ATAMALAR & ÖN İZİN & ATAMA EVRAKLARI

 

GÖREVLENDİRME VE ATAMALAR :

a)Görevlendirme ve atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri esas alınır.

         Diğer personele, valilikçe çalışma izni verilir. 

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-13) , (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, m-38), (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m-18)

 

 

A - GÖREVLENDİRME VE ATAMALAR:

Kurumların Yönetimi

Madde 37- Her kurum bir müdür tarafından yönetilir.

(Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilköğretim ve orta öğretim okullarına ayrı ayrı müdür atanması esastır. Ancak; aynı kurucuya ait okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulları tek bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen kurumlarda kurum veya kısım için aynı müdür yardımcıları görevlendirilir.

Bunun dışında aynı kurucuya ait olup bünyesinde birden fazla kurum bulunduran kurumlara
yöneticilik yapma şartlarına haiz bir genel müdür tayin edilebilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 37 )

Görevlendirme

Madde 38- Kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim forumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerine genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür ve müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri Bakanlıkça bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere (Çalışma izinleri valilikçe verilir.)

Valilikler teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler.

Kurum müdürlüğü, çalışma izni verilmesi istenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle teklif evrakını
kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitimi müdürlüğüne teslim eder ve bunlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Çalışma izni Bakanlıkça verilen personel hakkında yapılacak işlemler:

1) Çalışma izni Bakanlıkça verilenlerden çalışma iznine esas olan belgeleri tamam olanlar, millî eğitim müdürlüklerince bir yazı ile görevlerine başlatılır. Bu yazıda personelin göreve başladığı tarih de belirtilir.

2) Evrakı tamam olmayanlar göreve başlatılamaz.

3) Görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı valilik yoluyla Bakanlığa gönderilir.

4) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara Bakanlıkça çalışma izni verilir, izin talebi Bakanlıkça reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

b) Çalışma izni valilikçe verilen ilçe millî eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1) Evrakı tamam olanlar ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevin başlama tarihinin de belirtildiği bir yazı ile görevlerine başlatılırlar.

2) İlçe millî eğitim müdürlüğünce görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı kaymakamlık yoluyla valiliğe gönderilir.

3) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verilir, izin talebi valilikçe reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

c) Çalışma izni valilikçe verilen il millî eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1) Evrakı tamam olanlardan nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verir.

2) Teklifi yapılanlardan valilikçe çalışma izni verilmeyen personel göreve başlatılmaz. Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görev süreleri valilikçe uzatılır.

Bu madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında kanunî işlem yapılır. (12/02/1994- 21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 38 )

Görevlendirmede Aranacak Şartlar

Madde 39- Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda, resmî öğrenim
kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır. (07/09/1991 - 20984 s.R.G.)

Altmışbeş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmışbeş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak, bu gibilere valilik izniyle icra mahiyetinde olmamak şartıyla müşavirlik, danışmanlık, personel müdürlüğü veya personel şefliği görevi verilebilir.

İhtiyaç halinde resmî öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili Bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

Öğretmenlik, uzman ve usta öğreticilik yapma nitelik ve şartları taşıyan okullar dışındaki kurumlarda görevli diğer devlet memurları kurumlarınca izin verildiği takdirde haftada 8 saati geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ücretli derse girebilirler.

Resmî ve Özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel dershanelerde görev verilemez. (12/02/1994 - 21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 39 )

Özelliği Olan Okullarda Görevlendirme

Madde 40- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kanun'un:

a) 24 üncü maddesinde sözü edilen okullarda görevlendirilecek yönetici ve öğretmenler hakkında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir.

1) Okulda takip edilen yabancı dili bilen Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri arasından biri okul müdürünün teklifi, valiliğin onayı ile Bakanlıkça Türk müdür başyardımcısı olarak atanır,

2) Okulda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir,

3) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile Bakanlıkça atanır,

b) 25 inci maddesinde sözü edilen okullarda görevlendirilecek yönetici ve öğretmenler hakkında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir.

1) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri 20/05/1955 tarihli ve 6581 sayılı Kanun hükümlerine göre valiliğin teklifi, Bakanlığın onayı ile en fazla beş yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, valiliğin görüşü de alınarak Bakanlıkça birer yıllığına uzatılabilir.

2) 20/05/1955 tarihli ve 6581 sayılı Kanuna göre görevlendirilen öğretmenlerden birisi valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile müdür başyardımcısı olarak atanır.

3) Okulların bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir.

4) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

5) Okul müdürü; kurucu ve kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile Bakanlıkça atanır.

6) Okullarda görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlerin, yeteri kadar Türkçe bilmeleri şarttır. Bakanlık gerek gördüğü takdirde bu öğretmenleri Türkçe'den sınava tabi tutar.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 40 )

Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Görevlendirilmesi

Madde 41- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Yabancı uyruklu öğretmenlerin kurumlara atanmasında;

a) Özel okullara;

1) Alanında en az dört yıl yüksek öğrenim gördüğüne dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin (diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca branşını gösterir belge.)

2) Yurt dışından alınan diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu'nca denkliğinin tanındığını dair belgenin,

3) Ülkelerinde öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir "Öğretmenlik Formasyon" belgesinin,

4) Görev alacağı kurumun benzeri kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yaptığını gösterir belgenin,

5) Görevi süresince idarî ve adlî ceza almadığını gösterir belgenin Türkçe tercümelerinin, noter onaylı örnekleri istenir.

b) Okulların dışındaki kurumlarda:

1) Yukarıdaki şartları taşıyanlar,

2) Alanında yüksek okul mezunu olan yabancı uyruklular özel öğretim kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.

c) Yabancı uyruklu öğretmen ve uzmanlar, Türkiye'de çalışabilmeleri için usulüne göre gerekli izini alırlar.

d) Özel öğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklulara, kendi devletlerince kabul edilmiş millî ve dinî günlerinde eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla kurum yöneticilerinin teklifiyle valilikçe izin verilebilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 41 )

Yöneticilerin Nitelikleri

Madde 42- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurumlara atanacak yöneticilerde:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b) Özel okullarda, müdür ve müdür yardımcılığı için; bu okullarda, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

c) Özel dershanelerin müdür ve müdür yardımcılığı için; ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

d) Özel kurslarda yöneticilik yapacaklar için Özel Kurslar Tip Yönetmeliği'ndeki koşulları taşımak,

e) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yöneticilik yapmak için de kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik yapma koşullarını taşımak,

f) Özel eğitim okullarında müdür ve müdür yardımcılığı için, resmî veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan iki yıl öğretmenlik yapmış olmak
koşulları aranır.

Ancak, Kanun'un 5 inci ve 24 üncü maddelerinde sözü edilen özel öğretim kurumlarına yabancı uyruklu müdür de atanabilir.

Özel öğretim kurumlarında aynı dersin veya birbirine yakın olan derslerin öğretimiyle görevli bulunan öğretmenlere zümre başkanı görevlendirilir. Öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda müstakil zümre başkanı görevlendirilir. Zümre başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 42 )

Görevlendirme ve Atamalar
Madde 13-
Görevlendirme ve atamalarda, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu", 625 sayılı "Özel Öğretim Kurumlan Kanunu" ile "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri esas alınır.
Diğer personele valilikçe çalışma izni verilir.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 13 )

 


ÖN İZİN & ATAMA EVRAKI

Ön İzin :

13.02.2002 tarih ve 6913 sayılı Ön İzin Belgeleri Hakkında Yazı

T.C.

SAMSUN VALİLİĞİ

Milli Eğitim Müdürlüğü
 

ÎLGÎ : Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim Kurumları Yönetmeliği

İlgi yönetmeliğin 38. Maddesinde; "Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen ve usta öğreticilere) çalışma izinleri Bakanlıkça, bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri valilikçe verilir. Valilikler, teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler" denilmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin 50. Maddesinin (a) fıkrasında ön izin belgesi almak için başvuru şekli ve istenilen belgeler belirtilmektedir.

Buna göre; her özel öğretim kurumu, kurumunda görevli olan ve sicil numarası olmayan her öğretmen, uzman ve usta öğretici için ön izin belgesi almak üzere Bakanlığımız özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne usulüne uygun başvuruyu yaparak, aldıkları ön izin belgesini Müdürlüğümüze ibraz edeceklerdir.

Bundan böyle Müdürlüğümüze çalışma izni için teklif edilen her öğretmen, uzman' e usta öğretici (genel müdür, genel müdür yardımcısı,müdür, müdür yardımcıları ve yabancı uyruklular hariç) için düzenlenecek evrakın içinde ön izin belgesi de bulunacak, ön izin belgesi veya sicil numarası bulunmayanlara ders ücretli teklif edilmiş olsa dahi çalışma izni düzenlenmeyecektir.

Bilgilerinizi ve ön izin belge i ile gerekli işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılmasın! ÖNEMLE rica ederim.

 

a ) Tanım:

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

"Ön izin", Bakanlıkça öğretmen, uzman veya usta öğreticilere verilen görev yeterlilik belgesini,

b ) Ön İzin Belgesi İçin İstenen Belgeler : 

Madde 50- 

a) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara, ön izin belgesi verilirken aşağıdaki belgeler istenir:

1) Ön izin belgesi istek yazısı,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin noter onaylı örneği,

3) Diplomada branşı belli olmayanlar için, aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

4) Usta öğretici olarak görev alacakların; diploma ile transkriptinin veya sertifikasının noter onaylı örneği, motorlu taşıt sürücü kurslarında görev alacaklar için ayrıca noter onaylı sürücü belgesi örneği,

5) Öğretmen olarak ön izin belgesi alacaklardan pedagojik formasyon belgesi veya öğretmenlik görevi yaptığını belirten fiili hizmet belgesi

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 50 )

c) Ön İzin Belgesi Müracaatı :

Madde 50- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmen, uzman ve usta öğreticilere Bakanlıkça ön izin belgesi verilir. Valilikler ön izin belgesinde yer alan göreve göre ilgili personele çalışma izni verir. Ön izin belgesi için başvuru, ilgili kurum müdürlüğü tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 50 )

d ) Atama Evrakı : 

Görevlendirilecek Personelden İstenecek Belgeler

Madde 50-

b) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara çalışma izni verilirken aşağıdaki belgeler istenir;

1) Teklif formu,

2) İş sözleşmesi,

3) Sabıka kaydına rastlanmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığı yazısının aslı,

4) Sağlık raporu,

5) Adaylığın kaldırıldığına dair belge (İlk defa görev alacaklar hariç),

6) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak çalışmış olanlardan, en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge ile fiili hizmet cetveli,

7) Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi veya noter onaylı örneği (Çalışma izni valilikçe verilenlerde),

8) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin noter onaylı örneği ile diplomada branşı belli olmayanlar için aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

9) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden pedagojik formasyon belgesinin noter onaylı örneği,

10) Yabancı uyruklulardan dış temsilciliklerimizden alınan çalışma vizesinin noter onaylı örneği,

11) Yabancı uyruklu öğretmenlerin pasaportundaki çalışma vizesine dair sayfanın onaylı örneği,

12) Nüfus cüzdanı örneği,

13) İkamet belgesi.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 50 )

 

Görevlendirme

Madde 38- 

2) Teklifi yapılanlardan valilikçe çalışma izni verilmeyen personel göreve başlatılmaz. Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görev süreleri valilikçe uzatılır.

Bu madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında kanunî işlem yapılır. (12/02/1994- 21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 38 )

Toplu Onay

Madde 54- Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici ve öğretmenlerden görevine devam edecekler için en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir.

Bu onay, çalışma izninin bitiş tarihinden iki ay önceden de alınabilir.

