ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete'nin tarihi - sayısı : 5 Kasım 1999 - 23867

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, anadolu liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, anadolu liselerinin hazırlık sınıfı kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim,öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul :Anadolu Lisesini,
c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama;
okuma.anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,
d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Amaç

Kuruluş

Madde 5-Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan, en az üç yıl öğrenim veren karma okullardır.

Okulun amacı

Madde 6-Okulun amacı, öğrencilerin;
a) ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon,Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul

Kontenjan tespiti, ön kayıt ve nakil komisyonu

Madde 7-Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti ve asıl kayıtlarla doldurulamayan kontenjanlara ön kayıt yolu ile öğrenci alınması île öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulur.

Komisyon,
a) İlçelerde, millî eğitim müdürünün başkanlığında, ilgili okul müdürleri ile okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden,
b) Üçten az okul bulunan il merkezlerinde mîllî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında ilgili okul müdürleri ve okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden,
c) Üç ve daha fazla okul bulunan il merkezlerinde, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğilim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında millî eğitim müdürünce belirlenecek en az üç okul müdürü ile bu okulların okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden
oluşturulur.

Hazırlık sınıfı öğrenci kontenjanının tespiti

Madde 8-Hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrenci sayısı, okulun fizikî imkanları ve yabancı dil öğretmeni sayısı dikkate alınarak komisyonca yerinde yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir. Tutanakta ilgili okul müdürünün imzası da bulunur. Bu incelemede, hazırlık sınıfları dahil tüm sınıflarda öğrenci sayısının 30 olması esas alınır.
Açılacak hazırlık sınıfı şube sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı ekim ayının ikinci haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairelerine gönderilir ve Bakanlıkça değerlendirilerek kontenjan her yıl kılavuzda ilan edilir.

Sınava başvuru

Madde 9- 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler, sınava girmek için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvurabilirler.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

Sınav ve kayıt-kabul

Madde 10-Okullara merkezî sistem seçme ve yerleştirme sınavı ile öğrenci alınır. Sınavda öğrencilerin, ilköğretim 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflardaki ağırlıklı notlarının aritmetik ortalaması alınır ve belli oranda giriş puanına etki ettirilir. Sınavlara başvuru ve kayıt-kabulle ilgili esaslar, her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilir.
Sınava başvurulardan sonra açılan ve kılavuzda yer almayan okullara başvurular ile ilgili iş ve işlemler kılavuzda belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Nakiller

Madde 11-Bu okullar arasında öğrenci nakilleri;

a) Kamuda çalışanların nakli, bir yıldan az olmayan görevlendirmeler, görevlendirmelerin iptali, açıktan atanma veya ilk defa göreve başlama,

b) Özel iş yerlerinde çalışanların nakli, iş yeri açılması, iş değişikliği, iş yerlerinde çalışanların nakli,

c) Emekli olma, göreve son verilme, istifa etme,

d) Can güvenliğinin olmaması, boşanma, ölüm, doğal afet,

e) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki sağlık kurumlarından hastalık nedeniyle sağlık kurulu raporu alınması,

l) Aynı il ve ilçe merkezlerindeki okullar arasında nakil için kontenjan bulunması, işlenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliği,
durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır.

Hazırlık sınıfı iki yıl olan okullara nakil isteğinde bulunan öğrenciler, bulundukları sınıfın yabancı dil dersinden yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınır ve başarılı olanların nakilleri yapılır.

Yukarıdaki bentlerde belirtilenlerin dışında kabul edilebilir önemli nedenlere dayalı nakil istekleri de belgelendirildiğinde komisyonca değerlendirilir.

Resmî anadolu liselerinden, özel anadolu liseleri ile resmî ve özel anadolu teknik ve meslek liselerine geçiş, "Millî Eğilim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümlerine göre yapılır.

Nakil için başvuru

Madde 12-Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul .müdürlüğüne, genel lise mevzuatında nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.

Sınavlara başvuru tarihinden sonra nakil şartlarından birinin gerçekleşmesi durumunda, kılavuzda belirtilen sürelerde tercih değiştirme hakkını kullanmayıp sınav sonuçları ilan edildikten sonra nakil isteğinde bulunanların o ders yılı için başvuruları kabul edilmez.

Nakil başvurularının değerlendirilmesi

Madde 13-Başvuruları okul müdürlüğünce, nakille ilgili belgeler incelenerek uygun bulunması durumunda ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilçe millî eğitim müdürlüğüne; il merkezleri ile büyük şehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderilir .

11 inci maddenin (a),(b),(c),(d) bentlerine göre nakillerin yapılabilmesi için özür tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunulması, ayrıca (b) bendine göre nakillerin yapılabilmesi için yeni yerleşim biriminde nakli istenen öğrenci velisinin 60 iş günü Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta piriminin yatırılmış olması gerekir.

Nakil ile ilgili belgeler, komisyonca bir hafta içinde incelenir. Öğrenciler parasız yatılı olup olmadıkları ve giriş sınavında aldıkları puanlar göz önünde bulundurularak puanlarına göre uygun okullara verilirler. Öncelikle puanları yüksek olan öğrencilerden başlanarak nakil istekleri yerine getirilir.

Yurt dışı ve benzeri nakiller nedeniyle sınav puanı bulunmayan öğrenciler ise kontenjan durumuna göre uygun bulunan okullara yerleştirilirler.

Nakit şartlarını taşımakla beraber nakledileceği il ya da ilçede okul veya öğrencinin seviyesine uygun sınıf veya alan bulunmaması durumunda öğrencilerin nakilleri, velilerin istekleri de dikkate alınarak sınıf veya alan bulunan yere yapılır.

Nakillerin fazla olması nedeniyle şube mevcutlarının artması durumunda okulda yeni şube açılır.

Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri

Madde 14-Yurt dışından gelen öğrencilerden;
a) Daha önce bu okullara devam etmiş olanların, denkliği tanınan bir okula bir süre devam etmiş olduklarını,
b) Önceden bu okullara devam etmemiş olanların denkliği tanınan bir okula en az iki ders yılı devam etmiş olduklarını,
c) Yurt dışında açılmış olan anadolu lisesi öğrencilerinin nakil şartlarından birini
taşıdıklarını,
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı yabancı dille öğretim yapan bir okulda en az bir
öğretim yılı öğrenim gördüklerini
belgelendirmeleri işlenir.

Bu öğrenciler devam ve başarı durumlarını belgelendirmek zorundadırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenlerden denklik belgesi istenmez.

Ayrılan öğrencilerin durumu

Madde 15-Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.
Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi

Seviye belirleme sınavı sonucu dokuzuncu sınıfa devam

Madde 16- 9 uncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az "geçer" not alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Hazırlık sınıfına devam edecek toplam öğrenci sayısı 8 veya üzerinde ise öğrenciler okullarında hazırlık sınıfına devam ettirilirler, öğrenci sayışı 8'in altında ise kayıtları okullarında kalmak koşulu ile hazırlık sınıfı bulunan herhangi bir okuldaki hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri sağlanır. Hazırlık sınıfını başardıklarında kayıtlarının bulunduğu okulda eğitim-öğretimlerine devam ettirilirler.

Başarının değerlendirilmesi

Madde 17-Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki derslerdeki başarı durumu sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları belirlenirken bu notlar da dikkate alınır, öğrencilere her dönem derslerden birer dönem notu verilir. Başarı gösteremeyen öğrenciler, yeni ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az iki (2) alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Hazırlık sınıfında derslerin yıl sonu notları, diploma notunun belirlenmesinde dikkate
alınmaz.

Bu okulların 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf
geçilebilmesi için,

a) Yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00,
b) 10 uncu ve 11 inci sınıflarda alan derslerinden başarısız ders veya dersleri olanların ayrıca alan derslerine ait yıl sonu ağırlıklı ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Programları ile İlgili Esaslar

Öğretim programları

Madde 18-Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Matematik ve fen derslerinin Öğretimi yabancı dille yapılır. Ancak bu dersleri yabancı dille okutacak öğretmen bulunmaması durumunda bu derslerin öğretimi Türkçe olarak yapılır.

Hazırlık sınıfı programı ile ilgili esaslar

Madde 19-Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama; okuma,anlama; konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanır.
b) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.
c) Türkçe'nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.
d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bölüm Başkanı

Bölüm başkanı

Madde 20-Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçilecek bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.
Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Ders Öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.
b) Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Zümre başkanları ile yakın iç birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar, öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.
g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekti önlemleri alır.
h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 21-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 22-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/ 5/1993 tarih ve 21580 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Nakillerle ilgili hükümler , bu okulların öğretimi devam eden ilköğretim sınıflarını da kapsar.

Yürürlük

Madde 23-Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki başarı ortalaması ile sınıf geçmeye ilişkin hükümler, 1999-2000 öğretim yılında 9 uncu sınıfla öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere kademeli olarak, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24-Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.