T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Karar Sayısı : 7
Karar Tarihi : 24/02/1999
Konu : Orta Öğretim Kurumlarına Ait Araştırma Teknikleri Dersi Öğretim Programının Kabulü.
 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 07/05/1998 tarih ve 2180 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen orta öğretim kurumlarına ait Araştırma Teknikleri Dersi Öğretim Programının 1999-2000 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere kabulü,

Kurulumuzun 11/01/1994 tarih ve 23 sayılı Kararı ile kabul edilen Araştırma Teknikleri Öğretim Programının uygulamadan kaldırılması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                Metin BOSTANCIOĞLU
                                                                                                                                                        Millî Eğitim Bakanı


 
 
 


ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

AÇIKLAMALAR

1. Araştırma Teknikleri dersi öğretim programı, Anadolu Öğretmen Liselerinin 2. sınıfında ve orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak haftada iki saat uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

2. Programda, yıl sonunda ulaşılacak genel amaçlara, ünite ve ünite alt başlıklarına, ünite amaçlarına (özel amaçlara) ve bu amaçlara ilişkin davranışlara, örnek işlenişe, örnek ölçme sorularına yer verilmiştir. Öğretmenler, verilen örnek işlenişleri dikkate alarak problem çözme, gösterip yaptırma, örnek olay, çember tartışma, görüşme, gezi, gözlem gibi yöntemler ve teknikler kullanarak işlenişleri zenginleştirebilirler.

3. Ünitelerde yer alan amaç ve davranışlar, genelde bilişsel alanın; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez basamaklarında ifade edilmiştir. Duyuşsal alanla ilgili amaçlara da yer verilmiştir.

4. Araştırma Teknikleri dersinde, araştırma ile ilgili temel kavramlar, yöntemler, veri toplama ve analizi gibi konulara yer verilerek öğrencinin seçtiği bir problemle ilgili araştırma yapması sağlanır.

5. Öğrencilere tasarladıkları araştırma ve ödevleri standart kurallara uygun olarak yapma alışkanlığı kazandırılır.

6. Dersler, amaç ve davranışların özelliklerine uygun olarak teorik ve uygulamalı olarak işlenir.

7. Amaçlara ulaşabilmek için derslerde, öğrenci merkezli bir yaklaşım izlenir.

8. Öğrencilerin konu ile ilgili her türlü soruyu sorabilmelerine imkân verilir. Öğrenciler, soru sordukları konularda araştırmaya yönlendirilir.

9. Öğrencilere seçtiği araştırma konularında çalışma imkânı verilir ve daha önce yapılmış araştırmalardan örnekler sınıfa getirilerek öğrencilere yol gösterilir.

10. Öğrencilerin, amaç davranışları kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne ölçüde kazandığını, kazanmadıysa, niçin kazanamadığını, kazanabilmesi için nelerin yapılması gerektiğini belirlemek amacıyla değerlendirme çalışması yapılır.

11. Ünitelerin başında, kavramlar bilgisi amacı altında yer alan kavramlar; ilgili konu işlenirken yeri geldikçe verilir.

12. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabı A4 ebadında 3-5 forma, B5 ebadında 5-7 forma olacaktır.

GENEL AMAÇLAR

1. Araştırma Teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi

2. Araştırma Teknikleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi

3. Araştırma Teknikleri ile ilgili veri toplama yöntem ve teknikleri bilgisi

4. Bilimsel araştırmanın önemini kavrayabilme

5. Araştırma Tekniklerinin eğitim-öğretim sürecine katkılarını yorumlayabilme

6. Bilimsel araştırma ölçütlerine uygun araştırma konuları önerebilme

7. Verilen bir araştırma konusunu bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilme

8. Verilen bir araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilme

9. Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilme

10. Verilen bir araştırma konusunu bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilme

11. Bilimsel tutum ve davranışları çalışmalarına yansıtabilme

12. Bilimsel araştırmanın gereği ve önemine inanış

13. Bilimsel araştırmanın ülke kalkınmasındaki yeri ve önemini takdir ediş

ÖZEL AMAÇLAR

1. Araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi

2. Bilimsel araştırma çeşitleri bilgisi

3. Bilimsel yöntemin aşamaları bilgisi

4. Bilimsel araştırmanın özelliklerini kavrayabilme

5. Araştırmacıda bulunması gereken bilimsel tutum ve davranışlar bilgisi

6. Bilimsel araştırmanın önemini kavrayabilme

7. Araştırmanın bölümleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi

8. Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörlerle ilgili özellikler bilgisi

