BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

İLKÖĞRETİM, LİSE VE DENGİ OKULLAR EĞİTİCİ ÇALIŞMALAR YÖNETMELİĞİ

Tebliğler Dergisinde Yayım Tarihi ve Sayısı : 06/06/1983-2140

Okullarda Kutlanacak veya Anılacak Gün ve Haftalar

Madde 59- (Değişik : 10/09/1985 - 18864 s-R.G.) Okullarımızın seviyesine göre aşa-ğıda belirtilen veya Bakanlıkça uygun görülen konularda "Gün" ve "Haftalar" düzenlenir.
İlköğretim Haftası Eylül ayının 3'üncü haftası
Hayvanları Koruma Günü 4 Ekim
Dünya Çocuk Günü Ekim ayının ilk Pazartesi günü
Birleşmiş Milletler Günü 24 Ekim
Kızılay Haftası 29 Ekim- 4 Kasım
Dünya Çocuk Kitapları Haftası Kasım ayının 2. Pazartesi günü başlayan hafta
Atatürk Haftası 10-16 Kasım
Öğretmenler Günü 24 Kasım
Vakıf Haftası 3-9 Aralık
İnsan Hakları Haftası 10 Aralık gününü içerisine alan hafta
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası 12-18 Aralık
Dünya Kooperatifçilik Günü 21 Aralık
Verem Savaş Eğitimi Haftası Yılbaşını takip eden ilk Pazartesi günü başlayan hafta
Enerji Tasarruf Haftası Ocak ayının ikinci Pazartesi başlayan hafta
Millî Eğitim Bak.Vakfı Kuruluş Günü 19 Şubat
Sivil Savunma Günü 28 Şubat
Yeşilay Haftası 1 - 7 Mart
Orman Haftası 21 - 26 Mart
Dünya Tiyatrolar Günü 27 Mart
Kütüphaneler Haftası Mart ayının son Pazartesi başlayan hafta
Nato Günü 4 Nisan
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası 7-13 Nisan (Değ. 24/02/1997 tarih 2472 sayılı Tebl.Derg.)
Turizm Haftası 15 - 22 Nisan
Trafik Haftası Mayıs ayının ikinci Pazar günü
Avrupa Günü 5 Mayıs
Anneler Günü Mayıs ayının ikinic Pazar günü
Sakatlar Haftası 10 - 16 Mayıs
Hava Şehitlerini Anma Günü 15 Mayıs
Müzeler Haftası 18 - 24 Mayıs
Çevre Koruma Haftası Haziran ayının ikinci Pazartesi günü başlayan hafta
Kahramanlık Günleri
Türk Büyüklerini Anma Günleri
Bilim ve Teknoloji Haftası 08 - 14 Mart (30/04/1998-66 sayılı TTK) (Ek: Mayıs 1998-2488 sayılı Tebliğler Dergisi
Standartlar Haftası

İlköğretim Haftası

Madde 60- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 51. maddesi ile her yılın Eylül ayının 3. haftası "İlköğretim Haftası" olarak kabul edilmiştir, il, İlçe, bucak ve köylerdeki millî eğitim yetkilileri eğitim ve öğretimin fert ve millet için taşıdığı büyük önemi belirtecek şekilde programlar hazırlar ve uygularlar.
İlköğretim Haftasının canlı ve hareketli geçmesini sağlamak için; konuşma, yazı, şiir, resim, broşür, afiş, gösteri, film, sergi, temsil, halk oyunları, rontlar, ziyaret ve benzeri yollardan faydalanılır.

Hayvanları Koruma Günü

Madde 61- Öğrencilerde hayvanlara sevgi ve merhamet duyguları uyandırmak suretiyle onlarda bencil olmama, yardımlaşma, iyilik severlik, sevgi ve acıma gibi duyguların gelişmesine yardımcı olmak ve tabiattaki dengenin önemini kavratmak amacıyla okullarda "Hayvanları Koruma Günü" düzenlenir.
Bu amacın gerçekleştirilmesi için okullarda hayvanlarla ilgili şiir, hikaye, fıkra, hatıra, temsil, resim sergisi gibi hususları kapsayan programlar hazırlanır. Hayvanların tabiattaki diğer varlıklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, bakımları ve beslenmeleri hakkında öğrencilere bilgi verilir

Milletler Arası Günler

Madde 62- (Değişik : 10/09/1985 - 18864 s.R.G.) Barışın takviyesi ve milletler arası ilişkilerin geliştirilmesi için kurulmuş bulunan çeşitli milletler arası kuruluşlar ve amaçları tanıtmak üzere okullarımızda "Birleşmiş Milletler Günü", "Nato Günü", "Avrupa Günü", "Dünya Çocuk Günü", "Dünya Kooperatifçilik Günü" düzenlenir.
Okulların dereceleri, öğrencilerin seviyeleri ve okulun şart ve imkanları göz önünde tutularak ilgili derslerde; konuşma, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, film, sergi ve benzeri faaliyetlerden yararlanmak suretiyle bu günler hakkında bilgi verilmeye çalışılır.

