AYNİYAT MEMURU

İlköğretimde :

Ayniyat ve Depo Memuru

Madde 92- Okulun bütün demirbaşından sorumlu olan ayniyat ve depo memuru, demirbaş eşya ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü işlemin "Ayniyat Talimatnamesi"ne uy-gun olarak yürütülmesini sağlar.

Ayniyat memuru, ayniyat ve demirbaş sayım komisyonunun tabiî üyesidir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 92 )

Ortaöğretimde :

AYNİYAT İŞLERİ VE AYNİYAT MUTEMETLERİ

Madde 20 - (Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar) Ayniyat mutemetleri okulun ayniyat hesap işlerini "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak yürüten ve Bakanlık merkezindeki "Ayniyat Sorumlu Muhasipleri"nin mutemedi olan memurlardır. Bu memurlar, hesaplarını sorumlu muhasiplere ve okul müdürüne vermekle yükümlü oldukları gibi okul müdürünün emir ve yönetimi altında bulunurlar. Ayniyat mutemetleri, ayniyat hesap işleri ile birlikte kendilerine verilen eşya ve gereçlerin korunmasından ve iyi bakımından da sorumludurlar.

Okulların ayniyat işleri, memurlar arasındaki iş bölümü bakımından üç kısmına ayrılır:

a) Okulun ana demirbaş eşyası ile ilgili hesap işleriyle kullanmaya ve tüketilmeye yarayan eşya ve gereçlerin hesap işleri,

b) Ders aleti olarak kullanılan demirbaş eşyanın hesap işleri,

c) Demirbaş olan kitaplık kitaplarının hesap işleri.
Görülecek ihtiyaca göre her üç bölüm ayniyat mutemedi olan bir memura verilebileceği gibi bu kısımlardan biri veya ikisi aynı mutemedin sorumluluğu altına da verilebilir. Bu bölümlerden her biri birden fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilemez. Bu kısımlara birden çok memur atandığı zaman bunlardan biri ayniyat mutemetliği ödevini yapar, diğerleri de ona yardım ederler. Ayniyat mutemetle ileri veya bu işle görevlendirilmiş olan memurlar 2489 sayılı Kanunun l. maddesi gereğince kefalete bağlıdırlar.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 20 )

Madde 21- Ayrıca, ayniyat mutemedi bulunmayan okullarda mutemetlikle ilgili ödevlerden 20. maddenin (a) fıkrasında yazılı olan işler okul katibi (.b) ve (c) kısımlarından gösterilen ödevler müdür yardımcıları ya da ödevleri Bakanlıkça uygun görülen ilgili ders öğretmenleri tarafından yapılır. Okul katibi bulunmadığı zaman (a) fıkrasında yazılı işler müdür ve yardımcılarından birine verilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 21 )

Madde 22- Okullarda "Ayniyat Yönetmeliği" gereğince tutulması gereken demirbaş eşya ana defteri üç bölüme ayrılır ve ayn tutulur.
a) Okulun ana demirbaş eşya ve kuruluşları ile demirbaş eşyadan sayılan gereçleri yazmaya yarayan (A) demirbaş eşya ana defteri,

b) "Ayniyat Yönetmeligi"nin demirbaş tamamına giren okulun bütün ders aletlerini ve
gereçlerini yazmaya yarayan (B) demirbaş eşya ana defteri,

c) Okul kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan (C) demirbaş eşya ana defteri,

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 22 )

Madde 23- "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanan bu defterler
ayniyat mutemetleri tarafından tutulur. Bu defterlerde sayfa numaraları bulunacak, her sayfa okul mührüyle mühürlenecek ve kaç sayfa olduğu da defterin birinci sayfasına yazılacaktır.Bu defterler okul kasasında ya da kilitli bir dolapta saklanır. Teftiş yetkisi olanlarla müdür ve müdür başyardımcısından ve ayniyatı saymak üzere toplanan komisyonlardan başkasına gösterilemez. Bu defterlerde kazıntı ve silinti bulunmaması ve öncelden ardıla, usulüne göre devredilmesi gerektir. Okullarda kitaplık kitaplarını, laboratuvar ve işliklerde bulunacak ders aletlerini bilimsel esaslara göre sınıflamak ve okul demirbaşının sayımını kolaylaştırmak. amacıyla her demirbaş eşya ana defteriyle birlikte birer yardımcı defter tutulur. Bu defterlerin şekillerin ihtiyaca göre okullarca saptanır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 23 )

Madde 24- Okullarda demirbaş eşya mutemetliği birden fazla memur üzerinde
bulunuyorsa "Ayniyat Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerine göre hazırlanacak olan tutanak ve çizelgeler birleştirilir ve ilgili mutemetler tarafından birlikte imzalanır. Bu tutanak ve çizelgeleri müdür onaylayarak vaktinde Bakanlık Ayniyat Muhasipliğine gönderir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 24 )

Madde 25- Gündüzlü okullarda, ambar örgütü bulunmadığından yalnız "Kullanılan ve
Yoğaltılan Eşya ve Gereçler Defteri" tutulur. Bu defter "Ayniyat Yönetmeliği"ne bağlı (l6) numaralı defter örneğine göre düzenlenir. Harcaması fazla olan okulların laboratuvar ve işliklerinde harcamaların ayrıntılarını denetlemek üzere yardımcı defterler kullanılır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 25 )

