A ) BAYRAK DİREĞİ 

B ) BAYRAĞIN ÇEKİLİ KALMASI 

C ) BAYRAKLARIN KORUNMASI 

D ) BAYRAK TÖRENİ

E ) OKUL FLAMASI

A) BAYRAK DİREĞİ 

a) Bayrak Direği:

Madde 6- Bayrak,ağaç veya madenden yapılmış,yuvarlak bir direğe çekilir.Direğin üst ucunda,içinde bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan,yassı,yuvarlak ve direğin kalınlığı ile orantılı bir tepelik bulunur. (Ek:3)

Direk,çekilecek bayrak eninin en az iki katına ve en sert havalarda kırılmayacak ve bükülmeyecek sağlamlıkta olacaktır.

Yere dikilecek direğin yüksekliği,en az üç metre olacak ve bayrak uçum alt ucunun yere sürünmesine imkan vermeyecektir.

Ağaçtan yapılmış direkler,kendi renginde cilalı veya beyaz yahut cevizi renkte boyalı,madenden yapılmış direkler beyaz yahut bronz renkte veya ağaç rengine boyalı yahut galvanize edilmiş olacaktır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı kıt’a karargah ve kurumlar ile denizcilikle ilgili kamu kuruluşlarındaki Bayrak direkleri gemi direği şeklinde olabilir.

Standartlara uygun Bayrak direğinin bulunmadığı durumlarda ve açık havada yapılan izci, gençlik kampı gibi etkinliklerde Bayrak, saygıda kusur oluşturulmayacak bir biçimde mevcut malzemeden yararlanılarak yüksek bir yere çekilebilir.

(Türk Bayrak Tüzüğü m - 6)

b ) Bayrak Direğinin Konulması:

Madde 7- Bayrak direğinin nerelere ve nasıl konulacağı ve Bayrağın bunlara nasıl çekileceği aşağıda gösterilmiştir:

 A) Binalarda,en yüksek yere veya binanın ön yüzünün veya bu yüzdeki balkonun yahut benzer çıkıntılı yerin tam ortasına  dikey olarak konulacak  direğe,bu mümkün değilse,alt ucu yoldan geçenlere dokunmayacak yükseklikte,ön yüzün ortasına veya binanın en gösterişli yerine,bina yüzüyle direk arasında en çok 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak konulacak direğe,bu da mümkün değilse,binanın giriş önünde veya tören alanında 6.maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak yapılmış direğe,

B) Deniz araçlarının,limanda,varsa,arka direklerine,seyirde,denizcilikteki usullere göre,Bayrak çekilmesi gereken direklerine bağlı gize veya direğe,yelkenli gemilerin randa yelkeninin çördek yakalarına,

C) Binek taşıtlarında,sağ ön tarafa dikey olarak konulacak küçük direğe.

(Türk Bayrak Tüzüğü m - 7)

 

B) BAYRAKLARIN ÇEKİLMESİ 

Kamu kurum ve kuruluşlarında, Türk Bayrağı, sürekli çekili kalır.

                                                (R.G.,18 Temmuz 1999 – 23759)

B2) Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

 Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

( Değişik : 14.07.1999 - 4409 K/ 1.md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.

( Değişik : 14.07.1999 - 4409 K/ 1.md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

(Türk Bayrağı Kanunu m - 3)


C) Bayrağın Yarıya Çekilmesi

 Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir

(Türk Bayrağı Kanunu m - 4)

Çekilme ve indirilme

Madde 8 — Bayrağın çekilmesi ve indirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

A) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir.

B) Her gün Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, saat 8.00’de, günün bu saatte ağarmadığı hallerde ise gün ağardığında çekilir ve gün batımında indirilir.

C) Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, tatilin başlama saatinde, günün bu saatten evvel kararması halinde ise gün batımında çekilir, tatil süresince çekili kalır ve tatil sonunda gün batımında indirilir.

D) Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile yırtılmasına, ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgar, fırtına ve benzeri durumlarda geçici olarak indirilebilir.”  

(Türk Bayrağı Tüzüğü m - 8)

Konut ve İşyerlerine Bayrak Asılması

Madde 17 - İşyeri,konut vb.özel yerlere,Milli Bayramda,resmi bayramlarda,kurtuluş ve Atatürk’ü anma günlerinde 7.maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir.