9. Çevresinde karşılaştığı problemlerden birini araştırma konusu olarak seçebilme

10. Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikleri açıklayabilme

11. Seçilen araştırma problemine uygun problem cümlesi yazabilme

12. Araştırma problemine uygun alt problemler yazabilme

13. Seçtiği problemle ilgili kaynak taraması yapabilme

14. Örnekleme yöntemleri bilgisi

15. Veri toplama yöntemleri bilgisi

16. Araştırmanın konusunda yer alan değişkenlerin türünü açıklayabilme

17. Araştırma ile ilgili hipotez yazabilme

18. Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilme

19. Araştırma konusuna uygun evren ve örnekleri belirleyebilme

20. Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilme

21. Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilme

22. Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilme

23. Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilme

24. Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilme

25. Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilme

26. Araştırmalarında bilimsel yöntemi kullanmaya istekli oluş

27. Raporlaştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi

28. Araştırma raporunun bölümlerini sıralayabilme

29. Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilme

30. Araştırma sonuçlarını kurallarına uygun olarak raporlaştırabilme
 
 

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DERSİNİN ÜNİTELERİ VE YÜZDE DAĞILIMLARI

Ünite 

No

Ünite Adı

Amaç Sayısı

Davranış Sayısı

Öngörülen Ders Saati Sayısı

Ünite Ağırlığı

%

1

Araştırmada Temel Kavramlar

7

30

6

15

2

Araştırmanın Bölümleri

20

66

24

60

3

Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması

4

22

8

25

TOPLAM

31

118

38

100

ÜNİTE I

ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. Bilim, bilgi, araştırma, yöntem, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavramın tanımını bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

3. Verilen bir tanımın doğru veya yanlış olduğunu söyleme

4. Verilen bir dizi tanımla bir dizi kavramı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 2 :Bilimsel araştırma çeşitleri bilgisi

Davranışlar

1. Bilimsel araştırma çeşitlerini söyleme/yazma

2. Bilimsel araştırma çeşitlerinin özelliklerini söyleme/yazma

AMAÇ 3 :Bilimsel yöntemin aşamalarıbilgisi

Davranışlar

1. Bilimsel yöntemin aşamalarını söyleme/yazma

2. Karışık olarak verilen aşamaları doğru olarak söyleme/yazma

3. Verilecek bir sıralamada bilimsel yöntemle ilgili olmayan özelliği seçip işaretleme

4. Bilimsel yöntemin aşamalarını örneklendirme

AMAÇ 4 :Bilimsel araştırmanın özelliklerini kavrayabilme

Davranışlar

1. Bilimsel araştırmanın özelliklerini söyleme/yazma

2. Bilimsel araştırmanın özelliklerini, bilim ile araştırma ilişkisini kurarak söyleme/yazma

3. Bilimsel araştırmanın temel amacını söyleme/yazma

AMAÇ 5 :Araştırmacıda bulunması gereken bilimsel tutum ve davranışlar bilgisi

Davranışlar

1. Araştırmacının açık fikirli olması gerektiğini söyleme/yazma

2. Araştırmacının farklı görüşlerde de mantık arayabilmesi gerektiğini söyleme/yaz-ma

3. Araştırmacının kuşkucu olması gerektiğini söyleme/yazma

4. Araştırmacının gözlemlerinde bağımsız olması gerektiğini söyleme/yazma

5. Araştırmacının yeterli kanıt, bilgi olmadığında kararı erteleyebilmesi gerektiğini söyleme/yazma

6. Araştırmacının tüm değerlendirmelerini belli ölçütlere göre yapması gerektiğini söyleme/yazma

7. Araştırmacının çalışmalarında sebatlı ve özenli olması gerektiğini söyleme/yazma

8. Araştırmacının olaylar arasındaki bağıntıları kurarak bunları değerlendirebilmesi gerektiğini söyleme/yazma

9. Araştırmacının yanılabileceğini düşünerek yargılarında olasılığa yer vermesi ge-rektiğini söyleme/yazma

AMAÇ 6 :Bilimsel araştırmanın önemini kavrayabilme

Davranışlar

1. Araştırmanın birey hayatındaki önemini söyleme/yazma

2. Araştırmanın kurum hayatındaki önemini söyleme/yazma

3. Araştırmanın toplum hayatındaki önemini söyleme/yazma

4. Araştırmanın birey kurum ve toplum için önemine örnek verme

AMAÇ 7 :Bilimsel araştırmanın önemini takdir ediş

Davranışlar

1. Bilimsel araştırmanın önemiyle ilgili toplantılar yapma

2. Katıldığı toplantılarda bilimsel araştırmanın önemini savunan konuşmalar yapma

3. Duvar gazetesine bilimsel araştırmanın önemini anlatan yazılar yazma

4. Bilimsel araştırma ile ilgili kaynakları okuma
 


ÜNİTE 1: ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR

KONULAR

A. Temel Kavramlar

1. Bilgi

2. Bilim

3. Yöntem

4. Bilimsel Yöntem

5. Bilimsel Araştırmaların Çeşitleri

a. Temel Araştırmalar

b. Uygulamalı Araştırmalar

6. Bilimsel Yöntemin Aşamaları

7. Bilimsel Araştırma

8. Bilimsel Araştırmanın Temel Özellikleri

9. Bilimsel Tutum ve Davranışlar

B. Araştırmanın Gereği ve Önemi

 

 

ÜNİTE II

ARAŞTIRMANIN BÖLÜMLERİ

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Araştırmanın bölümleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. “Problem, problem cümlesi, alt problem, denence (hipotez), varsayım, sınırlılık, evren, örneklem” kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavramın tanımını bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

3. Verilen bir kavrama ait tanımın doğru ya da yanlış olduğunu söyleme/yazma

4. Verilen bir dizi kavramla bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 2 :Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörlerle ilgili özellikler bilgisi

Davranışlar

1. Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörleri söyleme/yazma

2. Verilen bir faktöre ait özellikleri söyleme/yazma

3. Verilen bir dizi faktör arasından araştırma konusuna etki eden faktörlerden olmayanı söyleme/yazma

AMAÇ 3 :Çevresinde karşılaştığı problemlerden birini araştırma konusu olarak seçebilme

Davranışlar

1. Çevresinde bulunan belli başlı problemleri listeleyip söyleme/yazma

2. Listelediği problemleri eğitim ve öğretim sürecine etki derecelerine göre sıralayıp söyleme/yazma

3. Sıraladığı problemlerden imkânlarına göre birini seçip işaretleme

AMAÇ 4 : Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikleri açıklayabilme