Kızılay ve Yeşilay Haftası

Madde 63- Öğrencilerde yurtseverlik, şefkat, yardım ve yardımlaşma gibi insanlık duygularını geliştirmek, onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmek, insan hayat ve sağlığını korumak ve insanlık haysiyetine saygıyı sağlamak amacıyla okullarda "Kızılay Haftası" ve "Yeşilay Haftası" düzenlenir.
Bu amaçların gerçekleştirilmesi için okullarda kurulan Kızılay Kolu, özel yönetmeliğindeki esaslara göre Kızılay'ın ilke, amaç ve faaliyetlerim tanıtıcı programlar hazırlar; sağlanan gelirle öğrencilere yardım hizmetlerim yerine getirir.
Yeşilay Haftasında, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin İnsan sağlığına zararları konuşma, yazı, resim, film ve benzeri yollarla anlatılarak, bunlarla mücadelenin yurttaşlık görevi olduğu fikri aşılanır.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası ve Kütüphaneleri Haftası

Madde 64- Öğrencilerde okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, onların kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla okullarda "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" ve "Kütüphaneleri Haftası" düzenlenir.

Atatürk Haftası

Madde 65- Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü anmak, ilke ve inkılaplarını benimsemek ve benimsetmek, eserlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında "Atatürk Haftası" düzenlenir.
Atatürk Haftası, Atatürk'e duyduğumuz derin sevgi ve bağlılığın bir kere daha belirtilmesine imkan veren bir hafta olarak düşünülmeli, anma programları kalıplaşmış olmamalı, günün gereklerine göre çeşitlendirilip, zenginleştirilmeli; programların düşündürücü, duygulandırıcı ve heyecan verici bir nitelik taşımasına dikkat edilmelidir.
Atatürk Haftası anma programı, aşağıdaki çerçeve plan esasına ve bu konuda yayınlanacak Bakanlık emrine göre yürütülür.
a) Hafta boyunca okulların dereceleri, öğrencilerin seviyeleri ve derslerin özelliğine göre Atatürk'ü çeşitli yönlerden ele alarak asker ve komutan, Devlet adamı, önder, inkılapçı insan, ülkücü kişiliği belirtilmeli, öğrencileri aydınlatmalı, Atatürk'le ilgili ödevler verilmeli.
b) Atatürk için yazılmış şiirler, yazılar, Atatürk'ün sözlerinden seçilmiş parçalar derste ve toplantılarda okunmalıdır.
c) Atatürk konusunda kompozisyon yarışması açılmalı; Atatürk'ün sözlerini açıklatmalı;
Atatürk için yazılmış şiir ve yazılarla, Atatürk'ün resim ve fotoğraflarından alınan izlenimleri belirtici nitelikte ödevler yaptırılmalıdır.
d) Okullarda Atatürk köşesi düzenlenmeli; bu kösede Atatürk'ün büstü, madalyon, gravür, resim ve fotoğrafları sergilenmeli, Atatürk'ün vecizeleri ile ilgili tablo ve levhalara yer verilmelidir.
e) Okullarda Atatürk'le ilgili kitapları bir araya toplayan "Atatürk Yayınları Sergisi" açılmalı.
f) Hafta içinde her dereceli okulda, öğrencilerin, öğrenci velilerinin, halkın katılması ile en az bir defa salon toplantısı yapılarak Atatürk anılmalıdır.
g) Atatürk'le ilgili hatıralar derlenmeli, sınıfta ve toplantılarda anlattırılmalıdır. h) Okulların yayınladıkları gazete ve dergilerin Kasım sayıları, "Atatürk Özel Sayışı" ola-rak çıkarılmalıdır.
ı) Çevredeki yetkili kişilerden, öğretmenlerden faydalanılarak konferanslar verilmelidir. i) Müsamere faaliyetleri de ihmal olunmamalı, Atatürk'le ilgili piyeslerin temsil edilme-
sine çalışılmalıdır.