  (Türk Bayrağı Tüzüğü m - 17)

 

BAYRAKLARIN KORUNMASI :

a) Bayrakların Korunması İle İlgili Yasaklar
Madde 7 -
Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz

Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır

(Türk bayrağı Kanunu m - 7 ) 

 

b) Bayrak Konulacak Makam Odaları :

Madde 18- Cumhurbaşkanı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri,Başbakan,Anayasa Mahkemesi,Yargıtay ve Danıştay Başkanları,Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Sayıştay Başkanı,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,Danıştay Başsavcısı,Yargıtay ve Danıştay Başkan vekilleri ve daire başkanları,Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,Yüksek Seçim Kurulu Başkanı,Sayıştay daire başkanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,Devlet Denetleme Kurulu Başkanı,Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,Üniversite rektörleri,müsteşarlar,valiler,büyükelçiler,Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, müsteşar yardımcıları,genel müdürler ve bu düzeydeki başkanlıklar,bölge idare mahkemesi başkanları, Cumhuriyet savcıları,adalet komisyonu başkanları,fakülte dekanları, kaymakamlar,başkonsoloslar, bucak  müdürleri, belediye başkanları,bölge başmüdürleri ve bölge müdürleriyle bakanlıkların il kuruluşlarının başında bulunanların ve resmi hastane baştabiplerinin makam odalarına bayrak konur.

                Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bayrak konulacak birlik,karargah,kurum,komutan ve amir odaları aşağıda gösterilmiştir:

                A) Tabur komutanları ve daha üst birlik komutanlarıyla komutan yardımcıları (yüzer birlikler hariç olmak üzere deniz ve havada eşiti),

                B) Yüksek Askeri Şura üyeleri

                C) Genel Kurmay İkinci Başkanı,

                D) Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve müsteşar yardımcıları,

E) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Yardımcısı,

                F) Harp akademileri komutanı ve yardımcısı,Kuvvet Harp Akademileri komutanları, Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı,

                G) Okul komutanları ve yardımcıları,

                H) Kurmay başkanları,kurmay yardımcı başkanları ve erkan başkanları,

                İ) Milli Savunma Bakanlığı,Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargahlarındaki başkan ve daire başkanları,

                J) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,

                K) Yukarıda sayılanlar dışında,birlik ve kurumlara komuta etmeyen,karargahlarda görevli  general ve amiraller,

                L) General ve amiral kadrolarında görev yapan subaylar,

                M) Askeri Yargıtay Başkanı,İkinci Başkanı,Başsavcısı,Daire başkanlarıyla,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı,başsavcısı ve daire başkanları,

                N) Askeri hastane baştabipleri,

                O) Askerlik daire ve şube başkanları,

                P) Askeri savcılar ve askeri mahkeme kıdemli hakimleri.(Ek:3.4.1993- 93/4295 K.)

                Emniyet Teşkilatında Bayrak konulacak makam odaları aşağıda gösterilmiştir.

                   Emniyet Genel Müdürü,

                Polis Akademisi başkanı,

                İl Emniyet Müdürü,

                Polis Koleji ve Polis Okulu Müdürleri.

                Bayrak,tepesinde ay yıldız bulunan direğe çekili bulunur,makam masasının sağ gerisinde uygun bir yere konur. Büyüklüğünün odanın büyüklüğüne uygun olmasına ve uçlarının yerden an az 25 santimetre yukarıda bulunmasına itina gösterilir.  

(Türk Bayrağı Tüzüğü m - 18 )

c) Bayrak Konulacak Diğer Yerler

Madde 20 - Atatürk köşelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı salonunda başkanlık divanının sağına ve soluna,Bakanlar Kurulu toplantı salonunda Başbakanın oturduğu yerin sağ arkasına, Anayasa Mahkemesi toplantı salonuna,Yargıtay, Danıştay, Sayıştay genel kurulları ve Danıştay İdari İşler Kurulu salonlarına,Uyuşmazlık Mahkemesi toplantı salonuna,bakanlıkların, Yüksek Öğretim Kurulu ve yüksek öğretim kurumlarının ve valiliklerin toplantı,brifing,şeref salonlarıyla duruşma salonlarına Bayrak konur.