Davranışlar

1. Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikleri söyleme/yazma

2. Verilen bir problem cümlesinin eksikliklerini belirleyerek söyleme/yazma

AMAÇ 5 : Seçilen araştırma problemine uygun problem cümlesi yazabilme

Davranışlar

1. Seçtiği problemi problem cümlesi halinde söyleme/yazma

2. Yazdığı problem cümlesinin, problem cümlesinde bulunması gereken niteliklere uygun olup olmadığını söyleme/yazma

3. Problem cümlesine son şeklini vererek söyleme/yazma

AMAÇ 6 :Araştırma problemine uygun alt problemler yazabilme

Davranışlar

1. Problemle ilgili alt problemler yazma

2. Alt problemlerin probleme uygun olup olmadığını söyleme/yazma

3. Alt problemlere son şeklini vererek söyleme/yazma

AMAÇ 7 : Seçtiği problemle ilgili kaynak taraması yapabilme

Davranışlar

1. Problemle ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip söyleme/yazma

2. Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama

3. Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma

4. Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma

5. Basın yayın organlarını takip ederek problemine ilişkin bilgileri toplama

AMAÇ 8 : Örnekleme yöntemleri bilgisi

Davranışlar

1. Örnekleme yöntemlerini söyleme/yazma

2. Örnekleme yöntemlerinin tanımlarını söyleme/yazma

3. Verilen bir örnekleme yönteminin basamaklarını söyleme/yazma

4. Verilen bir yöntemin basamaklarında hangi işlemlerin yapılacağını söyleme/yazma

AMAÇ 9 : Veri toplama yöntemleri bilgisi

Davranışlar

1. Veri toplama yöntemlerini söyleme/yazma

2. Verilen bir yöntemin özelliklerini söyleme/yazma

3. Verilen bir yöntemin nerede kullanılabileceğini söyleme/yazma

AMAÇ 10 : Araştırmanın konusunda yer alan değişkenlerin türünü açıklayabilme

Davranışlar

1. Araştırmanın konusunda yer alan değişkenin türünü söyleme/yazma

2. Verilen bir değişken türünün özelliklerini açıklayarak söyleme/yazma

3. Verilen bir değişken türüne örnek verme

AMAÇ 11 : Araştırma ile ilgili denence (hipotez) yazabilme

Davranışlar

1. Denence (hipotez)de bulunması gereken nitelikleri söyleme/yazma

2. Örnek denence (hipotez)ler söyleme/yazma

3. Kendi problemi ile ilgili denence (hipotez)ler söyleme/yazma

4. Geliştirilen denence (hipotez)lerin eksikliklerini gidererek söyleme/yazma

AMAÇ 12 : Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilme

Davranışlar

1. Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını söyleme/yazma

2. Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini söyleme/yazma

3. Araştırmanın dayandığı temelleri söyleme/yazma

4. Araştırma konusunun sınırlılıklarını söyleme/yazma

5. Araştırma konusuna uygun tanımları söyleme/yazma

AMAÇ 13 :Araştırma konusuna uygun evren ve örneklemi belirleyebilme

Davranışlar

1. Araştırma konusuna uygun evreni belirleyip söyleme/yazma

2. Örneklem seçimi için uygun örnekleme yöntemini seçme

3. Seçtiği yöntemle örneklemi belirleyip söyleme/yazma

AMAÇ 14 : Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilme

Davranışlar

1. Araştırmaya uygun aracı seçme

2. Seçtiği araca uygun uygulama plânı hazırlama

3. Plâna uygun olarak aracı uygulama

AMAÇ 15 : Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilme

Davranışlar

1. Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp söyleme/yazma

2. Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma

3. Verileri tablo halinde gösterme

4. Sonuçları kontrol etme

AMAÇ 16 : Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilme

Davranışlar

1. Bulguların nasıl yorumlanacağını söyleme/yazma

2. Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri söyleme/yazma

3. Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama

AMAÇ 17 : Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilme

Davranışlar

1. İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları söyleme/yazma

2. Bulgular doğrultusunda yorumunu söyleme/yazma

3. Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek söyleme/yazma

AMAÇ 18 : Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilme

Davranışlar

1. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler söyleme/yazma

2. Bu önerileri önemine göre sıralayıp söyleme/yazma

AMAÇ 19 : Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilme

Davranışlar

1. Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma

2. Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme

AMAÇ 20 : Araştırmalarında bilimsel yöntemi kullanmaya istekli oluş

Davranışlar

1. Bilimsel araştırmaları izleme

2. Bilimsel düşünme ilkelerine uygun davranma

3. Araştırmalarında bilimsel yöntemi kullanma

4. Bilimsel araştırma çalışması yapan gruplarda görev alma
 
 

ÜNİTE 2: ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI

KONULAR

BÖLÜM 1

A. Araştırmanın Konusu

1. Araştırma Konusunun Seçimine Etki Eden Faktörler

2. Değişken ve Değişken Türleri

B. Problem Cümlesi

1. Problem Cümlesinde Bulunması Gereken Nitelikler

2. Alt Problemler

3. Denence (Hipotez)

C. Kaynak Taraması

D. Araştırmanın Amacı ve Önemi

E. Varsayımlar (Sayıltı)

F. Sınırlılıklar

G. Tanımlar ve Sınırlılıklar

 

BÖLÜM 2

A. Yöntem

1. Evren

2. Örneklem, Örneklem Alma Yöntemleri

3. Verilerin Toplanması

4. Verilerin Çözümlenmesi

 

ÜNİTE III

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ RAPORLAŞTIRILMASI

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

AMAÇ 1 : Raporlaştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. Rapor, dipnot, kaynakça, metodoloji kavramlarının tanımlarını söyleme/yazma

