İÇİNDEKİLER: 

1. Formlar

2. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi

3. Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliği

 

   ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI  

19 MAYIS TÖRENİ İLGİLİ DOLDURULACAK FORMLAR:

EK-3

 

............................ YILI ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR

BAYRAMI RAPORU

 

                   İLİ:................................

İL MERKEZİ

                   Başlama Saati                                  :...........................                                                         Bitiş Saati                   :...........................

                   Tahmini Seyirci Sayısı                   :...........................                                                          Hava Durumu                   :...........................

                  

 

 

Öğrenci Sayıları

 

 

 

 

 

Saha İçi Gösterilerine Katılan

 

 

 

 

 

Fon Gösterilerine Katılan

 

 

 

 

 

Halk Oyunlarına Katılan

 

 

 

 

 

Diğer Ekipler

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

DİĞER YERLEŞİM MERKEZLERİ

 

 

GÖSTERİLERE KATILAN

 

 

 

İlçe Adı

 

İlçe Merkezleri

 

Bağlı Diğer Yerleşim Merkezlerinde

TOPLAM

 

Kız

Erkek

Toplam

Kız

Erkek

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

Formu Düzenleyen

                    Bayram, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da SAMSUN'da karaya çıktığı saat olan 07.00'de başlar ve 19 Mayıs günü saat 24.00'de son bulur. 19 Mayıs günü saat 07.00'de yalnız ANKARA ve SAMSUN'da 21 pare top atışı yapılır.

                    A. Başkent'te

                    a) Anıtkabir’e çelenk koyma ve İstiklâl Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesi,

                    b) Bayramın açış konuşması, İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip bayramın açış konuşması, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tören alanında yapılır.

                    c) Gençlik adına konuşma yapılması ve şiir okunması,

                    Gençlik adına, bir öğrenci tarafından konuşma yapılır ve bir öğrenci tarafından şiir okunur.

                    ç) Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunması ,

                    Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okunur ve Gençlik Atatürk’e cevap verir.

                    d) Samsun’dan getirilen Bayrağın kabul töreni,

                    Samsun'dan getirilen Bayrağın Devlet Başkanına sunulmasından sonra şeref çağrısı yapılarak Gençlik Marşı söylenir.

                    e) Tören geçişi,

                    Tören geçişi alt komitece tespit edilen sıraya göre yapılır.

                     f) Gösteriler,

                    Gösteriler alt komitece önceden tespit edilen şekilde yapılır.

                    g) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır,

Günün anlam ve önemine uygun olarak, halk oyunları, konferanslar, sergiler, yarışmalar, tiyatro, bale, konser gibi çeşitli faaliyetlere yer verilir.

                    B. Başkent Dışında

                    a) Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı Bayrağın göndere çekilmesi,

                    b) Bayramın kutlanması; ( Değişik 11.4.1984 84/7933 K.)

                    Mahalli Mülkiye Amiri yanında Garnizon Komutanı veya Temsilcisi Belediye Başkanı olduğu halde törene katılanların ve halkın bayramını kutlar İstiklal Marşı ile Bayrak göndere çekilir.

                    c) Bayramın açış konuşması;

                    Mahalli Mülki Amiri veya Kutlama Komitesince görevlendirilecek bir kişi tarafından yapılır.

                    ç) Gençlik adına konuşma yapılması ve şiirler okunması

                    Gençlik adına programda gösterilen konuşma yapılır ve şiir okunur.

                    d) Başkent’te uygulanan düzenlemenin (ç)-(e)-(f) ve (g) fıkraları aynen uygulanır.  

ATATÜRK’Ü ANMA - GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIKUTLAMA YÖNERGESİ

6 KASIM 1995 tarih ve 2442 sayılı TD.

AMAÇ:

             Madde 1- Bu yönerge Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının her yıl Mayıs ayının 19.günü bütün yurtta tarihi değer ve önemine yaraşır bir biçimde, organizasyonda birlik ve beraberlik sağlayarak kutlanmasını amaçlar.

             KAPSAM

             Madde 2- Bu yönerge Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı,Kutlama,Teknik komiteleri  ile kutla ma etkinliklerine katılan ve yönetenlerin görev,yetki sorumluluklarını kapsar.

             YASAL DAYANAK

             Madde 3- 17.03.1981 gün ve 2429 sayılı “Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun” ile bu kanuna dayalı olarak hazırlanan ve 01.10.1981 gün ve 17475 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği”nin 18.maddesi ile bu yönetmelikte 1.6.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 13.04.1995 tarih ve 95/6791 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası ile 7 nci maddesinin 3 nolu fıkrasının A bendinin ( b ) alt bendi değiştirilen “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”tir.