                 Türk Silahlı Kuvvetlerinde hudut protokol odalarıyla aşağıda belirtilen birlik,karargah ve kurumların toplantı,brifing ve şeref  salonlarına Bayrak konur:

                A) Tugay ve daha üst komutanlıklar (deniz ve havada eşiti),

                B) Yüksek Askeri Şura,

                C) Milli Savunma Bakanlığı,

                D) Milli Güvenlik Kurulu,

                E) Harp Akademileri Komutanlığı,

                F) Okul Komutanlıkları,

                G) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı,

                H) 800 yataklı askeri  hastaneler.

(Türk Bayrağı Tüzüğü m - 20)

d) Bayrağın örtülebileceği Yerler

Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir

(Türk bayrağı Kanunu m - 6)

Bayrak Örtülebilecek Yerler

Madde 21- Bayrak açılış törenlerinde Atatürk heykellerine,yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin,şehitlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil personel dışındaki mensuplarının, bunların emeklilerinin, 18.madde hükmüne göre makam odalarında Bayrak bulunan kamu görevlilerinin,bu görevleri daha önce yapmış olanlarla aşağıda yazılı kimselerin cenaze törenlerinde tabutlarına Bayrak örtülebilir:

                A) Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar,

                B) Temsilciler Meclisi,Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmış olanlar,

                C) Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar,

                D) Gaziler,

                E) Yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri,

                F) Sayıştay üyeleri ve emeklileri,

                G) Hakim ve savcılarla emeklileri,

                H) Yüksek Öğretim Kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri,

                İ) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu görevi yapmış olanlar,

                J) Devlet sanatçıları,

                K) Devlet madalyası sahipleri,

                L) Kızılay,Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

                M) Emniyet mensupları ve emeklileri,

                N) Dünya,Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla 2913 sayılı kanuna göre aylık bağlanmış sporcular,

                O) Resmi okul müdürleri,

                P) Basın şeref kartı sahipleri,

                R) İşçi ve işveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

                S) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

                T) Bilimsel,sanatsal,kültürel,sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları,

                Ancak,devlet aleyhine veya yüz kızartıcı mahiyette bir suç işlemekten hüküm giymiş olanların tabutlarına affedilmiş olsalar bile Bayrak örtülemez.

(Türk Bayrağı Tüzüğü m - 21 ) 

               BAYRAK TÖRENİ

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

 

 

SAYI      : B.08.0.APK.0.03.01.00.209/367                                                                                                       07.10.1998

KONU    : İsiklâl Marşı-Bayrak Töreni

 

SAMSUN  VALİLİĞİNE

(Milli Eğitim Müdürlüğü)

GENELGE

101/1998

  Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu genç Cumhuriyetimizin 75’inci Yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde Türk Milleti,Atasının belirlediği hedefler doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ve aşma kararlılığı içindedir.Bu bağlamda bağımsızlığımızın ulusal birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Bayrağımızın göndere çekilmesi ve indirilmesi;Türk Ulusunun egemenlik,özgürlük ve onurunu dile getiren ve bağımsızlığımızın kazanılması anlamında somutlaştırılan İstiklâl Marşımızın söylenmesi esnasında aşağıdaki hususların bir kez daha açıklanmasına gereksinim duyulmuştur.

                1- Bağımsız bir devletin varlığını belirleyen unsurlar;Milli Marşı ve Bayrağıdır. Bu niteliklerin çocuklarımıza ve gençlerimize benimsetilmesi,insanımızın yaşam tarzı olması için en büyük görev ve sorumluluk,irfan ordusunun temel dinamiği öğretmenlerimize düşmektedir.

                2- Tüm eğitim-öğretim kurumlarında Bayrak Törenleri,Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın kutsallığına yakışır şekilde düzenlenecektir. Bu törenler Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek için değerlendirilecek ve konuyla ilgili her türlü tedbir alınacaktır.

                3- Bayrağımızın şekli,yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usuller 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu;Bu Kanunun uygulanmasına dair diğer esaslar da Türk Bayrağı Tüzüğünde belirlenmiştir. Tüm eğitim ve öğretim kurumlarında bu esaslara uygun Bayraklar kullanılacaktır.

                4- Tüm kurumlarda kullanılan Bayraklar sağlam,yıpranmamış ve temiz olacaktır.

                5- Göndere çekilecek Bayrak okul müdürünün odasında düzgün katlanmış,temiz beyaz bir örtü içerisinde camlı bir dolapta muhafaza edilecektir.

                6- Tören öncesi Bayrak muhafaza edildiği dolaptan nöbetçi öğretmen eşliğinde bir kız iki erkek öğrenci tarafından düzgün bir şekilde iki el üzerinde katlı halde tören alanına getirecektir. Bayrağın getirilmesi ve tekrar aynı usulle yerine konulması işleminde her tören için öğrenciler nöbetleşerek görev alacaktır.

                7- Bayrak Törenleri ilgili kurumun müdürü denetiminde nöbetçi müdür yardımcısı,nöbetçi öğretmenler, müzik öğretmeni ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından hazırlanacak ve yürütülecektir.                                                                

                8- Bayrak Törenlerine törenin yapıldığı sırada eğitim öğretim kurumlarındaki tüm idareciler,öğretmenler, öğrenciler ve diğer görevliler katılacaklardır.

                9- Bayrağın göndere çekilmesi,görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde,gönderden indirilmesi ise yavaş yavaş yapılacaktır.

                10- Bayrak Törenlerinde tüm konuşmalar Bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklâl Marşının söylenmesinden önce bitirilecektir.

                11- Bayrak Törenlerinde müdür veya nöbetçi müdür yardımcısının hazır ol komutundan sonra tören alanındaki herkes tören disiplinine uygun gerekli saygı duruşunda, Bayrağa ve sesin geldiği yöne yönelerek Bayrağı selamlayacak,sonra İstiklâl Marşımız hep birlikte gür bir sesle şevk ve heyecan içinde seslendirilecektir.

                12- Bayrak Törenlerinde İstiklâl Marşımızın ilk iki kıtasının söylenmesi esastır. İstiklâl Marşımız varsa bando ve müzik öğretmeni eşliğinde veya konuya en yatkın öğretmen tarafından söyletilecektir.

                13- Bayrak Törenleri eğitim öğretim kurumlarının açılması ve kapanmasında,hafta başı ve hafta sonlarında, ulusal tatiller ve genel tatillerin başlaması ve tatil dönüşü kurumun açıldığı günlerde yapılacaktır.Hafta sonu,ulusal bayram tatilleri ve genel tatiller süresince çekilen Bayrak indirilmeyecektir.Tatilin sona erdiği gün okulda öğrenci bulunmadığından göndere çekilen Bayrak gün batımında görevli personelce gönderden indirilecek ve Bayrak düzenli bir şekilde muhafaza edildiği yere kaldırılacaktır.

Bayrak Törenleri ve Ulusal bayram törenlerine eğitim öğretim kurumlarındaki tüm personel katılacaktır.

                Bu genelgede belirtilen esas ve usullere göre Bayrak Törenlerinin amacına uygun olarak yapılmasını önemle rica ederim.

Bener CORDAN

Bakan A.

Müsteşar

                                                                                                      

                                   

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu

 

SAYI      : B.08.0.APK.0.03.05.00-00/3180                                                                                          24.11.1999

KONU    : Bayrak Töreni

 

 

SAMSUN VALİLİĞİNE

GENELGE

1999/97

   

             

İLGİ        :  A) 24.09.1983 tarih ve 18171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu

                   B) 18.07.1999 tarih ve 23759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Bayrağı Kanununun Bir

                       Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4409 sayılı Kanun

                  C) 17.03.1985 tarih ve 18697 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Türk Bayrağı Tüzüğü.

                  D) Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07.10.1998 tarih ve B.08.0.APK.0.03.01.00-209/3167 sayılı 1998/101

                       No’lu genelgesi

               

                Bilindiği gibi Türk Bayrağının çekilmesi ve indirilmesi esaslarının  düzenlendiği ilgi ( a ) Kanunun Üçüncü Maddesinin Üçüncü Paragrafı ilgi (b) Kanun’la yeniden düzenlenmiştir.

                Yapılan bu düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak sürekli kalacak olup bununla ilgili ( c ) tüzük’te değişiklik çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir.

                Türk Bayrağı Tüzüğü ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar;

                Tüm kurumlarımızda hizmetin görüldüğü ana hizmet binasına tek bir Türk bayrağı çekilecektir.

                Bayrağın sürekli çekili kalacağı yerler dahil tüm eğitim-öğretim kurumlarımızda,tatil günleri (Bayram vb.) ile hafta sonu tatili başlangıcında ve tatil bitişlerinde yapılacak Bayrak Töreninden  uygun görülecek bir süre önce Bayrak indirilerek kontrol edilecek,bakım yapılması gerekiyorsa yenisi ile değiştirilecek ve ilgi ( d ) Genelge’deki usule uygun olarak Bayrak göndere çekilecektir.

                Bayrak Törenlerinde,hazır ol komutu beden eğitimi öğretmenlerince verilecek,beden eğitim bulunmayan okullarda bu komutu müdür veya nöbetçi müdür yardımcısı verecektir. 

                Gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                    Bener CORDAN

                                                                                                                                                           Bakan a.

Bayrak Töreni 

Tebliğler Dergisinde Yayım Tarihi ve Sayısı : 06/06/1983-2140

Madde 45- Okullarda bayrak törenleri Bayrağımızın ve İstiklal Marşımızın kutsallığına yakışır şekilde düzenlenir. Bu törenler, Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek için değerlendirilir ve konu ile ilgili her türlü tedbir alınır.

Madde 46- Bayrak törenlerine, törenin yapıldığı sırada okulda bulunan bütün öğretmenler, öğrenciler ve diğer görevliler katılırlar.
Madde 47- Bayrak törenleri, okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatilleri başlangıcında bayram tatilinden sonra derslerin başladığı ilk günler yapılır.

Madde 48- Bayrak törenleri okulun yöneticileri ile birlikte nöbetçi öğretmenler,
ilköğretim okullarında sınıf öğretmenleri, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından hazırlanıp yürütülür.
Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesinden okul müdürü sorumludur.
Bayrak törenleri okulun bahçesinde, gereken hallerde okulun salonunda yapılır.

Madde 49- Tören bayrağı okul müdürünün odasında bohça içerisinde muhafaza edilir. Bayrak göndere çekilmek üzere getirilirken ve gönderden İndirilip götürülürken el üs-tünde bohça içerisinde taşınır. Bayrak, göndere çabuk çekilir, gönderden yavaş indirilir.

Madde 50- Bayrak törenlerinde, istiklal Marşı'nın ilk iki kıtası törene katılan bütün öğretmen, öğrenci ve okulun diğer görevlileri tarafından topluca söylenir.

Madde 51- Bayrak törenlerinde, okul müdürü veya diğer ilgililerce yapılacak konuşmalar İstiklal Marşı'nın söylenmesinden önce bitirilir.

Madde 52- Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Nizamnamesine uymayan bayraklar, okullarda bulundurulamaz.
Bayraktarın temiz, ütülü ve yıpranmamış elması ve belli yerlerde itina ile muhafaza edilmesi gerekir.

                 

OKUL FLAMALARI

 

              Madde 1- İlkokullardan ve ilköğretimden başka okullar milli Bayramlarda,törenlerde daima Türk Bayrağı ve birde okulu temsil eden flama taşıyacaktır.

(Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname m - 1)

               Madde 2- Türk Bayrağı ve okul flaması daima hamail (Bayrak askısı) ile taşınır. Okulu temsil eden bu flama aynı zamanda okul izcilerinin de flamasıdır.

(Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname m - 2)

               Okul Flamasının Ebat ve Efradı

               Madde 4- Flamanın boyu 1,40 eni 1.00 metredir.

                  Flamanın dış yüzü Türk Bayrağ’ı rengindedir ve aynı kumaştandır.Bu dış yüzün göndere temas eden üst köşesine okulun adı ve miladi tarihle okulun tesis tarihi yazılır.

               Flamanın iç yüzü okulun kabul ettiği renkleri ihtiva edecektir.Flamanın iki veya daha ziyade renkli olmasına göre renklerin ne yolda tanzim olunacağı (a,b,c,d,e,f,g,h,ı,i,m) şeklinde gösterilmiştir.