Öğretmenler Günü

Madde 66- Türk Öğretmenlerinin toplumdaki önemini ve değerini belirtmek, öğretmenler ve öğrenciler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğe yeni giren Öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak amacıyla Büyük Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul buyurduktan tarih olan 24 Kasım günü, okullarımızda, özel yönetmeliğinde belirlenen esaslar göz önünde tutularak "Öğretmenler Günü" kutlanır

İnsan Hakları Haftası

Madde 67- İnsanlar arasında sevgi ve dostluk duygusunu geliştirmek, barışın takvi-yesini sağlamak, bu amaçla kurulmuş Milletler arası kuruluşları tanıtmak üzere okullarımızda "İnsan Hakları Haftası" düzenlenir.
Okulların dereceleri, öğrencilerin seviyeleri ve okulun şart ve imkanları göz önünde tutularak ilgili derslerde, konuşma, kompozisyon, şiir ve benzeri yollardan yararlanmak suretiyle bu hafta hakkında bilgi verilmeye çalışılır.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası

Madde 68- Öğrencilerimizi tutumlu davranmaya ve Türk malı kullanmaya alıştırarak millî kalkınmamıza katkıda bulunmalarını sağlamak, ferdin ve toplumun refah ve mutluluğunu artırıcı alanlarda en etkili ve verimli yatırım yapma bilincini ve gücünü kazandırmak amacıyla her okulda "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" düzenlenir.
Bu maksatla okullar dövizlerle donatılır, sergiler açılır, konuşma, şiir, yazı, müzik, fotoğraf, film ve benzeri yollarla haftanın anlamı ve önemi kavratılır

Sağlıkla İlgili Haftalar

Madde 69- Sağlık konularında öğrencileri aydınlatmak, bölge ve okul sağlık prob-lemlerinin çözümüne katkıda bulunmak üzere okullarımızda "Sağlık Haftası" ve "Veremle Savaş Eğitimi Haftası" düzenlenir.
Bu maksatla, okul ve çevre imkanlarından yararlanmak suretiyle derslerde veya konferans, konuşma, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, film ve benzeri yollarla öğrencilerin aydınlatılmasına ve bu haftanın anma, amaç ve önlemlerinin kavratılmasına çalışılır.

Enerji Tasarrufu Haftası

Madde 70- Yurdumuzun içinde bulunduğu enerji dar boğazını aşmak, enerji savur-
ganlığının ekonomimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak, bu sorunun daha büyük boyutlara ulaşmasını önlemek amacıyla okullarımızda "Enerji Tasarrufu Haftası" düzenlenir.
Bu maksatla öğrencilerimizin enerji kaynaklarını tutumlu kullanma alışkanlığı kazanmaları yönünde kendilerine uygulamalı bilgiler verilmesini, ferdî olarak ve gruplar halinde projeler geliştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır

Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü

Madde 71- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğilim kurumlarında, eğitim ve öğretimin, toplum ve kişilerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı'nı tanıtmak üzere her yıl 19 Şubat tarihinde "Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü" düzenlenir

Orman Haftası

Madde 72- Orman, ağaç ve tabiatı koruma konusunun memleketimiz ölçüsündeki değer ve önemini öğrencilere benimsetmeye yardımcı olmak amacıyla, her yıl okullarımızda "Orman Haftası" düzenlenir.
Bu hafta dolayısıyla düzenlenecek programda çeşitli tanıtma araçlarından yararlanılır ve ormanın, özellikle, yurt savunmasındaki, millî ekonomideki ve yurdun iklim, toprak, su ve tabiî güzellikleri bakımından önemi üzerinde durulur ve çevredeki ağaçlandırma faaliyetlerinde bizzat görev alınır.

Dünya Tiyatrolar Günü

Madde 73- İnsan hayatını her yönü ile yansıtan tiyatronun insan, toplum, millet ve insanlık için taşıdığı büyük değeri belirtmek; uygulamalarla tiyatro ve sevgisini yaygın-laştırmak; tiyatronun eğitici ve kültürü artırıcı rolünü göstermek amaçları ile her yıl 27 Mart tarihinde "Dünya Tiyatrolar Günü" kutlanır,

Turizm Haftası

Madde 74- Öğrencilere, turizmin milletlerin ekonomik ve sosyal hayatlarındaki önemini benimsetmek, onların yurdumuzda turizmin gelişmesine katkıda bulunmalarını, yurdunu tanıyıp sevmelerini sağlamak amacıyla, her yıl okullarımızda "Turizm Haftası" düzenlenir.
Bu maksatla çeşitli eğitim vasıtalarıyla öğrencilere turizmin önemi belirtilir, turistlere nasıl davranılacağı öğretilir ve çevresinde turizm değeri olan yerler tanıtılır.