Dershane müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 54 )

Görevlendirilecek Personelden İstenecek Belgeler

Madde 50- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmen, uzman ve usta öğreticilere Bakanlıkça ön izin belgesi verilir. Valilikler ön izin belgesinde yer alan göreve göre ilgili personele çalışma izni verir. Ön izin belgesi için başvuru, ilgili kurum müdürlüğü tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır.

a) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara, ön izin belgesi verilirken aşağıdaki belgeler istenir:

1) Ön izin belgesi istek yazısı,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin noter onaylı örneği,

3) Diplomada branşı belli olmayanlar için, aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

4) Usta öğretici olarak görev alacakların; diploma ile transkriptinin veya sertifikasının noter onaylı örneği, motorlu taşıt sürücü kurslarında görev alacaklar için ayrıca noter onaylı sürücü belgesi örneği,

5) Öğretmen olarak ön izin belgesi alacaklardan pedagojik formasyon belgesi veya öğretmenlik görevi yaptığını belirten fiili hizmet belgesi

b) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara çalışma izni verilirken aşağıdaki belgeler istenir;

1) Teklif formu,

2) İş sözleşmesi,

3) Sabıka kaydına rastlanmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığı yazısının aslı,

4) Sağlık raporu,

5) Adaylığın kaldırıldığına dair belge (İlk defa görev alacaklar hariç),

6) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak çalışmış olanlardan, en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge ile fiili hizmet cetveli,

7) Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi veya noter onaylı örneği (Çalışma izni valilikçe verilenlerde),

8) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin noter onaylı örneği ile diplomada branşı belli olmayanlar için aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

9) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden pedagojik formasyon belgesinin noter onaylı örneği,

10) Yabancı uyruklulardan dış temsilciliklerimizden alınan çalışma vizesinin noter onaylı örneği,

11) Yabancı uyruklu öğretmenlerin pasaportundaki çalışma vizesine dair sayfanın onaylı örneği,

12) Nüfus cüzdanı örneği,

13) İkamet belgesi."

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 50 )

 

OKULLARDA YAPILACAK ATAMALAR

 Kurum Personeli, Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Yönetim ( Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)
Madde 10- Okulda; 

a) Genel Müdür,
b) Genel Müdür Yardımcısı,
c) Okul Müdürü,
d) Okul Müdür Başyardımcısı,
e) Okul Müdür Yardımcısı, görevlendirilir.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 10 )


Eğitim-Ögretim ( Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.) 
Madde 11-
Okulda, eğitim ve öğretim hizmetleri için
a) Bölüm Başkanı,
b) Zümre Başkanı,
c) Bilgisayar Formatör Öğretmeni,
ç) Branş Öğretmeni,
d) Sınıf Öğretmeni,
e) Atölye Şefi,
f) Koordinatör Rehber Öğretmen,
g) Rehber Öğretmen,
h) Psikolog,
ı) Sosyolog,
i) Uzman veya Usta Öğretici,
j) Lâboratuvar Öğretmeni,
k) Yabancı Dil Lâboratuvar Öğretmeni,
1) Ölçme ve Değerlendirme Servis Yöneticisi, 
m) Ölçme ve Değerlendirme Servisi Uzmanı,
n) Kurslar Servis Yöneticisi,
o) ................(Varsa diğerleri)..................
kadroları oluşturur. 

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 11 )


Diğer Personel (Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)
Madde 12-
Okulda, diğer hizmet alanları için,
a) Müşavir (Danışman),
b) Personel Müdürü,
c) Muhasebe Müdürü,
ç) Halkla ilişkiler Müdürü,
d) Personel Şefi,
e) Okul Doktoru,
f) Hemşire,
g) Memur, 
h) Şoför
ı) Aşçı,
i) Hizmetli,
j.) Bekçi 
k) Bahçıvan,
1) Teknisyen ve benzeri unvanlarda personel istihdam edilir.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 12 )

Öğretmen Atatmalarına esas olan okullar , girebilecekleri dersler ve ek ders karşılığı girebilecekleri dersler için tıklayın!