             ESAS HÜKÜMLER

             Madde 4- Bayramın coşkulu,aksatılmadan,işbirliği ve eşgüdüm içinde,estetik ve sanatsal değeri olan hareketlerin,müzik eşliğinde kutlanması için yönerge esasları ile Milli Eğitim Bakanlığınca bu konuda yayınlanacak emirler,ilgililerce daima göz önünde bulundurularak,hazırlıkların her yönden olumlu ve verimli olabilmesi için yapılan çalışmalar yakından izlenir.

             Madde 5- Valiler,Kutlama Komitesi başkanı olarak,illeri dahilinde yapılacak, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tören ve hazırlıklarıyla ilgili Teknik Komitenin ve ilgili birimlerin çalışmalarını her zaman yakından izler,denetler ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

           

             Madde 6- Kutlama programını;yönetmelik,yönerge ve emirlere uygun olarak hazırlamak ve yürütmek, çeşitli sorunları çözümlemek,gerekli önlemleri almak üzere her il,ilçe,belde ve köylerde birer “Kutlama Komitesi” kurulur.

 

KUTLAMA KOMİTELERİNİN OLUŞTURULMASI,GÖREV VE YETKİLERİ

 

              Valinin  Başkanlığında,Garnizon Komutanı,Belediye Başkanı,ilgili Vali Yardımcısı, Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü,Gençlik ve Spor İl Müdürü,Sağlık Müdürü,Kültür Müdürü, Turizm Müdürü,Teknik Komitede görevli bir Beden Eğitimi, bir Resim,bir Müzik Öğretmeni ile gösterilere katılacak Üniversite,spor Kulüpleri ve diğer kuruluşların Müdürleri veya temsilcilerinden oluşur.

                   Başkent Ankara’da ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı temsilcileri Kutlama Komitesinde görev alırlar.

            

             Kaymakam Başkanlığında, Garnizon Komutanı,Belediye Başkanı,Emniyet Müdürü,İlçe Milli Eğitim Müdürü,Gençlik ve Spor İlçe Müdürü,Hükümet Tabibi Teknik Komitede görevli bir Beden Eğitimi, bir Resim, Müzik Öğretmeninden oluşur

                

Madde 7- a) Kutlama Komiteleri okulların açıldığı tarihi takip eden  en geç bir ay içerisinde ilk toplantısını yapar.

                   Bu toplantıda; tören ve gösteri programlarının hazırlanması,gösterilerin planlanması, tertip ve düzeni ile uygulanmasından sorumlu en az 3 bayan ve 3 erkek Beden Eğitimi Öğretmeni ile Resim,Müzik Öğretmeni gibi teknik elemanlarla; senaryoyu hazırlayacak bir Edebiyat Öğretmeninden oluşan Teknik Komiteyi tespit eder.

             Ancak,programlar ve bunların uygulanması için en son ve kesin karar verme yetkisi Kutlama Komitesine aittir.

Yönetmelikteki esaslar uyarınca,Anma ve Kutlamaların nasıl,nerede, ne gibi tören ve gösterilerle

kutlanacağını, kuruluşlara düşen görevleri ve öngördükleri önlemleri bir program halinde tespit eder ve ilgililere en kısa zamanda duyurur.

             c) Okulların dışındaki kuruluşların;anma ve gösterilere kaç kişi ile ve ne gibi hazırlıklarla katılabileceklerini, yapacakları çalışmalar için gerekli zamanı,gösteriler esnasındaki yerleşim planını ve diğer çeşitli isteklerini kesin ve açık bir biçimde 30 günlük süre içinde Kutlama Komitesi Başkanlığına ayrıntılı ve yazılı olarak bildirmeleri halinde ilgilileri uyarır. (Ankara ile Merkez nüfusu iki milyonu geçen diğer büyük illerin taşıdığı özellikleri dolayısıyla istenilen bilgiler Kutlama Komitelerine en geç Aralık ayı sonuna kadar bildirilir.)

             ç) Kuruluşlardan alınan ayrıntılı bilgi ve öneriler Kutlama Komitelerince çevre şartları ve Mali imkanları göz önünde tutularak değerlendirilir. İstekler ve öneriler uygun görülürse programa alınır.Kesinleşen program ilgililere duyurulur ve bu program üzerinde sonradan hiçbir  değişiklik yapılamaz.

             d) Kutlama programının estetik ve sanatsal biçimini, bayramın anlam ve önemini bozmadan, gösterilerin çok masraflı olmaması için gerekli tedbirleri alır.

             e) Büyük il merkezlerinde,gerek görülürse alt komisyonlar oluşturulur.

             f) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tören ve gösterilerini yönetecek tören komutanını seçer ve görevlendirmesini yapar.

                                     

                                      Madde 8- Okulların açıldığı tarihi izleyen ilk 15 gün içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince en az 3 bayan, 3 erkek Beden Eğitimi, 3 Resim, 1 Müzik, 1 Edebiyat öğretmeninden oluşturulur.

                                      Ayrıca,Devlet Opera ve Balesi,Devlet Tiyatroları,Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültesi,Beden Eğitimi ve Yüksek Okul elemanları da eklenebilir.

                                     

                                      Madde 9- a) Kutlama Komitesinin bilgisi dahilinde, koordineli olarak Atatürk’ü  Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerinin senaryosunu ve buna uygun olarak tablolarını hazırlamak.

                                      b) Tablolara esas olacak Koreografileri ve bu Koreografilerdeki hareketleri tespit etmek,

                                      c) Gösteride kullanılacak müziklerin seçimini yapmak,

                                      ç) Gösteriye katılacak grupları tespit etmek,

                                      d) Gösterilerde kullanılacak; giysi, alet ve malzemeleri tespit etmek,

                                      e) Gösteri alanındaki dizilişleri alana uygun olarak belirlemek,

                                      f) Tören geçiş sırasını;gösterilere katılacak grupların durumuna göre ayarlamak,

                                      g) Bayramın görkemli ve gösterişli bir şekilde yapılabilmesi için prova sayı ve günlerini tespit etmek,

                                      h) Televizyon çekimi yapılacak yerlerde TRT mensupları ile koordine sağlayarak tören ve gösterilerin en ideal bir biçimde yayımlanmasına yardımcı olmak,

                                      ı) Provaları aksatan okul ve kurumları uyarmak,gerektiğinde disiplin işleminin yapılması için Kutlama Komitesi’ne bildirmek,

                                      i) Fon gösterilerinin yapılması durumunda fona esas olacak tabloların tespitini yapmak.

                                      j) Yapılan işlerin tümünü bir rapor halinde Kutlama Komitesi’ne sunmak.

 

                   Madde 10- Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için yapılacak hazırlık çalışmaları ve uygulamaları  “ATATÜRK’Ü ANMA” , “TÖREN” ve “GÖSTERİLER” olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

                

                   Atatürk’ü Anma programlarının hazırlanması ve uygulanması için Kutlama Komitelerince ayrı bir Anma Komitesi kurulur.

                   Anma Programlarında:

      a)Spor Organizasyonlarına,

      b)Sergilere,

      c)Şiir,kompozisyon,öykü ve resim yarışmalarına, (Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde),

      d)Tiyatro,konser,bale,halk oyunları ve müzik organizasyonlarına,

      e)Konferans,film ve slayt gösterilerine,

Yer verilir.

 

                   a)Bayram Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00 de başlar. 07.00’de yalnız Ankara  ve Samsun’da 21 pare top atışı yapılır.

                   b) Saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konur ve saygı duruşunda bulunulur. İstiklal Marşı ile Bayrak  göndere çekilir.

                   c)Tören ve gösteri grupları saat 09.30’da tören ve gösterilerin yapılacağı alanda yerini alırlar.

                   d) Stadyumlarda veya Bayramın kutlanacağı alanlardaki, tören ve gösterilere program sırasına göre saat 10.00’da başlanır.

                   Çelenklerin konulacağı,Atatürk Anıtları (olmaması halinde büstler) protokol,tören ve gösterilerin yapılacağı yerlere gidiş ve dönüş durumları Kutlama Komitelerince tespit edilir ve yayınlanacak programda açıkça belirtilir.

BAŞKENT ANKARA’da

1-Anıtkabir’de; Devlet Töreni

                   Saat 09.00- 09.30 Anıtkabir’e ve Atatürk Anıtlarına çelenk konulması,saygı duruşu, İstiklal Marşı.

      2-Stadyumdaki Tören

                   a) Saat 10.00’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın Şeref Tribününü onurlandırmaları ve İstiklal Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesi ile başlar.

      b)Bayramın açış konuşması Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılır.

      c)Gençlik adına bir öğrenci tarafından konuşma yapılır ve bir öğrenci tarafından şiir okunur.

      d)Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk’e cevabı okunur.(Cevap metni EK-1)

      e)Samsun’dan getirilen Bayrak Cumhurbaşkanı’na Şeref Tribününde törenle verilir.

      f)Şeref çağrısı yapılır.( Çağrının yapılış şekli EK-2)

      g)Gençlik Marşı söylenir.

      h)Tören Geçişi yapılır.(Tören geçişi Teknik Komitece tespit edilen sıraya göre yapılır.)

                   ı) Gösteriler.

                   Teknik Komitece önceden tespit edilen sıraya göre uygulanır.

BAŞKENT DIŞINDA (İl,İlçe ve diğer yerleşim merkezlerinde)

                   1- Bayram; saat 09.00’da Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk konulması,saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenerek Bayrağın göndere çekilmesiyle başlar.

      2-Tören ve gösteri grupları saat 09.30’da tören ve gösterilerin yapılacağı alanda yerlerini alırlar.

                   3- Bayramın kutlaması Saat 10.00’da yerleşim merkezinin özelliğine göre aşağıda belirtilen yetkililerce,alanda toplanan gösteri gruplarının ve halkın bayramı kutlanır.

        a)İl Merkezlerinde;

                                      Vali,Garnizon Komutanı,Belediye Başkanı,

           b)İlçe Merkezlerinde;

                                      Kaymakam,Garnizon Komutanı,Belediye Başkanı,

           c)Köylerde;

                                      Muhtar,(Beldelerde Belediye Başkanı) Garnizon Komutanı (varsa) bir orta dereceli okul,bir ilkokul müdürü (en kıdemli okul müdürü)

          ç) Bayramın Açış Konuşması;

                                      İl Merkezlerinde;

                                      Mahalli Mülki Amir veya tensip edinilen bir yetkili.

                                      Diğer Yerleşim Merkezlerinde;

                                      Mahalli Mülki Amir veya tensip edilen bir yetkili tarafından yapılır.

                      d)2. Maddenin (Başkentte uygulanan düzenlemenin) (a),(c), (d),(e),(f),(g),(h), fıkraları aynen uygulanır. 

            e)Tören Geçişi,

                        Gösteri alanının çabuk ve düzgün bir biçimde boşaltılması,yapılacak gösterilere kolaylık sağlanması hususu, teknik Komitelerce önceden tespit edilir ve okulların dizilişi ona göre yapılır.

                                      Öğrenciler; Tören Geçişine okul ya da gösteri grubu halinde katılır. Gruplar 4 erli, 6 şarlı, 8 erli, 10 arlı ya da 12 şerli derin kolda tören geçişine katılabilirler.

                                      Öğretmenler ve Törene katılan diğer grupların liderleri,okullarının veya gruplarının 6 adım önünde yürür. Okullar arasında 12 adımlık mesafe bulunur.

           f)Tören Geçiş Sırası;

                      Tören Komutanı,

                      Bayrak Grubu,

                      Flama Grubu,

                      Teknik Komite,

                      Kız öğrenciler,

                      Erkek Öğrenciler,

                      Halk Oyunları Grubu,

                      Üniversite-Fakülte ve Yüksek Okulların gösteri grupları,

                      Spor Kulüpleri ve diğer Kuruluşlar,

                      İzci Grupları,

                   Bu sıralar; gösterilerin sırasına göre,Teknik Komitelerce değiştirilebilir.

                   Şeref Tribünün selamlama,yürüyüş pistinin sağ tarafından Şeref Tribünü hizasında yer alan 1.ve 2. Flama arasında aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

                   1-TÖREN KOMUTANI

                   Tören adımı ile dizler yukarı çekilir.Kollar sallanmaz. Baş Şeref Tribününü takip eder.

                   2-BAYRAK GRUBU

                   Bayrak gönderi sağ kolla, göğüs hizasında,dirsekten 90 derece bükülü olarak üstten,sol kollarda kemer hizasında tutulur.

      1-FLAMA GRUBU

                   Bayrak grubu gibi tutar.Selamlama anında sağ kol gergin tutularak flamanın öne eğilmesi sağlanır.

      2-TEKNİK KOMİTE ÜYELERİ

                   Tören Komutanı gibi geçer.

      3-ÖĞRENCİ GRUPLARI VE DİĞERLERİ

                   Kollar sallanır,dizler çekilir,sağ baştakiler ileri bakar,diğerleri ise Şeref Tribününü başla takip ederler. Teknik Komiteler gerekli gördüğü takdirde öğretmenlerin topluca bir arada,okulları da birleştirerek bir bütün veya gruplar halinde geçmelerine karar verebilirler.

Tören Geçişi için verilecek komut;

                   “ Bütün Gruplar”,

                   HAZIROL!

                   Tören geçişi, YERİNDE SAY! MARŞ!

                   Bando yerini alınca da gerekli komut verilir.(Sola-sağa-geriye dön,ileri marş)

             

                   Gösterilerin günün anlam ve özüne uygun bir nitelik taşımasına özellikle dikkat edilir.Bu nitelikte görülmeyen gösteriler Kutlama Komitelerince programdan çıkartılır.

                   Gösterilerin en geç saat 12.30’da sona erdirilmesine özen gösterilir.

                   Gruplar gösterilerini aşağıdaki sıraya göre yaparlar.

                      Seramoni ,

                      Kız öğrencilerin gösterileri,

                      Erkek öğrencilerin gösterileri,

                      Kız ve erkek öğrencilerin karma gösterileri,

                      Özel gösteriler,

                      Stafet ve spor yarışmaları,

                      Üniversite-Fakülte ve Spor Kulüplerinin gösterileri,

                      Halk oyunları,

                      inal

NOT: Gösterilerin ne şekilde yapılacağı ve hangi sırayla yapılacağı Teknik Komite tarafından tespit edilir.

                   Öğleden sonra ise Kutlama Komitelerinin uygun görülecek saatlerde ve yerlerde yukarıda nitelikleri belirtilen diğer benzeri gösterilerin (Bando ve Fener Alayı vb.) ve çeşitli kuruluşların aynı nitelikteki gösterilerinin yapılmasına imkan sağlanabilir.)

                   Madde 11- Gösteri programları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda ve titizlikle hazırlanır.

      A.Orta Dereceli Okullar:

                   a)Gösteri programları,bir orta dereceli okulun bulunduğu yerde okulun beden eğitimi öğretmeni tarafından,birden fazla okulun bulunduğu yerlerde ise beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan en az 3’er kişilik komisyonlar tarafından hazırlanır.

                   b)3 Asil beden eğitimi öğretmeni bulunmayan yerleşim merkezlerindeki uygulanacak programlar,İl merkezlerinde oluşturulacak “İnceleme Komisyonlarınca” incelendikten sonra uygulanır.

      B.Üniversite-Fakülte ve Yüksek Okullar ile Spor Kulüpleri ve diğer kuruluşların gösteri programları,

kuruluşların ilgilileri tarafından hazırlanıp,Kutlama Komitesine verilir ve Komitece uygun görülmesi halinde uygulanır.

 

                   Madde 12- Tören ve gösterilere katılan öğretmen ve öğrencilerin kıyafetleri,

      a)Bayan ve erkek öğretmenler; Teknik Komitenin belirleyeceği giysi ve ayakkabı,

                   b)Öğrenci kıyafetlerinin; uygulanacak programda yere alan hareketlerin,müziğin, kullanılacak alet ve Koreografik şekillerin özelliklerine uygun,renk ve model olarak bir bütünlük ve beraberlik sağlayacak şekilde ve hareketlerin yapılmasını engellemeyecek biçimde olmasına özen gösterilir.Ancak,Halk Oyunları kıyafetleri dışında; şalvar ve benzeri giysiler gösteri kıyafeti olarak seçilemez

                   Madde 13-

                   a) Gösterilerde uygulanacak programlarda; genel jimnastik gösteri hareketleri,grup hareketleri,her türlü tablo,eşli,araçlı ve araçta yapılacak hareketler ile eğlenceli ve engelli yarışmalar,basit çizimlerle,milli oyunlar,korolar ve sportif yarışmaların mahiyeti ve özelliği açıklayıcı nitelikte olmalıdır.

                   b) Gösteri hareketlerinin bir müzik eşliğinde yapılmasına özen gösterilmelidir.(Seçilecek müzikler günün anlam ve önemi göz önünde bulundurularak senaryoya,tablo ve hareketlerin karakterin,kullanılan alet ve kıyafetin özelliğine uygun olarak seçilecek, Türk bestecilerinin eserlerine daha fazla yer ve öncelik tanınacaktır.)

                   c) Müzik temposunun kolay,anlaşılır ve açık bir şekilde olmasına dikkate edilmelidir.

                   d) Müziğe canlılık getirmek, senaryoyu daha kolay ve anlaşılır biçimde işlemek,daha büyük tesir ve coşku yaratmak için efekt kullanılabilir.

                   TABLO VE KOROLAR: Biçim ve niteliği,söz ve müziği, çalınacak marşlar ve oynanacak milli ve mahalli oyunlar veya yapılacak hareketler tam olarak açıklanacaktır.

                   Madde 14- Çuval,Kaşıkta yumurta taşıma,elma simit ve yoğurt yeme gibi hareket ve eğitsel değeri olmayan,günün anlam ve özüne uygun düşmeyen faaliyetlerle, diğer ülkelerle olan ilişkilerimize olumsuz etkiler yapabilecek konuşmalara,tablo biçimindeki gösterilere,programlarda yer verilmesinden kaçınılacaktır.

                   Madde 15-

                   a)Öğrencilerin yaş,cinsiyeti bünye ve seviyelerine uygun olmayan tehlikeli,yorucu ve uzun zaman alıcı hareket ve oyunlardan kaçınılacaktır.

                   b)Alet kullanılmadan yapılacak yüksek piramitlere,öne,arkaya salto,yunus takla gibi tehlikeli hareketlere, ateş çemberinden geçmek gibi kazaya sebep olabilecek tehlikeli gösterilere yer verilmeyecektir.

                   Madde 16- Her yıl bir önceki yılın hareketleri dışında,modern cimnastiğin gerektirdiği,hareket değeri üstün,ilginç örneklerle gösterilerin birbirinin benzeri olmamasına dikkat edilir.Öğretim yılı başından itibaren grupların gösteri türlerinin ne olacağı konusunda ön karar verilir ve görüş birliği sağlanır.İl Teknik Komiteleri Bölgelerinde hazırlanan gösteri programlarının yeteri kadar çoğaltılıp Beden Eğitimi Öğretmeni bulunmayan okullara yararlanmak üzere en geç Ocak ayının ilk haftası içinde gönderirler.

                   Madde 17- Tribünleri müsait olan yerleşim merkezlerinde fon gösterilerine yer verilmesi için gerekli tedbirler alınır.

                   Madde 18- Tablolarda yer alan öğrencilerin sahayı doldurabilecek bir sayıda olmasına özellikle dikkat edilir. Gösterilerin halka sunulabilecek nitelikte olabilmesi için bütün gösteri gruplarının yapılması gereken genel provalara tam olarak katılmaları sağlanır. Buna uymayan gruplar asla gösterilere alınmaz ve ilgililer hakkında da gerekli disiplin işlemi yapılır.

                   Madde 19- Tören ve gösterilerin günün anlam ve özüne uygun bir biçimde geçmesi için en az 8 (sekiz) prova ve 17 Mayıs günü, aynı zamanda gösteri şeklinde yapılan Genel Provanın,19 mayıs günü yapılacak olan gösterinin aynısı olması için hazırlıklar tamamlanır ve programın bu ciddiyet içerisinde gerçekleşmesi sağlanır. Provaların eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.

                   Madde 20- Tören alanının düzen ve disiplini,görevli olmayanların saha içerisine girmelerinin önlenmesi, görevlilerin, gelişi güzel,görüntüyü bozucu lüzumsuz giriş ve çıkışlarının önlenmesi için gerekli tedbirler Tören Komutanı,Teknik Komite ve bu konuda  görevlendirilenlerce sağlanır.

                   Madde 21- 19 Mayıs günü törenin yapılacağı alanlara ve uygun görülecek diğer yerlere, ATATÜRK, Gençlik,Spor ve spor sağlığı ile ilgili dövizler asılır. İl ve İlçelerdeki anıtlar ile büyük binalar,mağazalar, dükkanlar, ulaşım araçları günün anlamına uygun olarak donatılır.Işıklarla süslenir ve fener alayları düzenlenir. Yerleşim merkezinin park, bahçe vb. alanlarında halkın katılımına açık festival ve şenlikler düzenlenebilir.

                

                   Madde 22- 19 Mayıs günü yağışlı ve tören alanının gösterilerin yapılmasına elverişli  olmaması halinde, Kutlama Komitesince geçit töreni ve gösteriler ertelenebilir. Bu gibi durumlarda aynı gün içinde önceden belirlenecek yer ve saatte Atatürk’ü anma ve günün anlamına ilişkin programlar düzenlenir.Programın gösterilerle ilgili bölümü,19 Mayıs günün takip eden ilk tatil günü uygulanır.İkinci bir erteleme yapılmaz.

                   Madde 23- Çalışma ve gösterilerde görev alan öğrenci,öğretmen ve diğer görevlilerin izinli sayılmaları mülki amirlerce sağlanır.(çalışmalarda geçen günleri öğrencilerin devamsızlıklarından sayılmaması ve öğretmenlerin çalıştığı günlerde alacağı ders ücretlerinin kesilmemesi için ilgililerce gerekli önlemler alınır.)

                   Madde 24- Teknik Komitede görevlendirilen öğretmenler; öğretim yılı başından itibaren görevlendirildikleri gör           ev sürelerince görevli izinli olduklarından Ders Ücretleri Kararnamesi uyarınca ders ücretlerini alırlar.

                   Madde 25- Anma,tören ve gösteri günlerinde kullanılacak araç,gereç ile çalışacak personel ve bando,Kutlama Komitelerince mahalli imkanlardan yararlanılarak temin edilir.

                   Madde 26- Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama gösterilerine giriş ücretsizdir.

                   Madde 27- Prova günlerinde ve bayram günü gerekli yerlerin her türlü emniyet,sağlık ve trafikle ilgili önlemleri ilgililerce alınır.

                   Madde 28- Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Merkezleri ve diğer yerleşim merkezlerine ait Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama raporları (EK3) gönderilen forma uygun olarak Haziran ayı sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.

                   Madde 29- 18 Kasım  1992 tarih ve GH.36 1124 sayılı yazı ile yürürlüğe konulmuş olan “Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır

                   Ey Büyük Atam,

                   Türk gençliği olarak,hürriyetin,bağımsızlığın,egemenliğin,Cumhuriyetin ve İnkılapların yılmaz bekçile riyiz.

                   Her zaman,her yerde,her durumda,Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza,çağdaş uygarlığa geçmek için; bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir,kendimizi Büyük Türk Milletine adarız.      

             

 

                   01.01.1981 gün ve 17475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği, gereğince yapılması ön görülen Şeref  Çağrısı aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Çağrının nasıl yapılacağı provalarda önceden öğretilecektir.

Çağrı gösteri grubu esas duruşta iken yapılacaktır.

Tören Komutanı veya yetki verilen görevli “ŞEREF ÇAĞRISI” komutunu verdiği zaman törene katılan gösteri grubunun tamamı ikinci bir komut verilmeden ESAS DURUŞ’a geçecektir. “TÜRK ULUSU VE SAYIN CUMHURBAŞKANI ADINA ÜÇ DEFA” komut niteliğindeki bildirimden sonra,aynı anda gür sesle üç defa peş peşe “SAĞOL,SAĞOL,SAĞOL” çağrısı yapılacaktır.

(24.12.1973 tarih ve 1772 sayılı Tebliğler Dergisi işlenmiştir )

                   Madde 1- Merasim geçişlerinde okullar:

                   A)Üniversiteler,

                   B)Yüksek Okullar,

                   C)Her türlü orta dereceli okullar,

                   D)İlkokullar,

                   Şeklinde sıralanırlar.Ancak,gerektiğinde ilkokullardan başlamak üzere okulların öğrenim derece lerine uygun sıralama değiştirilebilir.

                   Madde 2-Birden çok üniversite ya da yüksek okul bulunduğu hallerde:

                   A)Üniversiteler kuruluş yıllarına göre (Fakülteler de aynı esasa göre),

                   B)Yüksek okullar öğrenim sürelerine göre,süreleri eşit olanlar alfabe sırasına göre dizilirler.

                   Madde 3-Her türlü orta dereceli okullar:

                   A)Lise ve dengi meslek okulları:

                                      a)Kız liseleri,

                                      b)Kız meslek okulları,

                                      c)Karma liseleri,

                                      d)Karma meslek okulları,

                                      e)Erkek liseleri,

                                      f)Erkek meslek okulları,

                   B)Ortaokul ve dengi meslek okulları:

                                      a)Kız ortaokulları,

                                      b)Kız meslek ortaokulları,

                                      c)Karma ortaokullar,

                                      d)Karma meslek ortaokulları,

                                      e)Erkek ortaokulları,

                                      f)Erkek meslek ortaokulları.

                   Madde 4-Birinci devreleriyle (orta kısım) ikinci devreleri ortak olan her türlü orta dereceli okullarda

1.devreler geçiş sırasında asıl okullarından ayrılmazlar.

                   Aynı gruba giren okulların kendi aralarındaki sıralanışları kuruluş tarihlerine bunun eşit olması halinde alfabe sırasına göre yapılır.

                   Madde 5-Her türlü orta dereceli okulların merasim geçişinden sonra kız ve erkek öğrencilerinin kendi aralarında ayrı gösterilere katılmaları gerektiği hallerde bu okullar aşağıdaki sıraya göre dizilirler.

                   A)Kız öğrenciler:

                                      a)Kız liseleri ve karma liselerin kız öğrencileri,

                                      b)Kız meslek okulları ve karma meslek okullarının kız öğrencileri,

                                      c)Kız ortaokulları ve karma meslek ortaokullarının kız öğrencileri,

                   B)Erkek öğrenciler:

                                      a)Erkek lise ve karma liselerin erkek öğrencileri,

                                      b)Erkek meslek okulları ve karma meslek okullarının erkek öğrencileri,

                                      c)Erkek ortaokulları ve karma meslek ortaokullarının erkek öğrencileri,

                   Madde 6-Her türlü ve derecedeki özel okullar,geçiş sırasında bu Yönetmelikle denkliği resmi okullar için kabul edilen sıraya göre yerlerini alırlar.

                   Madde 7-Öğrenciler esas bakımından 11'er kişilik mangalara ayrılırlar.Sağ baştaki öğrenci manga komutanı görevini görür.Mangayı meydana getiren öğrencilerin sayısı geçiş sahasının uygunluk derecesine, geçişe katılan öğrencilerin sayısına göre sıralar 8-11 şeklinde değişebilir.

                   Madde 8-Dört manga bir takım meydana getirir.Bunun başında öğretmen ya da öğrencilerden bir takım başı (Takım Komutanı) bulunur.Takım başı 1.manganın sağ başında yürür.Öğretmen birliğinin 6 adım önünde yürür.

                   Madde 9-Birden çok okul bulunduğu yerlerde Milli Eğitim Müdürlüklerince öğretmenler arasından bir merasim komutanı seçilir.

                   Madde 10-Merasim komutanının görevleri şunlardır:

                                      a)Merasim duruş ve geçişi için okulları tertiplemek.

                                      b)Bayrak,Flama,Bando,Boru ve Trampet kıtalarını düzenlemek,

                                      c)Gerekli ilk yardım tedbirlerini almak

              

                   Madde 11-Merasime katılacak olan okullar,merasimin yapılacağı meydanın büyüklüğüne ve müsaadesine göre yan yana ya da arka arkaya merasim duruşunda tertiplenirler.

                   Madde 12-Merasim duruşunda okullar arasında 6 adım aralık bulunur.

                   Madde 13-Merasim komutanı cephenin ortası ilerisinde bulunur.Teftişe gelen zat yeteri kadar yaklaşınca"Merasim duruşu... hazır ol sağa (ya da) sola bak!"komutu verir.Kendisi koşarak teftiş heyetini karşılar ve takdimini yapar.Ordu ile birlikte yapılan merasim duruşlarında takdim,Garnizon Komutanlığınca tayin edilecek Merasim Komutanına aittir.Böyle hallerde Merasim Komutanı "Merasim duruşu! hazır ol! Tüfek omuza! Dikkat!selam dur!"komut verecek "selam dur" komutunda öğrenciler sağa (ya da) sola bakacaklardır.

