ARA KARNE

Ölçme ve Değerlendirme Servisi Yöneticisi
(ÖOÇY) Madde 23-
Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi, öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespiti işlemelerini, ilgili zümre başkanı ve öğretmenlerle iş birliği yaparak tespit etmek ve bu yönde tedbirler almak için koordine görevi yapar.
Servis yöneticisi bu amaçla aşağıdaki işleri yapar :
a) Her dönem en az ................defa her dersten okulun bütün öğrencilerinin katıldığı, okul
merkezi imtihanları yapılmasını organize eder.
b) Yapılan imtihan sonuçlarını değerlendirerek her.öğrencinin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit eder.
c.) Öğrencinin ferdî başarısı ile şubesi içindeki ve okulun aynı sınıflar içindeki başarı derecesini tespit eder. Her öğrencinin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.
ç) Ölçme değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor halinde ilgililere iletilmek üzere okul müdürüne verir.
d) Bütün çalışmalarında zümre başkanları, öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler koordinatör rehber öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.
e) Ölçme ve değerlendirme işinde kullanılmak üzere bir soru bankası kurar.
f) Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili velilerle görüşme yapar. Resmî mevzuatta belirtilenler dışında, öğrencilere veya velilere verilmek üzere ara karneler hazırlar. Ara karneler bir aydan fazla olmamak üzere belli zaman aralıklarında verilir.
Servisin yaptığı ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf geçme işlemlerinde esas alınmaz.
Öğretmenler yaptıkları imtihanların sonuçlarını bu servise verirler.