Trafik Haftası

Madde 75- Trafik kurallarına uyma, yayalara ait yol ve geçitleri kullanmak, trafik kazalarının toplumumuza verdiği maddî ve manevî zararların önemini kavramak ve trafik kazalarında ilk yardım konularında gerekli davranışlar edinmek hususlarında bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırarak disiplinli ve düzenli yaşama bilincine sahip vatandaşlar yetiştirmek amacıyla okullarımızda "Trafik Haftası" düzenlenir

Anneler Günü

Madde 76- Annelere şükran ve bağlılığı belirtmek, anneye saygı ve sevgi duygusunun daima canlı, taze kalmasını sağlamak amacıyla, her yıl okullarda "Anneler Günü" düzenlenir.
Bu amaçla temsil, konuşma, şiir, yazı, resim, müzik, film, sergi ve benzeri yollarla günün önemi belirtilmeye çalışılır.

Sakatlar Haftası

Madde 77- Yurdumuzdaki özürlülerin ve sakatların ihtiyaçları ve problemleri hakkında öğrencilere bilgi vermek, onların yetenekleri ve yapabilecekleri işlere ait bir anlayış kazandırmak; güçsüzler ve yaşlılara yardım duygusu geliştirmek amacıyla, okullarımızda "Sakatlar Haftası" düzenlenir.
Bu hafta süresince, çevredeki sakatlarla ilgili kurumlar ziyaret edilir, konferanslar verdirilir; kompozisyon, resim, afiş, film ve benzeri yollarla öğrenciler aydınlatılır. Haftanın anlam ve önemi uygun şekilde değerlendirilmeye çalışılır.

Hava Şehitlerini Anma Günü

Madde 78- Yurt savunmasında havacılarımızın oynadığı önemli rolün belirtilmesi;
havacılığın yurt ve millet için taşıdığı büyük değerin kavratılması; yurt savunmasında canlarını feda etmiş olan hava şehitlerimizin minnet ve şükranla anılması için her yıl okullarımızda, 15 Mayıs tarihinde, "Hava Şehitlerini Anma Günü" düzenlenir.

Çevre Koruma Haftası

Madde 79- Öğrencilere, çevrelerini tanımaları, çevrenin korunması ve çevre sorunlarının çözülmesi için uygulamalı bilgiler verilmesine, ferdî olarak ve gruplar halinde projeler geliştirmeleri amacına yönelik olarak okullarımızda "Çevre Koruma Haftası" düzenlenir

Kahramanlık Günleri

Madde 80- Bilinen tarihi, 2000 yılı aşkın olan Türk milletinin geçmişi, kahramanlık ve kahramanlarla doludur. Bu büyük kahramanlıkları ve kahramanlarımızı tanımak ve tanıtmak;
vatan ve millet için gerektiğinde ne büyük fedakarlıklar gösterdiklerini anlatmak; özellikle, millî kahramanımız Atatürk'ü diğer büyük kahramanlarımızı duygu ve düşünce olarak yaşamak; onların çocukları olmaktan kıvanç duymak; kahramanlık ruh ve bilincini sürekli olarak canlı tutmak amaçları ile okullarımızda "Kahramanlık Günleri" düzenlenir

Türk Büyüklerini Anma Günleri

Madde 81- Millî tarihimizde yer alan Türk büyüklerinin kişiliklerini hayatlarını, hatıralarını, eserlerini ve başarılarını öğrencilerimizin zihinlerinde ve gönüllerinde canlı olarak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla okullarımızda "Türk Büyüklerini Anma Günleri" düzenlenir.
Türk Büyüklerini Anma Günleri; öğrencilerimizin fikir, ahlak ve millî duygu bakımından gelişmelerine katkıda bulunacak şekilde düzenlenir. Bunun için okullarda, öğrencilerin yaratıcı güç ve kabiliyeti erini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan verecek şekilde seviyelerine göre çeşitli programlar düzenlenir ve uygulanır.
Anma günlerinde aşağıda örnek olarak verilen program uygulanabilir.
a) Anılacak kişinin eserleri veya hayat safhalarına ait öğrenciler tarafından yapılacak resim-ler sergilenebilir.
b) Anılacak kişi ile ilgili bir piyes oynanabilir.
c) Anılacak kişi ile ilgili şiirler okunabilir.
d) Anılacak kişinin hayatı hakkında konferans verilebilir.
e) Anılacak kişi hakkında yazılmış olan eserler okunabilir ve kompozisyon yarışmaları yapılabilir