              Madde 14-Öğrenciler,teftiş eden zatı kendi önlerine gelinceye kadar başları ile takip ederler ve esas vaziyetlerini muhafaza ederler.

                  

          Madde 15-Orta ve yüksek dereceli okullar 8-11'er,ilkokullar 4'er kişilik sıralar halinde geçerler.Merasim yerinin durumu ya da başka sebepler dolayısıyla gerektiğinde orta ve yüksek dereceli okullarda yürüyüş kolu (4'erli) halinde geçebilirler.

             Madde 16-Merasime yalnız bir okul katıldığı zaman aşağıdaki şekilde tertiplenirler:

             a)Bando ya da Boru-Trampet takımı,

             b)Okulu yöneten öğretmen, (10 adım geride)

             c)Türk Bayrağı, (6 adım geride)

             d)Okul Flaması, (3 adım geride)

             e)Öğrenci kıtası, (6 adım geride)

             Takımlar arasında aralık bulunmaz öğrenciler kütle halinde geçerler.

             Madde 17-Merasime katılan okul sayısı çok olduğu ve izci birlikleri bulunduğu zaman okullar aşağıdaki şekilde tertiplenirler:

             Her okul bir grup sayılır.Kendi arasında bölünmez,gruplar arasında 6'şar adım aralık bulunur.

             Madde 18-Merasim yürüyüşü için şöyle komut verilir." Merasim Geçişi Hazır Ol! Yerinde Say! Marş!

             Madde 19-Merasim geçişlerinde şahıslar arasında kollar sallanarak geçilir,baş döndürülmez,uygun adımla yürünür.

             Madde 20-Bütün oymak başlar başı sağa döndürerek elle selam verirler.Sol kollarını sallamazlar.

                   Oymak başı yardımcıları elle selam vermezler ve kollarını sallamazlar.

                   Sivil öğretmenler başlarını sağa çevirerek kollarını sallamadan geçerler.

             Madde 21-Boru ile selamlama:

             Sağ elde bulunan boru sert bir hareketle ağzın çene altı hizasına (bir el genişliği ilerde) gelecek şekilde kaldırılır,borunun geniş ağzı ilerde ve gövdesi yatık vaziyette kıvrık tarafı sağ bilek üzerinde bulunur.Dirsek yana kaldırılır,ileri bakılır ve sol kol sallanır.

             Madde 22-Trampetle selamlama:

             Trampet değnekleri çaapraz olarak trampet üzerinde tutulur.İleriye bakılır.

             Madde 23-Bayrak ve flama ile selam:

             Sağ eli bayrak gönderi üzerinde göz hizasına kadar yukarıya kaydırmak ve sonra bu kolu ileriye doğru gergin bir şekilde uzatarak gönderi de aynı hareketin sonucunda eğerek olur.(Türk Bayrakları yalnız Cumhurbaşkanı önünde eğilir).

                         

             Madde 24-Sivil olarak katılan merasimlerde kılık,

             a)Bayan öğretmenler: Koyu renk tayyör ve ayakkabı,sade görünüşlü şapka ya da başı açık,

             b)Erkek öğretmenler: Koyu renk elbise ve ayakkabı,baş açık (şapka varsa sol elde tutulur),

             c)Kız öğrenciler:İlk,orta,lise ve dengi meslek okullarında önlük,koyu renk ayakkabı,çorap,okul kasketi,

             d)Erkek öğrenciler:İlkokullarda önlük ya da koyu renk elbise ve ayakkabı,okul kasketi,

             Orta,lise ve dengi meslek okullarında koyu renk elbise ve ayakkabı okul kasketi ve kravat

            

             a)Bayan öğretmenler:Beyaz buluz,beyaz etek ya da beyaz pantolon ya da eşofman,beyaz kısa çorap,

beyaz lastik ayakkabı ya da jimnastik ayakkabısı,

       9      b)Erkgk öğretmenler:Beyaz kısa kollu spor gömlek,beyaz uzun pantolon;beyaz kısa çorap,beyaz lastik ayakkabı ya da jimnastik ayakkabısı,

      &lbsp;      c):Beyaz buluz,beyaz şort,beyaz kısa çorap,beyaz lastik ayakkabı,

    &lbsp;        d)Erkek öğrenciler:Beyaz atlet,fanilası,siyah şorv,beyaz kısa çorap,beyaz lastik ayakkabı,

             e)Bulunduğu yerin program hazırlama komitesi,hareketlerin özelliğini göz önüne alarak ( c) ve ( d )

fıkralarında yazılı öğrenci kılıklarında renk ve şekil bakımından gereken değişikliği yapabilir.