Beden Eğitimi Salonu 

Kapalı Spor Salonu 

Oyun Bahçesi 

Okul Yeri 

Çok Amaçlı Salon

BEDEN EĞİTİMİ SALONU  TERTİP VE DÜZENİ

 

Madde - 16: Özel okul binalarının ' idari ve diğer bölümlerinde bulunması gereken kı­sımların en az alanları bu Yönergenin diğer maddelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 16 )

Madde 75- Bu Yönerge ile getirilen standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak islenmesi halinde tanzim edilecek raporlarda Yönergenin "İnceleme raporları" yla ilgili hükümlerinde belirtilen hususlara ayrıntılarıyla yer verilir. Binaya verileeek toplam öğrenci kontenjanın tespitinde ise dersliklerin alabileceği öğrenci kontenjanı esas alınır.
10)Kapalı beden eğitimi salonunun alanı bu yönergenin 16. maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamaması halinde en az beden eğitimi salonu alanı, en büyük derslikte öğretim görebilecek öğrenci sayısı ile 3,5 kat sayısının çarpılması suretiyle hesap edilir.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 75 )

 

KAPALI SPOR SALONUNUN TERTİP DÜZENİ

İdarî ve Diğer Bölümlerde Bulunan Kısımların Alanları
Madde 16-
Özel okul binalarının ' idari ve diğer bölümlerinde bulunması gereken kısımların en az alanları bu Yönergenin diğer maddelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir.
g) Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı 140 m2 den aşağı olamaz. Öğrenci başına en az 3.5 m2 alan düşecek şekilde hesaplanır.
h) Kapalı spor salonu: Kapalı spor salonunun seyirci kapasitesinin asgari 250 olması uygun olacaktır. Spor salonunun seyircilere ayrılan yer dışındaki alanı en az kurallara uygun basketbol sahası alanından az olmamalıdır

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 16 )


OYUN BAHÇESİ VE ÇEVRESİNİN TERTİP DÜZENİ

 

Madde 4: "Oyun bahçesi" Açık havada ve binanın arsa üzerinde işgal ettiği alan dışında bina ar­sasında bulunan yeri

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 4 )

 Madde 42: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır

Okullarda bahçe alanı en az, Öğrencilerin topluca tören yapabilecekleri ve nizami ölçü­lerde basketbol sahası kurabilecek büyüklükte olmalıdır

Bahçe alanının hesabında

İlk 36 öğrenci için                                                     5m2 X öğr

İkinci 36 öğrenci için                                                  3m2 X öğr.

Üçüncü 36 öğrenci için                                                2,5m2 X öğr.

109'dan 1000 öğrenciye kadar öğrenci başına                        2m2

1001 'den 2000 öğrenciye kadar öğrenci başına                      l ,5m2

2001 den sonra öğrenci başına                                        l,2m2

değerler esas alınır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 42 )

Oyun Yeri

 Madde 132- Okulda öğrencilerin gezip oynamaları için çevre imkanlarından yararlanılarak kum havuzu, voleybol, basketbol vb. sahalar ayrılır, oyun araçları sağlanır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 132 )

Okul Yeri ve Secimi
Madde -41-
Okul öncesi eğitim kurumu ve okul olarak kullanılacak binanın yerinin seçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Okul ardaları 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 61 inci maddesi gereğince suyu , havası elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir yerde olmalıdır
Ayrıca okul arsası 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Resmi Gazete 19.3.1986/19052) 2 .ci maddesinde yer alan; "Özel öğretim kurumlarına ait bina ve tesislerinin hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar gibi umuma acık yerlerden en az yüz mene uzaklıkta bulunması zaruridir." hükmüne uygun olarak seçilmelidir.
b) Okul arsaları devlet yolu, şehir ve kasabaların ana yollan ile ticari yollara bitişik olmamalıdır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 41 )


ÇOK AMAÇLI TOPLANTI VE MÜSAMERE SALONUNUN TERTİP     VE DÜZENİ

 

Madde 4:"Çok amaçlı salon" Toplantı, sergi, müsamere ve benzeri gösteri faaliyetlerinin yapıl­masına imkan verecek şekilde ayrılmış ve donatılmış yeri,

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 4 )

Madde 16- Özel okul binalarının ' idari ve diğer bölümlerinde bulunması gereken kı­sımların en az alanları bu Yönergenin diğer maddelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir.

k) Çok amaçlı salon (Toplantı ve müsamere salonu): Öğrenci başına düşecek asgari alan 2,5 m- olarak düşünülmelidir, (h) bendinde belirtilen salonu olmayan okullarda)(h) Kapalı spor salonu: Kapalı spor salonunun seyirci kapasitesinin asgari 250 olması uy­gun olacaktır. Spor salonunun seyircilere ayrılan yer dışındaki alanı en az kurallara uygun basketbol sahası alanından az olmamalıdır)

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 16 )

Madde 48- Özel okulda toplantı ve müsamere salonunun alanı öğrenci başına l m2 gelecek şekilde hesaplanır, salonun en az alam 100 m2 olmalıdır  

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 48 )