               Flamanın iç ve dış kenarları 3 cm.eninde sarı sırma ile çerçevelenmiştir.

               Bu sırma çerçevenin altına 6cm.boyunda sarı sırma ile çerçevelenmiştir.

               Flamanın Göndere Raptı: yedi adet dış kumaş ilikle ve gönderdeki pas tutmaz sabit vidalı halkalara bayrak renginde kırmızı ipek bir kordonla tutulup geçirilerek raptedilir ve altına bu kordonun iki ucu bağlanır.

               Gönder: kuru gürgen ağacındandır.Uzunluğu 2,50metre çevresi 11 cm dir.

               (Çamurluğu ve madeni aleme geçen ahşap kısmı bu uzunluğa dahil değildir.)

               Renk: Koyu maundur.

               Flama Alemi: Ay yıldız dahil olmak suretiyle 34cm.dir.En temiz madenden imal edilmiş ve üzeri çift kromaj yapılmıştır.

               Çamurluk: aynı temiz madenden imal edilmiş ve çift kromaj yapılmış 8cm.uzunluğundadır.

               Hamail: her boya göre uzayıp kısalabilecek tarzda kromaj yapılmış madeni tokalı ve köseleden yapılmıştır.Kösele hamali Türk Bayrağ’ı kırmızısı şali ile kaplanmıştır.

               Flamanın Kordonu: Gönder aleminin büyük küre boğumunun altında iki ucu aşağıya sarkmak üzere bağlanır.Bir ucu flamayı 20 cm.ve diğer ucu 50 cm.geçecek uzunlukta yapılmıştır.Bu kordonun iki ucu püskülle nihayetlenmiştir.Püskülün tülü 15 cm.dir.Kordon rengindedir.

               Kordon: Okulun kabul ettiği renklerden eşit iplikler karıştırılarak boğum yapılmak suretiyle vücuda getirilir.(Mesala sarı kırmızı rengi kabul eden okul için kordon, her iki renk  kordonları eşit kuturda bükülerek yapılır. Okulun 3 veya 4 rengi varsa 3 veya 4 renk bükülerek yapılır.)

               Siyah renk kullanılması yasaktır.Evvelce siyah renk seçmiş okullar barut rengine çevirecektir.Kordonun çevresi 4 cm.dir.

(Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname m - 4)

               Madde 5- İki gönderle taşınan ve okul isimleri yazılı müstakil şeklindeki levhaların taşınması yasaktır.

(Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname m - 5)

               İlkokulların Flaması

               Madde 6- İlkokulların ve ilköğretim okullarının flaması 3 köşelidir.Dış tarafı Milli Bayrak kırmızısı ve kumaşı şalidir.

               İç yüzü okulun kabul ettiği renktedir.Bunun da kumaşı şalidir.

               Flamanın Ebadı: Göndere temas eden müselles (üçgen)’in kenarı 0,75m.büyük kenarı 1.00 metredir.

               Flamanın büyük kenarı 3 cm.sarı sırma ile çevrilmiştir.Bu sırmanın etrafı 6 cm uzunluğunda sarı sırma saçak dikilir.

                  Flamanın ( A ) noktasında 10cm uzunluğunda okulun kabul ettiği renkte püskül vardır. Püskül ile

( A ) noktası arasında 10 cm uzunluğunda bir bağ kordonu vardır.

                  Alemin ikinci boğumundan itibaren flamayı birisi 15 diğeri 45 cm.geçecek şekilde aşağıya doğru sarkan bir çift kordon vardır.Bu kordon okulun kabul ettiği renktedir.Aynı renkteki 10cm uzunluğunda püsküllerle nihayetlenir.

               6 adet dış kırmızı şali ilikle gönderdeki vidalı halkalara kırmızı bir kordonla raptedilir.

               Flama Gönderi : Gürgen ağacından yapılır. Uzunluğu 2 metredir.Çevresi 8cm dir.Rengi koyu maundur.

               (Alem,çamurluk ve hamail orta ve yüksek öğrenim okullarındaki gibidir.)

(Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname m - 6)

               Madde 7- İlkokullar yalnız bu flamayı taşırlar.Türk Bayrağ’ı taşımazlar.

(Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname m - 7)