Madde 26- "Kullanılan ve Yoğaltılan Eşya ve Gereçler Defteri"nde her eşya ve gereç için karşılıklı iki sayfa aynlır. Bu sayfalardan birine giren ve öbürüne çıkan eşya ve gereçler yazılır. Aynı cins eşya ve gereçlerin fiyatları değişik olsa bile, aynı "giren eşya" sayfasına yazılır ve kendi değerleri üzerinden çıkarılır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 26 )

Madde 27- "Kullanılan ve Yoğaltılan Eşya ve Gereçler Defteri"nin "giriş"e temel olan "Müspit evrakı"; faturalar, sayım ve devir tutanakları; merkezden ve bir depo ya da basım evinden gönderilen eşya ve gereçleri için de gönderme pusulaları, tezkereler ya da bunların onaylı örnekleridir. "Çıkış"a esas olan "müspit evrakı"; eşya ve gereçlerle ilgili işlik, laboratuvar şefleri, öğretmenler, başyardımcı ve iç hizmetler şeflerinin isteme tezkereleri, harcama yerini gösteren alındı tutanakları, deftere geçirilen ya da sayımdan noksan çıkan ya da dikkatsizlikle kırılan dökülen eşya ve gereçler için de ödendiğini bildiren belgeler, kaydının silinmesi ya da yok olmuş sayılmasını gösteren tutanaklardır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 71 )

Madde 28 - 25. maddede açıklanan kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defterindeki eşya ve gereçler her malî yıl sonunda demirbaş eşya ve gereçler sayım komisyonu tarafından sayılarak kontrol edilir. Artık ya da eksik çıkan eşya ile yok edilen ve kaybedilen ya da ne için alınmışsa onun dışında harcanıp kullanılan eşya ve gereçler hakkında "Ayniyat Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. (Ayniyat Muhasipleri Yönetmeliği 20. ve 21. maddeler).

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 28 )

Madde 29 - Ayniyat mutemetleri, istemiyerek, bile bile ya da dikkatsizlikle kırılan ya da kaybedilen eşya hakkında, öğretim yılı sonunu beklemiyerek gereken işlemi günü gününe yaparlar.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 29 )


Madde 30 - Ayniyat mutemetliği ödevini yapan memur, öğretmen ya da yardımcılar okuldan ayrıldıkları zaman bu ödevlerini ve üzerlerinde bulunan eşyayı ardıllarına, ardılları yoksa sayım ve muayene komisyonuna, bu komisyon da toplanmazsa kurulacak üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim etmek zorundadırlar. Devir ve teslim yapmayan memura maaş ilmühaberi verilmez. Mutemetlerin ölümü halinde durum, muayene ve demirbaş eşya ve komisyonunca saptanır ve yeni mutemede devir teslim edilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 30 )

Madde 31- Müdürler, demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu olduklarından okula mevcut eşya ve gereçleri, defterleri gereğince ardıllarına ve ardılları henüz işe başlamamış ise eşya sayım komisyonuna devir ve teslim ederler. İşe yeni başlayan müdür 15 gün içinde devir ve teslim atma işlerinin bitirildiğini bildiren bir tutanağı Bakanlığa göndermek zorundadır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 31 )

Madde 32- Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlık emri olmadıkça, geçici dahi olsa, başka bir daireye verilmez, okul sınırları dışına çıkarılmaz. Okul kitaplığındaki kitaplar, okul idaresince düzenlenecek özel bir yönetmeliğe göre öğretmenlere ve öğrencilere verilebilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 32 )

Madde 33 - Okul eşyası, okul sınırları içinde de olsa özet konutlarda kullanılmaz. Müdür evinin ya da ev olarak kullanılmak üzere ayrılan bölüğün demirbaş eşyası müdür tarafından tesellüm ve ardıla usulüne göre devredilir. Yeni müdürün burada oturması ve ailesi için gerekli olan okul eşyasını buraya götürmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 33 )

Madde 34- "Ayniyat Yönetmeliği" ile belirtilen ve bu yönetmelikte sözü geçen müspit kağıtlarla belge ve defterleri, ilgili memurlar saklamak zorundadırlar

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 34 )

Madde 38 - Ders aletleri memur ve mutemedinin ödevleri şunlardır:

a) Kendisine teslim edilen ders aletlerim korumak ve bu aletlerin saklandığı yerlerin düzenini ve temizliğini sağlamak,

b) Öğretmenleri istedikleri aletleri belli zamanda ve kullanılacakları yerlerde bulundurmak ve dersten sonra öğretmenlerden teslim almak,

c) "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak ders aletleri ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve ders aletlerinin demirbaş eşya defterini tutmak,
d) Ders aletleri ve gereçlerinin bilgi bölümlerine bölümlemeli bir defterini tutmak.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 38 )

Madde 40- Kadrolarında kitaplık memuru bulunmayan okullarda bu ödev öğretmenler kurulunun seçeceği ve müdürün ödevini onaylayacağı öğretmenlerden biri tarafından yapılır.

Bu öğretmen kaybolan kitaptan ödemekle yükümlüdür

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 40 )