2. Verilen bir kavramın tanımını, verilen bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

3. Verilen bir dizi kavramla, bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

AMAÇ 2 : Araştırma raporunun bölümlerini sıralayabilme

Davranışlar

1. Araştırma raporunda bulunması gereken bölümleri sırasıyla söyleme/yazma

2. Sırası karışık verilen bölümleri sıraya koyma

3. Verilen bir bölümde bulunması gereken ögeleri söyleme/yazma

AMAÇ 3 : Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilme

Davranışlar

1. Araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilmesi gereken kuralları söyleme/yazma

2. Raporlaştırmada kullanacağı dilin özelliklerini açıklama

3. Kapak düzeninin nasıl olacağını söyleme/yazma

4. Raporlaştırmada kâğıt düzeninin nasıl olacağını söyleme/yazma

5. Raporlaştırmada başlık ve paragraf düzeninin nasıl olacağını söyleme/yazma

6. Raporlaştırmada şekil ve tabloların yerleştirilmesinde dikkat edilecek özellikleri açıklama

7. Dipnot yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

8. Alıntı yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

9. Kaynakça yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

10. Özet yazmada dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

AMAÇ 4 : Araştırma sonuçlarını kurallarına uygun olarak raporlaştırabilme

Davranışlar

1. Kuralına uygun olarak kapak düzenleme

2. Araştırma tekniklerine uygun sistematik kullanma

3. Anlaşılır bir dil kullanma

4. Sayfa düzeni kurallarına uyma

5. Kurallara göre yazma

6. Kaynakçayı kurallarına göre yazma

KONULAR

A) Araştırma Raporunun Bölümleri

B) Araştırmanın Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Kullanılacak dilin özellikleri

2. Kâğıt düzeni

3. Kapak düzeni

4. Başlık ve paragraf yazımı

5. Şekillerin çizimi, tabloların yazımı

6. Dipnot ve alıntının yazımı

7. Kaynakçanın yazımı

ÖRNEK İŞLENİŞ

Okulun Adı : ...........................

Ders : Araştırma Teknikleri

Ünite : Araştırmanın Bölümleri

Konu : Araştırmanın Konusu (Problem)

Süre : 45 dakika + 45 dakika = 90 dakika

Yöntemler : Anlatım, tartışma

Kaynaklar : .............................

Araç ve Gereçler : Tahta, tebeşir, silgi (Varsa tepegöz ve yansılar)

AMAÇ 2 : Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörlerle ilgili özellikler bilgisi

Davranışlar

1. Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörleri söyleme/yazma

2. Verilen bir faktöre ait özellikleri söyleme/yazma

3. Verilen faktörler arasından araştırma konusunun seçimine etki etmeyen faktörleri seçip işaretleme

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ

1. Dikkati çekme : Öğretmen, “Hayatımızda bizi rahatsız eden sayısız problemler vardır. Ancak bunların hepsi bilimsel bir araştırmaya konu olacak nitelikte değildir. Bilimsel bir araştırmaya konu olabilecek bir kaç problem söyleyiniz” der.

2. Güdüleme : Öğretmen, “Bu derste problem seçimine etki eden faktörleri öğrendikten sonra hangi problemlerin bir bilimsel araştırmaya konu olabilecek nitelikleri taşıyıp taşımadığını öğrenebileceksiniz” der.

3. Gözden geçirme : Öğretmen, “Bu dersin sonunda problem seçimine etki eden faktörleri öğreneceksiniz” der.

4. Öğretmen, bir önceki ders verdiği “problem” kavramının tanımını tekrarlayarak, problem seçimine etki eden faktörleri maddeler halinde tahtaya yazar ya da tepegözle gösterir. “Şimdi bu faktörleri sırasıyla görelim” der ve konu ile ilgili soruları sırasıyla öğrencilere yönelterek doğru cevapları pekiştirir, yanlış cevapları düzeltir.

5. Öğretmen, problem seçimine etki eden faktörlerin özelliklerini, tartışma yöntemini kullanarak öğrencilerle birlikte belirler.

6. Öğretmen, problem seçimine etki eden faktörleri genel ve özel faktörler olarak ikiye ayırır. Öğrencilere önce genel sonra da özel faktörlerin neler olabileceğini sorar ve gelen cevaplardan doğru olanları pekiştirerek tahtada listeler.

7. Konuyu tekrar ederek dersi sona erdirir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

1. Problem seçimine etki eden genel faktörleri sıralayınız.

2. Problem seçimine etki eden özel ölçütlerden “Alanda Yeterliliği” açıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Öğretmen, ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarıları hakkında karar verir.

 

 

Ana Sayfa  &  Müfredat Proğramları sayfası