Yönetmelik (2380 T.D-20 Kasım 1995 Tarih 22469 sayılı R.G.İşlenmiştir)

        

Milli Eğitim Bakanlığından :

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma,

Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

         Amaç

                Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı,Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açma-kapatma ve bu kurumlara ad verme esaslarını belirlemektedir.

                Kapsam

                Madde 2-Bu Yönetmelik;Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar.

                Dayanak

                Madde 3-Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim temel Kanunu,222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

                Bakan:Milli Eğitim"Bakanını,

                Bakanlık:Milli Eğitim Bakanlığını,

                Kurum:Örgün ve yaygın eğitim kurumlarını,

                Müdürler Kurulu:Bakanlık Merkez Teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelen kurulu,

                ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kurum Açılmasına ve Kapanmasına İlişkin Esaslar

                Kurumların Açılması ve Kapatılması İle İlgili Genel Esaslar

                Madde 5-(13.03.2002 tarih ve 24694 Sayılı R.G.)Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve meslekî eğitim merkezleri millî eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe, bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır

                Kurumların Açılma Standardı

                Madde 6-Kurumların açılması ve kapanması ile ilgili esaslar günün ihtiyaç ve şartlarına göre Bakanlık Müdürler Kurulu tarafından her yıl Mayıs ayı sonuna kadar belirlenir ve Valiliklere bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurumlara Ad Verme

                Kuruma Ad Verme

                Madde 7-Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel öğretim kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına,seviyesine,bulunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması,belli bir anlam taşıması Milli Eğitim temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması gerekir.

                Ad Verme Yetkisi

                Madde 8- (13.03.2002 tarih ve 24694 Sayılı R.G.)Kurumlara ad verme işlemleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi ve İlMillî Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir

                Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir.

                Madde 9-Öğretim kurumlarına;

                a)Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

                b)Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları,

                c)Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları,

      &nbqp;         d)Savcşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları,

                e)Memleket için önemli olan olayların adları,

                f)Bilim ve teknoloji,kültür,eğitim,sanat,spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmÿş kişilerin adları,

   &nbsr;          &n`sp; g)Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer adları,

                h)Eski Cumhurbaşkanları,Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının adları,

                    verilebilir.

                Atatürk Adının Verilmesi

                Madde 10-Aşağıdaki şartları taşıyan okullara Mustafa Kemal,Gazi,Gazi Mustafa Kemal,Atatürk,Ata..

adları verilebilir.

a)İl,ilçe,bucak ve köylerde örnek olabilecek kuruma,

                b)Atatürk’ün ziyaret etmiş olduğu kuruma,

                c)Atatürk’ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına,

                d)Atatürk’ün İstiklal Savaşı ve inkılaplarıyla ilgili kararlarını aldığı yerlerin kurumlarına.

                e)Bir ilde Atatürk’e ilişkin bir ad almış kurum bulunmadığı takdirde,yukarıdaki şartları taşımasa da o ilde mevcut kurumlardan yalnız birine.

                Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara Atatürk’e ilişkin adlar verilemez.

                Öğretim Kurumu Yaptıranların Adları

                Madde 11-(13.03.2002 tarih ve 24694 Sayılı R.G.)“Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımını aynî veya nakdî olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna İl Millî Eğitim Danışma Kurulunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli bir miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plâket okulun giriş bölümünün uygun bir yerine asılır.Ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, lâboratuvar, işlik ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir.”

                Öğretim kurumu için bağışta bulunanın veya önereceği kişinin adları bu yönetmeliğin diğer maddelerinde yazılı hükümlere aykırı değilse kurumun uygun görülecek yerlerine konulacak levhalarda belirtilebilir.

                Ancak,ilgili kurumlara adı verilecek veya adları buralarda belirtilecek kimselerin çevrede müsbet isim yapmış olması şarttır.

                Öğretmenlerin Adının Verilmesi

                Madde 12- (13.03.2002 tarih ve 24694 Sayılı R.G.)“4357 sayılı Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin (d) fıkrası hükmünce ilköğretim, ortaöğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların adları;”

                a)Yeni açılacak bir öğretim kurumuna,

                b)Mevcut veya açılacak bir öğretim kurumunun dershane,kütüphane,laboratuvar ve spor salonundan

birine,

                verilebilir.

                Öğretim Kurumlarına Verilmeyecek Adlar

                Madde 13-(13.03.2002 tarih ve 24694 Sayılı R.G.) Öğretim kurumlarına 9 uncu, 11 inci ve 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları verilemez.

Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir.

Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir.Ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi ve İlMillî Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.”

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

                Rapor Verme

                Madde 14-Kurum açma işlemlerinde;mahallen temin edilen binanın eğitim-öğretim açısından açılması teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu,milli eğitim,bayındırlık,sağlık ve itfaiye müdürlüklerinin verecekleri ayrı ayrı raporla tespit edilir.

                Kurum açma ve kapatma teklifleri yetkili elemanlara mahallinde incelettirilir.

                Madde 15-Yürürlükten Kaldırıldı (13.03.2002 tarih ve 24694 Sayılı Resmi Gazete )

                Yürürlükten Kaldırma

                Madde 16-15.3l97l gün ve 13779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme Yönetmeliği”;8.8.1967 tarih ve 12668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Açılma Esasları Hakkında Yönetmelik”;12.6.1986 gün ve 14222 sayılı Onay ile yürürlüğe giren “İlköğretim Kurumlarının Açılması ve Kapatılması Hakkındaki Yönerge” ve bunların ek ve değişiklikleri ile bunlarla ilgili genelge ve açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                Madde 17-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 18-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür