösterisi görünümünde sunar.

18. Önceden oluşturulmuş bir sunuyu kullanır.

19. Slâytlarda ön izleme yapar.

20. Sunularda slâyt yapısını değiştirir.

21. Sunu slâytlarını ve sunudaki notları yazdırır.

22. Slâyt gösterisinde serbest çizim yapar.

23. Slâyt metnini canlandırır.

24. Slâyt gösterisinde bazı slâytları gizler.

25. Slâyt gösterilerinin düzenlemesini yapar.

26. Hazırlanan sunuyu yazdırır.

 

ÜNİTENİN AÇILIMI

 

POWER POINT

 

A. POWER POINT SUNU PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ

B. POWER POINT SUNU PROGRAMININ YÜKLENMESİ VE BAŞLATILMASI

C. DOSYA MENÜSÜ

Ç.  DÜZEN MENÜSÜ

D. GÖRÜNÜM MENÜSÜ

E. EKLE MENÜSÜ

F.   BİÇİM MENÜSÜ

G. ARAÇLAR MENÜSÜ

H. SLYT GÖSTERİSİ MENÜSÜ

I.    PENCERE MENÜSÜ

İ.    YARDIM MENÜSÜ